Procedūra : 2016/0221(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0120/2017

Pateikti tekstai :

A8-0120/2017

Debatai :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0356

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 795kWORD 72k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2016) 0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sirpa Pietikäinen

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų

(COM(2016) 0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0461),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0320/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0120/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(5),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 345/2013(6) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 346/2013(7) nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori Sąjungoje naudoti nuorodą „EuVECA“ arba „EuSEF“ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus. Reglamentu (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojamą visų pirma reikalavimus atitinkančios investicijos, reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės ir tinkami investuotojai. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 atitinkamai ženklus „EuVECA“ ir „EuSEF“ gali naudoti tik tie valdytojai, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(8) 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos;

(2)  2014 m. lapkričio 16 d. komunikate „Investicijų planas Europai“(9) pateikta visapusiška strategija, kaip šalinti finansavimo trūkumą, mažinantį Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų jos piliečiams kūrimo potencialą. Ja siekiama naudojant viešąjį finansavimą ir gerinant investavimo aplinkos teisinę sistemą skatinti privačias investicijas;

(3)  svarbus Investicijų plano elementas – 2015 m. rugsėjo 30 d. Komunikatas dėl kapitalo rinkų sąjungos(10). Juo siekiama sukuriant tikrą bendrą kapitalo rinką sumažinti finansų rinkų fragmentaciją ir padidinti kapitalo (tiek Sąjungos vidaus, tiek išorės) pasiūlą įmonėms. Komunikate nurodyta, kad siekiant užtikrinti, jog Reglamentu (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 būtų kuo labiau palaikomos investicijos į MVĮ, juos reikia iš dalies pakeisti;

(4)  siekiant padidinti masto ekonomiją, sumažinti sandorių ir veiklos sąnaudas, pagerinti konkurenciją ir suteikti daugiau pasirinkimo galimybių investuotojams, reikėtų atverti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų rinką. Prie tos rinkos atvėrimo prisideda galimų valdytojų bazės išplėtimas. Įmonėms, kurioms reikia investicijų, turėtų būti naudinga turėti galimybę gauti finansavimą iš daugiau ir įvairesnių rizikingų investicijų šaltinių. Todėl Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 taikymo sritį reikėtų išplėsti leidžiant ženklus „EuVECA“ ir „EuSEF“ naudoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, turintiems veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį;

(5)  siekiant išlaikyti aukšto lygio investuotojų apsaugą, tie valdytojai turėtų ir toliau laikytis Direktyvos 2011/61/ES reikalavimų kartu su tam tikromis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatomis (konkrečiai – nuostatomis dėl tinkamų investicijų, tikslinių investuotojų ir informavimo reikalavimų);

(5a)  „EuVECA“ fonduose norintiems dalyvauti neprofesionaliesiems investuotojams taikomas 100 000 EUR investicijų mažiausias dydis. Dėl jų ilgalaikio ir nelikvidaus pobūdžio, rizikos kapitalo fondai nėra tiesiogiai tinkami mažmeniniams investuotojams, išskyrus nurodytus šio reglamento 6 straipsnyje, net ir tuo atveju, jeigu būtų sustiprinta investuotojų apsauga. Tačiau, atsižvelgiant į būsimą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 peržiūrą, Komisija turėtų išnagrinėti, ar būtų naudinga sukurti mažmeniniams investuotojams papildomą savanorišką alternatyvą naudojant finansuojantįjį fondą pagal Reglamento (ES) Nr. 345/2013 tiems „EuVECA“ fondams, kurie pageidauja išplėsti savo investuotojų ratą. Komisija taip pat turėtų išnagrinėti, ar būtų naudinga sumažinti palyginti aukštą ribinę vertę, ypač todėl, kad ji gali būti vertinama kaip galima kliūtis daugiau investuoti į tokius fondus, ir ar galėtų būti tikslinga socialinio verslumo ženklą taip pat naudoti tam tikriems sutelktinio finansavimo ir mikrofinansavimo subjektams, turintiems didelį socialinį poveikį. Nors rizikos kapitalas tebėra labai rizikinga investicijų forma, reikėtų priminti, kad vartotojams vis labiau prieinamos panašiai rizikingos, bet nereglamentuojamos investicijų formos. Tokios investicijų formos, pvz., sutelktinis finansavimas, šiuo metu nepatenka į reglamentavimo sritį, o „EuVECA“ režimas reglamentuojamas ir prižiūrimas;

(5b)  bet kokiu atveju „EuSEF“ fondams taikoma 100 000 EUR investicijų ribinė vertė turėtų būti sumažinta iki 50 000 EUR. Tai padidintų finansavimo galimybes, ypač mažesnių ir socialinę veiklą vykdančių įmonių, kurios mažiau patrauklios investuotojams, nes reinvestuoja pelną į savo projektus ir dėl to neatitinka bankų kapitalo reikalavimų dėl minimalios grąžos. Tai taip pat suteiktų galimybę išplėsti investavimo galimybes neprofesionaliems investuotojams ir suteiktų galimybę tokiems investuotojams remti teigiamą socialinį poveikį darančias įmones;

(6)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos žinotų apie kiekvieną naują atvejį, kada pradedami naudoti ženklai „EuVECA“ ir „EuSEF“, kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, turintys veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, turėtų užregistruoti kiekvieną reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą ar reikalavimus atitinkantį socialinio verslumo fondą, kuriuos jie ketina valdyti ir kurių akcijas ar investicinius vienetus jie ketina platinti. Taip turėtų būti užtikrinta, kad tie valdytojai galėtų išlaikyti savo veiklos modelius turėdami galimybę valdyti kitose valstybėse narėse įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kartu labiau išplėsdami savo siūlomų produktų asortimentą;

(7)  siekiant dar labiau padidinti kapitalo pasiūlą įmonėms, reikėtų išplėsti tinkamų įmonių, į kurias gali investuoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, įvairovę. Todėl į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių apibrėžtį reikėtų įtraukti bendroves, turinčias iki 499 darbuotojų (mažas vidutinės kapitalizacijos įmones), ir mažąsias ir vidutines įmones, įtrauktas į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus. Naujos investavimo galimybės taip pat turėtų sudaryti sąlygas augimo etapu subjektams, jau turintiems galimybių gauti finansavimą iš kitų šaltinių, pvz., MVĮ augimo rinkų, gauti kapitalo iš reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurie savo ruožtu turėtų prisidėti prie MVĮ augimo rinkų vystymosi;

(7a)  kad sistema taptų patrauklesnė ir būtų toliau didinama kapitalo pasiūla socialinėms įmonėms, reikėtų išplėsti tinkamų įmonių, į kurias galima investuoti reikalavimus atitinkantiems socialinio verslumo fondams, kiekį išplečiant teigiamo socialinio poveikio apibrėžtį. Dabartinę išsamią teigiamo socialinio poveikio formuluotę pagal reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės apibrėžtį sudėtinga kiekybiškai išreikšti, todėl tiek fondams, tiek reguliavimo institucijoms sunku ją aiškinti, taikyti ar prižiūrėti. Be to, įvairiomis aplinkybėmis Sąjungoje skiriasi tai, kas sudaro teigiamą socialinį poveikį, ir tai dar labiau apsunkina socialinio verslumo fondų reguliavimo aplinką, be to, pavyzdžiui, instituciniams investuotojams sudėtingiau dalyvauti „EuSEF“ fonduose;

(8)  reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turėtų būti leidžiama ilgesniu laikotarpiu taip pat dalyvauti teikiant finansavimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktoms MVĮ, į biržos prekybos sąrašus neįtrauktoms mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus įtrauktoms MVĮ, kad jie galėtų dar padidinti savo galimybes uždirbti iš sparčiai augančių bendrovių. Todėl reikėtų leisti po pirmųjų investicijų daryti paskesnes investicijas;

(9)  registravimo procedūros turėtų būti paprastos ir ekonomiškai efektyvios. Todėl valdytojo registravimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 taip pat turėtų būti atliekamas tuo pačiu tikslu kaip ir registravimas, nurodytas Direktyvoje 2011/61/ES. Atitinkamais atvejais sprendimams dėl registravimo ir neregistravimui pagal Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 arba Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 turėtų būti taikoma teisminė peržiūra;

(10)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojams priimančiųjų valstybių narių taikomais mokesčiais ir kitomis rinkliavomis prisidedama prie reguliavimo skirtumų ir kartais sukeliama didelių kliūčių veiklos vykdymui kitose valstybėse narėse. Tokiais mokesčiais trukdoma laisvam kapitalo judėjimui per Sąjungos sienas ir taip pažeidžiami ES vidaus rinkos principai; Todėl būtina pabrėžti ir paaiškinti, kad draudimas priimančiajai valstybei narei nustatyti reikalavimus arba administracines procedūras, susijusius su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu jos teritorijoje, apima draudimą nustatyti mokesčius ir kitas rinkliavas tų fondų valdytojams, jei nereikia vykdyti jokių priežiūros užduočių;

(10a)  teisinė ir priežiūros sistemos turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant išvengti pernelyg didelės rizikos prisiėmimo ir nestabilumo finansų rinkose, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms operacijoms sustiprintoje Europos kapitalo rinkų sąjungoje. Todėl reikalinga tvirta Sąjungos masto priežiūra, įskaitant tinkamas makroprudencines priemones. Vykdant 2017 m. kapitalo rinkų sąjungos programos laikotarpio vidurio peržiūrą Sąjungoje turėtų būti padidinta priežiūros konvergencija remiantis bankininkystės sektoriaus patirtimi įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą;

(11)  ▌pagal Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 reikalaujama, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, kuriems nėra suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2011/61/ES, visada turėtų pakankamai nuosavų lėšų. Siekiant suformuoti tinkamą ir proporcingą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų kapitalo traktavimą, atsižvelgiant į šių dviejų fondų struktūras, nuosavų lėšų reikalavimų lygis turėtų būti pagrįstais kaupiamojo pobūdžio kriterijais, taip pat gerokai žemesnis ir paprastesnis nei Direktyvos 2011/61/ES 9 straipsnyje nurodytos sumos, kad būtų atsižvelgta į šių fondų ypatumus, pobūdį ir nedidelį dydį ir būtų laikomasi proporcingumo principo. Siekiant užtikrinti, kad tie tiems valdytojams taikomi reikalavimai būtų vienodai suprantami visoje Sąjungoje, minimalaus kapitalo reikalavimų ir nuostatų dėl nuosavų lėšų taikymas turėtų būti nustatytas šiame reglamente;

(12)  kadangi šiuo reglamentu leidžiama ženklus „EuVECA“ ir „EuSEF“ naudoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, turintiems veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, į centrinę duomenų bazę, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 tvarko Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – EVPRI), reikėtų įtraukti ir informaciją apie reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ir reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus, kuriuos valdo ir kurių akcijas ar investicinius vienetus platina tie valdytojai;

(12a)  atliekant Komisijos darbą kapitalo rinkų sąjungos srityje, platinimo apibrėžties tinkamumas ir nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų taikomų tos apibrėžties aiškinimų skirtumai įvardyti kaip viena iš svarbių kliūčių tarpvalstybinėms investicijoms. Kad būtų palengvintas efektyvus tarpvalstybinis reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo ir socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimas ir būtų atsižvelgta į „EuVECA“ ir „EuSEF“ fondų ypatumus ir jų kapitalo pritraukimo procesą, fondo dokumentų projektų, į kuriuos neįtraukti pasirašymo dokumentai, judėjimas tuo metu, kai neįmanomas pasirašymas, neturėtų būti laikomas platinimu. Turėtų būti laikoma, kad platinimas pradedamas tada, kai nebegalima derėtis dėl su fondu susijusių galutinių teisinių dokumentų;

(12b)  kartu su peržiūra pagal Direktyvos 2011/61/ES 69 straipsnį, Komisija turėtų išnagrinėti, ar būtų tinkama nustatyti valdymo pasą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojams ir ar tinkama rizikos kapitalo platinimo apibrėžtis. Remdamasi tos peržiūros rezultatais, Komisija turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą ir prireikus pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(13)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. plečiant ženklų „EuVECA“ ir „EuSEF“ naudojimą toliau stiprinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų vidaus rinką, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalies;

(13a)  šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio valstybės pagalbos taisyklių taikymui reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams. Šie fondai gali būti naudojami kaip valstybės pagalbos priemonės, kuriomis būtų skatinamos rizikos kapitalo investicijos į MVĮ, pavyzdžiui, palankiau traktuojant privačius, o ne valstybinius investuotojus, kai tokia pagalba suderinama su valstybės pagalbos taisyklėmis, o ypač su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsniu;

(14)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Šio reglamento 5 ir 6 straipsniai, 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktai ir 14a straipsnis taikomi veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, valdantiems reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelius ir ketinantiems naudoti nuorodą „EuVECA“ platinant tų fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje.“

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  k punktas pakeičiamas taip:

„k)  buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas turi registruotąją buveinę;“

b)  d punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)  tuo metu, kai į tą įmonę pirmą kartą investuoja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, atitinka vieną iš šių sąlygų:

—  įmonė nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES* 4 straipsnio 1 dalies 21 ir 22 punktuose, sąrašus ir joje dirba iki 499 asmenų;

—  įmonė yra mažoji ir vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 12 punkte, įtraukta į MVĮ augimo rinkos, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte, prekybos sąrašus.“;

c)  m punktas pakeičiamas taip:

„m)  kompetentinga institucija – tai:

i)  šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punkte;

ii)  šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 1 dalyje;

iii)  reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atveju – valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas turi registruotąją arba pagrindinę buveinę, kompetentinga institucija;“

_______________________________________________________________

*  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

2a)  7 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

  „f) sąžiningai elgiasi su savo investuotojais. Tai neužkerta kelio palankesniam privačių, o ne valstybinių investuotojų traktavimui, jeigu tai suderinama su valstybės pagalbos taisyklėmis, o ypač su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsniu;“

3)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai privalo visada turėti pakankamai nuosavų lėšų ir naudoti pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurie būtini tinkamam reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymui.

2.  Tiek vidinio, tiek išorinio valdymo reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai turi turėti 30 000 EUR pradinį kapitalą.

2a.  Nuosavos lėšos turi visuomet sudaryti bent vieną aštuntadalį valdytojo ankstesnių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų. Kai įmonės veikloje įvyksta, palyginti su ankstesniais metais, esminių pokyčių, kompetentingos institucijos gali koreguoti tą reikalavimą. Jeigu reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas dar nėra baigęs vienerių metų veiklos, suma pagal šį reikalavimą sudaro aštuntadalį pastoviųjų pridėtinių išlaidų, numatytų valdytojo verslo plane, išskyrus atvejus, kai valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja pakoreguoti tą planą.

2b.  Jeigu reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vertė viršija 300 000 000 EUR, šių fondų valdytojas turi pateikti papildomų nuosavų lėšų sumą, atitinkančią 0,015 % sumos, kuria reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų bendra vertė viršija 300 000 000 EUR.

2c.  Nuosavas lėšas būtina investuoti į likvidų turtą arba turtą, kurį galima lengvai per trumpą laiką paversti grynaisiais pinigais. Nuosavos lėšos negali būti susietos su spekuliacinėmis pozicijomis.

2d.  Jei reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai valdo tuos fondus iki ... m. ... ... d. [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data], jie gali toliau juos valdyti visą tų fondų veikimo laiką nesilaikydami reikalavimų, nustatytų 10 straipsnio 2b dalyje. Tie valdytojai užtikrina, kad jie visuomet galėtų įrodyti nuosavų lėšų pakankamumą veiklos tęstinumui išlaikyti.“

3a)  13 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

  „iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias jis ketina atlikti, be kita ko, kriterijus ir gaires, kuriomis vadovaujamasi pasirenkant tokias investicijas;“

4)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

– įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.  Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, informuoja apie savo ketinimą atitinkamą savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir EVPRI ir pateikia joms šią informaciją:“

– e punktas išbraukiamas.

b)   2 dalis iš dalies keičiama taip:

  – įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2.  Atitinkama buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojus užregistruoja tik įvykdžius šias sąlygas:“

– d punktas išbraukiamas.

c)  įterpiamos šios dalys:

„3a.  1 dalyje nurodytus valdytojus jų buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo visos 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo informuoja, ar jie užregistruoti kaip reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojai.

3b.  Pagal šį straipsnį atliekama registracija yra registracija taikant Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalį.

3c.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais išsamiai nurodoma informacija, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms ir EVPRI 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, ir 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3d.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

3e.  EVPRI atlieka koordinavimo ir priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vykdant šiame straipsnyje nustatytą registracijos procesą kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai. Tuo tikslu EVPRI atlieka kompetentingų institucijų vykdomų registravimo procesų peržiūras.

EVPRI suteikiami įgaliojimai, nepažeidžiant proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms pakeisti jų registracijos procesus, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, jog kompetentingos institucijos vykdomas registracijos procesas neatitinka šiame reglamente nustatytų registracijos reikalavimų arba šio straipsnio 3c ir 3d dalyse nurodytų techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų.

5)  Įterpiami šie straipsniai:

„14a straipsnis

1.  Veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintys kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai teikia paraišką užregistruoti reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, kuriems jie ketina naudoti nuorodą „EuVECA“.

2.  1 dalyje nurodyti valdytojai praneša atitinkamai savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI apie savo ketinimą ir pateikia joms šią informaciją:

a)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklės arba steigimo dokumentai;

b)  atitinkamo depozitoriumo tapatybės informacija;

c)  14 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, informacija apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti šio reglamento II skyriuje nustatytus reikalavimus, yra susijusi su priemonėmis, kurių imtasi siekiant laikytis 5 ir 6 straipsnių ir 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktų.

2a.  Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija paprašo valdytojo kompetentingos institucijos pateikti informaciją, ar reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui taikomas valdytojo leidimas valdyti AIF ir ar įvykdytos 14 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos. Jeigu reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas yra įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei jo valdytojas, valstybės narės, kurioje įsteigtas reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, kompetentinga institucija buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia būtiną informaciją apie fondą ir prašo tos institucijos pateikti informaciją, kurios reikia norint įvertinti ir patvirtinti, ar reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui taikomas valdytojo leidimas valdyti AIF ir ar įvykdytos 14 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija gali paprašyti valdytojo kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su pirmoje pastraipoje nurodytais dokumentais pagrįstais faktais. Valdytojo kompetentinga institucija atsakymą pateikia per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji gauna reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentingos institucijos pateiktą prašymą.

2b.  Kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, turintys veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, neprivalo teikti informacijos ar dokumentų, kuriuos valdymo įmonė jau pateikė kreipdamasi dėl leidimo pagal Direktyvą 2011/61/ES metu, jei šie dokumentai ir informacija nėra pasenę.

3.  Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija kaip reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą užregistruoja kiekvieną fondą, kurio valdytojas atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

4.  1 dalyje nurodytus valdytojus reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo visos 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo informuoja, ar tas fondas užregistruotas kaip reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas.

5.  Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų registracija pagal 1, 2 ir 3 dalis galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir sudaro sąlygas tų fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuVECA“ platinti visoje Sąjungoje.

5a.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

5b.  EVPRI atlieka koordinavimo ir priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vykdant šiame straipsnyje nustatytą registracijos procesą kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai.

EVPRI suteikiami įgaliojimai, nepažeidžiant proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms pakeisti jų registracijos procesus, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, jog kompetentingos institucijos vykdomas registracijos procesas neatitinka šio straipsnio 5a dalyje nurodytų techninių įgyvendinimo standartų.

14b straipsnis

Bet koks atsisakymas užregistruoti 14 straipsnyje nurodytus valdytojus ir 14a straipsnyje nurodytus fondus yra pagrindžiamas, apie jį pranešama tuose straipsniuose nurodytiems valdytojams ir jis gali būti apskundžiamas teisme. Ši teisė kreiptis į teismą taip pat taikoma, kai per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo sprendimas dėl registracijos nepriimamas.“

5a)  15 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir EVPRI, jei jie ketina platinti:“

6)  16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša EVPRI apie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų registraciją arba pašalinimą iš registro, naujų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų įtraukimą arba pašalinimą iš registro arba naujos valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ketina platinti tų fondų akcijas ar investicinius vienetus, įtraukimą arba pašalinimą iš registro.

Siekiant palengvinti pranešimų procesą ir reikalaujamą keitimąsi informacija, EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, prieinamą buveinės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.  Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nenustato reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš pradedant tokį platinimą.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos bendrajam pobūdžiui, toje pastraipoje nurodyti reikalavimai ar administracinės procedūros apima mokesčius ir kitas rinkliavas.

3.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui ir keitimuisi informacija taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.

4.  EVPRI pateikia Komisijai tų techninių įgyvendinimo standartų projektus ne vėliau kaip 2014 m. vasario 16 d.

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytos procedūros.“

7)  17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, viešai prieinamą internetu, kurioje išvardijami visi nuorodą „EuVECA“ naudojantys reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kuriems ta nuoroda naudojama, taip pat valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.“;

7a)  Įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

1. EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, atitinkančių taikytiną reikalavimą pagal 3 straipsnio d punkto iv papunkčio antrą pastraipą, remiantis informacija, gauta pagal 2 dalį.

2. Taikant 3 straipsnio d punkto iv papunkčio antrą pastraipą, valstybės narės pateikia EVPRI susitarimų, kuriuos jos siekdamos užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais pasirašė su trečiųjų valstybių jurisdikcijoms, tekstą.“

7b)  19 straipsnis papildomas šia dalimi:

„EVPRI atlieka priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad naudojantis pirmoje pastraipoje nustatytais priežiūros ir tyrimo įgaliojimais kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai.“

8)  20 straipsnio 2 dalyje data „2015 m. gegužės 16 d.“ pakeičiama data „[per 24 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios datos]“;

9)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

– c punktas pakeičiamas taip:

„c)  naudoja nuorodą „EuVECA“, bet nėra užsiregistravę pagal 14 straipsnį, arba reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas nėra užregistruotas pagal 14a straipsnį;“

– e punktas pakeičiamas taip:

„e)  užsiregistravo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdamas 14 arba 14a straipsnį;“

b)  2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)  imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad atitinkamas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojas vykdytų 5 ir 6 straipsnių, 7 straipsnio a ir b punktų bei 12–14a straipsnių reikalavimus;“;

ba)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Teisė platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuVECA“ nustoja galioti nuo 2 dalies b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo arba 4a dalyje nurodytos EVPRI rekomendacijos priėmimo dienos.“

bb)  papildoma šia pastraipa:

„4a. Buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša EVPRI, jeigu jos mano, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas įvykdė bet kokį iš 21 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų pažeidimų.

EVPRI, laikydamasi proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikia rekomendacijas kompetentingoms institucijoms imtis arba nesiimti priemonių, nurodytų šios straipsnio 2 dalyje, arba pati imasi tinkamų priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad tokios priemonės būtinos siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, finansinį stabilumą arba rinkos vientisumą.“

10)  26 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  ▌a punkte data „2017 m. liepos 22 d.“ pakeičiama data „[per 48 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios datos]“.

b)  papildoma šia pastraipa:

„Kartu su peržiūra pagal Direktyvos 2011/61/ES 69 straipsnį Europos Komisija išnagrinėja:

ar būtų tinkama nustatyti valdymo pasą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams;

ar tinkama rizikos kapitalo platinimo apibrėžtis, koks šios apibrėžties poveikis, taip pat skirtingas nacionalines interpretacijas dėl rizikos kapitalo fondų veikimo ir perspektyvumo bei dėl tarpvalstybiniu mastu platinamų „EuVECA“ fondų akcijų ar investicinių vienetų.

Atlikus peržiūrą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)   2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Šio reglamento 5, 6 ir 10 straipsniai, 13 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktai ir 15a straipsnis taikomi veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, valdantiems reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų portfelius ir ketinantiems naudoti nuorodą „EuSEF“ platinant tų fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje.“

2)   3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

-a)  d punkto ii papunkčio pirma įtrauka pakeičiama taip:

„–  teikia (teikia) socialinės grąžos duodančias paslaugas (prekes),“

a)  k punktas pakeičiamas taip:

„buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas turi registruotąją buveinę;“;

b)  m punktas pakeičiamas taip:

„m)  kompetentinga institucija – tai:

iii)  šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punkte;

ii)  šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 1 dalyje;

iii)  reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų atveju – valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas turi registruotąją arba pagrindinę buveinę, kompetentinga institucija;“;

2a)  6 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) įsipareigoja investuoti bent 50 000 EUR, taip pat“

3)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai privalo visada turėti pakankamai nuosavų lėšų ir naudoti pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad reikalavimus atitinkantis socialinis verslumo fondas, kurį jie valdo, būtų tinkamai valdomas.

2.   Tiek vidinio, tiek išorinio valdymo reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai turi turėti 30 000 EUR pradinį kapitalą.

2a.  Nuosavos lėšos turi visuomet sudaryti bent vieną aštuntadalį valdytojo ankstesnių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų. Kai įmonės veikloje įvyksta, palyginti su ankstesniais metais, esminių pokyčių, kompetentingos institucijos gali koreguoti tą reikalavimą. Jeigu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas dar nėra baigęs vienerių metų veiklos, suma pagal šį reikalavimą sudaro aštuntadalį pastoviųjų pridėtinių išlaidų, numatytų valdytojo verslo plane, išskyrus atvejus, kai valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja pakoreguoti tą planą.

2b.  Jeigu reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų vertė viršija 300 000 000 EUR, šių fondų valdytojas turi pateikti papildomų nuosavų lėšų sumą, atitinkančią 0,015% sumos, kuria reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų bendra vertė viršija 300 000 000 EUR.

2c.  Nuosavas lėšas būtina investuoti į likvidų turtą arba turtą, kurį galima lengvai per trumpą laiką paversti grynaisiais pinigais. Nuosavos lėšos negali būti susietos su spekuliacinėmis pozicijomis.“

3a)  13 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  e punktas pakeičiamas taip:

  „e) informacija apie investicijų, kurios nėra 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos reikalavimus atitinkančios investicijos, pobūdį, vertę ir tikslą.“

b)  papildoma šiuo punktu:

  „ea) aprašymas, kaip reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investavimo metodu atsižvelgiama į aplinkos ir klimato veiksnius, ypač informacija apie fondo pozicijas turto, kurio vertė gali sumažėti dėl Sąjungos klimato politikos tikslams pasiekti būtinų teisės aktų, atžvilgiu.“

3b)  14 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

  „iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias jis ketina atlikti, be kita ko, kriterijus ir gaires, kuriomis vadovaujamasi pasirenkant tokias investicijas;“

4)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

– įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „EuSEF“, kai platina savo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie savo ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai bei EVPRI ir pateikia joms šią informaciją:“

– e punktas išbraukiamas.

b)  2 dalies d punktas išbraukiamas.

c)  įterpiamos šios dalys:

„3a. 1 dalyje nurodytus valdytojus jų buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo visos 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo informuoja, ar jie užregistruoti kaip reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai.

3b.   Pagal šį straipsnį atliekama registracija yra registracija taikant Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalį.

3c. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais išsamiai nurodoma informacija, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms ir EVPRI 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, ir 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3d.   Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

3e. EVPRI atlieka koordinavimo ir priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vykdant šiame straipsnyje nustatytą registracijos procesą kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai. Šiuo tikslu EVPRI atlieka kompetentingų institucijų vykdomų registravimo procesų peržiūras.

EVPRI suteikiami įgaliojimai, nepažeidžiant proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms pakeisti jų registracijos procesus, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, jog kompetentingos institucijos vykdomas registracijos procesas neatitinka šiame reglamente nustatytų registracijos reikalavimų arba 3c ir 3d dalyse nurodytų techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų.“;

5)  Įterpiami šie straipsniai:

„15a straipsnis

1.  Veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintys kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai teikia paraišką užregistruoti reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus, kuriems jie ketina naudoti nuorodą „EuSEF“.

2.  1 dalyje nurodyti valdytojai praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI apie savo ketinimą ir pateikia joms šią informaciją:

a)  reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo taisyklės arba steigimo dokumentai;

b)  atitinkamo depozitoriumo tapatybės informacija;

c)  15 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

Taikant pirmos pastraipos e punktą, informacija apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti šio reglamento II skyriuje nustatytus reikalavimus, yra susijusi su priemonėmis, kurių imtasi siekiant laikytis 5, 6 ir 10 straipsnių, 13 straipsnio 2 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktų.

2a.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija paprašo valdytojo kompetentingos institucijos pateikti informaciją, ar reikalavimus atitinkančiam socialinio verslumo fondui taikomas valdytojo leidimas valdyti AIF ir ar įvykdytos 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos. Valdytojo kompetentinga institucija atsakymą pateikia per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji gauna reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentingos institucijos pateiktą prašymą.

2b.  Kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, turintys veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, neprivalo teikti informacijos ar dokumentų, kuriuos valdymo įmonė jau pateikė kreipdamasi dėl leidimo pagal Direktyvą 2011/61/ES metu, jei šie dokumentai ir informacija nėra pasenę.

3.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija kaip reikalavimus atitinkantį socialinio verslumo fondą užregistruoja kiekvieną fondą, kurio valdytojas atitinka 15 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

4.  1 dalyje nurodytus valdytojus reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo visos 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo informuoja, ar tas fondas užregistruotas kaip reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas.

5.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų registracija pagal 1, 2 ir 3 dalis galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir sudaro sąlygas tų fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuSEF“ platinti visoje Sąjungoje.

5a.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

5b.  EVPRI atlieka koordinavimo ir priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vykdant šiame straipsnyje nustatytą registracijos procesą kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai.

EVPRI suteikiami įgaliojimai, nepažeidžiant proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikti rekomendacijas kompetentingoms institucijoms pakeisti jų registracijos procesus, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, jog kompetentingos institucijos vykdomas registracijos procesas neatitinka šio straipsnio 5a dalyje nurodytų techninių įgyvendinimo standartų.

15b straipsnis

Bet koks atsisakymas užregistruoti 15 straipsnyje nurodytus valdytojus ir 15a straipsnyje nurodytus fondus yra pagrindžiamas, apie jį pranešama tuose straipsniuose nurodytiems valdytojams ir jis gali būti apskundžiamas teisme. Ši teisė kreiptis į teismą taip pat taikoma, kai per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo sprendimas dėl registracijos nepriimamas.“;

5a)  16 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

  „Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir EVPRI, jei jie ketina platinti:“

6)   17 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.  Buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI nedelsdamos praneša apie reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų registraciją pagal 15 ir 15a straipsnius, naujų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų įtraukimą, naujos buveinės, kurioje steigiami reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai, įtraukimą arba naujos valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ketina platinti tų fondų akcijas ar investicinius vienetus, įtraukimą.

Siekiant palengvinti pranešimų procesą ir reikalaujamą keitimąsi informacija, EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, prieinamą buveinės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.  Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nenustato reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojams jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš pradedant tokį platinimą.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos bendrajam pobūdžiui, toje pastraipoje nurodyti reikalavimai ar administracinės procedūros apima mokesčius ir kitas rinkliavas.

3. Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI gali parengti projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytam informacijos teikimui ir keitimuisi informacija taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros.“;

7)  18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, viešai prieinamą internetu, kurioje išvardijami visi nuorodą „EuSEF“ naudojantys reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai, kuriems ta nuoroda naudojama, taip pat valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.“;

7a)  20 straipsnis papildomas šia dalimi:

  „EVPRI atlieka priežiūros vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad naudojantis 1 dalyje nustatytais priežiūros ir tyrimo įgaliojimais kompetentingos institucijos veiktų nuosekliai.“

8)  21 straipsnio 2 dalyje data „2015 m. gegužės 16 d.“ pakeičiama data „[per 24 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios datos]“;

9)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

– c punktas pakeičiamas taip:

„c)  naudoja nuorodą „EuSEF“, bet nėra užsiregistravęs pagal 15 straipsnį, arba reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas nėra užregistruotas pagal 15a straipsnį;“

– e punktas pakeičiamas taip:

„e)  užsiregistravo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdamas 15 arba 15a straipsnį;“

aa)  įterpiama ši dalis:

1a.  „Buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša EVPRI, jeigu jos mano, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas įvykdė bet kokį iš 22 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų pažeidimų.

b)  2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)  imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad susijusio reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas laikytųsi 5 ir 6 straipsnių, 7 straipsnio a ir b punktų ir 13–15a straipsnių;“

ba)  4 dalis pakeičiama taip:

4.  Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuSEF“ nustoja galioti nuo 2 dalies b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo arba 4a dalyje nurodytos EVPRI rekomendacijos priėmimo dienos.“

bb)  papildoma šia pastraipa:

„4a. „Buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša EVPRI, jeigu jos mano, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas įvykdė bet kokį iš 21 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų pažeidimų.

EVPRI, laikydamasi proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį teikia rekomendacijas kompetentingoms institucijoms imtis arba nesiimti priemonių, nurodytų 2 dalyje, arba pati imasi tinkamų priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, jei EVPRI turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad tokios priemonės būtinos siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, finansinį stabilumą arba rinkos vientisumą.“

10)   27 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  ▌a punkte data „2017 m. liepos 22 d.“ pakeičiama „... m. .... ... d. [per 48 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios datos]“.

b)  papildoma šia pastraipa:

„Kartu su peržiūra pagal Direktyvos 2011/61/ES 69 straipsnį Europos Komisija išnagrinėja:

a) ar būtų tinkama nustatyti valdymo pasą reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojams;

b) ar tinkama rizikos kapitalo platinimo apibrėžtis, koks šios apibrėžties poveikis, taip pat skirtingas nacionalines interpretacijas dėl socialinio verslumo fondų veikimo ir perspektyvumo bei dėl tarpvalstybiniu mastu platinamų „EuSEF“ fondų akcijų ar investicinių vienetų.

Atlikus peržiūrą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

OL C 75, 2017 3 10, p. 48.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C […], […], p. […].

(4)

  OL C, , p. .

(5)

  ... m ... ... d. Europos Parlamento pozicija (…) ir … m ... ... d. Tarybos sprendimas.

(6)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(7)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(8)

  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(9)

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Investicijų planas Europai“ (COM(2014) 903).

(10)

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ (COM(2015) 468).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai

Nuorodos

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Pateikimo data

30.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas