Διαδικασία : 2016/2171(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0118/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0118/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.47

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0178

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 697kWORD 63k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2171(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0118/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(9), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0118/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0118/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 20 153 042 EUR, ποσό που είναι μειωμένο κατά 0,02 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

1.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ποσό ύψους 7,5 εκατομμυρίων EUR κατατέθηκε ολόκληρο σε μία τράπεζα που χαρακτηρίζεται χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, μια παρατήρηση που αναφέρεται ως «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 και παραμένει «σε εξέλιξη»· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στη συγκεκριμένη τράπεζα μειώθηκαν σε 1,8 εκατομμύρια EUR το 2015· επισημαίνει ακόμη ότι, λόγω ειδικών τραπεζικών ζητημάτων, το Ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί λογαριασμό σε ιταλική τράπεζα·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λήφθηκαν επανορθωτικά μέτρα σε συνέχεια σημείου της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, και η παρατήρηση χαρακτηρίζεται τώρα «ολοκληρωθείσα»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανερχόμενο σε 99,89 %, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 96,04 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

4.  επισημαίνει ότι οι συνολικές μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος στους τίτλους Ι και ΙΙ μειώθηκαν στο 3,3 % έναντι 6,4 % το 2014· επισημαίνει ότι οι μεταφορές για τον Τίτλο Ι (δαπάνες προσωπικού) ανήλθαν σε 180 398 EUR (1,4 %)· επισημαίνει, ακόμα, ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 316 442 EUR (16,1 %) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ποσό που συνιστά σημαντική μείωση κατά 20,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· επισημαίνει ότι οι μεταφορές για τον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) αυξήθηκαν κατά 4 %, σε 36,4 %, κυρίως λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και του αντικτύπου μιας μεταφοράς πιστώσεων στον Τίτλο ΙΙΙ τον Δεκέμβριο του 2015, που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η υποστήριξη του Ιδρύματος σε επιχειρησιακές δραστηριότητες·

5.  σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Ίδρυμα και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές

6.  επισημαίνει ότι το Ίδρυμα πραγματοποίησε εννέα μεταφορές πιστώσεων το 2015, μία περισσότερη από ό,τι το 2014, πάντα σύμφωνα με τις συστάσεις που του είχε κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο· αναγνωρίζει ότι το αυξημένο ποσό των μεταφορών πιστώσεων πληρωμών συνδέεται με την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού που έγινε το 2015, και ήταν αναγκαίο προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές για δραστηριότητες του προηγούμενου έτους, κατά το οποίο καταργήθηκαν γραμμές του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει, ακόμα, ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2014 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων του Ιδρύματος·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  επισημαίνει ότι το Ίδρυμα δεν προέβη στη συγκέντρωση ή δημοσίευση των δηλώσεων σύγκρουσης συμφερόντων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· σημειώνει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός που να υποχρεώνει τα μέλη να υποβάλλουν τέτοιες δηλώσεις· επισημαίνει ότι ακόμη και σε κάποιες από τις διαθέσιμες δηλώσεις και τα βιογραφικά σημειώματα που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος η πρόσβαση γίνεται μόνο με τη χρήση κωδικού· ζητεί από το Ίδρυμα να θεσπίσει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια σαφή πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ· καλεί το Ίδρυμα να δημοσιεύει όλα αυτά τα έγγραφα, σύμφωνα με τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές, και να παρέχει στο κοινό την αναγκαία διαφάνεια όσον αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις συμφερόντων μελών του προσωπικού του Ιδρύματος·

8.  επισημαίνει τη δήλωση του Ιδρύματος ότι είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του 2016 μια παρουσίαση για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα απάτης και συγκρούσεων συμφερόντων για όλο το προσωπικό· επισημαίνει, ακόμα, ότι τα μέλη της επιτροπής επιλογής υπογράφουν δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων μόλις λάβουν τον κατάλογο των υποψηφίων· αναγνωρίζει ότι όλα τα νέα μέλη του προσωπικού παρακολουθούν παρουσίαση με θέμα τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων και της απάτης·

Εσωτερικός έλεγχος

9.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής δεν διενήργησε έλεγχο κατά τη διάρκεια του 2015· επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2015, το Ίδρυμα είχε μία ανοικτή σύσταση ελέγχου σχετικά με τον επίσημο ορισμό επιτροπών επιλογής για τις συνάψεις συμβάσεων· αναγνωρίζει ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 η IAS υποβάθμισε τη σύσταση από «πολύ σημαντική» σε «σημαντική», και ότι η σύσταση θα κλείσει επισήμως με επιτόπιο έλεγχο που θα διεξαγάγει η IAS κατά την προσεχή επίσκεψή της στο Ίδρυμα·

10.  λαμβάνει υπόψη ότι το Ίδρυμα ανέθεσε τρεις εκ των υστέρων ελέγχους μέσω των διοργανικών συμβάσεων πλαισίων για ελέγχους της Επιτροπής· επισημαίνει, ακόμα, ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν σε γενικές γραμμές θετικά, αν και από τον έλεγχο των επιδόσεων και του συστήματος και τον έλεγχο των πρακτικών του ETF όσον αφορά την ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισης επιδόσεών του και την εκτέλεση του σχεδίου βελτιώσεών του διαπιστώθηκαν σημεία προς βελτίωση· επισημαίνει τη δήλωση του Ιδρύματος ότι προέβη αμέσως σε ενέργειες για τον περιορισμό των διαπιστωθέντων προβλημάτων·

Λοιπές παρατηρήσεις

11.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη συμβολή του Ιδρύματος στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που παρέχει στον διάλογο της Ένωσης για τη μετανάστευση και στις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με γειτονικές χώρες· σημειώνει την απογραφή που εκπόνησε το Ίδρυμα όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της μετανάστευσης από τη σκοπιά της απασχόλησης και των δεξιοτήτων (MISMES), και τις συστάσεις του σχετικά με τις δεξιότητες και τη μετανάστευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Ιδρύματος με τις χώρες εταίρους προκειμένου να αναλυθεί το φαινόμενο ΕΑΕΚ (νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)·

12.  σημειώνει ότι η εσωτερική αναδιοργάνωση του Ιδρύματος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2015 και ευελπιστεί ότι η τροποποιημένη εσωτερική οργάνωση θα βοηθήσει το Ίδρυμα να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα·

13.  εξαίρει το υψηλό ποσοστό υλοποίησης (96 %) που έχει να επιδείξει το Ίδρυμα σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει στο πρόγραμμα εργασίας του·

14.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ του 2004·

15.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ίδρυμα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων του και ευελπιστεί ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον·

°

°  °

16.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2017](11) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

31.1.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2171(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2015 νόμιμες και κανονικές και διότι κρίνει ότι η δημοσιονομική κατάσταση του Ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2015 περιγράφεται με πιστότητα·

2.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη συμβολή του Ιδρύματος στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που παρέχει στον διάλογο της Ένωσης για τη μετανάστευση και στις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με γειτονικές χώρες· σημειώνει την απογραφή που εκπόνησε το Ίδρυμα όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της μετανάστευσης από τη σκοπιά της απασχόλησης και των δεξιοτήτων (MISMES), καθώς και τις συστάσεις του σχετικά με τις δεξιότητες και τη μετανάστευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Ιδρύματος με τις χώρες εταίρους προκειμένου να αναλυθεί το φαινόμενο ΕΑΕΚ (νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)·

3.  σημειώνει ότι η εσωτερική αναδιοργάνωση του Ιδρύματος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2015 και ευελπιστεί ότι η τροποποιημένη εσωτερική οργάνωση θα βοηθήσει το Ίδρυμα να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα·

4.  εξαίρει το υψηλό ποσοστό υλοποίησης (96%) που έχει να επιδείξει το Ίδρυμα σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει στο πρόγραμμα εργασίας του·

5.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ του 2004·

6.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ίδρυμα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων του και ευελπιστεί ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον·

7.  παρατηρεί ότι το υψηλό ποσοστό ανειλημμένων πιστώσεων του Τίτλου ΙΙ (36,2%) που μεταφέρθηκαν στο 2015 αποδίδεται κυρίως σε προγραμματισμένες αγορές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2014·

8.  σημειώνει ότι, το 2015, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να επεξεργάζεται διορθωτικές ενέργειες ανταποκρινόμενο σε παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τόνιζε ότι, στο τέλος του 2013, το Ίδρυμα διατηρούσε 7,5 εκατομμύρια EUR σε λογαριασμούς μιας μόνο τράπεζας με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα (F3, BBB).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 168.

(2)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 168.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 168.

(7)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 168.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου