Postupak : 2016/2171(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.47

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0178

IZVJEŠĆE     
PDF 610kWORD 57k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2016/2171(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2016/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(4), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0118/2017),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2016/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015., s odgovorima Zaklade(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(9), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0118/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2016/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0118/2017),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2015. njezin konačni proračun iznosio 20 153 042 EUR, što je smanjenje od 0,02 % u odnosu na 2014.; budući da ukupni proračun Zaklade dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  sa zabrinutošću prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da sredstva u iznosu od 7,5 milijuna EUR, koja se nalaze na računu u jednoj jedinoj banci s niskim kreditnim rejtingom i koja su predviđena za 2013. te su u izvješću Revizorskog suda za 2014. nosila oznaku „u tijeku”, još uvijek nose tu oznaku; međutim potvrđuje da je iznos sredstava koja se nalaze na računu u toj banci 2015. smanjen na 1,8 milijuna EUR; nadalje prima na znanje da je zbog posebnih bankarskih pitanja Zaklada obvezna zadržati talijansku banku;

2.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da su poduzete korektivne mjere u pogledu napomene iz izvješća Revizorskog suda za 2014. te da navedena primjedba sada nosi oznaku „dovršeno”;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja od 99,89 %, što pokazuje da su obveze pravodobno izvršene, i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 96,04 %;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da se ukupan iznos prenesenih sredstava Zaklade u glavama I. i II. smanjio na 3,3 % u usporedbi s 6,4 % koliki je bio 2014.; prima na znanje da je prijenos sredstava za glavu I. (rashodi za osoblje) iznosio 180 398 EUR (1,4 %); također prima na znanje da su prenesena sredstva za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 316 442 EUR (16,1 %), što je znatno smanjenje od 20,1 % u odnosu na prethodnu godinu; prima na znanje da su se, ponajprije zbog povećanja aktivnosti planiranih u drugoj polovici 2015. i učinka prijenosa sredstava u glavu III. u prosincu 2015., prenesena sredstva za glavu III. (operativni rashodi) povećala za 4 postotna boda na 36,4 % , što je učinjeno kako bi se maksimalno povećala potpora koju Zaklada pruža za operativne aktivnosti;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Zaklada planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

6.  prima na znanje da je Zaklada tijekom 2015. izvršila devet proračunskih prijenosa, odnosno jedan više nego tijekom 2014., u skladu s preporukama Revizorskog suda; potvrđuje da je povećani iznos prenesenih odobrenih sredstava za plaćanja povezan s restrukturiranjem proračuna iz 2015. i da je bio potreban za plaćanje aktivnosti iz godine prije toga kada su proračunske linije ukinute; nadalje, uviđa da su iznos i narav prenesenih sredstava tijekom 2014. ostali u granicama financijskih pravila Zaklade;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  prima na znanje da Zaklada nije prikupila i objavila izjave o sukobu interesa svih članova svojeg upravnog odbora; napominje da ne postoji mehanizam kojim bi se članovi obvezali na podnošenje tih izjava; prima na znanje da se čak i nekima od dostupnih izjava i životopisa na internetskim stranicama Zaklade može pristupiti samo sa zaporkom; poziva Zakladu da usvoji stroge smjernice za usklađenu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa za članove upravnog odbora te da donese i provodi jasnu politiku o sukobima interesa u skladu s Planom za praćenje zajedničkog pristupa za decentralizirane agencije EU-a; poziva Zakladu da u skladu s tim smjernicama objavi sve takve dokumente i javnosti da potreban uvid u njegovo više rukovodstvo; pozdravlja činjenicu da su prikupljene sve izjave o sukobu interesa zaposlenika Zaklade na koje se to odnosi;

8.  prima na znanje, na temelju podataka iz Zaklade, da je za kraj 2016. godine bila planirana prezentacija o prijevari i sukobu interesa za sve zaposlenike s ciljem podizanja razine osviještenosti; nadalje, prima na znanje da članovi povjerenstva za procjenu i odabir potpisuju izjavu o sukobu interesa nakon što dobiju uvid u popis podnositelja; upoznat je s činjenicom da svi novi zaposlenici pohađaju prezentaciju o etici i poštenju, sukobu interesa i prijevarama;

Unutarnja revizija

9.  prima na znanje da Služba Komisije za unutarnju reviziju u skladu s planom revizije nije provela reviziju tijekom 2015. godine; prima na znanje da je Zaklada na kraju 2015. imala jednu otvorenu revizijsku preporuku u vezi s „formalnim imenovanjem članova povjerenstava za odabir u postupcima javne nabave”; potvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju u rujnu 2015. s preporuke skinula oznaku „vrlo važna” i stavila oznaku „važna” te da će se preporuka formalno zatvoriti kada Služba za unutarnju reviziju tijekom svojeg sljedećeg posjeta Zakladi bude vršila pregled na licu mjesta;

10.  potvrđuje da je Zaklada naručila tri ex post revizije preko Komisijinih međuinstitucijskih okvirnih ugovora za revizije; također prima na znanje da je ukupni rezultat revizija bio pozitivan, iako su tijekom revizije uspješnosti i sustava te revizije „postupaka Europske zaklade za osposobljavanje prilikom uvođenja njezina okvira za upravljanje uspješnošću i njezina plana za poboljšanje” utvrđena područja na kojima postoji prostor za poboljšanje; potvrđuje da je od Zaklade primio na znanje da je odmah uvela mjere za ublažavanje utvrđenih problema;

Ostale primjedbe

11.  uviđa i pozdravlja činjenicu da Zaklada kontinuirano doprinosi modernizaciji sustava za obrazovanje i obuku te jačanju ljudskog kapitala u partnerskim zemljama, među ostalim pružajući potporu migracijskom dijalogu Unije i njezinim partnerstvima za mobilnost sa susjednim zemljama; prima na znanje popis mjera za potporu migrantima u pogledu zapošljavanja i vještina (MISMES) koji izrađuje Zaklada, te njezine preporuke o vještinama i migracijama; pozdravlja suradnju između Zaklade i partnerskih zemalja u cilju analize fenomena skupine NEET (mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju);

12.  napominje da je interna reorganizacija Zaklade stupila na snagu 1. siječnja 2015. i nada se da će promjena interne organizacije pomoći Zakladi da postigne bolje rezultate;

13.  pohvaljuje visoku stopu ostvarenih ciljnih vrijednosti zacrtanih u programu rada Zaklade, a koja iznosi 96 %;

14.  snažno podupire to što se Zaklada u potpunosti pridržava Pravilnika o osoblju EU-a iz 2004.;

15.  prepoznaje trud Zaklade da zajamči sigurnost svoje imovine i priželjkuje da taj postupak bude uskoro dovršen;

°

°  °

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

31.1.2017

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015.

(2016/2171(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su osnovne transakcije u godišnjim financijskim izvještajima Zaklade za financijsku godinu 2015. zakonite i pravilne i da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. vjerno prikazano;

2.  prepoznaje i pozdravlja činjenicu da Zaklada kontinuirano doprinosi modernizaciji sustava za obrazovanje i obuku te jačanju ljudskog kapitala u partnerskim zemljama, među ostalim pružajući potporu migracijskom dijalogu Unije i njezinim partnerstvima za mobilnost sa susjednim zemljama; prima na znanje popis mjera za potporu migrantima u pogledu zapošljavanja i vještina (MISMES) koji Zaklada izrađuje, kao i njezine preporuke o vještinama i migracijama; pozdravlja suradnju između Zaklade i partnerskih zemalja u cilju analize fenomena skupine NEET (mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju);

3.  prima na znanje činjenicu da je interna reorganizacije Zaklade stupila na snagu 1. siječnja 2015. i nada se da će promjena interne organizacije pomoći Zakladi da postigne bolje rezultate;

4.  pohvaljuje visoku stopu ostvarenih ciljnih vrijednosti zacrtanih u programu rada Zaklade, a koja iznosi 96 %;

5.  snažno podupire to što se Zaklada u potpunosti pridržava Pravilnika o osoblju EU-a iz 2004.;

6.  prepoznaje trud Zaklade da zajamči sigurnost svoje imovine i priželjkuje da taj postupak bude uskoro dovršen;

7.  napominje da se velik iznos rezerviranih odobrenih sredstava iz glave II. prenesen u 2015. (36,2 %) može uglavnom pripisati planiranim kupnjama s kraja 2014. godine;

8.  prima na znanje da je 2015. Zaklada i dalje radila na korektivnim mjerama u cilju odgovora na primjedbu Revizorskog suda i Europskog parlamenta kojom je istaknuto da je 2013. Zaklada imala 7,5 milijuna EUR na računima u samo jednoj banci s niskom ocjenom kreditne sposobnosti (F3, BBB).

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Valli

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 168.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 168.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 168.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 168.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna napomena