Procedura : 2016/2171(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0118/2017

Teksty złożone :

A8-0118/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.47

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0178

SPRAWOZDANIE     
PDF 690kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015

(2016/2171(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015

(2016/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0057/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0118/2017),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015

(2016/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Fundacji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(7), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0057/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(9), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0118/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015

(2016/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0118/2017),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia („Fundacji”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2015 wyniósł 20 153 042 EUR, co stanowi spadek o 0,02 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że cały budżet Fundacji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  zauważa z zaniepokojeniem, że w sprawozdaniu Trybunału stwierdzono, iż uwaga dotycząca środków w wysokości 7,5 mln euro na rachunkach w jednym banku o niskiej wiarygodności kredytowej, którą Trybunał zawarł w sprawozdaniu za rok 2013, a w sprawozdaniu za rok 2014 opatrzył adnotacją „w trakcie realizacji”, wciąż jest oznaczona jako będąca „w trakcie realizacji”; zwraca jednocześnie uwagę, że środki przechowywane w tym banku zmniejszono do 1,8 mln EUR w 2015 r.; ponadto zwraca uwagę, że ze względu na określone uwarunkowania bankowe Fundacja ma obowiązek prowadzenia rachunku w jednym z włoskich banków;

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że podjęto działania naprawcze w odniesieniu do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2014 i obecnie opatrzono ją adnotacją „zrealizowane”;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 przyniosły efekt w postaci wysokiego wskaźnika wykonania budżetu (99,89 %), co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 96,04 %;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zwraca uwagę, że ogólny poziom środków przeniesionych w tytułach I i II zmniejszył się do 3,3 % w porównaniu z 6,4 % w roku 2014; odnotowuje, że kwota przeniesień wyniosła 180 398 EUR (1,4 %) w tytule I (wydatki na personel); odnotowuje ponadto, że kwota przeniesień wyniosła 316 442 EUR (16,1 %) w tytule II (wydatki administracyjne), co stanowi znaczny spadek (o 20,1 %) w porównaniu z rokiem poprzednim; odnotowuje, że poziom przeniesień w tytule III (wydatki operacyjne) wzrósł o 4 % do 36,4 %, głównie z uwagi na zwiększenie liczby działań zaplanowanych na drugą połowę 2015 r. oraz skutki przesunięcia środków do tytułu III w grudniu 2015 r., którego celem była maksymalizacja wsparcia Fundacji dla działań operacyjnych;

5.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez Fundację z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

6.  odnotowuje, że w 2015 r. Fundacja dokonała dziewięciu przesunięć budżetowych, o jeden więcej niż w 2014 r., zachowując zgodność z zaleceniami Trybunału; odnotowuje, że zwiększenie kwoty przesuniętych środków na płatności związane jest z przeprowadzoną w 2015 r. restrukturyzacją budżetu i było potrzebne do tego, by pokryć koszty działań z roku poprzedniego, w których linie budżetowe zostały zawieszone; stwierdza również, że poziom i charakter przesunięć w 2014 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych Fundacji;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  zwraca uwagę, że Fundacja nie zgromadziła i nie opublikowała deklaracji o braku konfliktów interesów wszystkich członków jej Rady Zarządzającej; zauważa, że nie ma żadnego mechanizmu zobowiązującego członków do przedstawienia takich deklaracji; zauważa, że dostęp do niektórych deklaracji i życiorysów zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji jest chroniony hasłem; wzywa Fundację do przyjęcia rygorystycznych wytycznych dotyczących spójnej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w przypadku członków zarządu, a także do przyjęcia i wdrożenia jednoznacznej polityki w sprawie konfliktów interesów, zgodnie z planem działania dotyczącym monitorowania wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE; wzywa Fundację do publikacji wszystkich takich dokumentów zgodnie z tymi wytycznymi oraz do umożliwienia opinii publicznej sprawowania niezbędnej kontroli nad kadrą kierowniczą wyższego szczebla; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgromadzono już wszystkie deklaracje o braku konfliktów interesów odpowiednich pracowników Fundacji;

8.  na podstawie informacji przekazanych przez Fundację odnotowuje, że na koniec 2016 r. zaplanowano prezentację informacyjną na temat nadużyć i konfliktów interesów dla wszystkich pracowników; ponadto zwraca uwagę, że członkowie komisji selekcyjnej podpisują deklarację o braku konfliktów interesów w momencie otrzymania listy kandydatów; odnotowuje, że wszyscy nowi pracownicy uczestniczą w prezentacji na temat etyki i uczciwości, która dotyczy również konfliktów interesów oraz naruszeń;

Audyt wewnętrzny

9.  zwraca uwagę, że zgodnie z planem audytu Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) nie przeprowadziła audytu w 2015 r.; zwraca uwagę, że na koniec 2015 r. Fundacja miała jedno niezrealizowane zalecenie audytorskie, które dotyczyło formalnego powołania komisji selekcyjnych w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych; odnotowuje, że we wrześniu 2015 r. IAS obniżyła wagę tego zalecenia z „bardzo ważnego” na „ważne” oraz że zalecenie to zostanie formalnie zamknięte w trakcie kontroli IAS na miejscu podczas kolejnej wizyty w Fundacji;

10.  zwraca uwagę, że Fundacja zleciła trzy kontrole ex post w ramach międzyinstytucjonalnych umów ramowych Komisji w dziedzinie audytu; zwraca ponadto uwagę, że wyniki audytów były ogólnie pozytywne, choć kontrola wykonania zadań i systemów oraz kontrola dotycząca praktyk wdrażania ram zarządzania wynikami oraz planu poprawy wykazały elementy wymagające poprawy; na podstawie informacji przekazanych przez Fundację stwierdza, że Fundacja natychmiast podjęła działania w celu zminimalizowania zidentyfikowanych problemów;

Inne uwagi

11.  docenia i przyjmuje z zadowoleniem stały wkład Fundacji w dążenie do modernizacji systemów edukacji i szkoleń, a także we wzmacnianie kapitału ludzkiego w krajach partnerskich, w tym wsparcie dla unijnego dialogu w dziedzinie migracji oraz partnerstw na rzecz mobilności z krajami ościennymi; odnotowuje sporządzenie przez Fundację wykazu środków wsparcia dla migrantów pod względem zatrudnienia i umiejętności (MISMES), a także jej zalecenia dotyczące umiejętności i migracji; z zadowoleniem przyjmuje współpracę między Fundacją i krajami partnerskimi mającą na celu analizę zjawiska młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzieży NEET);

12.  odnotowuje, że dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożono reorganizację wewnętrzną Fundacji, i wyraża nadzieję, że zmiana organizacji wewnętrznej pomoże Fundacji osiągać lepsze wyniki;

13.  wyraża uznanie dla Fundacji z powodu wysokiego poziomu (96 %) realizacji celów określonych w jej programie pracy;

14.  z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja w pełni przestrzega przepisów Regulaminu pracowniczego UE z 2004 r.;

15.  odnotowuje wysiłki podjęte przez Fundację w celu zabezpieczenia swoich aktywów oraz wyraża nadzieję, że proces ten zostanie zakończony w najbliższej przyszłości;

°

°  °

16.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017](11) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].).

31.1.2017

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015

(2016/2171(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2015 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2015 r. jest uczciwie przedstawiona;

2.  docenia i przyjmuje z zadowoleniem stały wkład Fundacji w dążenie do modernizacji systemów edukacji i szkoleń, a także we wzmacnianie kapitału ludzkiego w krajach partnerskich, w tym wsparcie dla unijnego dialogu w dziedzinie migracji oraz partnerstw na rzecz mobilności z krajami ościennymi; odnotowuje sporządzenie przez Fundację wykazu środków wsparcia dla migrantów pod względem zatrudnienia i umiejętności (MISMES), a także jej zalecenia dotyczące umiejętności i migracji; z zadowoleniem przyjmuje współpracę między Fundacją i krajami partnerskimi mającą na celu analizę zjawiska młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzieży NEET);

3.  odnotowuje fakt, że dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożono reorganizację wewnętrzną Fundacji, i wyraża nadzieję, że zmiana organizacji wewnętrznej pomoże Fundacji osiągać lepsze wyniki;

4.  wyraża uznanie dla Fundacji z powodu wysokiego poziomu (96 %) realizacji celów określonych w jej programie pracy;

5.  z ogromnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja w pełni przestrzega przepisów Regulaminu pracowniczego UE z 2004 r.;

6.  odnotowuje wysiłki podjęte przez Fundację w celu zabezpieczenia swoich aktywów oraz wyraża nadzieję, że proces ten zostanie zakończony w najbliższej przyszłości;

7.  odnotowuje wysoki poziom środków na zobowiązania w ramach tytułu II (36,2 %) przeniesionych na 2015 r. i przeznaczonych głównie na planowane zakupy poczynione pod koniec 2014 r.

8.  odnotowuje fakt, że w 2015 r. Fundacja wciąż pracowała nad działaniami naprawczymi w odpowiedzi na uwagi Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego, które to instytucje podkreślały, że na koniec 2013 r. Fundacja posiadała środki w wysokości 7,5 mln EUR na rachunkach prowadzonych w jednym banku o niskim ratingu kredytowym (F3, BBB).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marco Valli

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 168.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 168.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 168.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 168.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Informacja prawna