Postupak : 2017/2051(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0117/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0117/2017

Rasprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0112

IZVJEŠĆE     
PDF 535kWORD 57k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Odbor za proračune

Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

AMANDMANI
PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: IZJAVE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2016)0604),

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (14942/2016) i ispravak Vijeća (14942/2016 COR2),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0103/2017),

–  uzimajući u obzir načelnu suglasnost Vijeća od 7. ožujka 2017. za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od xx. travnja 2017. o nacrtu uredbe,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0117/2017),

1.  odobrava zajedničke izjave Parlamenta i Vijeća priložene ovoj Rezoluciji;

2.  odobrava svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje jednostrane izjave Vijeća i Komisije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

7030/2017 i 7031/2017 COR1.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0309.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0412.


PRILOG: IZJAVE

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o pojačanjima (povećanjima) za preostalo razdoblje VFO-a

U kontekstu preispitivanja/revizije VFO-a u sredini programskog razdoblja, Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o povećanjima koje je Komisija predložila za iznose navedene u tablici u nastavku, koja je potrebno provesti u razdoblju od 2017. do 2020.(1) u okviru godišnjeg proračunskog postupka ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela.

 

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR

Naslov 1.a

 

Obzor 2020.

200

CEF – promet

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

EFSU*

150

Ukupno naslov 1.a

875

 

 

Naslov 1.b (Inicijativa za zapošljavanje mladih)

1200**

 

 

Naslov 3.

2549

 

 

Naslov 4.*

1385

 

 

Ukupno naslovi 1.a, 1.b, 3., 4.

6009

* Time se ne dovodi u pitanje ishod tekućih rasprava o nacrtima zakonodavnih prijedloga u okviru naslova 1.a i naslova 4.

** Podijeljeno na četiri godine (2017. – 2020.).

Preraspodjele ukupnog iznosa od 945 milijuna EUR utvrdit će se u sklopu godišnjeg proračunskog postupka, od čega 875 milijuna EUR u naslovu 1.a i 70 milijuna EUR u naslovu 4.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju gomilanja pretjeranog iznosa neplaćenih računa

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da i dalje pomno nadzire provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. kako bi se osiguralo uredno kretanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s odobrenim sredstvima za preuzete obveze. U tu svrhu pozivaju Komisiju da tijekom cijelog preostalog razdoblja sadašnjeg VFO-a pravodobno predstavlja ažurirane podatke o stanju stvari i procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje. Europski parlament i Vijeće na vrijeme će donijeti sve potrebne odluke u vezi s opravdanim potrebama kako bi se spriječilo gomilanje pretjeranog iznosa neplaćenih računa i osiguralo da se zahtjevi za plaćanja pravodobno podmire.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente

Europski parlament i Vijeće usuglasili su se o prilagodbi prijedloga o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 kako se u općenitom smislu ne bi dovodila u pitanje priroda plaćanja za druge posebne instrumente.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o neovisnoj evaluaciji rezultata cilja progresivnog smanjenja broja zaposlenih za 5 % između 2013. i 2017.

Europski parlament i Vijeće predlažu provedbu neovisne evaluacije rezultata cilja progresivnog smanjenja broja zaposlenih za 5 % između 2013. i 2017. kojom bi se obuhvatile sve institucije, tijela i agencije kako je dogovoreno Međuinstitucionalnim sporazumom iz 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju. Na temelju zaključaka evaluacije Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da predstavi odgovarajući prijedlog za daljnje djelovanje.

Izjava Europskog parlamenta o zajedničkim izjavama u vezi s revizijom VFO-a u sredini razdoblja

Europski parlament podsjeća da su četiri zajedničke izjave koje su priložene revidiranoj Uredbi o VFO-u političke naravi i bez pravnog učinka.

Uzimajući u obzir zajedničku izjavu o pojačanjima („povećanjima”) i preraspodjeli sredstava za programe Unije, potrebno je podsjetiti da je Ugovorima predviđeno da proračunsko tijelo utvrđuje visinu i sadržaj proračuna Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka. Europski parlament naglašava da će u svojstvu ravnopravne grane proračunskog tijela u potpunosti izvršavati svoje ovlasti, što nijedna politička izjava neće dovesti u pitanje. Potreba da se poštuju ovlasti proračunskog tijela također je jasno naznačena u tekstu zajedničke izjave.

Europski parlament stoga smatra da iznosi navedeni u toj zajedničkoj izjavi predstavljaju referentne iznose koji će se ispitati u okviru godišnjeg proračunskog postupka, vodeći računa o konkretnim okolnostima svakog godišnjeg proračuna. Kada je konkretno riječ o predloženim preraspodjelama sredstava u naslovima 1.a i 4., Europski parlament namjerava ispitati sve prijedloge Komisije na pojedinačnoj osnovi kako bi se osiguralo da smanjenje ne pogodi ključne programe Unije, posebno ako oni pogoduju rastu i otvaranju radnih mjesta odnosno pružaju odgovor na aktualne najhitnije potrebe i imaju visoku stopu izvršenja.

Očito je da se iznosima navedenima u zajedničkoj izjavi koji se odnose na zakonodavne prijedloge koji još nisu doneseni ni na koji način ne prejudicira ishod tih zakonodavnih pregovora.

Izjava Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente

Vijeće predlaže da stanje ostane nepromijenjeno i da se u kontekstu ovog preispitivanja/revizije ne uspostavi opće i sveobuhvatno pravilo u pogledu postupanja s plaćanjima za druge posebne instrumente. U mišljenju Pravne službe Vijeća navodi se da proračunsko tijelo i dalje može odlučivati od slučaja do slučaja o točno određenoj aktivaciji o kojoj je riječ, trebaju li se neka ili sva odgovarajuća plaćanja računati iznad gornjih granica VFO-a.

Izjava Komisije o jačanju Inicijative za zapošljavanje mladih i dodatnih mjera s ciljem pronalaska rješenja za migracijsku krizu i sigurnosna pitanja

Ako se trend pada nezaposlenosti mladih koji se bilježi od 2013. ponovno preokrene, trebalo bi razmotriti povećanje sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih u odnosu na iznos od 1,2 milijarde EUR dogovoren u okviru preispitivanja/revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. u sredini programskog razdoblja, koristeći se razlikama ostavljenima na raspolaganje u sklopu ukupnih razlika za obveze skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u. U tu svrhu Komisija će redovito izvješćivati o zabilježenim statističkim trendovima i prema potrebi podnijeti nacrt izmjene proračuna.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, trebalo bi razmotriti dodatne razlike ostavljene na raspolaganje, i to u prvom redu za ulaganja u mlade diljem Europe i za mjere kojima bi se doprinijelo rješavanju unutarnje i vanjske dimenzije migracijske krize te sigurnosnih pitanja u slučaju da se pojavi potreba za koju ne postoji ili nije dogovoreno financiranje. Komisija će prema potrebi u tu svrhu izraditi prijedloge, imajući pritom na umu potrebu da zadrži dostatne razlike za neočekivane događaje i neometanu provedbu već dogovorenih programa.

(1)

O dijelu ukupnih povećanja dogovor je postignut već u okviru proračunskog postupka za 2017. Proračunom za 2017. obuhvaćeno je 200 milijuna EUR u naslovu 1.a i 725 milijuna EUR u naslovu 4. Nadalje, Europski parlament i Vijeće usuglasili su se da će osigurati iznos od 500 milijuna EUR u naslovu 1.b za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2017. koji će se financirati iz ukupne razlike za obveze i koji će se provesti izmjenom proračuna za 2017. Naposljetku, Vijeće i Europski parlament također su pozvali Komisiju da zatraži potrebna odobrena sredstva izmjenom proračuna za 2017. kako bi se osiguralo financiranje EFOR-a iz proračuna EU-a čim se donese pravna osnova.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

27.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena