Procedure : 2016/2171(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0118/2017

Indgivne tekster :

A8-0118/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.47

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0178

BETÆNKNING     
PDF 297kWORD 60k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2016/2171(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2016/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0118/2017),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2016/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(9), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0118/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2016/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0118/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 20 153 042 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,02 % sammenlignet med 2014; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den fik rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  noterer med bekymring, at Revisionsretten i sin beretning bemærker, at en kommentar, som Revisionsretten fremsatte i sin beretning for 2013 om, at instituttet havde indsat 7,5 mio. EUR i en enkelt bank med en lav kreditvurdering, og som blev markeret som "igangværende" , stadig er markeret som ”igangværende” i Revisionsrettens beretning for 2014"; konstaterer dog, at de midler, som var indsat i banken, blev reduceret til 1,8 mio. EUR i 2015; noterer sig endvidere, at instituttet på grund af særlige bankbestemmelser er forpligtet til at have en italiensk bank;

2.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår en bemærkning, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2014, og at bemærkningen nu er markeret som "afsluttet";

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,89 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt, samt at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var helt oppe på 96,04 %;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at instituttets samlede fremførsler i afsnit I og II faldt til 3,3 % sammenlignet med 6,4 % i 2014; bemærker, at fremførslerne udgjorde 180 398 EUR (1,4 %) for afsnit I (personaleudgifter); noterer sig endvidere, at fremførslerne udgjorde 316 442 EUR (16,1 %) for afsnit II (administrationsudgifter), hvilket var et fald på 20,1 % i forhold til det foregående år; bemærker, at fremførslerne for afsnit III (aktionsudgifter) steg med 4 % til 36,4 % hovedsagelig som følge af en stigning i de aktiviteter, der var planlagt i den anden halvdel af 2015, og virkningerne af en overførsel af midler til afsnit III i december 2015, som blev foretaget for at maksimere instituttets støtte til operationelle aktiviteter;

5.  bemærker, at fremførsler ofte delvist eller helt kan være berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af instituttet og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

6.  bemærker, at instituttet foretog ni budgetoverførsler i 2015, hvilket var en mere end i 2014, men stadig i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger; konstaterer, at stigningen i overførte betalingsbevillinger er knyttet til en omstrukturering af budgettet, der blev foretaget i 2015, og som var nødvendig for at betale for det foregående års aktiviteter, hvor budgetposter blev nedlagt; konstaterer desuden, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2014 lå inden for de rammer, der er fastlagt i instituttets finansielle regler;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  noterer sig, at instituttet ikke har indsamlet eller offentliggjort erklæringer om interessekonflikter fra alle sine bestyrelsesmedlemmer; noterer sig, at der ikke er nogen mekanisme, der forpligter medlemmerne til at indsende disse erklæringer; bemærker, at nogle af de eksisterende erklæringer og CV'er på instituttets websted endda kun er tilgængelige med password; opfordrer instituttet til at vedtage retningslinjer for en sammenhængende politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår medlemmer af bestyrelsen og til at vedtage og implementere en klar politik for interessekonflikter, jf. køreplanen for opfølgningen på den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer; opfordrer instituttet til at offentliggøre alle sådanne dokumenter i overensstemmelse med disse retningslinjer og give offentligheden det nødvendige overblik over dets øverste ledelse; glæder sig over, at alle erklæringer om interessekonflikter for instituttets personale er blevet indsamlet;

8.  erfarer fra instituttet, at der var planlagt en præsentation for at øge bevidstheden om svig og interessekonflikter for alle ansatte ved udgangen af 2016; bemærker endvidere, at medlemmer af udvælgelseskomitéen underskriver en erklæring om interessekonflikter ved modtagelsen af listen over ansøgere; konstaterer, at alle nye ansatte deltager i en præsentation om etik og integritet, herunder interessekonflikter og svig;

Intern revision

9.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i overensstemmelse med revisionsplanen ikke gennemførte en revision i løbet af 2015; bemærker, at instituttet ved udgangen af 2015 havde en udestående revisionsanbefaling om "formel udnævnelse af udvælgelseskomitéer i forbindelse med udbud"; anerkender, at IAS nedjusterede anbefalingen fra "meget vigtig" til "vigtig" i september 2015, og at anbefalingen formelt vil blive afsluttet ved afprøvning på stedet af IAS i forbindelse med dens næste besøg på instituttet;

10.  konstaterer, at instituttet bestilte tre efterfølgende revisioner gennem Kommissionens interinstitutionelle rammeaftaler for revisioner; bemærker endvidere, at resultaterne af revisionerne generelt var positive, selv om der i forvaltnings- og systemrevisionen og revisionen af ”ETF's praksis med at anvende sin ramme for resultatstyring og sin forbedringsplan” blev identificeret områder, hvor der var behov for forbedringer; erfarer fra instituttet, at det straks indførte foranstaltninger til afhjælpning af de identificerede spørgsmål;

Andre bemærkninger

11.  anerkender og glæder sig over instituttets fortsatte bidrag til at modernisere uddannelsessystemerne og til at styrke den menneskelige kapital i partnerlandene, herunder dets støtte til EU's dialog om migration og mobilitetspartnerskaber med nabolande; bemærker instituttets beholdning af støtteforanstaltninger til migranter i et beskæftigelses- og kompetencemæssigt perspektiv (MISMES) og dets anbefalinger om færdigheder og migration; glæder sig over samarbejdet mellem instituttet og partnerlandene med henblik på at undersøge NEET-fænomenet (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse);

12.  noterer sig, at instituttets interne omstrukturering trådte i kraft den 1. januar 2015, og håber, at den ændrede interne organisation vil hjælpe instituttet med at opnå bedre resultater;

13.  roser instituttet for, at det har opfyldt hele 96 % af de mål, som var fastsat i dets arbejdsprogram;

14.  glæder sig meget over instituttets fuldstændige overholdelse af EU-personalevedtægten fra 2004;

15.  bemærker instituttets indsats for at sikre sine værdier og håber, at denne proces vil blive afsluttet inden for den nærmeste fremtid;

°

°  °

16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2017](11) [om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer].

31.1.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2016/2171(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2015, for at være lovlige og formelt rigtige, og at det giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015;

2.  anerkender og glæder sig over instituttets fortsatte bidrag til at modernisere uddannelsessystemerne og til at styrke den menneskelige kapital i partnerlandene, herunder dets støtte til EU's dialog om migration og mobilitetspartnerskaber med nabolande; bemærker instituttets beholdning af støtteforanstaltninger til migranter i et beskæftigelses- og kompetencemæssige perspektiv (MISMES) samt dets anbefalinger om færdigheder og migration; glæder sig over samarbejdet mellem instituttet og partnerlandene med henblik på at undersøge NEET-fænomenet (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse);

3.  noterer sig, at instituttets interne omstrukturering trådte i kraft den 1. januar 2015, og håber, at den ændrede interne organisation vil hjælpe instituttet med at opnå bedre resultater;

4.  roser instituttet for, at det har opfyldt hele 96 % af de mål, som var fastsat i dets arbejdsprogram;

5.  ser med stor tilfredshed på instituttets fuldstændige overholdelse af EU-personalevedtægten fra 2004;

6.  bemærker instituttets indsats for at sikre sine værdier og håber, at denne proces vil blive afsluttet inden for den nærmeste fremtid;

7.  bemærker det høje niveau af forpligtede bevillinger under afsnit II (36,2 %), som blev fremført til 2015, hvilket navnlig skyldes planlagte indkøb foretaget ved udgangen af 2014;

8.  noterer sig, at instituttet i 2015 stadig arbejdede på korrigerende foranstaltninger som reaktion på en bemærkning fremsat af Revisionsretten og Europa-Parlamentet, hvori det fremhæves, at instituttet ved udgangen af 2013 havde 7,5 mio. EUR på konti i én enkelt bank med en lav kreditvurdering (F3, BBB).

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Valli

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSEN I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 168.

(2)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 168.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 168.

(7)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 168.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisk meddelelse