Postupak : 2016/0221(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0356

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 716kWORD 95k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016) 0461),

–  uzimajući u obzir članak 114. i članak 294. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0320/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. prosinca 2016.(1),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0120/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(3),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(4),

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(5),

budući da:

(1)  Uredbom (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6) i Uredbom (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(7) utvrđuju se jedinstveni zahtjevi i uvjeti za upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji žele upotrebljavati oznake „EuVECA” ili „EuSEF” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u Uniji. Uredba (EU) br. 345/2013 i Uredba (EU) br. 346/2013 sadržavaju pravila kojima se posebno uređuju kvalificirana ulaganja, kvalificirani subjekt za imovinu i prihvatljivi ulagatelji. U skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013 samo upravitelji čija ukupna imovina pod upravljanjem ne premašuje prag iz članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(8) kvalificirani su za upotrebu oznaka „EuVECA” i „EuSEF”.

(2)  Komunikacijom o planu ulaganja za Europu od 16. studenoga 2014.(9) daje se sveobuhvatna strategija za rješavanje nedostatka financija koji sputava potencijal Europe za rast i osiguravanje radnih mjesta svojim građanima. Cilj joj je potaknuti privatna ulaganja upotrebom javnih financijskih sredstava i poboljšavanjem pravnog okvira za ulagačko okruženje.

(3)  Komunikacija o uniji tržišta kapitala od 30. rujna 2015.(10) važan je element Plana ulaganja. Cilj joj je smanjenje fragmentacije financijskih tržišta i povećanje ponude kapitala poduzećima, koji potječe unutar i izvan Unije, uspostavom istinskog jedinstvenog tržišta kapitala. Komunikacijom se određuje da je Uredbu (EU) br. 345/2013 i Uredbu (EU) br. 346/2013 potrebno izmijeniti kako bi se osiguralo da okviri mogu na najbolji mogući način podržavati ulaganja u MSP-ove.

(4)  Tržište kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo treba biti otvoreno kako bi se povećali učinci razmjera, smanjili troškovi transakcija i operativni troškovi, poboljšalo tržišno natjecanje i ulagateljima ponudilo veću mogućnost izbora. Povećavanje osnovice mogućih upravitelja pridonosi otvaranju tog tržišta. Od njega bi korist trebali imati subjekti koji traže ulaganja jer im se time pruža pristup financiranju iz većeg i raznovrsnijeg opsega izvora rizičnih ulaganja. Stoga je opseg Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013 potrebno proširiti otvaranjem mogućnosti upotrebe oznaka „EuVECA” i „EuSEF” upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU.

(5)  Kako bi se održala visoka razina zaštite ulagatelja, na te bi se upravitelje trebali nastaviti primjenjivati uvjeti Direktive 2011/61/EU uz pridržavanje određenih odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013, konkretno odredbi koje se odnose na prihvatljiva ulaganja, ciljane ulagatelje i zahtjeve u pogledu dostave informacija.

(5a)  Zadržava se prag od 100 000 EUR kao minimalni iznos ulaznice za neprofesionalne ulagatelje koji ulažu u fondove EuVECA. Zbog svoje dugoročne i nelikvidne prirode fondovi poduzetničkog kapitala nisu izravno prikladni za male ulagatelje, osim onih opisanih u članku 6. ove Uredbe, čak i kad bi se pravila o zaštiti ulagatelja postrožila. Međutim, u okviru sljedećeg preispitivanja Uredbe (EU) br. 345/2013 Komisija bi trebala istražiti bi li bilo korisno stvoriti dodatnu dobrovoljnu opciju za male ulagatelje uporabom napajajućeg fonda u okviru Uredbe (EU) br. 345/2013 za one fondove EuVECA koji žele povećati svoju bazu ulagatelja. Komisija bi također trebala istražiti bi li snižavanje relativno visokog praga moglo biti korisno, tim više jer ga se može smatrati mogućom preprekom za više ulaganja u takve fondove, te može li biti primjereno proširiti oznaku za socijalno poduzetništvo na određene subjekte za skupno financiranje (crowdfunding) i mikrofinanciranje koji imaju velik društveni učinak. Iako poduzetnički kapital ostaje izrazito rizičan oblik ulaganja, treba podsjetiti da su potrošačima sve dostupniji neregulirani oblici ulaganja slične razine rizičnosti. Takvi oblici ulaganja, na primjer skupno financiranje, trenutačno nisu regulirani, dok se režim fondova EuVECA regulira i nadzire.

(5b)  Za fondove EuSEF prag od 100 000 EUR svakako bi se trebao smanjiti na 50 000 EUR. Time bi se povećao pristup financiranju, posebno malih i društveno angažiranih poduzeća koja su manje isplativa zbog toga što svoju dobit ponovno ulažu u svoje projekte i kao takva ne ispunjavaju minimalne kapitalne zahtjeve povrata za banke. Također bi se proširio spektar mogućnosti za ulaganja neprofesionalnih ulagatelja te bi im se omogućilo da podupiru poduzeća s pozitivnim socijalnim učinkom.

(6)  Kako bi se osiguralo da su nadležna tijela upoznata sa svakom novom upotrebom oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU trebali bi registrirati svaki kvalificirani fond poduzetničkog kapitala i kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim namjeravaju upravljati i trgovati. Time bi se trebalo osigurati da ti upravitelji mogu nastaviti primjenjivati svoje poslovne modele tako što će imati mogućnost upravljati subjektima za zajednička ulaganja s poslovnim nastanom u drugim državama članicama istovremeno još više proširujući raspon proizvoda koje nude.

(7)  Raspon prihvatljivih subjekata u koje kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala mogu ulagati može se proširiti kako bi se dodatno povećala ponuda kapitala poduzećima. Definicija kvalificiranih subjekata za imovinu stoga bi trebala obuhvaćati poduzeća s do 499 zaposlenika (mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije) i mala i srednja poduzeća nabrojena na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća. Nove mogućnosti ulaganja također bi trebale omogućiti subjektima u fazi rasta koji već imaju pristup drugim izvorima financiranja, kao što su rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća, primanje kapitala iz kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji bi dalje trebali pridonijeti razvoju rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća.

(7a)  Da bi okvir postao privlačniji i da bi se nastavio povećavati dotok kapitala socijalnim poduzećima, spektar prihvatljivih subjekata u koja kvalificirani fondovi socijalnog poduzetništva mogu ulagati treba se povećati proširenjem definicije pozitivnog socijalnog učinka. Trenutačan detaljan opis pozitivnog socijalnog učinka prema definiciji kvalificiranog subjekta za imovinu teško je kvantificirati, zbog čega ga fondovi i regulatori teško tumače, primjenjuju ili nadziru. Nadalje, nesrazmjer u pogledu toga od čega se sastoji pozitivan socijalni učinak u različitim kontekstima u Uniji dodatno komplicira regulatorni okvir fondova za socijalno poduzetništvo i otežava, na primjer, sudjelovanje institucionalnih ulagatelja u fondovima EuSEF.

(8)  Kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala trebalo bi se dopustiti dugoročnije sudjelovanje i na ljestvici financiranja za neuvrštene MSP-ove, neuvrštena mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i MSP-ove uvrštene na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća kako bi se dodatno poboljšao njihov potencijal za ostvarivanje povrata od brzorastućih poduzeća. Stoga je potrebno dozvoliti naknadna ulaganja nakon prvog ulaganja.

(9)  Postupci registracije trebali bi biti jednostavni i troškovno učinkoviti. Stoga bi registracija upravitelja u skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013 ujedno trebala poslužiti svrsi registracije navedene u Direktivi 2011/61/EU. Na odluke o registracijama i neprijavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 ili Uredbom (EU) br. 346/2013 trebalo bi se, prema potrebi, primjenjivati sudsko preispitivanje.

(10)  Naknade i ostale pristojbe koje države članice domaćini nameću upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala doprinose regulatornom razilaženju i mogu ponekad predstavljati znatne prepreke prekograničnim aktivnostima. Takvim naknadama onemogućuje se slobodan protok kapitala preko granica Unije te se tako narušavaju načela unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno naglasiti i pojasniti da zabrana državi članici domaćinu da nameće uvjete ili administrativne postupke u odnosu na trgovanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo na njezinu državnom području uključuje zabranu nametanja naknada i ostalih pristojbi upraviteljima tih fondova ako se ne treba obavljati nikakva nadzorna zadaća.

(10a)  Pravni i nadzorni okviri trebali bi imati ključnu ulogu pri izbjegavanju preuzimanja pretjeranog rizika i nestabilnosti na financijskim tržištima te olakšati prekogranično poslovanje u produbljenoj europskoj uniji tržišta kapitala; zato je diljem Unije potreban čvrst nadzor, uključujući odgovarajuće makrobonitetne instrumente. S obzirom na to da se 2017. za uniju tržišta kapitala provodi preispitivanje u sredini programskog razdoblja, trebalo bi poboljšati nadzornu konvergenciju u Uniji na temelju iskustava bankarskog sektora s jedinstvenim nadzornim mehanizmom (SSM).

(11)  U skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013 ▌upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji nemaju odobrenje u skladu s Direktivom 2011/61/EU u svakom trenutku moraju imati dovoljno vlastitih sredstava. Kako bi se razvilo primjereno i razmjerno postupanje s kapitalom za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, razina zahtjeva za vlastita sredstva u kontekstu tih dviju struktura fondova trebala bi se temeljiti na kumulativnim kriterijima i biti znatno niža i manje složena od iznosa utvrđenih u članku 9. Direktive 2011/61/EU da bi se uzele u obzir posebnosti, priroda i mala veličina tih fondova te poštovalo načelo proporcionalnosti. Kako bi se osiguralo dosljedno razumijevanje tog zahtjeva za takve upravitelje u cijeloj Uniji, u ovoj Uredbi treba predvidjeti primjenu zahtjeva o minimalnom kapitalu i vlastitih sredstava.

(12)  S obzirom na to da se ovom Uredbom upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU omogućuje upotreba oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, središnja baza podataka, koju vodi ESMA u skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013, trebala bi uključivati i informacije koje se odnose na kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju i trguju ti upravitelji.

(12a)  Prikladnost definicije trgovanja i razlike u tumačenju te definicije od strane nacionalnih nadležnih tijela prepoznati su kao znatne prepreke prekograničnim ulaganjima, koja su sastavni dio rada Komisije na uspostavi unije tržišta kapitala. Kako bi se olakšalo učinkovito prekogranično trgovanje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i socijalnog poduzetništva te uzele u obzir posebnosti fondova EuVECA i EuSEF i njihova postupka prikupljanja kapitala, promet nacrtima dokumentacije fonda koja ne obuhvaća dokumente o upisu, u trenutku kad upis nije moguć, ne treba se smatrati trgovanjem. Početkom trgovanja treba smatrati tek onaj trenutak u kojem se o završnim pravnim dokumentima koji se odnose na fond više ne može pregovarati.

(12b)  Usporedno s preispitivanjem u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, Komisija bi trebala analizirati je li primjereno uvesti putovnicu za upravljanje za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo te je li definicija trgovanja prikladna za poduzetnički kapital. Nakon tog preispitivanja Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti izvješće prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

(13)  Budući da ciljeve ove Uredbe, točnije dodatno jačanje unutarnjeg tržišta za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo jačanjem upotrebe oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, države članice ne mogu postići u dostatnoj mjeri i da se njih, zbog njihova opsega i učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, ova Uredba ne izlazi iz okvira onoga što je potrebno za postizanje postavljenih ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

(13a)  Ovom Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje primjenu pravila o državnoj potpori na kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala. Takvi fondovi mogu poslužiti kao sredstvo kojim se uz državnu potporu promiču ulaganja rizičnog kapitala u MSP-ove, primjerice, povoljnijim postupanjem prema privatnim ulagateljima nego prema državnima, pod uvjetom da je takva potpora usklađena s pravilima o državnoj potpori, a posebno s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

(14)  Uredbu (EZ) br. 345/2013 i Uredbu (EU) br. 346/2013 potrebno je na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 345/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Članci 5. i 6., članak 13. stavak 1. točke (c) i (i) te članak 14.a ove Uredbe primjenjuju se na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA” u odnosu na trgovanje tim fondovima u Uniji.”

(2)  Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)  „matična država članica” znači država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ima registrirano sjedište;”

(b)  u točki (d) alineja i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.  u trenutku prvog ulaganja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u taj subjekt zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:

—  subjekt nije uvršten za trgovanje na uređenom tržištu niti na multilateralnoj tržišnoj platformi (MTP) kako je definirano u članku 4. stavku 1. točkama 21. i 22. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća* te zapošljava do 499 osoba;

—  subjekt je malo i srednje poduzeće kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 12. Direktive 2014/65/EU koje je uvršteno na rastuće tržište malih i srednjih poduzeća kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 13. te Direktive.”

(c)  točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)  „nadležno tijelo” znači:

i.  za upravitelje iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive 2011/61/EU;

ii.  za upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

iii.  za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala, nadležno tijelo države članice u kojoj kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ima registrirani ured ili sjedište;”

_______________________________________________________________

*  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(2a)  u članku 7. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  „(f) postupati pošteno prema svojim ulagateljima. To ne isključuje povoljnije postupanje prema privatnim ulagateljima nego prema državnima, pod uvjetom da je potpora usklađena s pravilima o državnoj potpori, a posebno s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.;”

(3)  ▌Članak 10. zamjenjuje se sljedećim ▌:

„Članak 10.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala u svakom trenutku moraju imati dovoljno regulatornog kapitala te upotrebljavati primjerene i odgovarajuće ljudske i tehničke resurse potrebne za pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kojima upravljaju.

2.  Kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala kojima se upravlja interno, kao i oni kojima se upravlja izvana, moraju imati početni kapital od 30 000 EUR.

2.a  Vlastita sredstva moraju uvijek činiti najmanje osminu fiksnih općih troškova upravitelja u prethodnoj godini. Ako dođe do značajne promjene u poslovanju društva u odnosu na prethodnu godinu, nadležna tijela mogu prilagoditi taj zahtjev. Ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala nije završio poslovnu godinu, zahtjev iznosi osminu fiksnih općih troškova predviđenih u njegovu poslovnom planu, osim ako nadležno tijelo matične države članice upravitelja ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

2.b  Ako vrijednost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala premašuje 300 000 000 EUR, upravitelj takvih fondova obvezan je osigurati dodatan iznos vlastitih sredstava u visini od 0,015 % iznosa za koji ukupna vrijednost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala premašuje 300 000 000 EUR.

2.c  Vlastita sredstva potrebno je uložiti u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u gotovinu u kratkom roku. Vlastita sredstva ne uključuju špekulativne pozicije.

2.d  Ako su upravljali tim fondovima prije... [datum stupanja na snagu ove izmijenjene uredbe], upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala mogu nastaviti upravljati tim fondovima do kraja njihova vijeka trajanja i ne moraju ispunjavati zahtjev iz stavka 2.b članka 10. Ti se upravitelji moraju pobrinuti da u svakom trenutku mogu opravdati dostatnost vlastitih sredstava za održavanje kontinuiteta rada.

(3a)  U članku 13. stavku 1. točka (c) (iv) zamjenjuje se sljedećim:

  „iv. nekvalificirana ulaganja koja namjerava poduzeti, uključujući kriterije i smjernice kojima se uređuje odabir takvih ulaganja;”

(4)  ▌Članak 14. ▌mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

– uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA” za trgovanje svojim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala obavješćuju relevantno nadležno tijelo matične države članice i ESMA-u o svojoj namjeri i pružaju im sljedeće informacije:”

– točka (e) se briše.

(b)   stavak 2. mijenja se kako slijedi:

  – uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Relevantno nadležno tijelo matične države članice registrira upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:”

– točka (d) se briše.

(c)  umeću se sljedeći stavci:

„3.a  Upravitelji iz stavka 1. dobit će od nadležnog tijela svoje matične države članice obavijest o tome jesu li registrirani kao upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala najkasnije dva mjeseca nakon što su dostavili sve informacije iz stavka 1.

3.b  Registracija u skladu s ovim člankom čini registraciju u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU.

3.c  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima će navesti informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima i ESMA-i u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. i uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.d  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu informacija predviđenih u stavku 1.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.e  ESMA provodi koordinacijsku i nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s postupkom registracije utvrđenim u ovom članku. U tu svrhu ESMA preispituje postupke registracije koje primjenjuju nadležna tijela.

ESMA je ovlaštena, uz poštovanje načela proporcionalnosti, izdavati preporuke u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 upućene nadležnim tijelima radi promjene njihovih postupaka registracije ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da proces registracije nekog nadležnog tijela nije u skladu sa zahtjevima za registraciju iz ove Uredbe ili s regulatornim tehničkim standardima i provedbenim tehničkim standardima iz stavaka 3.c i 3.d ovog članka.

(5)  Umeću se sljedeći članci ▌:

„Članak 14.a

1.  Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU podnose zahtjeve za registraciju kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA”.

2.  Upravitelji iz stavka 1. obavještavaju relevantno nadležno tijelo svoje matične države članice i ESMA-u o svojoj namjeri i dostavljaju im sljedeće informacije:

(a)  pravila o fondovima ili osnivačke akte kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(b)  informacije o depozitaru;

(c)  informacije navedene u članku 14. stavku 1.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), informacije o mjerama poduzetima radi ispunjavanja zahtjeva Poglavlja II. ove Uredbe odnose se na mjere poduzete radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 5. i 6. i članka 13. stavka 1. točaka (c) i (i).

2.a  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala od nadležnog tijela upravitelja traži informacije o tome pripada li kvalificirani fond poduzetničkog kapitala u područje primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki (a) članka 14. stavka 2. Ako kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ima poslovni nastan u različitoj državi članici od svojeg upravitelja, nadležno tijelo države članice u kojoj kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ima poslovni nastan daje nadležnom tijelu matične države članice potrebne informacije o fondu i traži od tog tijela informacije potrebne da ocijeni i potvrdi je li kvalificirani fond poduzetničkog kapitala obuhvaćen područjem primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki (a) članka 14. stavka 2. Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala može od nadležnog tijela upravitelja zatražiti pojašnjenje i informacije u vezi s dokumentacijom iz prvog podstavka. Nadležno tijelo upravitelja dostavlja odgovor u roku od 10 radnih dana od datuma kada zaprimi zahtjev nadležnog tijela kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

2.b  Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU nisu obvezni dostaviti informacije ili dokumente koje je društvo za upravljanje već dostavilo kad se prijavljivalo za odobrenje u skladu s Direktivom 2011/61/EU ako su ti dokumenti i informacije još uvijek aktualni.

3.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala registrira svaki fond kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ako upravitelj fonda ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 2.

4.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala obavještava upravitelje iz stavka 1. o tome je li fond registriran kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala najkasnije dvadeset dana nakon što su upravitelji dostavili sve informacije iz stavka 2.

5.  Registracija kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala iz stavaka 1., 2. i 3. vrijedi na cijelom području Unije i na temelju nje je dopušteno trgovanje tim fondovima pod oznakom „EuVECA” u cijeloj Uniji.

5.a  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu informacija predviđenih u stavku 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

5.b  ESMA provodi koordinacijsku i nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s postupkom registracije utvrđenim u ovom članku.

ESMA je ovlaštena, uz poštovanje načela proporcionalnosti, izdavati preporuke u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 upućene nadležnim tijelima radi promjene njihovih postupaka registracije ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da proces registracije nekog nadležnog tijela nije u skladu s provedbenim tehničkim standardima iz stavka 5.a ovog članka.

Članak 14.b

Svako odbijanje registracije upravitelja iz članka 14. i fondova iz članka 14.a mora se obrazložiti i o njemu obavijestiti upravitelje iz tih članaka te se na njega može uložiti žalbu pred sudom. To pravo na žalbu postoji i kada u roku od dva mjeseca nakon podnošenja zahtjeva nije donesena nikakva odluka o registraciji.”

(5a)  U članku 15. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala obavješćuju nadležno tijelo matične države članice i ESMA-u o tome gdje namjeravaju trgovati:”

(6)  ▌Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

1.  Nadležno tijelo matične države članice odmah obavještava ▌ESMA-u o svakoj registraciji ili brisanju upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, o svakom dodatku ili brisanju novog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili o svakom dodavanju ili brisanju nove države članice u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati tim fondovima.

Radi olakšanja postupka obavještavanja i potrebne razmjene informacija ESMA vodi središnju bazu podataka koja je dostupna nadležnim tijelima matične države članice i država članica domaćina.

2.  Nadležna tijela država članica domaćina ne nameću upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u pogledu trgovanja njihovim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i ne zahtijevaju nikakvo odobrenje tog trgovanja prije nego što se s njime započne.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prvog podstavka, uvjeti ili administrativni postupci iz tog podstavka uključuju naknade i ostale pristojbe.

3.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu i razmjenu informacija navedenih u stavku 1.

4.  ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt provedbenih tehničkih standarda do 16. veljače 2014.

5.  Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz stavka 3. ovog članka u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(7)  Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na internetu i koja sadržava popis svih upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji upotrebljavaju oznaku „EuVECA” i kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje ju upotrebljavaju, te zemalja u kojima se trguje tim fondovima.”;

(7a)  Umeće se sljedeći članak:

„Članak 17.a

1. ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis trećih zemalja koje ispunjavaju važeći zahtjev iz drugog stavka članka 3. točke (d) podtočke iv. na temelju informacija primljenih u skladu sa stavkom 2.

2. Za potrebe drugog stavka članka 3. točke (d) podtočke iv. države članice dostavljaju ESMA-i sporazume koje su potpisale s jurisdikcijama trećih zemalja radi osiguranja učinkovite razmjene informacija o poreznim pitanjima.”

(7b)  U članku 19. dodaje se sljedeći stavak:

„ESMA provodi nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s primjenom nadzornih i istražnih ovlasti iz prvog stavka.”

(8)  U članku 20. stavku 2. datum „16. svibnja 2015.” zamjenjuje se datumom „[24 mjeseca od datuma početka primjene ove Uredbe]”;

(9)  Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

– točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)  upotrebljava oznaku „EuVECA”, ali nije registriran u skladu s člankom 14. ili kvalificirani fond poduzetničkog kapitala nije registriran u skladu s člankom 14.a;”

– točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)  ishodio je registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način, u suprotnosti s člankom 14. ili člankom 14.a;”

(b)  u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  poduzima mjere kako bi osiguralo da predmetni upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala poštuje članke 5. i 6., članak 7. točke (a) i (b) te članke 12. – 14.a;”

(ba)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.  Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala pod oznakom „EuVECA” istječe s trenutnim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz stavka 2. točke (b) ili preporuke ESMA-e iz stavka 4.a.”

(bb)  Dodaje se sljedeći stavak:

„4.a Nadležna tijela matične države članice ili države članice domaćina bez odgode obavješćuju ESMA-u ako smatraju da je upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala počinio neko od kršenja navedenih u točkama od (a) do (i) članka 21. stavka 1.

Uz poštovanje načela proporcionalnosti, ESMA u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 objavljuje preporuke nadležnim tijelima da poduzmu mjere ili se suzdrže od mjera iz stavka 2. ovog članka ili sama poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2. ovog članka ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da su takve mjere potrebne radi zaštite ulagatelja, financijske stabilnosti ili cjelovitosti tržišta.”

(10)  ▌Članak 26. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  U točki (a) datum „22. srpnja 2017.” zamjenjuje se datumom „[48 mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe]”.

(b)  Dodaje se sljedeći podstavak:

„Usporedno s preispitivanjem u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, Europska komisija analizira:

primjerenost uvođenja putovnice za upravljanje za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala;

primjerenost definicije trgovanja za poduzetnički kapital te učinak te definicije i različitih nacionalnih tumačenja na poslovanje i održivost fondova poduzetničkog kapitala i na prekogranično plasiranje fondova EuVECA.

Nakon tog preispitivanja Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće, prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

Članak 2.

Uredba (EU) br. 346/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)   U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Članci 5., 6. i 10, članak 13. stavak 2., članak 14. stavak 1. točke (d), (e) i (f) i članak 15.a ove Uredbe primjenjuju se na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuSEF” u odnosu na trgovanje tim fondovima u Uniji.”

(2)   Članak 3. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(-a)  u točki (d) podtočki ii. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„–  pruža usluge ili robu kojima se ostvaruje društvena korist,”

(a)  točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„matična država članica” znači država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ima registrirano sjedište;”

(b)  točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)  „nadležno tijelo” znači:

i.  za upravitelje iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive 2011/61/EU;

ii.  za upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

iii.  za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, nadležno tijelo države članice u kojoj kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ima registriran ured ili sjedište;”

(2a)  U članku 6. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) se obvežu uložiti najmanje 50 000 EUR i”

(3)  ▌Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u svakom trenutku imaju dovoljno regulatornog kapitala i upotrebljavaju primjerene i odgovarajuće ljudske i tehničke resurse potrebne za pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju.

2.   Kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo kojima se upravlja interno, kao i oni kojima se upravlja izvana, moraju imati početni kapital od 30 000 EUR.

2.a  Vlastita sredstva moraju uvijek činiti najmanje osminu fiksnih općih troškova upravitelja u prethodnoj godini. Ako dođe do značajne promjene u poslovanju društva u odnosu na prethodnu godinu, nadležna tijela mogu prilagoditi taj zahtjev. Ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo nije završio poslovnu godinu, zahtjev iznosi osminu fiksnih općih troškova predviđenih u njegovu poslovnom planu, osim ako nadležno tijelo matične države članice upravitelja ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

2.b  Ako vrijednost kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo premašuje 300 000 000 EUR, upravitelj tih fondova obvezan je osigurati dodatan iznos vlastitih sredstava u visini od 0,015% iznosa za koji ukupna vrijednost kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo premašuje 300 000 000 EUR.

2.c  Vlastita sredstva potrebno je uložiti u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u gotovinu u kratkom roku. Vlastita sredstva ne uključuju špekulativne pozicije.

(3a)  Članak 13. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

  „(e) informacije o prirodi, vrijednosti i svrsi ulaganja koja nisu kvalificirana ulaganja iz članka 5. stavka 1.”

(b)  dodaje se sljedeća točka:

  „(ea) opis kako se ekološki i klimatski faktori uzimaju u obzir u investicijskom pristupu kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, a posebno informacije o izloženosti fonda imovini na čiju vrijednost može negativno utjecati zakonodavstvo neophodno da se ostvare klimatski ciljevi Unije.”

(3b)  U članku 14. stavku 1. točki (c) podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

  „iv. nekvalificirana ulaganja koja namjerava poduzeti, uključujući kriterije i smjernice kojima se uređuje odabir takvih ulaganja;”

(4)  ▌Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

– uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuSEF” za trgovanje svojim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo obavješćuju nadležno tijelo matične države članice i ESMA-u o svojoj namjeri i pružaju im sljedeće informacije:”

– točka (e) se briše.

(b)  U stavku 2. briše se točka (d).

(c)  Umeću se sljedeći stavci:

„3.a Upravitelji iz stavka 1. dobit će od nadležnog tijela svoje matične države članice obavijest o tome jesu li registrirani kao upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo najkasnije dva mjeseca nakon što su dostavili sve informacije iz stavka 1.

3.b   Registracija u skladu s ovim člankom čini registraciju u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU.

3.c Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima će navesti informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima i ESMA-i u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. i uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.d   Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu informacija predviđenih u stavku 1.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.e ESMA provodi koordinacijsku i nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s postupkom registracije utvrđenim u ovom članku. U tu svrhu ESMA preispituje postupke registracije koje primjenjuju nadležna tijela.

ESMA je ovlaštena, uz poštovanje načela proporcionalnosti, u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 izdavati preporuke upućene nadležnim tijelima radi promjene njihovih postupaka registracije ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da proces registracije nekog nadležnog tijela nije u skladu sa zahtjevima za registraciju iz ove Uredbe ili s regulatornim tehničkim standardima i provedbenim tehničkim standardima iz stavaka 3.c i 3.d.”;

(5)  Umeću se sljedeći članci ▌:

„Članak 15.a

1.  Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU podnose zahtjeve za registraciju kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo za koje namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuSEF”.

2.  Upravitelji iz stavka 1. obavještavaju nadležno tijelo svoje matične države članice i ESMA-u o svojoj namjeri i dostavljaju im sljedeće informacije:

(a)  pravila o fondovima ili osnivačke akte kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(b)  informacije o depozitaru;

(c)  informacije navedene u članku 15. stavku 1.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), informacije o mjerama poduzetima radi ispunjavanja zahtjeva Poglavlja II. ove Uredbe odnose se na mjere poduzete radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 5., 6., 10., članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).

2.a  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo traži od nadležnog tijela upravitelja informacije o tome jesu li kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo obuhvaćeni područjem primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 2. točki (a). Nadležno tijelo upravitelja dostavlja odgovor u roku od 10 radnih dana od datuma kada zaprimi zahtjev nadležnog tijela kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.

2.b  Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU nisu obvezni dostaviti informacije ili dokumente koje je društvo za upravljanje već dostavilo kad se prijavljivalo za odobrenje u skladu s Direktivom 2011/61/EU ako su ti dokumenti i informacije još uvijek aktualni.

3.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo registrira svaki fond kao kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ako upravitelj fonda ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 2.

4.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo obavještava upravitelje iz stavka 1. o tome je li fond registriran kao kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo najkasnije dvadeset dana nakon što su upravitelji dostavili sve informacije iz stavka 2.

5.  Registracija kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo iz stavaka 1., 2. i 3. vrijedi na cijelom području Unije i na temelju nje je dopušteno trgovanje tim fondovima pod oznakom „EuSEF” u cijeloj Uniji.

5.a  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu informacija predviđenih u stavku 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

5.b  ESMA provodi koordinacijsku i nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s postupkom registracije utvrđenim u ovom članku.

ESMA je ovlaštena, uz poštovanje načela proporcionalnosti, izdavati preporuke u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 upućene nadležnim tijelima radi promjene njihovih postupaka registracije ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da proces registracije nekog nadležnog tijela nije u skladu s provedbenim tehničkim standardima iz stavka 5.a ovog članka.

Članak 15.b

Svako odbijanje registracije upravitelja iz članka 15. i fondova iz članka 15.a mora se obrazložiti i o njemu obavijestiti upravitelje iz tih članaka te se na njega može uložiti žalbu pred sudom. To pravo na žalbu postoji i kada u roku od dva mjeseca nakon podnošenja zahtjeva nije donesena nikakva odluka o registraciji.”;

(5a)  U članku 16. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

  „Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo obavješćuju nadležno tijelo matične države članice i ESMA-u o tome gdje namjeravaju trgovati:”

(6)   U članku 17. stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.  Nadležna tijela matičnih država članica odmah obavještavaju nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakoj registraciji upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u skladu s člancima 15. i 15.a, o svakom dodatku novog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, o svakom dodatku novog sjedišta za osnivanje kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili o svakom dodavanju nove države članice u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati tim fondovima.

ESMA vodi središnju bazu podataka koja je dostupna nadležnim tijelima matične države članice i država članica domaćina radi olakšanja postupka obavještavanja i potrebne razmjene podataka.

2.  Nadležna tijela država članica domaćina ne nameću upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u pogledu trgovanja njihovim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo i ne zahtijevaju nikakvo odobrenje tog trgovanja prije nego što se s njime započne.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prvog podstavka, uvjeti ili administrativni postupci iz tog podstavka uključuju naknade i ostale pristojbe.

3. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu i razmjenu informacija navedenih u stavku 1.”;

(7)  Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na internetu i koja sadržava popis svih upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji upotrebljavaju oznaku „EuSEF” i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo za koje ju upotrebljavaju, te zemalja u kojima se trguje tim fondovima.”;

(7a)  U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

  „ESMA provodi nadzornu ulogu da bi se osigurao dosljedan pristup nadležnih tijela u vezi s primjenom nadzornih i istražnih ovlasti iz stavka 1.”

(8)  U članku 21. stavku 2. datum „16. svibnja 2015.” zamjenjuje se datumom „[24 mjeseca od datuma početka primjene ove Uredbe]”;

(9)  Članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

– točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)  upotrebljava oznaku „EuSEF”, ali nije registriran u skladu s člankom 15. ili kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo nije registriran u skladu s člankom 15.a;”

– točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)  ishodio je registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način, u suprotnosti s člankom 15. ili člankom 15.a;”

(aa)  umeće se sljedeći stavak:

„1a.  Nadležna tijela matične države članice ili države članice domaćina bez odgode obavješćuju ESMA-u ako smatraju da je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo počinio neko od kršenja navedenih u točkama od (a) do (i) članka 22. stavka 1.”

(b)  u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  poduzima mjere kako bi osiguralo da predmetni upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo poštuje članke 5. i 6., članak 7. točke (a) i (b) te članke 13. – 15.a;”

(ba)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.  Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo pod oznakom „EuSEF” u Uniji istječe s neposrednim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz točke (b) stavka 2. ili preporuke ESMA-e iz stavka 4.a.”

(bb)  dodaje se sljedeći stavak:

„4.a Nadležna tijela matične države članice ili države članice domaćina bez odgode obavješćuju ESMA-u ako smatraju da je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo počinio neko od kršenja navedenih u točkama od (a) do (i) članka 21. stavka 1.

Uz poštovanje načela proporcionalnosti, ESMA u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 objavljuje preporuke nadležnim tijelima da poduzmu mjere ili se suzdrže od mjera iz stavka 2. ili sama poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2. ovog članka ako ima neosporne razloge i dokaze vjerovati da su takve mjere potrebne radi zaštite ulagatelja, financijske stabilnosti ili cjelovitosti tržišta.”

(10)   ▌Članak 27. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  u točki (a) datum „22. srpnja 2017.” zamjenjuje se datumom „[48 mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe]”

(b)  dodaje se sljedeći podstavak:

„Usporedno s preispitivanjem u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, Europska komisija analizira:

a) primjerenost uvođenja putovnice za upravljanje za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo;

b) primjerenost definicije trgovanja za poduzetnički kapital te učinak te definicije i različitih nacionalnih tumačenja na poslovanje i održivost fondova za socijalno poduzetništvo i na prekogranično plasiranje fondova EuSEF.

Nakon tog preispitivanja Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće, prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

SL C 75, 10.3.2017., str. 48.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C […], […], str. […].

(4)

  SL C , , str. .

(5)

  Stajalište Europskog parlamenta od .................... (............) i Odluka Vijeća od .................

(6)

  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.)

(7)

  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.)

(8)

  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.)

(9)

  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Plan ulaganja za Europu (COM(2014)903 final).

(10)

  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala (COM(2015)468 final).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo

Referentni dokumenti

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Datum podnošenja

30.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena