Menetlus : 2016/2171(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0118/2017

Esitatud tekstid :

A8-0118/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.47

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0178

RAPORT     
PDF 367kWORD 55k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2171(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(4), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0118/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(9), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0118/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0118/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2015. aasta lõplik eelarve 20 153 042 eurot, mis on 2014. aastaga võrreldes 0,02 % vähem; arvestades, et fondi kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et kontrollikoja 2013. aasta aruandes esitatud kommentaari seisuks, mille kohaselt hoidis fond 7,5 miljonit eurot ühes madala krediidireitinguga pangas asuvatel arvetel, oli kontrollikoja 2014. aasta aruandes märgitud „pooleli“, ja et selle seis on ka praegu „pooleli“; võtab aga teadmiseks, et pangas hoitud raha vähendati 2015. aastal 1,8 miljoni euroni; märgib lisaks, et teatavate panganduslike asjaolude tõttu on fond kohustatud jätkuvalt kasutama Itaalia panka;

2.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2014. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning nüüd on kommentaari seisuks märgitud „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 99,89 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal, ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 96,04 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et I ja II jaotises ülekantud üldiste assigneeringute määr fondis kahanes 3,3 %-le (2014. aastal oli see 6,4 %); märgib, et ülekantud assigneeringuid oli I jaotises (personalikulud) 180 398 eurot (1,4 %); märgib lisaks, et II jaotises (halduskulud) oli ülekandmiste summaks 316 442 eurot (16,1 %), mis kujutab endast olulist, 20,1 % suurust vähenemist eelnenud aastaga võrreldes; märgib, et ülekandmiste määr III jaotises (tegevuskulud) suurenes 4 %, moodustades kokku 36,4 %, eelkõige seetõttu, et 2015. aasta teiseks pooleks kavandatud tegevuste maht kasvas ning 2015. aasta detsembris kanti rahalisi vahendeid üle III jaotisest, et maksimeerida fondi toetust põhitegevusele;

5.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Ümberpaigutamised

6.  märgib, et fond tegi 2015. aastal üheksa ümberpaigutamist, mis on ühe võrra rohkem kui 2014. aastal, jätkates kontrollikojalt saadud soovituste järgimist; võtab teadmiseks, et ümberpaigutatud maksete assigneeringute kasv on seotud eelarve ümberkorraldamisega 2015. aastal, ja see oli vajalik, et maksta eelmise aasta tegevuse eest, kuna rahastamist ei jätkatud; võtab samuti teadmiseks, et 2014. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid fondi finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  märgib, et fond ei ole kogunud või avaldanud huvide konfliktide deklaratsioone veel kõigilt juhatuse liikmetelt; märgib, et puudub mehhanism, mis kohustaks liikmeid selliseid deklaratsioone esitama; märgib, et isegi mõned fondi veebisaidil avaldatud deklaratsioonid ja elulookirjeldused on kättesaadavad vaid salasõna abil; nõuab, et fond võtaks vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise sidusa poliitika ranged suunised juhatuse liikmetele ning võtaks vastu ja viiks ellu huvide konfliktide suhtes kohaldatava selge poliitika, mis on kooskõlas ELi detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete tegevuskavaga; palub fondil kõik sellised dokumendid avaldada kooskõlas nimetatud suunistega, et võimaldada üldsusel saada vajaliku ülevaate fondi kõrgemast juhtkonnast; väljendab heameelt tõsiasja üle, et kõik fondi asjaomaste töötajate huvide konfliktide deklaratsioonid on juba kogutud;

8.  märgib fondi andmete põhjal, et 2016. aasta lõpuks oli kavandatud kõigile töötajatele teadlikkuse suurendamiseks pettusest ja huvide konfliktidest mõeldud esitlus; märgib samuti, et valiku hindamise komitee liikmed allkirjastavad huvide konfliktide deklaratsioonid taotlejate loetelu kättesaamisel; võtab teadmiseks, et kõik uued töötajad osalevad eetikat ja ausust, sealhulgas huvide konflikte ja pettust käsitleval esitlusel;

Siseaudit

9.  märgib, et 2015. aastal komisjoni siseauditi talitus auditit ei teinud, kuna auditikavas ei olnud seda ette nähtud; märgib, et 2015. aasta lõpus oli fondil täitmata üks auditi soovitus seoses hanke valdkonna valikukomisjonide ametliku ametisse nimetamisega; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kvalifitseeris selle soovituse „väga olulisest“ ümber „oluliseks“ 2015. aasta septembris, ja et soovitus loetakse ametlikult täidetuks siseauditi talituse poolt fondi järgmise kohapealse kontrollimise käigus;

10.  võtab teadmiseks, et fond tellis komisjoni institutsioonidevaheliste auditi raamlepingutega kolm järelauditit; märgib ühtlasi, et auditi tulemused olid üldiselt positiivsed, kuigi tulemus- ja süsteemide auditis ning auditis ETFi tavade kohta, mida kasutatatakse tulemuslikkuse juhtimise raamistikus ja fondi arenduskavas, tehti kindlaks parandamist vajavad küsimused; võtab teadmiseks fondi esitatud teabe selle kohta, et ta võttis viivitamata meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks;

Muud kommentaarid

11.  tunnustab ja tervitab fondi jätkuvat panust partnerriikide haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamisse ning inimkapitali tugevdamisse, sealhulgas liidu rändedialoogile ja naaberriikidega sõlmitud liikuvuspartnerlustele antud toetust; märgib, et fond viis läbi sisserändajate tugimeetmete läbivaatamise tööhõive ja oskuste seisukohast (MISMES), ning võtab teadmiseks fondi soovitused oskuste ja rände kohta; väljendab heameelt seoses fondi ja partnerriikide vahelise koostööga mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori käsitlevate küsimuste analüüsimisel;

12.  märgib, et fondi sisemine ümberkorraldamine jõustus 1. jaanuaril 2015, ja loodab, et muutunud sisekorraldus aitab fondil paremaid tulemusi saavutada;

13.  tunnustab fondi selle eest, et tööprogrammis püstitatud eesmärgid täideti tervelt 96 % ulatuses;

14.  väljendab suurt heameelt selle üle, et fond on täiel määral järginud 2004. aasta ELi personalieeskirju;

15.  võtab teadmiseks fondi võetud meetmed oma varade ohutuse tagamiseks, ning loodab, et see protsess viiakse lähitulevikus lõpule;

°

°  °

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(11) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

31.1.2017

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2171(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fondi“) eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed ning et fondi finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga on kajastatud õiglaselt;

2.  tunnustab ja tervitab fondi jätkuvat panust partnerriikide haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamisse ning inimkapitali tugevdamisse, sealhulgas liidu rändedialoogile ja naaberriikidega sõlmitud liikuvuspartnerlustele antud toetust; märgib, et fond viis läbi sisserändajate tugimeetmete läbivaatamise tööhõive ja oskuste seisukohast (MISMES), ning võtab teadmiseks fondi soovitused oskuste ja rände kohta; kiidab heaks fondi ja partnerriikide vahelise koostöö mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori käsitlevate küsimuste analüüsimiseks;

3.  võtab teadmiseks asjaolu, et fondi sisemine ümberkorraldamine jõustus 1. jaanuaril 2015, ja loodab, et muutunud sisekorraldus aitab fondil paremaid tulemusi saavutada;

4.  kiidab fondi selle eest, et tema tööprogrammis püstitatud eesmärgid täidetati 96 % ulatuses;

5.  väljendab suurt heameelt selle üle, et fond on täiel määral järginud 2004. aasta ELi personalieeskirju;

6.  võtab teadmiseks fondi võetud meetmed oma varade ohutuse tagamiseks, ning loodab, et see protsess viiakse lähitulevikus lõpule;

7.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises kõrge (36,2 %) ja selle põhjuseks olid peamiselt 2014. aasta lõpus tehtud kavandatud ostud;

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2015. aastal tegeles fond veel parandusmeetmetega vastusena kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi märkusele, milles rõhutati seda, et 2013. aasta lõpus oli fondil 7,5 miljonit eurot üheainsa, madala krediidireitinguga (F3 ja BBB) panga kontodel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Valli

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

 

3

ENF

NI

 

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

 

2

0

EFDD

 

Laura Agea, Marco Valli

 

Kasutatud tähised

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 168.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 168.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 168.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 168.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusalane teave