Postup : 2016/2171(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0118/2017

Předložené texty :

A8-0118/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.47

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0178

ZPRÁVA     
PDF 616kWORD 57k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0118/2017),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi nadace(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(9), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0118/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0118/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) konečný rozpočet nadace na rozpočtový rok 2015 činil 20 153 042 EUR, což představuje snížení o 0,02 % ve srovnání s rokem 2015; vzhledem k tomu, že celý rozpočet nadace je financován z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že opatření přijaté v návaznosti na připomínku týkající se finančních prostředků ve výši 7,5 milionu EUR na účtech u jediné banky s nízkým ratingem uvedenou ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, které bylo ve zprávě Účetního dvora za rok 2014 označeno jako „probíhající“, je i nadále označeno jako „probíhající“; nicméně bere na vědomí, že výše finančních prostředků uložených v bance se v roce 2015 snížila na 1,8 milionu EUR; konstatuje dále, že kvůli specifickým bankovním otázkám musela nadace zůstat u italské banky;

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o poznámku uvedenou v jeho zprávě za rok 2014, byla přijata nápravná opatření a připomínka je nyní označena jako „dokončená“;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla vysoká míra plnění rozpočtu (99,89 %), což znamená, že závazky byly prováděny včas, a že u položek na platby byla míra plnění vysoká (96,04 %);

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že celková výše přenesených prostředků nadace v hlavě I a II se ve srovnání s rokem 2014 snížila z 6,4 % na 3,3 %; konstatuje, že přenesené prostředky v hlavě I (výdaje na zaměstnance) činily 180 398 EUR (1,4 %); dále konstatuje, že přenesené prostředky v hlavě II (správní výdaje) činily 756 768 EUR (16,1 %), což představuje značné snížení o 20,1 % ve srovnání s předchozím rokem; konstatuje, že objem přenosů v hlavě III (provozní výdaje) se zvýšil o 4 % na 36,4 %, a to zejména z důvodu zvýšení činností naplánovaných na druhé pololetí roku 2015 a v důsledku převodu finančních prostředků do hlavy III v prosinci 2015, který byl proveden s cílem co nejvíce zvýšit podporu nadace operačním činnostem;

5.  poznamenává, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je nadace dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Převody

6.  konstatuje, že nadace uskutečnila v roce 2015 devět rozpočtových převodů, tedy o jeden více než v roce 2014, přičemž i nadále dodržovala doporučení Účetního dvora; bere na vědomí, že vyšší objem převedených prostředků na platby souvisí s rozpočtovou restrukturalizací provedenou v roce 2015 a byl nezbytný na uhrazení činností z předchozího roku, ve kterém již byly rozpočtové položky uzavřeny; dále bere na vědomí, že míra a povaha převodů v roce 2014 byla v souladu s finančními pravidly nadace;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  konstatuje, že nadace dosud neshromáždila či nezveřejnila prohlášení o střetech zájmů všech členů své správní rady; poznamenává, že neexistuje žádný mechanismus, který by členům ukládal povinnost tato prohlášení poskytovat; konstatuje, že i některé prohlášení a životopisy zveřejněné na internetových stránkách nadace si lze přečíst pouze po zadání hesla; vyzývá nadaci, aby přijala přísné pokyny ohledně jednotné politiky prevence a řešení střetů zájmů členů správní rady a aby přijala a prováděla jasnou politiku týkající se střetů zájmů v souladu s plánem opatření přijímaných na základě společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU; vyzývá nadaci, aby v souladu s výše uvedenými pokyny všechny tyto dokumenty zveřejnila a aby veřejnosti umožnila potřebný přehled o svých nejvyšších řídících pracovnících; vítá skutečnost, že byla shromážděna všechna prohlášení o střetech zájmů příslušných zaměstnanců nadace;

8.  na základě informací nadace konstatuje, že na konec roku 2016 byla naplánována prezentace určená všem zaměstnancům a zaměřená na zvýšení povědomí o podvodech a střetech zájmů; navíc konstatuje, že členové výběrové komise podepisují prohlášení o střetech zájmů po obdržení seznamu uchazečů; bere na vědomí, že všichni noví zaměstnanci se účastní prezentace o etice a integritě, která zahrnuje rovněž střety zájmů a podvody;

Interní audit

9.  konstatuje, že v souladu s plánem auditu neprovedl v průběhu roku 2015 Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) žádný audit; konstatuje, že nadace měla na konci roku 2015 jedno nesplněné doporučení v návaznosti na audit, které se týkalo formálního jmenování členů výběrových komisí při zadávání zakázek; bere na vědomí, že IAS v září 2015 přehodnotil doporučení z „velmi důležitého“ na „důležité“ a že doporučení oficiálně uzavře při další kontrole na místě během své nadcházející návštěvy nadace;

10.  bere na vědomí, že nadace zadala vypracování tří auditů ex post s použitím interinstitucionální rámcové smlouvy Komise pro audity; dále konstatuje, že výsledky auditů byly celkově uspokojivé, ačkoli v rámci auditu výkonnosti a systému a auditu postupů nadace při zavádění rámce pro výkonnost řízení a plánu optimalizace byly zjištěny určité nedostatky, kterými je třeba se zabývat; bere na vědomí, že nadace okamžitě přijala opatření s cílem částečně řešit zjištěné nedostatky;

Další připomínky

11.  uznává a vítá trvalý příspěvek nadace k modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a posilování lidského kapitálu partnerských zemí, včetně podpory poskytnuté dialogu o migraci v Unii a partnerstvím v oblasti mobility se sousedními zeměmi; bere na vědomí soupis podpůrných opatření pro migranty z hlediska zaměstnanosti a dovedností (MISMES), který nadace připravila, a její doporučení ohledně dovedností a migrace; vítá spolupráci mezi nadací a partnerskými zeměmi s cílem analyzovat problém mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy;

12.  konstatuje, že vnitřní reorganizace nadace vstoupila v platnost dne 1. ledna 2015 a doufá, že nová vnitřní organizace nadaci pomůže dosáhnout lepších výsledků;

13.  oceňuje nadaci za vysokou 96% míru splnění v souvislosti s cílem stanoveným v jejím pracovním programu;

14.  velmi vítá, že nadace plně dodržuje služební řád EU z roku 2004;

15.  bere na vědomí snahy nadace o zabezpečení jejích aktiv a doufá, že tento proces bude v blízké budoucnosti dokončen;

°

°  °

16.  Pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

31.1.2017

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Navrhovatelka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2015, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2015;

2.  uznává a vítá trvalý příspěvek nadace k modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a posilování lidského kapitálu partnerských zemí, včetně podpory poskytnuté dialogu o migraci v Unii a partnerstvím v oblasti mobility se sousedními zeměmi; bere na vědomí soupis podpůrných opatření pro migranty z hlediska zaměstnanosti a dovedností (MISMES), který nadace připravila, a také její doporučení ohledně dovedností a migrace; vítá spolupráci mezi nadací a partnerskými zeměmi s cílem analyzovat problém mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy;

3.  bere na vědomí skutečnost, že vnitřní reorganizace nadace vstoupila v platnost dne 1. ledna 2015 a doufá, že nová vnitřní organizace nadaci pomůže dosáhnout lepších výsledků;

4.  oceňuje nadaci za vysokou 96% míru splnění v souvislosti s cílem stanoveným v jejím pracovním programu;

5.  velmi vítá, že nadace plně dodržuje služební řád EU z roku 2004;

6.  bere na vědomí úsilí nadace o zabezpečení jejích aktiv a doufá, že tento proces bude v blízké budoucnosti dokončen;

7.  bere na vědomí vysoký objem prostředků přidělených na závazky v hlavě II (36,2 %), které byly přeneseny do roku 2015 a převážně se týkají plánovaných nákupů uskutečněných na konci roku 2014.

8.  bere na vědomí skutečnost, že v roce 2015 nadace stále pracovala na nápravných opatřeních v reakci na připomínku, kterou vyslovil Evropský účetní dvůr a Evropský parlament a jež poukazovala na to, že do konce roku 2013 měla nadace 7,5 milionu EUR na účtech u jediné banky, přičemž tato banka měla nízký úvěrový rating (F3, BBB).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Valli

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 168.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 168.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 168.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 168.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění