Процедура : 2016/2171(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0118/2017

Внесени текстове :

A8-0118/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.47

Приети текстове :

P8_TA(2017)0178

ДОКЛАД     
PDF 712kWORD 63k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2016/2171(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2016/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(4), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0118/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2016/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Фондацията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(9), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0118/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2016/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0118/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 20 153 042 EUR, което представлява намаление от 0,02 % спрямо 2014 г., като има предвид, че целият бюджет на Фондацията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Фондацията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва със загриженост, че съгласно доклада на Сметната палата влагането на средства в размер на 7,5 млн. евро в една-единствена банка с нисък кредитен рейтинг, констатирано в доклада на Сметната палата за 2013 г. и маркирано като „текущ“ коментар в доклада на Сметната палата за 2014 г., продължава да бъде маркирано като „текущ“ коментар; посочва обаче, че депозираните в тази банка средства са намалели до 1,8 млн. евро през 2015 г.; отбелязва освен това, че поради специфични банкови въпроси Фондацията е задължена да използва италианска банка;

2.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на една забележка от доклада на Сметната палата за 2014 г. са били предприети корективни мерки и че коментарът вече е маркиран като „завършен“;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,89%, което показва своевременното поемане на бюджетни задължения, както и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е висок и възлиза на 96,04%;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че всички преноси на Фондацията по дялове I и II са намалели до 3,3% в сравнение с 6,4% през 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити възлизат на 180 398 EUR (1,4%) по дял I (разходи за персонала); отбелязва освен това, че преносите по дял ІІ (административни разходи) възлизат на 316 442 EUR (16,1%), което представлява значително намаление с 20,1% спрямо предходната година; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити по дял III (оперативни разходи) са нараснали с 4% до 36,4%, главно поради увеличение на дейностите, планирани през втората половина на 2015 г., както и поради последиците от трансфера на средства по дял III през декември 2015 г., който беше извършен с цел максимизиране на подкрепата на Фондацията за оперативните дейности;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани от Фондацията и Сметната палата е уведомена за тях;

Трансфери

6.  отбелязва, че Фондацията е извършила девет бюджетни трансфера през 2015 г., с един повече, отколкото през 2014 г., като е спазвала неизменно препоръките на Сметната палата; отбелязва, че увеличеният размер на прехвърлените бюджетни кредити за плащания е свързан с преструктурирането на бюджета, осъществено през 2015 г., и че това е било необходимо за извършването на плащания за дейности от изминалата година, когато са били заличени някои бюджетни редове; освен това признава, че равнището и естеството на трансферите през 2014 г. са останали в границите на финансовите правила на Фондацията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  отбелязва, че Фондацията не е събрала, нито публикувала декларациите за конфликти на интереси на членовете на управителния си съвет; отбелязва, че не съществува механизъм, който да задължава членовете да представят такива декларации; отбелязва, че дори някои от наличните декларации и автобиографии на уебсайта на Фондацията са достъпни само с парола; призовава Фондацията да приеме строги насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси за членовете на управителния съвет, както и да приеме и да прилага ясна политика относно конфликтите на интереси, в съответствие с пътната карта за последващите действия по общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС; призовава Фондацията да публикува всички такива документи, в съответствие с тези насоки, и да осигури възможност за обществеността да упражнява необходимия контрол спрямо висшето ѝ ръководство; приветства факта, че всички декларации за конфликти на интереси на съответните служители на Фондацията са събрани;

8.  отбелязва въз основа на информация от Фондацията, че за края на 2016 г. е било планирано на всички служители да се предостави информация относно измамите и конфликтите на интереси; освен това отбелязва, че членовете на комисията за подбор на служители подписват декларация за конфликт на интереси при получаването на списъка с кандидатите; отбелязва, че за всички нови служители се прави презентация относно етиката и почтеността, включително и по въпросите за конфликтите на интереси и измамите;

Вътрешен одит

9.  отбелязва, че в съответствие с плана за одит Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е извършвала одит през 2015 г.; отбелязва, че към края на 2015 г. Фондацията е имала една неизпълнена одитна препоръка във връзка с „официалното назначаване на комисии за подбор при възлагането на обществени поръчки“; потвърждава, че през септември 2015 г. Службата за вътрешен одит е понижила препоръката от „много важна“ на „важна“ и че препоръката ще бъде официално приключена чрез проверка на място от Службата за вътрешен одит при следващото ѝ посещение във Фондацията;

10.  отбелязва, че Фондацията е поръчала три последващи одита чрез междуинституционалните рамкови договори за одити на Комисията; отбелязва освен това, че резултатите от одитите като цяло са добри, въпреки че при извършването на одит на изпълнението и одит на системите, както и на одит на практиките на Европейската фондация за обучение за прилагане на нейната рамка за управление на резултатите и нейния план за подобрения, бяха установени някои аспекти, които се нуждаят от подобрение; установява въз основа на информация от Фондацията, че тя незабавно е въвела мерки за смекчаване на набелязаните проблеми;

Други коментари

11.  потвърждава и приветства непрестанния принос на Фондацията за модернизиране на системите за образование и обучение и за укрепване на човешкия капитал на страните партньори, включително подкрепата за диалога на Съюза по въпросите на миграцията и за партньорствата за мобилност със съседните държави; отбелязва изготвения от Фондацията списък на мерките за подпомагане на мигрантите във връзка с намирането на работа и изграждането на умения (проект MISMES), както и нейните препоръки относно уменията и миграцията; приветства сътрудничеството между Фондацията и страните партньори, с цел анализ на явлението „NEET“ (неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение млади хора);

12.  отбелязва, че Фондацията претърпя вътрешна реорганизация, която стартира на 1 януари 2015 г., и изразява надежда, че променената вътрешна организация ще помогне на Фондацията да постигне по-добри резултати;

13.  приветства Фондацията за високата степен на изпълнение от 96% по отношение на целта, посочена в нейната работна програма;

14.  приветства горещо пълното спазване от страна на Фондацията на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза от 2004 г.;

15.  отбелязва усилията, положени от Фондацията за обезпечаване на сигурността на нейните активи и изразява надежда, че този процес ще бъде завършен в близко бъдеще;

°

°  °

16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

31.1.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година

(2016/2171(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2015 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г. е вярно представено;

2.  потвърждава и приветства непрестанния принос на Фондацията за модернизиране на системите за образование и обучение и за укрепване на човешкия капитал на страните партньори, включително подкрепата за диалога на Съюза по въпросите на миграцията и за партньорствата за мобилност със съседните държави; отбелязва изготвения от Фондацията списък на мерките за подпомагане на мигрантите от гледна точка на заетостта и уменията (проект MISMES), както и нейните препоръки относно уменията и миграцията; приветства сътрудничеството между Фондацията и страните партньори с цел анализ на явлението NEET (неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение млади хора);

3.  отбелязва факта, че Фондацията претърпя вътрешна реорганизация, която влезе в сила на 1 януари 2015 г., и изразява надежда, че променената вътрешна организация ще помогне на Фондацията да постигне по-добри резултати;

4.  приветства Фондацията за високата степен на изпълнение от 96% по отношение на целта, посочена в нейната работна програма;

5.  приветства горещо пълното спазване от страна на Фондацията на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза от 2004 г.;

6.  отбелязва усилията, положени от Фондацията, за да обезпечи сигурността на своите активи, и изразява надежда, че този процес ще бъде завършен в близко бъдеще;

7.  отбелязва големия обем бюджетни кредити за поети задължения по дял II (36,2%), пренесени към 2015 г., което се дължи най-вече на планирани покупки, извършени в края на 2014 г.;

8.  отбелязва факта, че през 2015 г. Фондацията е продължавала да работи по корективните действия в отговор на коментара на Сметната палата и на Европейския парламент, в който се подчертава, че в края на 2013 г. Фондацията е държала 7,5 милиона евро в сметки само в една банка, която е била с нисък кредитен рейтинг (F3, BBB).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marco Valli

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 168.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 168.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 168.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 168.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация