Menettely : 2016/2171(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0118/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0118/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.47

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0178

MIETINTÖ     
PDF 293kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2171(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(4) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0118/2017),

1.  myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(9) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0118/2017),

1.  hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0118/2017),

A.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 20 153 042 euroa, mikä merkitsee 0,02 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että säätiön koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että sen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että sen vuoden 2013 kertomuksessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että yhteen pankkiin, jolla oli alhainen luottoluokitus, oli talletettu 7,5 miljoonan euron summa, ja että tähän tietoon oli liitetty merkintä ”kesken” tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 kertomuksessa ja siihen on edelleen liitetty merkintä ”kesken”; toteaa kuitenkin, että kyseisessä pankissa talletettuina olevat varat vähenivät 1,8 miljoonaan euroon vuonna 2015; toteaa lisäksi, että tietyistä pankkitoimintaan liittyvistä seikoista johtuen säätiö on velvoitettu käyttämään edelleen italialaista pankkia;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 kertomuksessa esitetyn yhden huomautuksen tapauksessa oli toteutettu korjaavia toimia, ja huomautukseen on nyt liitetty merkintä ”toteutettu”;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,89 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli myös korkea, 96,04 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille, että säätiön siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärä osastoissa 1 ja 2 laski 3,3 prosenttiin, kun taas vuonna 2014 se oli 6,4 prosenttia; toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle olivat 180 398 euroa (1,4 prosenttia) osastossa 1 (henkilöstömenot); toteaa myös, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle olivat 316 442 euroa (16,1 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot), mikä merkitsi huomattavaa 20,1 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna; panee merkille, että osastossa 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle kasvoivat 4 prosentilla 36,4 prosenttiin, mikä johtui pääasiassa vuoden 2015 toisella puoliskolla suunniteltujen toimintojen lisääntymisestä sekä vaikutuksista, jotka syntyivät säätiön operatiivisen toiminnan tukitoimintojen maksimoimista silmällä pitäen toteutetusta varojen siirtämisestä osastoon 3 joulukuussa 2015;

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle saattavat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos säätiö suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee merkille, että säätiö teki vuonna 2015 yhdeksän määrärahasiirtoa eli yhden enemmän kuin vuonna 2014, mikä on edelleen tilintarkastustuomioistuimen antamien suositusten mukaista; toteaa, että siirrettyjen maksumäärärahojen määrän kasvu liittyi vuonna 2015 toteutettuun talousavion uudelleenjärjestelyyn ja että se oli välttämätöntä aiemman vuoden toimintojen maksamiseksi, koska kyseisenä vuonna budjettikohdat lopetettiin; toteaa lisäksi, että vuonna 2014 siirrot olivat määrältään ja luonteeltaan säätiön varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee merkille, ettei säätiö ole kerännyt eikä julkaissut kaikkien hallituksensa jäsenten ilmoituksia eturistiriidoista; panee merkille, ettei ole olemassa mitään mekanismia, jolla jäsenet velvoitettaisiin toimittamaan kyseiset ilmoitukset; panee merkille, että jopa joihinkin säätiön verkkosivustolla saatavilla oleviin ilmoituksiin ja ansioluetteloihin pääsee tutustumaan ainoastaan antamalla salasanan; kehottaa säätiötä laatimaan johdonmukaista toimintapolitiikkaa koskevat tiukat suuntaviivat hallituksen jäsenten eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä päättämään selkeistä eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista ja panemaan ne täytäntöön noudattaen EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan jatkotoimia koskevaa etenemissuunnitelmaa; kehottaa säätiötä julkaisemaan kaikki tällaiset asiakirjat edellä mainittujen suuntaviivojen mukaisesti ja mahdollistamaan siten sen, että yleisö voi valvoa sen ylintä johtoa asianmukaisella tavalla; pitää myönteisenä, että kaikki säätiön keskeisen henkilöstön ilmoitukset eturistiriidoista on saatu;

8.  toteaa säätiön ilmoittaneen, että se suunnitteli vuoden 2016 loppuun koko henkilöstölleen tiedotustapahtumaa petoksista ja eturistiriidoista; toteaa lisäksi, että valintalautakunnan jäsenet allekirjoittavat ilmoituksen eturistiriidoista hakijaluettelon vastaanottaessaan; toteaa, että kaikille uusille työntekijöille järjestetään ammattietiikkaa ja rehellisyyttä koskeva esittely, jossa käsitellään myös eturistiriitoja ja petoksia;

Sisäinen tarkastus

9.  toteaa, että tarkastussuunnitelman mukaisesti komission sisäinen tarkastus ei suorittanut tarkastusta vuonna 2015; panee merkille, että vuoden 2015 lopulla säätiöllä oli yksi tarkastuksen johdosta annettu avoin suositus, joka koski hankintamenettelyjen valintalautakuntien muodollista nimittämistä; toteaa, että sisäisen tarkastuksen osasto laski suosituksen tasoa ”hyvin tärkeästä” ”tärkeäksi” syyskuussa 2015 ja että suositus saatetaan virallisesti päätökseen tarkastuksessa, jonka sisäisen tarkastuksen osasto suorittaa paikan päällä seuraavalla käynnillään säätiössä;

10.  toteaa, että säätiö teetti komission tarkastuksia koskevien toimielintenvälisten puitesopimusten kautta kolme jälkitarkastusta; panee merkille, että tarkastusten tulokset olivat yleisesti ottaen myönteisiä, vaikka toiminnan tuloksellisuutta koskevassa tarkastuksessa ja järjestelmätarkastuksessa sekä säätiön tulosjohtamiskehyksen ja parannussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä koskeneessa tarkastuksessa havaittiin parannusta kaipaavia seikkoja; toteaa säätiön ilmoittaneen, että se toteutti heti toimia havaittujen ongelmien lieventämiseksi;

Muita huomautuksia

11.  toteaa ja pitää myönteisenä, että säätiö myötävaikuttaa edelleen kumppanimaiden koulutusjärjestelmien uudistamiseen ja inhimillisen pääoman vahvistamispyrkimyksiin muun muassa tukemalla unionin muuttoliikevuoropuhelua ja liikkuvuuskumppanuuksia naapurimaiden kanssa; panee merkille säätiön laatiman työllisyys- ja osaamisnäkökulmaa painottavan maahanmuuttajatukitoimien inventaarin (MISMES) sekä säätiön suositukset osaamisen ja maahanmuuton alalla; suhtautuu myönteisesti säätiön ja kumppanimaiden yhteistyöhön, jossa analysoidaan NEET-ilmiötä (työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret);

12.  panee merkille, että säätiön sisäinen uudelleenorganisointi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015, ja toivoo sen auttavan säätiötä saavuttamaan parempia tuloksia;

13.  onnittelee säätiötä siitä, että se on saavuttanut 96 prosenttia työohjelmassaan esitetyistä tavoitteista;

14.  panee varsin tyytyväisenä merkille, että säätiö on noudattanut vuonna 2004 voimaan tulleita henkilöstösääntöjä täysimääräisesti;

15.  toteaa, että säätiö on panostanut varallisuutensa turvaamiseen, ja toivoo, että prosessi saadaan päätökseen lähitulevaisuudessa;

°

°  °

16.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. xxxkuuta 2017] antamaansa päätöslauselmaan(11).

31.1.2017

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2171(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan säätiön varainhoitovuodelta 2015 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja säätiön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 on esitetty oikein;

2.  toteaa ja pitää myönteisenä, että säätiö myötävaikuttaa edelleen kumppanimaiden koulutusjärjestelmien uudistamiseen ja inhimillisen pääoman vahvistamispyrkimyksiin muun muassa tukemalla unionin muuttoliikevuoropuhelua ja liikkuvuuskumppanuuksia naapurimaiden kanssa; panee merkille säätiön laatiman työllisyys- ja osaamisnäkökulmaa painottavan maahanmuuttajatukitoimien inventaarin (MISMES) sekä säätiön suositukset osaamisen ja maahanmuuton alalla; suhtautuu myönteisesti säätiön ja kumppanimaiden yhteistyöhön, jossa analysoidaan NEET-ilmiötä (työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret);

3.  panee merkille, että säätiön sisäinen uudelleenorganisointi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015, ja toivoo sen auttavan säätiötä saavuttamaan parempia tuloksia;

4.  onnittelee säätiötä siitä, että se on saavuttanut 96 prosenttia työohjelmassaan esitetyistä tavoitteista;

5.  panee erittäin tyytyväisenä merkille, että säätiö on noudattanut vuonna 2004 voimaan tulleita henkilöstösääntöjä täysimääräisesti;

6.  toteaa, että säätiö on panostanut varallisuutensa turvaamiseen, ja toivoo, että prosessi saadaan päätökseen lähitulevaisuudessa;

7.  panee merkille, että sidottuja määrärahoja siirrettiin vuodelle 2015 suuri määrä (36,2 prosenttia) osastossa 2, mikä johtuu pääosin vuoden 2014 lopulla tehdyistä suunnitelluista hankinnoista;

8.  panee merkille, että vuonna 2015 säätiö valmisteli yhä korjaavia toimenpiteitä vastauksena tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin esittämään huomautukseen, jossa korostetaan, että säätiöllä oli vuoden 2013 lopussa 7,5 miljoonaa euroa tileillä yhdessä pankissa, jolla oli alhainen luottoluokitus (F3, BBB).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marco Valli

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 168.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 168.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 168.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 168.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Oikeudellinen huomautus