Postopek : 2016/2171(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2017

Predložena besedila :

A8-0118/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.47

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0178

POROČILO     
PDF 606kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2016/2171(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(9), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

A.  ker je v skladu z računovodskimi izkazi Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljevanju: fundacija) končni proračun fundacije v proračunskem letu 2015 znašal 20.153.042 EUR, kar je 0,02 % manj kot leta 2014; ker celotni proračun fundacije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je vprašanje sredstev v znesku 7,5 milijona EUR, naloženih pri eni sami banki z nizko bonitetno oceno, na katerega je Računsko sodišče opozorilo v poročilu leta 2013 in ki je bilo v poročilu Računskega sodišča za leto 2014 označeno kot „se izvaja“, še vedno označeno kot „se izvaja“; priznava pa, da so se sredstva pri tej banki v letu 2015 zmanjšala na 1,8 milijona EUR; ugotavlja tudi, da je fundacija zaradi posebnih bančnih vprašanj obvezana sodelovati z italijansko banko;

2.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s pripombo iz poročila za leto 2014 sprejeti popravljalni ukrepi in da je zdaj ta pripomba označena kot „zaključeno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala kar 99,89 %, kar pomeni, da so bile obveznosti prevzete pravočasno, ter da je bila tudi stopnja izvrševanja plačil visoka in je znašala 96,04 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da se je skupni prenos sredstev fundacije v naslednje leto za naslova I in II zmanjšal na 3,3 %, medtem ko je leta 2014 znašal 6,4 %; ugotavlja, da so bila za naslov I (odhodki za zaposlene) v naslednje leto prenesena sredstva v višini 180.398 EUR (1,4 %); prav tako ugotavlja, da je bil za naslov II (upravni odhodki) prenesen znesek 316.442 EUR (16,1 %), kar je v primerjavi s prejšnjim letom kar 20,1 % manj; ugotavlja, da so se prenesena sredstva za naslov III (odhodki za poslovanje) povečali s 4 % na 36,4 %, kar gre pripisati predvsem večjemu številu načrtovanih dejavnosti v drugi polovici leta 2015 in posledicam prerazporeditve sredstev v naslovu III decembra 2015, s katero se je želelo v čim večji meri povečati podporo fundacije operativnim dejavnostim;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih fundacija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

6.  ugotavlja, da je fundacija v letu 2015 opravila devet proračunskih prerazporeditev oziroma eno več kot leta 2014, pri čemer je še naprej upoštevala priporočila Računskega sodišča; priznava, da je povečanje zneska prerazporejenih sredstev za plačila povezano s prestrukturiranjem proračuna fundacije v letu 2015, z njim pa so se plačale dejavnosti iz prejšnjega leta, v katerem so bile proračunske vrstice črtane; prav tako ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporejenih sredstev tudi v letu 2014 skladni s finančnimi pravili fundacije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da fundacija ni zbrala ali objavila izjav o navzkrižju interesov za vse člane upravnega odbora; ugotavlja, da ni mehanizma, s katerim bi bilo mogoče člane prisiliti, da posredujejo te izjave; ugotavlja, da so nekatere razpoložljive izjave in življenjepisi na spletnem mestu fundacije dostopne le z geslom; poziva fundacijo, naj sprejme stroge smernice za usklajeno politiko preprečevanja in upravljanja navzkrižja interesov za člane upravnega odbora ter sprejme in izvaja jasno politiko o navzkrižju interesov, ki bo v skladu s časovnim načrtom Komisije za ukrepanje na osnovi skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU; poziva fundacijo, naj v skladu z omenjenimi smernicami objavi ustrezne dokumente in javnosti omogoči potreben nadzor nad svojim najvišjim vodstvom; je zadovoljen, da so bile za vse ustrezne uslužbence zbrane izjave o navzkrižju interesov;

8.  na podlagi podatkov fundacije ugotavlja, da je bila za konec leta 2016 za vse zaposlene predvidena predstavitev v zvezi z ozaveščanjem o goljufijah in navzkrižju interesov; ugotavlja tudi, da člani izbirne komisije ob prejetju seznama kandidatov podpišejo izjavo o navzkrižju interesov; priznava, da se vsi novi zaposleni udeležijo predstavitve o etiki in integriteti, ki zajema tudi področje navzkrižja interesov in goljufij;

Notranja revizija

9.  ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2015 v fundaciji ni izvedla nobene revizije, kar je bilo v skladu z revizijskim načrtom; ugotavlja, da je imela fundacija ob koncu leta 2015 eno nerešeno revizijsko priporočilo v zvezi z „uradnim imenovanjem izbirne komisije pri javnih naročilih“; priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo septembra 2015 omilila priporočilo iz „zelo pomembno“ v „pomembno“ in da bo ob naslednjem obisku fundacije s preizkusom na kraju samem uradno zaključila to priporočilo;

10.  potrjuje, da je fundacija prek medinstitucionalnega okvirnega sporazuma Komisije v zvezi z revizijami naročila tri naknadne revizije; prav tako ugotavlja, da so bili rezultati revizij v splošnem pozitivni, čeprav so bili pri reviziji smotrnosti poslovanja, reviziji sistema ter reviziji „prakse fundacije pri uveljavljanju okvira za upravljanje učinkovitosti in načrta za izboljšave“ opredeljene možnosti za izboljšanje; je seznanjen s trditvami fundacije, da je nemudoma sprejela ukrepe, s katerimi bo odpravila ugotovljene pomanjkljivosti;

Druge pripombe

11.  priznava in pozdravlja, da fundacija nenehno prispeva k posodabljanju sistemov za izobraževanje in usposabljanje ter povečevanju človeškega kapitala partnerskih držav, vključno s podporo za dialog Unije o migracijah in partnerstvi za mobilnost s sosednjimi državami; je seznanjen, da je fundacija opravila popis podpornih ukrepov za migrante z vidika zaposlovanja ter znanja in veščin (MISMES) in oblikovala priporočila v zvezi z veščinami in znanjem ter migracijami; pozdravlja sodelovanje med fundacijo in partnerskimi državami na področju analize pojava NEET (mladi, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo);

12.  ugotavlja, da se je fundacija s 1. januarjem 2015 notranje reorganizirala, in upa, da ji bo uspelo s spremenjeno notranjo organizacijo izboljšati rezultate;

13.  ji izreka pohvalo za visoko, 96-odstotno raven doseganja ciljev iz delovnega programa;

14.  toplo pozdravlja dejstvo, da fundacija v celoti spoštuje kadrovske predpise EU iz leta 2004;

15.  je seznanjen z njenimi prizadevanji, da bi zaščitila svoje premoženje, in upa, da bo ta proces kmalu dokončan;

°

°  °

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017] (11)[o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

31.1.2017

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015

(2016/2171(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi fundacije za proračunsko leto 2015, zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2015 pošteno predstavljen;

2.  priznava in pozdravlja, da fundacija nenehno prispeva k posodabljanju sistemov za izobraževanje in usposabljanje ter povečevanju človeškega kapitala partnerskih držav, vključno s podporo za dialog Unije o migracijah in partnerstvi za mobilnost s sosednjimi državami; je seznanjen, da je fundacija opravila popis podpornih ukrepov za migrante z vidika zaposlovanja ter znanja in veščin (MISMES) in oblikovala priporočila v zvezi z veščinami in znanjem ter migracijami; pozdravlja sodelovanje med fundacijo in partnerskimi državami na področju analize pojava NEET (mladi, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo);

3.  ugotavlja, da se je fundacija s 1. januarjem 2015 notranje reorganizirala, in upa, da ji bo uspelo s spremenjeno notranjo organizacijo izboljšati rezultate;

4.  ji izreka pohvalo za visoko, 96-odstotno raven doseganja ciljev iz delovnega programa;

5.  toplo pozdravlja dejstvo, da fundacija v celoti spoštuje kadrovske predpise EU iz leta 2004;

6.  je seznanjen z njenimi prizadevanji, da bi zaščitila svoje premoženje, in upa, da bo ta proces kmalu dokončan;

7.  ugotavlja, da je bil v naslovu II precejšen znesek odobrenih sredstev (36,2 %), za katera so bile prevzete obveznosti, prenesen v leto 2015 predvsem zaradi načrtovanih nakupov, opravljenih konec leta 2014;

8.  je seznanjen z dejstvom, da je fundacija leta 2015 še vedno izvajala korektivne ukrepe v odziv na pripombo Računskega sodišča in Evropskega parlamenta, ki sta ob koncu leta 2013 poudarila, da ima fundacija 7,5 milijona EUR na računu ene same banke z nizko bonitetno oceno (F3, BBB).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 168.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 168.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 168.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 168.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo