Postup : 2016/2171(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2017

Predkladané texty :

A8-0118/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.47

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0178

SPRÁVA     
PDF 551kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(9), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2015 sumu 20 153 042 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 zníženie o 0,02 %; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti, ako aj zavedením koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrej správy ľudských zdrojov,

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  konštatuje so znepokojením na základe správy Dvora audítorov, že opatrenie k odporúčaniu zo správy Dvora audítorov za rok 2013 o sume vo výške 7,5 milióna EUR uloženej v jedinej banke s nízkym úverovým ratingom, ktoré bolo v správe Dvora audítorov za rok 2014 označené ako „prebieha“, je stále označené ako „prebieha“; berie však na vedomie, že suma uložená v banke sa v roku 2015 znížila na 1,8 milióna EUR; poznamenáva, že zo špecifických bankových dôvodov je nadácia povinná využívať služby talianskej banky;

2.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že v súvislosti s poznámkou v správe Dvora audítorov za rok 2014 bolo prijaté nápravné opatrenie, ktoré je teraz označené ako „dokončené“;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  poznamenáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,89 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,04 %;

Záväzky a prenosy

4.  poznamenáva, že celkové prenosy nadácie v hlave I a II sa v porovnaní s rokom 2014 znížili zo 6,4 % na 3,3 %; poznamenáva, že v hlave I boli prenosy (výdavky na zamestnancov) na úrovni 180 398 EUR (1,4 %); ďalej dodáva, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) boli na úrovni 316 442 EUR (16,1 %), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje značné zníženie o 20,1 %; poznamenáva, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) sa zvýšili o 4 % na 36,4 % najmä z dôvodu zvýšenia v činnostiach plánovaných v druhej polovici roka 2015 a vplyvu presunu prostriedkov do hlavy III v decembri 2015, ktorý sa uskutočnil s cieľom čo najviac zvýšiť podporu operatívnej činnosti nadácie;

5.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich nadácia vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

6.  poznamenáva, že nadácia v roku 2015 uskutočnila deväť rozpočtových presunov, teda o jeden viac ako v roku 2014, čo je naďalej v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov; uznáva, že zvýšený presun platobných rozpočtových prostriedkov súvisí s reštrukturalizáciou rozpočtu v roku 2015, pričom takýto presun bol potrebný na uhradenie činností za predchádzajúci rok, v ktorom boli rozpočtové riadky ukončené; uznáva tiež, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2014 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel nadácie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  poznamenáva, že nadácia nevyzbierala a ani nezverejnila vyhlásenia o konflikte záujmov všetkých členov svojej správnej rady; berie na vedomie, že neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by členov správnej rady prinútil tieto vyhlásenia poskytnúť; konštatuje, že dokonca aj niektoré z vyhlásení a životopisov, ktoré sú uverejnené na webovom sídle nadácie, sú prístupné len s heslom; vyzýva nadáciu, aby pre členov správnej rady prijala prísne usmernenia pre zrozumiteľnú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov a aby prijala a uplatňovala jasnú politiku v oblasti konfliktu záujmov v súlade s plánom Komisie v nadväznosti na spoločný prístup k decentralizovaným agentúram EÚ; vyzýva nadáciu, aby v súlade s týmito usmerneniami zverejnila všetky takéto dokumenty a poskytla verejnosti potrebný prehľad o svojom vrcholovom manažmente; víta skutočnosť, že všetky vyhlásenia o konflikte záujmov príslušných zamestnancov nadácie boli vyzbierané;

8.  berie na vedomie informáciu nadácie, že na koniec roka 2016 bola naplánovaná informačná prezentácia o podvodoch a konflikte záujmov pre všetkých zamestnancov; berie tiež na vedomie, že členovia hodnotiacej výberovej komisie podpisujú vyhlásenie o konflikte záujmov po prijatí zoznamu uchádzačov; berie na vedomie, že všetci noví zamestnanci sa zúčastňujú na prezentácii o etike a integrite, ako aj o konflikte záujmov a podvodoch;

Vnútorný audit

9.  konštatuje, že na základe plánu auditu nevykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie počas roka 2015 žiaden audit; poznamenáva, že nadácia evidovala ku koncu roka 2015 jedno nedoriešené odporúčanie z auditu týkajúce sa formálneho vymenovania výberových komisií v obstarávaní; berie na vedomie, že IAS znížil v septembri 2015 závažnosť odporúčania z „veľmi dôležité“ na „dôležité“ a že odporúčanie bude formálne uzavreté v rámci testovania na mieste počas budúcej návštevy IAS v nadácii;

10.  uznáva, že nadácia zadala vypracovanie troch auditov ex-post prostredníctvom medziinštitucionálnych rámcových zmlúv na audity Komisie; poznamenáva tiež, že výsledky auditov boli celkovo pozitívne, hoci v audite výkonnosti a systému a audite postupov ETF pri zavádzaní rámca riadenia výkonnosti a plánu jeho zlepšenia sa zistili určité nedostatky, ktoré treba riešiť; berie na vedomie informáciu nadácie, že ihneď prijala opatrenia na vyriešenie zistených problémov;

Ďalšie pripomienky

11.  uznáva a víta trvalý prínos nadácie k modernizovaniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a posilňovaniu ľudského kapitálu partnerských krajín vrátane podpory poskytovanej dialógu Únie o migrácii a partnerstvám v oblasti mobility s krajinami európskeho susedstva; berie na vedomie súpis podporných opatrení pre migrantov so zreteľom na zamestnanosť a zručnosti, ktorý vypracovala nadácia, ako aj jej odporúčania o zručnostiach a migrácii; víta spoluprácu medzi nadáciou a partnerskými krajinami s cieľom analyzovať jav NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy);

12.  berie na vedomie, že k 1. januáru 2015 sa uskutočnila vnútorná reorganizácia nadácie, a dúfa, že zmena vnútornej organizácie pomôže nadácii dosahovať lepšie výsledky;

13.  vyjadruje nadácii uznanie za vysokú úspešnosť (96 %) pri dosahovaní cieľov uvedených v jej pracovnom programe;

14.  víta s radosťou, že nadácia v plnej miere dodržiava služobný poriadok EÚ z roku 2004;

15.  berie na vedomie úsilie nadácie zaistiť bezpečnosť svojich aktív a dúfa, že tento proces bude v blízkej budúcnosti dokončený;

°

°  °

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

31.1.2017

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

(2016/2171(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2015 za zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2015 je náležite vyjadrená;

2.  uznáva a víta trvalý prínos nadácie k modernizovaniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a posilňovaniu ľudského kapitálu partnerských krajín vrátane podpory poskytovanej dialógu Únie o migrácii a partnerstvám v oblasti mobility s krajinami európskeho susedstva; berie na vedomie súpis podporných opatrení pre migrantov so zreteľom na zamestnanosť a zručnosti, ktorý vypracovala nadácia, ako aj jej odporúčania o zručnostiach a migrácii; víta spoluprácu medzi nadáciou a partnerskými krajinami s cieľom analyzovať jav NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy);

3.  berie na vedomie skutočnosť, že k 1. januáru 2015 sa uskutočnila vnútorná reorganizácia nadácie, a dúfa, že zmenená vnútorná organizácia pomôže nadácii dosiahnuť lepšie výsledky;

4.  vyjadruje nadácii uznanie za vysokú úspešnosť (96 %) pri dosahovaní cieľov uvedených v jej pracovnom programe;

5.  dôrazne víta skutočnosť, že nadácia v plnej miere dodržiava služobný poriadok EÚ z roku 2004;

6.  berie na vedomie úsilie nadácie zaistiť bezpečnosť svojich aktív a dúfa, že tento proces sa dokončí v blízkej budúcnosti;

7.  berie na vedomie vysokú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (36,2 %) prenesených do roku 2015, čo súviselo najmä s plánovanými nákupmi, ktoré sa uskutočnili koncom roka 2014;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že nadácia v roku 2015 ešte stále prijímala nápravné opatrenia v reakcii na vyjadrenie Dvora audítorov a Európskeho parlamentu, keď zdôrazňovali, že nadácia mala ku koncu roka 2013 na účte v jednej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB) sumu 7,5 milióna EUR.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Valli

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne oznámenie