Procedure : 2017/2051(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0117/2017

Ingediende teksten :

A8-0117/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0112

VERSLAG     
PDF 373kWORD 52k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

over een niet‑wetgevingsontwerpresolutie over de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

AMENDEMENTEN
NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: VERKLARINGEN
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE COMMISSIE TEN PRINCIPALE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020 (COM(2016)0604),

–  gezien de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (14942/2016) en het corrigendum van de Raad (14942/2016 COR2),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C8‑0103/2017),

–  gezien het beginselakkoord van de Raad van 7 maart 2017 over de herziening van het meerjarig financieel kader 2014‑2020(1),

–  gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over de voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel(2),

–  gezien zijn resolutie van 26 oktober 2016 over de tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020(3),

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van xx april 2017 over de ontwerpverordening,

–  gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8‑0117/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaringen van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

2.  hecht zijn goedkeuring aan zijn verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de unilaterale verklaringen van de Raad en de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

7030/2017 en 7031/2017 COR1.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0309.

(3)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0412.


BIJLAGE: VERKLARINGEN

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad over verhogingen (financiële versterkingen) voor de resterende looptijd van het MFK

In het kader van de tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de door de Commissie voorgestelde en in de tabel hieronder opgenomen aanvullingen die in de jaren 2017 tot en met 2020(1) nodig zijn in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, onverminderd de prerogatieven van de begrotingsautoriteit:

 

Vastleggingskredieten, mln. EUR

Rubriek 1a

 

Horizon 2020

200

CEF Vervoer

300

Erasmus+

100

Cosme

100

Wifi4EU*

25

EFSI*

150

Totaal rubriek 1a

875

 

 

Rubriek 1b (YEI)

1200**

 

 

Rubriek 3

2549

 

 

Rubriek 4*

1385

 

 

Totaal rubrieken 1a, 1b, 3, 4

6009

* Hiermee wordt niet vooruitgelopen op het resultaat van de lopende besprekingen over ontwerpwetgevingsvoorstellen binnen de rubrieken 1a en 4.

** Gespreid over vier jaar (2017-2020).

In de jaarlijkse begrotingsprocedure zullen herschikkingen worden vastgesteld voor een totaalbedrag van 945 miljoen EUR, waarvan 875 miljoen EUR in rubriek 1a en 70 miljoen EUR in rubriek 4.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming dat een buitensporig bedrag aan onbetaalde rekeningen wordt geaccumuleerd

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie nauwlettend toe te blijven zien op de uitvoering van de programma's voor 2014‑2020 om te zorgen voor een geordende ontwikkeling van betalingskredieten die verenigbaar is met de toegekende vastleggingskredieten. Daartoe verzoeken zij de Commissie tijdig, gedurende de resterende periode van het huidig MFK, de meest recente cijfers over de stand van zaken en ramingen voor de betalingskredieten te presenteren. Het Europees Parlement en de Raad zullen te zijner tijd de nodige besluiten voor naar behoren gerechtvaardigde behoeften nemen, om te voorkomen dat een buitensporig bedrag aan onbetaalde rekeningen wordt geaccumuleerd en te waarborgen dat betalingsaanvragen naar behoren worden terugbetaald.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad over betalingen voor speciale instrumenten

Het Europees Parlement en de Raad zijn overeengekomen het voorstel tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 zodanig aan te passen dat op geen enkele wijze wordt vooruitgelopen op de aard van de betalingen voor andere speciale instrumenten in het algemeen.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad over een onafhankelijke evaluatie van de resultaten die zijn behaald met de beoogde geleidelijke vermindering van het personeel met 5 % tussen 2013 en 2017

Het Europees Parlement en de Raad stellen voor dat er een onafhankelijke evaluatie wordt uitgevoerd van de resultaten die zijn behaald met de beoogde geleidelijke vermindering van het personeel met 5% tussen 2013 en 2017, die betrekking heeft op alle instellingen, organen en agentschappen/bureaus, zoals is overeengekomen in het IIA van 2013 betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer. Op basis van de conclusie van die evaluatie stellen het Europees Parlement en de Raad voor de Commissie te verzoeken een passend vervolgvoorstel in te dienen.

Verklaring van het Europees Parlement over de gemeenschappelijke verklaringen inzake de tussentijdse herziening van het MFK

Het Europees Parlement wijst erop dat de vier gemeenschappelijke verklaringen die als bijlage bij de herziene MFK-verordening zijn gevoegd van politieke aard zijn en geen juridische gevolgen hebben.

Met betrekking tot de gemeenschappelijke verklaring over verhogingen (financiële versterkingen) en herschikkingen voor Unieprogramma's wordt eraan herinnerd dat in de Verdragen wordt bepaald dat de begrotingsautoriteit de omvang en de inhoud van de begroting van de Unie vaststelt door middel van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Het Europees Parlement benadrukt dat het als tak van de begrotingsautoriteit zijn bevoegdheden onverkort zal uitoefenen, zonder daarbij beperkt te worden door enige politieke verklaring. In de tekst van de gemeenschappelijke verklaring is ook duidelijk aangegeven dat de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit gerespecteerd moeten worden.

Het Europees Parlement gaat er daarom vanuit dat de bedragen die in deze gemeenschappelijke verklaring zijn aangegeven referentiebedragen betreffen, die beoordeeld moeten worden in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden van elke jaarlijkse begroting. Het Europees Parlement is voornemens om, in het bijzonder wat betreft de voorgestelde herschikkingen in de rubrieken 1a en 4, alle voorstellen van de Commissie per geval te bestuderen, om te waarborgen dat er geen verlagingen van essentiële programma's van de Unie worden doorgevoerd, met name waar het gaat om programma's die zorgen voor groei en banen of inspelen op actuele dringende behoeften en een hoog uitvoeringspercentage vertonen.

Er zij op gewezen dat in de gemeenschappelijke verklaring aangegeven bedragen die verband houden met wetgevingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd, op geen enkele wijze van invloed zijn op de resultaten van de onderhandelingen over die voorstellen.

Verklaring van de Raad over betalingen voor speciale instrumenten

De Raad stelt voor de status quo te handhaven en in de context van deze evaluatie/herziening geen algemene overkoepelende regel vast te stellen voor de behandeling van betalingen voor andere speciale instrumenten. Het blijft volgens het advies van de Juridische Dienst van de Raad aan de begrotingsautoriteit om per geval met betrekking tot een specifieke beschikbaarstelling te beslissen of sommige of alle overeenkomstige betalingen al dan niet boven de maxima van het MFK moeten worden gerekend.

Verklaring van de Commissie over het versterken van het Jongerenwerkgelegenheids­initiatief en aanvullende maatregelen die de migratiecrisis en het veiligheidsvraagstuk helpen aanpakken

Indien de sinds 2013 waargenomen neerwaartse trend in de jeugdwerkloosheid opnieuw ombuigt, moet worden overwogen de middelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen tot boven het bij de tussentijdse evaluatie/herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 overeengekomen bedrag van 1,2 miljard EUR, door gebruik te maken van de beschikbare marges binnen de overkoepelende marge voor vastleggingen overeenkomstig artikel 14 van de MFK-verordening. Te dien einde zal de Commissie regelmatig verslag uitbrengen over de waargenomen statistische trends en zal zij in voorkomend geval een ontwerp van gewijzigde begroting indienen.

Wanneer er nieuwe behoeften ontstaan die niet door de bestaande of overeengekomen financiering worden gedekt, moeten, onverminderd het bovenstaande, beschikbare aanvullende marges prioritair in aanmerking worden genomen voor investeringen in jonge mensen in heel Europa en voor maatregelen die de interne en externe dimensie van de migratiecrisis en het veiligheidsvraagstuk helpen aanpakken. De Commissie zal daartoe in voorkomend geval voorstellen doen en daarbij rekening houden met de noodzaak om voldoende marge vrij te houden voor onverwachte gebeurtenissen en voor de vlotte uitvoering van reeds overeengekomen programma's.

(1)

Over een deel van de totale aanvullingen is in het kader van de begrotingsprocedure 2017 reeds een akkoord bereikt. De begroting voor 2017 omvat bijgevolg 200 miljoen EUR in rubriek 1a en 725 miljoen EUR in rubriek 4. Daarnaast zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen voor 2017 in rubriek 1b 500 miljoen EUR op te nemen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat zal worden gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen en in 2017 zal worden uitgevoerd door middel van een gewijzigde begroting. Ten slotte hebben de Raad en het Europees Parlement de Commissie verzocht de benodigde kredieten aan te vragen door middel van een gewijzigde begroting in 2017, zodat het EFDO uit de EU-begroting wordt gefinancierd zodra de rechtsgrond is goedgekeurd.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE COMMISSIE TEN PRINCIPALE

Datum goedkeuring

27.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid