Procedura : 2016/2176(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0115/2017

Teksty złożone :

A8-0115/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.44
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0175

SPRAWOZDANIE     
PDF 681kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015

(2016/2176(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015

(2016/2176(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(4), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0115/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015

(2016/2176(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(9), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0115/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015

(2016/2176(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0115/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 zamknął się kwotą 10 064 274 EUR, co stanowi wzrost o 3,37 % w porównaniu z 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2015 r. wyniósł 9 155 661 EUR, co stanowi wzrost o 3,8 % w porównaniu z 2014 r.,

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

D.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze poprawy przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażania koncepcji budżetowania celowego oraz właściwego zarządzania zasobami ludzkimi,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja:

−  w swoim sprawozdaniu rocznym za 2016 r. umieści standardowy rozdział dotyczący przejrzystości, rozliczalności i uczciwości;

−  w nawiązaniu do udzielania absolutorium za lata 2013 i 2014, w dalszym ciągu dokonuje płatności czynszu za biuro w Atenach przez władze greckie ze znacznym opóźnieniem, co z kolei opóźnia płatności na rzecz właścicieli biur w Atenach i Heraklionie;

2.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja nadal podejmowała znaczące wysiłki na rzecz współpracy z władzami greckimi w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę, że żadne inne rozwiązanie wydaje się w obecnej chwili możliwe; że Komisja, Agencja i władze greckie powinny znaleźć rozwiązanie tej kwestii w celu istotnego ograniczenia zagrożeń, na które Agencja jest narażona;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wyjątkowo wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 92,89 %, co stanowi wzrost o 7,28 % w porównaniu z 2014 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zwraca uwagę, że poziom przeniesionych środków na zaciągnięte zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 150 000 EUR (22 % środków na zaciągnięte zobowiązania), a zatem jest niższy niż 600 000 EUR (49 %) w 2014 r.; zauważa ponadto, że przeniesienia te były głównie związane z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną zamówionymi zgodnie z planem pod koniec 2015 r.; zauważa, że ogólny wskaźnik przeniesionych środków zmalał z 15 % w 2014 r. do 7 % w 2015 r.;

5.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

6.  zauważa, że na koniec 2015 r. Agencja zatrudniała 69 pracowników; odnotowuje ponadto, że w 2015 r. 4 pracowników opuściło Agencję i że zatrudniła ona 17 nowych pracowników;

7.  odnotowuje, że Agencja napotyka trudności w zatrudnieniu, przyciągnięciu i utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, głównie ze względu na dwa rodzaje stanowiska, jakie są oferowane (pracowników kontraktowych) oraz niski współczynnik mający zastosowanie do wynagrodzeń pracowników Agencji w Grecji; domaga się, by Agencja i Komisja informowały organ udzielający absolutorium o potencjalnych rozwiązaniach tego problemu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  zauważa, że Agencja zamierza w pierwszym kwartale 2017 r. przyjąć wewnętrzne przepisy dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości; wzywa Agencję do przyjęcia wewnętrznej polityki dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości, która umożliwi sprzyjanie kulturze przejrzystości i odpowiedzialności w miejscu pracy, regularne informowanie i szkolenie pracowników na temat ich praw i obowiązków, zapewnianie ochrony demaskatorom przed represjami, podejmowanie odpowiednio wcześnie działań w reakcji na sygnały demaskatorów i stworzenie wewnętrznego systemu anonimowych zgłoszeń; wzywa Agencję do publikowania sprawozdań rocznych dotyczących liczby przypadków informowania o nieprawidłowościach i działań podjętych w ich następstwie oraz do przedstawiania tych sprawozdań organowi udzielającemu absolutorium; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium, kiedy zostaną ustanowione i wdrożone przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

9.  z niepokojem odnotowuje, że z wyjątkiem życiorysu prezesa zarządu, na stronie internetowej Agencji nie opublikowano życiorysów ani deklaracji interesów członków zarządu Agencji oraz rady wykonawczej; zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja nie poczyniła żadnych uzgodnień dotyczących kontroli i aktualizacji deklaracji o braku konfliktu interesów; apeluje do Agencji o zaradzenie tej sytuacji i o bezzwłoczne opublikowanie tych dokumentów, aby zapewnić niezbędny nadzór publiczny i kontrolę nad jej zarządem; wzywa Agencję do zapewnienia, że te deklaracje interesów są regularnie sprawdzane i aktualizowane;

10.  z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie podjęła żadnej konkretnej inicjatywy na rzecz poprawy przejrzystości w swoich kontaktach z lobbystami i zainteresowanymi stronami; wzywa Agencję do prowadzenia proaktywnej polityki w odniesieniu do przejrzystości lobbingu;

Audyt wewnętrzny

11.  zauważa, że Agencji pozostawało jedno niewdrożone zalecenie skierowane przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, które zostało zamknięte w styczniu 2015 r. zwraca ponadto uwagę, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego miała przeprowadzić ocenę ryzyka dla Agencji; oczekuje na sprawozdanie roczne Agencji za 2016 r. i na dalsze informacje dotyczące przeprowadzonych ocen ryzyka;

Kontrola wewnętrzna

12.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, w wyniku szeroko zakrojonej kontroli ex post z wykonania budżetu za rok budżetowy 2014, zgodnie ze standardem kontroli wewnętrznej, 8 „procesów i procedur” doprowadziło do szeregu zaleceń, które zostały wypełnione w 2015 r.; zauważa ponadto, że 174 transakcji finansowych, stanowiących 70,99 % budżetu Agencji na 2014 r. zostało skontrolowanych, czego skutkiem było wydanie jednego zalecenia w sprawie opóźnień w płatnościach; przyjmuje do wiadomości, że opóźnienie to nie spowodowało konieczności zapłacenia odsetek;

Inne uwagi

13.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że zgodnie z preambułą rozporządzenia (UE) nr 526/2013 pracownicy pierwotnie zatrudnieni w administracji Agencji powinni pracować w Heraklionie; uznaje fakt, że, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Agencja nie uznaje preambuły rozporządzenia (UE) nr 526/2013 jako czynnika ograniczającego przeniesienia;

14.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja w swoich kontaktach z władzami lokalnymi i Komisją w dalszym ciągu kładła nacisk na korzyści związane z przeniesieniem Agencji do jednego biura w Atenach; ponadto zauważa, że szacunkowy koszt przeniesienia 14 członków personelu pozostających w Heraklionie, jak również wszelkiego wyposażenia, wynosi około 360 000 EUR; wzywa władze greckie, Komisję i Agencję do jak najszybszego znalezienia rozwiązania kwestii dwóch siedzib Agencji, tak aby zapewnić o wiele bardziej skuteczne wykorzystanie środków unijnych;

15.  zauważa, że w 2015 r. 68 pracowników uczestniczyło w posiedzeniu wyjazdowym, którego koszt wyniósł 9 585 EUR (141 EUR na osobę);

°

°  °

16.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017 r.](11) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 138.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 138.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 138.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 138.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, p. 1.

(9)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Informacja prawna