Postup : 2016/0221(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2017

Předložené texty :

A8-0120/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0356

ZPRÁVA     ***I
PDF 737kWORD 97k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0461),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0320/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0120/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí, podstatně změní nebo bude-li mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh:   1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(3),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

v souladu s řádným legislativním postupem(5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013(6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013(7) stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v Unii používat označení „EuVECA“ nebo „EuSEF“. Nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 obsahují pravidla, kterými se řídí zejména kvalifikované investice, podniky kvalifikované pro portfolio a kvalifikovaní investoři. Podle nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 se k používání označení „EuVECA“ a „EuSEF“ kvalifikují pouze správci aktiv, jejichž hodnota v souhrnu nepřevyšuje hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(8).

(2)  Sdělení o investičním plánu pro Evropu ze dne 16. listopadu 2014(9) stanoví ucelenou strategii řešení nedostatku financí, který je překážkou pro potenciál Evropy k růstu a k zajištění pracovních míst pro její občany. Cílem je uvolnění soukromých investic pomocí veřejného financování a zlepšení právního rámce pro investiční prostředí.

(3)  Důležitým prvkem investičního plánu je sdělení o unii kapitálových trhů ze dne 30. září 2015(10). Jeho cílem je snížit roztříštěnost finančních trhů a zvýšit nabídku kapitálu pro podniky, ať z Unie, nebo ze třetích zemí, díky vytvoření skutečně jednotného kapitálového trhu. Sdělení stanoví, že nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 je třeba změnit, aby se zajistilo, aby oba rámce byly schopny co nejlépe podporovat investice do malých a středních podniků.

(4)  S cílem zvýšit úspory z rozsahu, snížit transakční a provozní náklady, posílit hospodářskou soutěž a rozšířit možnosti výběru pro investory by se měl trh s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu a kvalifikovanými fondy sociálního podnikání více otevřít. Rozšíření základny potenciálních správců k otevírání tohoto trhu přispívá. Mělo by být přínosem pro podniky, které usilují o investice, neboť jim poskytne přístup k financování z větší a různorodější škály zdrojů rizikového investování. Oblast působnosti nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 by proto měla být rozšířena tím, že se označení „EuVECA“ a „EuSEF“ umožní používat správcům subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU.

(5)  Aby byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měly by se na tyto správce nadále vztahovat požadavky směrnice 2011/61/EU a zároveň by měli splňovat určitá ustanovení nařízení (EU) č. 345/2013 nebo nařízení (EU) č. 346/2013, konkrétně ustanovení týkající se způsobilých investic, cílových investorů a požadavků na informace.

(5a)  Pro investice do fondů EuVECA se zachovává minimální vstupní vklad ve výši 100 000 EUR pro neprofesionální investory. Vzhledem ke své dlouhodobé a nelikvidní povaze nejsou fondy rizikového kapitálu přímo vhodné pro jiné retailové investory, než ty, kteří jsou uvedeni v článku 6 tohoto nařízení, a to i pokud by byla posílena pravidla na ochranu investorů. Komise by však mohla při další revizi nařízení (EU) č. 345/2013 přezkoumat, zda by bylo v budoucnu prospěšné vytvořit pro retailové investory další dobrovolnou možnost k investicím do fondů EuVECA, které mají v úmyslu rozšířit svou investiční základnu, využitím podřízeného fondu podle nařízení (EU) č. 345/2013. Komise by měla taktéž přezkoumat, zda by bylo prospěšné snížit poměrně vysokou prahovou hodnotu, zejména proto, že může být považována za potenciální překážku k větším investicím do těchto fondů, a zda by bylo vhodné rozšířit označení sociálního podnikání na určité subjekty skupinového financování (crowdfunding) a mikrofinancování s velkým sociálním dopadem. I když je rizikový kapitál i nadále vysoce rizikovou formou investic, je třeba mít na paměti, že spotřebitelům jsou ve stále větší míře dostupné podobně rizikové, neregulované formy investic. Takové formy investic, například skupinové financování, nejsou v současnosti upraveny právními předpisy, zatímco režim fondů EuVECA je předmětem právní úpravy a dohledu.

(5b)  U fondů EuSEF by prahová hodnota 100 000 EUR měla být v každém případě snížena na 50 000 EUR. Zlepšil by se tak přístup k financování zejména pro menší podniky působící v sociální oblasti, které jsou pro banky méně důvěryhodné, neboť své zisky znovu investují do svých projektů, a tak nesplňují minimální požadovanou návratnost u kapitálových požadavků bank. Tento krok by rovněž rozšířil spektrum investičních možností neprofesionálních investorů, kteří by získali možnost podporovat podniky s pozitivním sociálním dopadem.

(6)  Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány budou obeznámeny s každým novým použitím označení „EuVECA“ a „EuSEF“, měli by správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU zaregistrovat každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který hodlají spravovat a nabízet. Díky tomu by tito správci mohli zachovat své obchodní modely a spravovat subjekty kolektivního investování usazené v jiných členských státech a zároveň dále rozšířit škálu produktů, jež nabízejí.

(7)  Rozsah způsobilých podniků, do nichž mohou kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovat, by měl být rozšířen s cílem dále zvýšit nabídku kapitálu podnikům. Definice podniků kvalifikovaných pro portfolio by proto měla zahrnovat společnosti, které mají nejvýše 499 zaměstnanců (malé společnosti se střední tržní kapitalizací), a malé a střední podniky kotované na trhu pro růst malých a středních podniků. Nové investiční možnosti by měly rovněž umožňovat, aby subjekty ve fázi růstu, které již mají přístup k jiným zdrojům financování, například trhům pro růst malých a středních podniků, získávaly kapitál z kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, což by následně mělo přispět k rozvoji trhů pro růst malých a středních podniků.

(7a)  Aby byl rámec zajímavější a aby se posílil příliv kapitálu do sociálních podniků, je třeba rozšířením definice pozitivního sociálního dopadu rozšířit škálu způsobilých podniků, do nichž mohou kvalifikované fondy sociálního podnikání investovat. Stávající podrobnou formulaci pozitivního sociálního dopadu v rámci definice podniku kvalifikovaného pro portfolio lze obtížně kvantifikovat, a pro fondy a regulační orgány je tudíž složité ji vykládat, uplatňovat či vykonávat nad ní dohled. Navíc panují rozdíly v tom, co představuje pozitivní sociální dopad v různých kontextech Unie, což ještě více komplikuje právní úpravu fondů sociálního podnikání a ztěžuje např. účast institucionálních investorů ve fondech EuSEF.

(8)  Kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu by mělo být umožněno podílet se dlouhodobě také na možnostech financování pro nekotované malé a střední podniky, nekotované malé společnosti se střední tržní kapitalizací a malé a střední podniky kotované na trzích pro růst malých a středních podniků, aby dále zvýšily svůj potenciál vytvářet výnosy ze společností s vysokým růstem. Měly by proto být povoleny následné investice po první investici.

(9)  Postupy registrace by měly být jednoduché a nákladově efektivní. Registrace správce podle nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 by proto také měla sloužit jako registrace podle směrnice 2011/61/EU. Rozhodnutí o registraci a neprovedení registrace podle nařízení (EU) č. 345/2013 nebo nařízení (EU) č. 346/2013 by měla v příslušných případech podléhat soudnímu přezkumu.

(10)  Poplatky a jiné platby ukládané správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu hostitelskými členskými státy přispívají k rozdílům v právních předpisech a někdy mohou představovat významné překážky pro jejich přeshraniční působení. Tyto poplatky brání volnému pohybu kapitálu přes hranice Unie, čímž oslabují zásady vnitřního trhu. Je proto třeba zdůraznit a vyjasnit, že zákaz, aby hostitelský členský stát v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání na svém území stanovoval požadavky nebo správní postupy, zahrnuje zákaz ukládat správcům těchto fondů poplatky a jiné platby, pokud nemusí být vykonáván žádný úkol dohledu.

(10a)  Právní rámec a rámec dohledu by měly zásadně přispět k zamezení nadměrného riskování a nestabilitě na finančních trzích a usnadnit přeshraniční operace v prohloubené evropské unii kapitálových trhů. Z tohoto důvodu je zapotřebí silný dohled na úrovni Unie, který by zahrnoval odpovídající makroobezřetnostní nástroje. S ohledem na přezkum programu unie kapitálových trhů v polovině období, který připadá na rok 2017, by se v  Unii mělo zlepšit sbližování dohledu na základě zkušeností bankovního odvětví s rámcem jednotného mechanismu dohledu.

(11)  Podle nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 ▌správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kteří nemají povolení podle směrnice 2011/61/EU, jsou vždy povinni mít dostatečný kapitál. Za účelem zajištění vhodného a přiměřeného zacházení s kapitálem pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je třeba úroveň kapitálových požadavků v rámci struktury obou fondů vymezit na základě kumulativních kritérií a výrazně ji snížit a zjednodušit oproti částkám stanoveným v článku 9 směrnice 2011/61/EU, aby se tak zohlednily zvláštnosti, povaha a malá velikost těchto fondů a aby byla dodržena zásada proporcionality. Má-li být v celé Unii zajištěno jednotné chápání těchto požadavků na uvedené správce, mělo by toto nařízení stanovit použití minimálních kapitálových požadavků a minimálního kapitálu.

(12)  Jelikož toto nařízení otevírá možnost používat označení „EuVECA“ a „EuSEF“ správcům subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, měla by centrální databáze vedená orgánem ESMA v souladu s nařízením (EU) č. 345/2013 a nařízením (EU) č. 346/2013 zahrnovat rovněž informace o kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondech sociálního podnikání, které jsou spravovány a nabízeny těmito správci.

(12a)  Komise v rámci své práce na unii kapitálových trhů označila nevhodnou definici nabízení a neshody plynoucí z jejího výkladu příslušnými vnitrostátními orgány za významné překážky pro přeshraniční investice. Aby se usnadnilo účinné přeshraniční nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondů sociálního podnikání a aby se zohlednily zvláštní rysy fondů EuVECA a EuSEF a jejich proces získávání kapitálových prostředků, nemělo by být za nabízení považováno šíření návrhu dokumentace fondu, jenž neobsahuje dokumenty týkající se upisování, když v daném okamžiku není možné kapitál upisovat. Nabízení by se mělo považovat za zahájené až v okamžiku, kdy budou ukončena jednání o konečné podobě právních dokumentů týkajících se dotčeného fondu.

(12b)  Komise by měla souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU zanalyzovat, zda je vhodné pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zavést pas ke správě fondů a zda je definice nabízení rizikového kapitálu přiměřená. Po provedení přezkumu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu, kterou případně doplní legislativním návrhem.

(13)  Jelikož cílů tohoto nařízení, tzn. dalšího posílení vnitřního trhu pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu a kvalifikované fondy sociálního podnikání díky rozšíření možnosti používat označení „EuVECA“ a „EuSEF“, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

(13a)  Přijetím tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel státní podpory na kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Tyto fondy lze použít jako nástroje státní podpory pro investice rizikového kapitálu do malých a středních podniků prostřednictvím například příznivějšího zacházení se soukromými investory než se státem za předpokladu, že taková podpora je slučitelná s pravidly státní podpory a zejména s článkem 21 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

(14)  Nařízení (EU) č. 345/2013 a nařízení (EU) č. 346/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 345/2013 se mění takto:

1)  v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Ustanovení článků 5 a 6, čl. 13 odst. 1 písm. c) a i) a článku 14a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuVECA“.“

2)  Článek 3 se mění takto:

a)  písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)  „domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu své sídlo;“;

b)  v písmenu d) se bod i) nahrazuje tímto:

  v době první investice z kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do tohoto podniku splňuje jednu z těchto podmínek:

—  podnik nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném systému obchodování (MTF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodech 21 a 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU*, a zaměstnává nejvýše 499 osob,

—  jedná se o malý nebo střední podnik, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 12 směrnice 2014/65/EU, který je kotován na trhu pro růst malých a středních podniků, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 13 uvedené směrnice,“;

c)  písmeno m) se nahrazuje tímto:

„m)  „příslušným orgánem“:

i)  pro správce podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,

ii)  pro správce podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,

iii)  pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu příslušný orgán členského státu, ve kterém má kvalifikovaný fond rizikového kapitálu své sídlo nebo správní ústředí;“;

_______________________________________________________________

*  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

2a)  v článku 7 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f) zacházejí se svými investory poctivě. Tímto není vyloučeno příznivější zacházení se soukromými investory než se státním investorem za předpokladu, že to je slučitelné s pravidly státní podpory a zejména článkem 21 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014;“

3)  ▌článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí mít vždy dostatečný kapitál a využívat vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jež spravují.

2.  Pro interně i externě spravované kvalifikované fondy rizikového kapitálu je zajištěn počáteční kapitál ve výši 30 000 EUR.

2a.  Vlastní kapitál činí vždy alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Pokud oproti předchozímu roku dojde v obchodní činnosti podniku k významné změně, mohou příslušné orgány tento požadavek upravit. Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vykonává podnikatelskou činnost méně než jeden rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, s výjimkou případů, kdy příslušný orgán domovského členského státu správce vyžaduje úpravu tohoto plánu.

2b.  Pokud je hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu vyšší než 300 000 000 EUR, správce těchto fondů je povinen zajistit dodatečný kapitál, který odpovídá 0,015 % částky, o kterou celková hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přesahuje 300 000 000 EUR.

2c.  Kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv, která lze v krátkodobém horizontu snadno směnit na hotovost. Kapitál nesmí zahrnovat spekulativní pozice.

2d.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří tyto fondy spravovali před [datum vstupu pozměňujícího nařízení v platnost], mohou tyto fondy nadále spravovat po celou dobu jejich trvání, aniž splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2b. Tito správci zajistí, aby byli kdykoli schopni prokázat, že mají dostatečný kapitál k zajištění nepřerušeného provozu.“

3a)  v čl. 13 odst. 1 písm. c) se bod iv) nahrazuje tímto:

iv) nekvalifikovaných investic, které má v úmyslu učinit, včetně kritérií a pokynů, kterými se výběr takových investic řídí;“

4)  ▌článek 14 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

– návětí se nahrazuje tímto:

„1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří pro nabízení svých kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu hodlají používat označení „EuVECA“, informují o svém záměru relevantní příslušný orgán svého domovského členského státu a orgán pro cenné papíry a trhy a poskytnou jim tyto informace:“

– písmeno e) se vypouští.

b)   odstavec 2 se mění takto:

  – návětí se nahrazuje tímto:

„2.  Relevantní příslušný orgán domovského členského státu zaregistruje správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

– písmeno d) se vypouští.

c)  ▌doplňují se nové odstavce ▌, které znějí:

„3a.  Správci vymezení v odstavci 1 musí být příslušným orgánem svého domovského členského státu informováni nejpozději do dvou měsíců poté, co poskytli všechny informace vymezené v odstavci 1, zda byli zaregistrováni jako správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

3b.  Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU.

3c.  V zájmu zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrh regulačních technických norem stanovujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům a orgánu ESMA při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1, a podmínky uvedené v odstavci 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3d.  V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrh prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odstavci 1.

Na Komisi je v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3e.  Orgán pro cenné papíry a trhy zajišťuje koordinaci a dohled nad příslušnými orgány, aby soudržně postupovaly při registračním procesu stanoveném v tomto článku. Za tímto účelem provádí ESMA přezkumy registračních procesů příslušných orgánů.

Orgánu pro cenné papíry a trhy je s ohledem na zásadu proporcionality svěřena pravomoc vydávat v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010 doporučení pro příslušné orgány, aby své registrační procesy změnily, pokud má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že registrační proces dotčeného příslušného orgánu nesplňuje požadavky na registraci uvedené v tomto nařízení nebo regulační technické normy a prováděcí technické normy uvedené v odstavcích 3c a 3d tohoto článku.“

5)  vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 14a

1.  Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, pro které hodlají používat označení „EuVECA“.

2.  Správci uvedeníodstavci 1 informují dotčený příslušný orgán svého domovského členského státu a ESMA o svém záměru a poskytnou jim tyto informace:

a)  statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b)  údaje o totožnosti depozitáře;

c)  informace vymezené v čl. 14 odst. 1.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků kapitoly II tohoto nařízení rozumí opatření přijatá ke splnění článků 5 a 6 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i).

2a.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu požádá příslušný orgán správce o informaci, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 písm. a). Pokud má kvalifikovaný fond rizikového kapitálu sídlo v jiném členském státě než jeho správce, poskytne příslušný orgán členského státu, v němž má kvalifikovaný fond rizikového kapitálu své sídlo, příslušnému orgánu domovského členského státu nezbytné informace o fondu a požádá tento orgán o informace potřebné k posouzení a potvrzení toho, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 písm. a). Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu může požádat příslušný orgán správce o upřesňující informace týkající se dokumentace uvedené v prvním pododstavci. Příslušný orgán správce je povinen odpovědět do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost příslušného orgánu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

2b.  Od správců subjektů kolektivního investování, jimž bylo uděleno povolení podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již správcovská společnost poskytla při podání žádosti o povolení podle směrnice 2011/61/EU, pokud jsou tyto dokumenty a informace stále aktuální.

3.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistruje každý fond jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, pokud správce fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2.

4.  Správci vymezení v odstavci 1 musí být příslušným orgánem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu informováni nejpozději do dvaceti dnů poté, co poskytli všechny informace uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.

5.  Registrace kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle odstavců 1, 2 a 3 platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuVECA“ v celé Unii.

5a.  V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrh prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odstavci 2.

Na Komisi je v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

5b.  ESMA prostřednictvím koordinace a dohledu zajistí, aby příslušné orgány zaujímaly k registračnímu procesu stanovenému v tomto článku soudržný přístup.

Orgánu pro cenné papíry a trhy je s ohledem na zásadu proporcionality svěřena pravomoc vydávat v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010 doporučení pro příslušné orgány, aby své registrační procesy změnily, pokud má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že registrační proces dotčeného příslušného orgánu nesplňuje prováděcí technické normy uvedené v odstavci 5a tohoto článku.

Článek 14b

Jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce vymezené v článku 14 a fondy vymezené v článku 14a musí být zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a podléhá právu odvolat se u soudu. Právo na odvolání existuje i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co o něj bylo zažádáno.“

5a)  V článku 15 se návětí nahrazuje tímto:

„Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu informují příslušný orgán domovského členského státu a orgán pro cenné papíry a trhy, pokud hodlají nabízet:“

6)  ▌Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

1.  Registraci nebo zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a doplnění nebo odstranění nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu▌ nebo nového členského státu, v němž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá tyto fondy nabízet, oznámí příslušný orgán domovského členského státu neprodleně ▌orgánu pro cenné papíry a trhy.

Pro účely usnadnění procesu oznámení a požadované výměny informací vede orgán pro cenné papíry a trhy ústřední databázi, k níž mají přístup příslušné orgány domovských a hostitelských členských států.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením.

Aniž je dotčena obecná povaha prvního pododstavce, zahrnují požadavky a správní postupy podle tohoto pododstavce ▌poplatky a jiné platby.

3.  K zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem, kterými se stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování a výměnu informací uvedených v odstavci 1.

4.  Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tento návrh prováděcích technických norem Komisi do 16. února 2014.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 tohoto článku postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

7)  článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu užívající označení „EuVECA“ a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, pro něž tato označení používají, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.“;

7a)  vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 17a

1. Orgán pro cenné papíry a trhy zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam třetích zemí, které splňují příslušný požadavek podle čl. 3 písm. d) bodu iv) druhého pododstavce na základě informací obdržených podle odstavce 2.

2. Pro účely čl. 3 písm. d) bodu iv) druhého pododstavce informují členské státy orgán pro cenné papíry a trhy o dohodách, které podepsaly s jurisdikcemi třetích zemí, s cílem zajistit efektivní výměnu informací o daňových záležitostech.“

7b)  v článku 19 se vkládá nový odstavec, který zní:

„Orgán pro cenné papíry a trhy vykonává dohled nad příslušnými orgány, aby uplatňovaly soudržný přístup, pokud jde o využívání pravomocí v oblasti dohledu a vyšetřování uvedených v prvním odstavci.“

8)  v čl. 20 odst. 2 se datum „16. května 2015“ nahrazuje datem „[24 měsíců po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]“;

9)  článek 21 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

– písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)  používá označení „EuVECA“, avšak není zaregistrován podle článku 14, nebo není příslušný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zaregistrován podle článku 14a;“

– písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)  v rozporu s článkem 14 nebo článkem 14a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky; “

b)  v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 12 až 14a;“

ba)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.  Právo nabízet jeden nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu pod označením „EuVECA“ zaniká okamžitě ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b) nebo doporučení orgánu pro cenné papíry a trhy uvedeného v odstavci 4a.“

bb)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4a. Příslušné orgány domovského nebo hostitelského členského státu neprodleně informují orgán pro cenné papíry a trhy, mají-li podezření, že se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dopustil porušení uvedených v čl. 21 odst. 1 písm. a) až i).

Orgán pro cenné papíry a trhy vydává s ohledem na zásadu proporcionality doporučení v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010, ve kterých příslušným orgánům ukládá, aby přijaly opatření uvedená v odstavci 2 či se těchto opatření zdržely, nebo sám přijímá vhodná opatření uvedená v odstavci 2, pokud má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že tato opatření jsou nezbytná z hlediska ochrany investorů, finanční stability nebo integrity trhu.“

10)  ▌čl. 26 odst. 2 se mění takto:

a)  v ▌písmenu a) se datum „22. července 2017“ nahrazuje datem „[48 měsíců po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]“.

b)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Evropská komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU analýzu:

vhodnosti zavedení pasu ke správě fondů pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

přiměřenosti definice nabízení rizikového kapitálu a dopadu této definice a jejích odlišných výkladů na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost fondů rizikového kapitálu a na přeshraniční distribuci fondů EuVECA.

Po provedení přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, kterou případně doplní legislativním návrhem.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 346/2013 se mění takto:

1)   v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Ustanovení článků 5, 6 a 10, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f) a článku 15a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuSEF“.“

2)   v článku 3 se odstavec 1 mění takto:

-a)  v písm. d) bodu ii) se první odrážka nahrazuje tímto:

„–  poskytuje služby nebo zboží se společenskou návratností,“

a)  písmeno k) se nahrazuje tímto:

„„domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání své sídlo;“;

b)  písmeno m) se nahrazuje tímto:

„m)  „příslušným orgánem“:

iii)  pro správce podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,

ii)  pro správce podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,

iii)  pro kvalifikované fondy sociálního podnikání příslušný orgán členského státu, ve kterém má kvalifikovaný fond sociálního podnikání své sídlo nebo správní ústředí.“;

2a)  v čl. 6 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) se zavážou k investici ve výši alespoň 50 000 EUR a“

3)  článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání musí mít vždy dostatečný kapitál a využívat vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, jejž spravují.

2.   Interně i externě spravovaným kvalifikovaným fondům sociálního podnikání se poskytne počáteční kapitál ve výši 30 000 EUR.

2a.  kapitál činí vždy alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Pokud oproti předchozímu roku dojde v obchodní činnosti podniku k významné změně, mohou příslušné orgány tento požadavek upravit. Pokud správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vykonává podnikatelskou činnost méně než jeden rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, s výjimkou případů, kdy příslušný orgán domovského členského státu správce vyžaduje úpravu tohoto plánu.

2b.  Pokud je hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání vyšší než 300 000 000 EUR, správce těchto fondů je povinen zajistit dodatečný kapitál, který odpovídá 0,015 % částky, o kterou celková hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání přesahuje 300 000 000 EUR.

2c.  Kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv, která lze v krátkodobém horizontu snadno směnit na hotovost. Kapitál nesmí zahrnovat spekulativní pozice.“

3a)  v článku 13 se odstavec 2 mění takto:

a)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) informace o povaze, hodnotě a účelu jiných investic, než jsou kvalifikované investice uvedené v čl. 5 odst. 1.“

b)  doplňuje se nové písmeno, které zní:

ea) popis toho, jak jsou faktory životního prostředí a klimatu zohledněny v investiční strategii kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, a zejména informace o jejich expozici vůči aktivům, jejichž hodnota může být negativně ovlivněna právními předpisy nezbytnými pro naplnění cílů Unie v oblasti klimatu.“

3b)  v čl. 14 odst. 1 písm. c) se bod iv) nahrazuje tímto:

iv) nekvalifikovaných investic, které má v úmyslu realizovat, včetně kritérií a pokynů, kterými se výběr takových investic řídí,“

4)  článek 15 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

– návětí se nahrazuje tímto:

„1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kteří pro nabízení svých kvalifikovaných fondů sociálního podnikání hodlají používat označení „EuSEF“, informují o svém záměru příslušný orgán svého domovského členského státu a orgán pro cenné papíry a trhy a poskytnou jim tyto informace:“

– písmeno e) se vypouští.

b)  v odstavci 2 se vypouští písmeno d).

c)  vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a. Správci vymezení v odstavci 1 musí být příslušným orgánem svého domovského členského státu informováni nejpozději do dvou měsíců poté, co poskytli všechny informace vymezené v odstavci 1, zda byli zaregistrováni jako správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

3b.   Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU.

3c. V zájmu zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh regulačních technických norem stanovujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům a orgánu pro cenné papíry a trhy při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1, a podmínky uvedené v odstavci 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3d.   V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odstavci 1.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

3e. Orgán pro cenné papíry a trhy zajišťuje koordinaci a dohled nad příslušnými orgány, aby soudržně postupovaly při registračním procesu stanoveném v tomto článku. Za tímto účelem provádí orgán pro cenné papíry a trhy přezkumy registračních procesů příslušných orgánů.

Orgánu pro cenné papíry a trhy je s ohledem na zásadu proporcionality svěřena pravomoc vydávat v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010 doporučení pro příslušné orgány, aby své registrační procesy změnily, pokud má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že registrační proces dotčeného příslušného orgánu nesplňuje požadavky na registraci uvedené v tomto nařízení nebo regulační technické normy a prováděcí technické normy uvedené v odstavcích 3c a 3d.“;

5)  vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 15a

1.  Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, pro které hodlají používat označení „EuSEF“.

2.  Správci uvedení v odstavci 1 informují příslušný orgán svého domovského členského státu a orgán pro cenné papíry a trhy o svém záměru a poskytnou jim tyto informace:

a)  statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

b)  údaje o totožnosti depozitáře;

c)  informace vymezené v čl. 15 odst. 1.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků kapitoly II tohoto nařízení rozumí opatření přijatá ke splnění článků 5, 6 a 10 a čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f).

2a.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání požádá příslušný orgán správce o informaci, zda kvalifikované fondy sociálního podnikání spadají do oblasti působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2 písm. a). Příslušný orgán správce je povinen odpovědět do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost příslušného orgánu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

2b.  Od správců subjektů kolektivního investování, jimž bylo uděleno povolení podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již správcovská společnost poskytla při podání žádosti o povolení podle směrnice 2011/61/EU, pokud jsou tyto dokumenty a informace stále aktuální.

3.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání zaregistruje každý fond jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání, pokud správce fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2.

4.  Správci vymezení v odstavci 1 musí být příslušným orgánem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání informováni nejpozději do dvaceti dnů poté, co poskytli všechny informace uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání.

5.  Registrace kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle odstavců 1, 2 a 3 platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuSEF“ v celé Unii.

5a.  V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odstavci 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

5b.  Orgán pro cenné papíry a trhy vykonává koordinaci a dohled nad příslušnými orgány, aby soudržně postupovaly při registračním procesu stanoveném v tomto článku.

Orgánu pro cenné papíry a trhy je s ohledem na zásadu proporcionality svěřena pravomoc vydávat v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010 doporučení pro příslušné orgány, aby své registrační procesy změnily, pokud má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že registrační proces dotčeného příslušného orgánu nesplňuje prováděcí technické normy uvedené v odstavci 5a tohoto článku.

Článek 15b

Jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce uvedené v článku 15 a fondy uvedené v článku 15a musí být zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a podléhá právu odvolat se u soudu. Právo na odvolání existuje i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co o něj bylo zažádáno.“;

5a)  v článku 16 se návětí nahrazuje tímto:

  „Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání informují příslušný orgán domovského členského státu a orgán pro cenné papíry a trhy, pokud hodlají nabízet:“

6)  v článku 17 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.  Registraci správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání v souladu s články 15 a 15a a doplnění nového kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, nového místa usazení kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo nového členského státu, v němž správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá tyto fondy nabízet, oznámí příslušné orgány domovského členského státu neprodleně příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy.

Pro účely usnadnění procesu oznámení a požadované výměny informací vede orgán pro cenné papíry a trhy ústřední databázi, k níž mají přístup příslušné orgány domovských a hostitelských členských států.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením.

Aniž je dotčena obecná povaha prvního pododstavce, zahrnují požadavky a správní postupy podle tohoto pododstavce ▌poplatky a jiné platby.

3. K zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem, kterými se stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování a výměnu informací uvedených v odstavci 1.“;

7)  článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání užívající označení „EuSEF“ a kvalifikované fondy sociálního podnikání, pro něž tato označení používají, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.“;

7a)  v článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:

  „Orgán pro cenné papíry a trhy vykonává dohled nad příslušnými orgány, aby soudržně využívaly dohledové a vyšetřovací pravomoci uvedené v odstavci 1.“

8)  v čl. 21 odst. 2 se datum „16. května 2015“ nahrazuje datem „[24 měsíců po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]“;

9)  článek 22 se mění takto:

a)  odstavec 3 se mění takto:

– písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)  používá označení „EuSEF“, avšak není zaregistrován podle článku 15, nebo není příslušný kvalifikovaný fond sociálního podnikání zaregistrován podle článku 15a;“

– písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)  v rozporu s článkem 15 nebo článkem 15a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;“

aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:

1a.  Příslušné orgány domovského nebo hostitelského členského státu neprodleně informují orgán pro cenné papíry a trhy, mají-li podezření, že se správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dopustil porušení podle čl. 22 odst. 1 písm. a) až i).“

b)  v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 13 až 15a;“

ba)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.  Právo nabízet v Unii jeden nebo více kvalifikovaných fondů sociálního podnikání pod označením „EuSEF“ zaniká okamžitě ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b) nebo doporučení orgánu pro cenné papíry a trhy podle odstavce 4a.“

bb)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

4a. Příslušné orgány domovského nebo hostitelského členského státu neprodleně informují orgán pro cenné papíry a trhy, mají-li podezření, že se správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dopustil porušení podle čl. 21 odst. 1 písm. a) až i).

Orgán pro cenné papíry a trhy vydává s ohledem na zásadu proporcionality doporučení v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 1095/2010, ve kterých příslušné orgány vyzývá, aby přijaly opatření uvedená v odstavci 2 či se těchto opatření zdržely, nebo sám přijímá vhodná opatření uvedená v odstavci 2 tohoto článku, pokud má jasné a prokazatelné důvody se domnívat se, že tato opatření jsou nezbytná z hlediska ochrany investorů, finanční stability nebo integrity trhu.“

10)   ▌čl. 27 odst. 2 se mění takto:

a)  v písmenu a) se „22. července 2017“ nahrazuje tímto „[48 měsíců po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]“.

b)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Evropská komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU analýzu:

a) vhodnosti zavedení pasu ke správě fondů pro správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání;

b) přiměřenosti definice nabízení rizikového kapitálu a dopadu této definice a jejích odlišných výkladů na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost fondů sociálního podnikání a na přeshraniční distribuci fondů EuSEF.

Po provedení přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, kterou případně doplní legislativním návrhem.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda / předsedkyně

(1)

Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 48.

(2)

*Pozměňovací návrhy:: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(4)

  Úř. věst. C , , s. .

(5)

  Postoj Evropského parlamentu ze dne … (…) a rozhodnutí Rady ze dne ….

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(8)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Investiční plán pro Evropu, COM(2014) 903 final.

(10)

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů (COM(2015) 468 final).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání

Referenční údaje

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Datum předložení EP

13.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Datum předložení

30.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění