Procedūra : 2016/2171(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0118/2017

Pateikti tekstai :

A8-0118/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.47

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0178

PRANEŠIMAS     
PDF 614kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2171(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Nuomonės referentas: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0118/2017),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(9), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0118/2017),

1.  pritaria Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0118/2017),

A.  kadangi, remiantis jo finansinėmis ataskaitomis, Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 20 153 042 EUR, t. y. 0,02 proc. mažesnis negu 2014 m.; kadangi visą Fondo biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Paskesni veiksmai po 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, su susirūpinimu pažymi, kad 7,5 mln. EUR siekiančios lėšos sąskaitose, laikomose viename žemo kredito reitingo banke, kurios buvo įtrauktos į 2013 m. Audito Rūmų ataskaitą, vis dar laikomos ten pat, kaip nurodyta 2014 m. Audito Rūmų ataskaitoje, ir žymimos kaip „vykdomos“; vis dėlto pripažįsta, kad to banko sąskaitoje laikomos lėšos 2015 m. sumažėjo iki 1,8 mln. EUR; pažymi, kad dėl tam tikrų problemų bankininkystės srityje Fondas yra priverstas ir toliau naudotis sąskaita Italijos banke;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad buvo imtasi taisomųjų veiksmų dėl 2014 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktos pastabos ir dabar ji žymima kaip „baigta nagrinėti“;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 99,89 proc., taigi įsipareigojimai buvo prisiimti laiku, o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 96,04 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad I ir II antraštinėse dalyse perkėlimai į kitą laikotarpį, palyginti su 2014 m., sumažėjo nuo 6,4 proc. iki 3,3 proc.; pažymi, kad I antraštinėje dalyje (išlaidos darbuotojams) į kitą laikotarpį buvo perkelta 180 398 EUR (1,4 proc.); taip pat pažymi, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį buvo perkelta 316 442 EUR (16,1 proc.), taigi, palyginti su ankstesniais metais, perkėlimai į kitą laikotarpį gerokai sumažėjo – 20,1 proc.; pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) perkėlimai į kitą laikotarpį padidėjo 4 proc. (iki 36,4 proc.), daugiausia dėl antroje 2015 m. pusėje suplanuotos veiklos ir 2015 m. gruodžio mėn. į III antraštinę dalį perkeltų lėšų – šis perkėlimas įvykdytas siekiant kuo labiau padidinti Fondo paramą operatyvinei veiklai;

5.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai pagrįsti agentūrų veiklos programų daugiamečiu pobūdžiu ir jais nebūtinai atskleidžiami biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumai, be to, kartais jie atitinka žiedinį biudžeto pobūdį, ypač jeigu Fondas juos suplanavo iš anksto ir apie tai pranešė Audito Rūmams;

Perkėlimai

6.  pažymi, kad 2015 m. Fondas atliko devynis biudžeto lėšų pervedimus (vienu daugiau nei 2014 m.), toliau laikydamasis Audito Rūmų pateiktų rekomendacijų; pripažįsta, kad didesni pervesti mokėjimų asignavimai yra susiję su 2015 m. pradėtu biudžeto restruktūrizavimo procesu ir jų reikėjo sumokėti už ankstesnių metų veiklą, nutraukus perkėlimus į atitinkamas biudžeto eilutes; taip pat pripažįsta, kad pervedimų lygis ir pobūdis 2014 m. neviršijo Fondo finansinių taisyklių ribų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  pažymi, kad Fondas nesurinko ir nepaskelbė visų savo valdybos narių interesų konfliktų deklaracijų; atkreipia dėmesį į tai, kad netaikomas joks mechanizmas, kuriuo remiantis nariai būtų įpareigoti pateikti tokias deklaracijas; pažymi, kad Fondo interneto svetainėje yra skelbiamos kai kurios turimos deklaracijos ir gyvenimo aprašymai, tačiau jie yra prieinami tik su slaptažodžiu; ragina Fondą priimti griežtas gaires dėl nuoseklios politikos, susijusios su valdybos narių interesų konfliktų prevencija ir valdymu, taip pat priimti ir įgyvendinti aiškią interesų konfliktų politiką, laikantis gairių dėl tolesnių veiksmų, susijusių su bendru požiūriu į ES decentralizuotas agentūras; ragina Agentūrą remiantis šiomis gairėmis paskelbti visus tokius dokumentus ir suteikti visuomenei reikalingą galimybę susipažinti su informacija apie jos aukščiausiąją vadovybę; palankiai vertina tai, kad gautos visos susijusių Fondo darbuotojų interesų konfliktų deklaracijos;

8.  remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad 2016 m. pabaigoje planuota surengti visiems darbuotojams skirtą pristatymą, kuriuo būtų didinamas informuotumas apie sukčiavimą ir interesų konfliktus; taip pat pažymi, kad, gavę pareiškėjų sąrašą, atrankos vertinimo valdybos nariai pasirašo interesų konfliktų deklaraciją; pripažįsta, kad visi nauji darbuotojai dalyvauja pristatyme apie etiką ir sąžiningumą, įskaitant interesų konfliktus ir sukčiavimą;

Vidaus auditas

9.  pažymi, kad pagal audito planą Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) 2015 m. neatliko jokio audito; pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Fondas dar buvo neįgyvendinęs vienos audito rekomendacijos, susijusios su „oficialiu atrankos komisijų skyrimu vykdant viešuosius pirkimus“; pripažįsta, kad 2015 m. rugsėjo mėn. VAT pakeitė šios rekomendacijos vertinimą iš „labai svarbi“ į „svarbi“ ir kad per kitą VAT vizitą į Fondą, per kurį ji atliks patikrinimą vietoje, rekomendacija bus oficialiai baigta nagrinėti;

10.  pripažįsta, kad Fondas pavedė atlikti tris ex post auditus pagal Komisijos tarpinstitucines preliminariąsias audito sutartis; be to, pažymi, kad atlikus veiklos ir sistemos auditą, taip pat auditą dėl „ETF praktikos diegiant veiklos valdymo sistemą ir gerinimo planą“ nustatyta spręstinų klausimų, tačiau apskritai auditų rezultatai buvo teigiami; atsižvelgdamas į Fondo pateiktą informaciją, pripažįsta, kad jis nedelsdamas ėmėsi veiksmų nustatytoms problemoms mažinti;

Kitos pastabos

11.  pripažįsta ir palankiai vertina nuolatinį Fondo indėlį modernizuojant švietimo ir mokymo sistemas ir stiprinant šalių partnerių žmogiškąjį kapitalą, be kita ko, remiant Sąjungos dialogą su kaimyninėmis šalimis migracijos klausimais ir partnerystę judumo srityje; atkreipia dėmesį į Fondo turimas paramos migrantams priemones užimtumo ir gebėjimų požiūriu (angl. MISMES) ir į jo rekomendacijas gebėjimų ir migracijos klausimais; teigiamai vertina Fondo ir šalių partnerių bendradarbiavimą tiriant nesimokančio ir nedirbančio jaunimo (NEET) reiškinį;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondo vidaus reorganizavimas pradėjo galioti 2015 m. sausio 1 d., ir tikisi, kad pakeistas vidaus darbo organizavimas padės Fondui siekti geresnių rezultatų;

13.  sveikina Fondą dėl aukšto (96 proc.) darbo programoje nustatytų tikslų įgyvendinimo lygio;

14.  teigiamai vertina tai, kad Fondas visapusiškai laikosi 2004 m. ES tarnybos nuostatų;

15.  atkreipia dėmesį į pastangas, kurias Fondas dėjo siekdamas užtikrinti savo turto saugumą, ir viliasi, kad šis procesas bus netrukus užbaigtas;

°

°  °

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.] rezoliucijoje(11) [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

31.1.2017

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateiktas (-a) Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2171(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2015 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad teisingai nurodyta jo finansinė padėtis 2015 m. gruodžio 31 d.;

2.  pripažįsta ir palankiai vertina nuolatinį Fondo indėlį modernizuojant švietimo ir mokymo sistemas ir stiprinant šalių partnerių žmogiškąjį kapitalą, be kita ko, remiant Sąjungos dialogą su kaimyninėmis šalimis migracijos klausimais ir partnerystę judumo srityje; atkreipia dėmesį į Fondo turimas paramos migrantams priemones užimtumo ir gebėjimų požiūriu (angl. MISMES), taip pat į jo rekomendacijas gebėjimų ir migracijos klausimais; teigiamai vertina Fondo ir šalių partnerių bendradarbiavimą tiriant nesimokančio ir nedirbančio jaunimo (NEET) reiškinį;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondo vidaus reorganizavimas pradėjo galioti 2015 m. sausio 1 d., ir tikisi, kad pakeistas vidaus darbo organizavimas padės Fondui siekti geresnių rezultatų;

4.  sveikina Fondą dėl aukšto (96 proc.) darbo programoje nustatytų tikslų įgyvendinimo lygio;

5.  itin teigiamai vertina tai, kad Fondas visapusiškai laikosi 2004 m. ES tarnybos nuostatų;

6.  atkreipia dėmesį į pastangas, kurias Fondas dėjo siekdamas užtikrinti savo turto saugumą, ir viliasi, kad šis procesas bus netrukus užbaigtas;

7.  pažymi, kad į 2015 metus pagal II antraštinę dalį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas (36,2 proc.) – daugiausia jų priskirti planiniams pirkimams, vykdytiems 2014 m. pabaigoje;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Fondas vis dar vykdė taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi reaguodamas į Audito Rūmų ir Europos Parlamento pastabą, kurioje pabrėžta, kad 2013 m. pabaigoje Fondas turėjo 7,5 mln. EUR sąskaitose, esančiose viename žemo kredito reitingą turinčiame (F3, BBB) banke.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Valli

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

 

23

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 168.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 168.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 168.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 168.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinis pranešimas