Procedūra : 2016/2171(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0118/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0118/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.47

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0178

ZIŅOJUMS     
PDF 691kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2171(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0118/2017),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(9), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0118/2017),

1.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0118/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 153 042, t. i., par 0,02 % mazāks nekā 2014. gadā; tā kā Fonda budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu par EUR 7,5 miljoniem, kas glabājas vienā vienīgā bankā ar zemu kredītreitingu, Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā formulētie komentāri, kuri Revīzijas palātas 2014. gada ziņojumā bija atzīmēti ar „Ieviešana ir sākta”, tieši tāpat ir atzīmēti vēl joprojām; tomēr atzīst, ka 2015. gadā minētajā bankā glabāto līdzekļus apjoms tika samazināts līdz EUR 1,8 miljoniem; turklāt atzīmē, ka īpašu ar bankām saistītu iemeslu dēļ Fondam ir pienākums izmantot Itālijas banku;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka attiecībā uz vienu Revīzijas palātas 2014. gada ziņojuma komentāru tika veikti koriģējoši pasākumi un šis komentārs tagad ir atzīmēts ar „Ieviests”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā bija augsts budžeta izpildes līmenis, proti, 99,89 %, kas liecina, ka saistības bija uzņemtas laikus, un ka arī maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija augsts, proti, 96,04 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  atzīmē, ka Fonda kopējie pārnesumi I un II sadaļā salīdzinājumā ar 6,4 % 2014. gadā samazinājās uz 3,3 %; atzīmē, ka I sadaļā (personāla izdevumi) pārnesumi sasniedza EUR 180 398 (1,4 %); turklāt atzīmē, ka II sadaļas (administratīvie izdevumi) pārnesumu apmērs bija EUR 316 442 (16,1 %), kas ir ievērojami mazāk — par 20,1 % — nekā iepriekšējā gadā; atzīmē, ka III sadaļā (darbības izdevumi) pārnesumu apmērs palielinājās par 4 %, sasniedzot 36,4 %, kas galvenokārt izskaidrojams ar to, ka 2015. gada otrajā pusē bija plānots vairāk darbību, un ar līdzekļu pārvietošanu uz III sadaļu 2015. gada decembrī nolūkā līdz maksimumam kāpināt Fonda atbalstu pamatdarbībai;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Fonds tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

6.  atzīmē, ka 2015. gadā, turpinādams ievērot Revīzijas palātas ieteikumus, Fonds veica deviņus budžeta pārvietojumus — par vienu vairāk nekā 2014. gadā; atzīst, ka pārvietoto maksājumu apropriāciju apjoma pieaugums ir saistīts ar 2015. gadā veikto budžeta restrukturizāciju un bija nepieciešams, lai varētu apmaksāt iepriekšējā gada darbības, kuru budžeta pozīcijas bija apturētas; turklāt atzīst, ka 2014. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Fonda finanšu noteikumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  atzīmē, ka Fonds nav saņēmis vai publicējis visu valdes locekļu interešu konfliktu deklarācijas; atzīmē, ka nav mehānisma, kas locekļiem noteiktu pienākumu iesniegt minētās deklarācijas; atzīmē, ka dažām no Fonda tīmekļa vietnē pieejamām deklarācijām un CV piekļūt var vien ar paroli; aicina Fondu pieņemt stingras vadlīnijas attiecībā uz saskanīgu politiku, ar ko novērst un pārvaldīt valdes locekļu interešu konfliktus, un pieņemt un īstenot skaidru interešu konfliktu politiku atbilstoši Vienotās pieejas turpmāko pasākumu ceļvedim ES decentralizētajām aģentūrām; aicina Fondu publicēt visus šādus dokumentus atbilstoši minētajām vadlīnijām un sniegt sabiedrībai vajadzīgo pārskatu par Fonda augstāko vadību; atzinīgi vērtē to, ka iegūtas visas attiecīgo Fonda darbinieku interešu konfliktu deklarācijas;

8.  pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka 2016. gada beigās visiem darbiniekiem bija plānota informētības uzlabošanas prezentācija par krāpšanu un interešu konfliktiem; turklāt atzīmē, ka, saņemot pieteikuma iesniedzēju sarakstu, atlases novērtēšanas komitejas locekļi paraksta interešu konfliktu deklarāciju; konstatē, ka visi jaunie darbinieki apmeklē prezentāciju par ētiku un integritāti, tostarp interešu konfliktiem un krāpšanu;

Iekšējā revīzija

9.  atzīmē, ka saskaņā ar revīzijas plānu Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2015. gadā revīziju neveica; atzīmē, ka 2015. gada beigās Fonds nebija īstenojis vienu revīzijas ieteikumu par oficiālu atlases komiteju iecelšanu iepirkuma procedūrās; atzīst, ka 2015. gada septembrī IAS šā ieteikuma statusu pazemināja no „ļoti svarīgs” uz „svarīgs” un ka ieteikuma izpilde tiks oficiāli noslēgta pārbaudē uz vietas, ko IAS veiks nākamajā Fonda apmeklējumā;

10.  konstatē, ka Fonds pasūtīja trīs ex post revīzijas Komisijas starpiestāžu revīzijas pamatlīgumu ietvaros; turklāt atzīmē, ka revīziju rezultāti kopumā bija pozitīvi, lai gan darbības rezultātu un sistēmas revīzijā un revīzijā par ETF praksi darbības rezultātu pārvaldības sistēmas un uzlabošanas plāna ieviešanā tika konstatētas uzlabojumu iespējas; pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka Fonds nekavējoties sāka apzināto trūkumu novēršanas darbības;

Citi komentāri

11.  pieņem zināšanai un atzinīgi vērtē Fonda nemitīgos centienus modernizēt izglītības un apmācības sistēmas un stiprināt partnervalstu cilvēkkapitālu, tostarp atbalstu Savienības migrācijas dialogam un mobilitātes partnerībām ar kaimiņvalstīm; ņem vērā Fonda uzskaiti attiecībā uz migrantu atbalsta pasākumiem no nodarbinātības un prasmju viedokļa (MISMES) un tā ieteikumus par prasmēm un migrāciju; atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar partnervalstīm nolūkā analizēt NEET (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) parādību;

12.  atzīmē, ka Fonda iekšējā reorganizācija stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī, un pauž cerību, ka jaunā iekšējā organizācija palīdzēs Fondam sasniegt labākus rezultātus;

13.  īpaši uzteic Fonda augsto izpildes līmeni 96 % apmērā attiecībā uz tā darba programmā izvirzīto mērķi;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds pilnībā ievēroja 2004. gada ES Civildienesta noteikumus;

15.  ņem vērā Fonda centienus nodrošināt tā aktīvu drošību un cer, ka drīz šis process tiks pabeigts;

°

°  °

16.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada …] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](11)].).

31.1.2017

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2171(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2015. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2015. gada 31. decembrī;

2.  pieņem zināšanai un atzinīgi vērtē Fonda nemitīgos centienus modernizēt izglītības un apmācības sistēmas un stiprināt partnervalstu cilvēkkapitālu, tostarp atbalstu Savienības migrācijas dialogam un mobilitātes partnerībām ar kaimiņvalstīm; ņem vērā Fonda uzskaiti saistībā ar migrantu atbalsta pasākumiem no nodarbinātības un prasmju viedokļa (MISMES), kā arī tā ieteikumus attiecībā uz prasmēm un migrāciju; atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar partnervalstīm, lai analizētu jautājumu par NEET (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu);

3.  ņem vērā to, ka Fonda iekšējā reorganizācija stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī, un pauž cerību, ka jaunā iekšējā organizācija palīdzēs Fondam sasniegt labākus rezultātus;

4.  īpaši uzteic Fonda augsto izpildes līmeni 96 % apmērā attiecībā uz tā darba programmā izvirzīto mērķi;

5.  ļoti atzinīgi vērtē to, ka Fonds pilnībā ievēroja 2004. gada ES Civildienesta noteikumus;

6.  ņem vērā Fonda centienus nodrošināt tā aktīvu drošību un cer, ka drīz šis process tiks pabeigts;

7.  norāda uz augsto (36,2 %) to uz 2015. gadu pārnesto apropriāciju līmeni, par kurām saistības uzņemtas II sadaļā, kas galvenokārt bija saistīts ar 2014. gada beigās veiktajiem plānotajiem pirkumiem;

8.  ņem vērā to, ka 2015. gadā Fonds joprojām nebija pabeidzis koriģējošos pasākumus saistībā ar Revīzijas palātas un Eiropas Parlamenta piezīmi, kurā uzsvērts, ka līdz 2013. gada beigām Fonds EUR 7,5 miljonus glabāja kontos vienā bankā ar zemu kredītreitingu (F3, BBB).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

25.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 168. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 168. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 168. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 168. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV[(2017)0000].

Juridisks paziņojums