Procedure : 2016/0221(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0120/2017

Ingediende teksten :

A8-0120/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0356

VERSLAG     ***I
PDF 562kWORD 92k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Sirpa Pietikäinen

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0461),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0320/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 december 2016(1),

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0120/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it replaces, substantially amends or intends to substantially amend its proposal;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

gezien het voorstel van de Europese Commissie,

na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

gezien het advies van de Europese Centrale Bank(3),

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(4),

handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(5),

overwegende hetgeen volgt:

(1)  Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad(6) en Verordening (EU) nr. 346/2013(7) van het Europees Parlement en de Raad leggen uniforme eisen en voorwaarden vast voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging die in de Unie gebruik wensen te maken van de benaming "EuVECA" of "EuSEF" bij het op de markt aanbieden van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen. Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 bevatten regels voor met name in aanmerking komende beleggingen, portefeuillemaatschappijen en beleggers. Op grond van Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 komen enkel beheerders met een beheerd vermogen dat in zijn geheel onder de in artikel 3, lid 2, onder b), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad(8) bedoelde drempel blijft, in aanmerking voor het gebruik van het EuVECA- respectievelijk het EuSEF-keurmerk.

(2)  De mededeling over het investeringsplan voor Europa van 16 november 2014(9) voorziet in een alomvattende strategie om het tekort aan middelen te verhelpen dat Europa's potentieel om te groeien en banen te scheppen voor zijn burgers afremt. Deze strategie is gericht op het aanboren van particuliere investeringen door gebruik te maken van overheidsmiddelen en het wetgevingskader voor het investeringsklimaat te verbeteren.

(3)  De mededeling over de kapitaalmarktenunie van 30 september 2015(10) is een belangrijk onderdeel van het investeringsplan. Zij heeft ten doel de versnippering op de financiële markten te verminderen en de kapitaalverschaffing aan ondernemingen van binnen en buiten de Unie uit te breiden via de oprichting van een echte interne kapitaalmarkt. In de mededeling is bepaald dat Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 moeten worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de regelingen optimaal zijn voor het ondersteunen van investeringen in kmo’s.

(4)  De markt van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen dient te worden opengesteld om de schaalvoordelen te vergroten, de operationele en transactiekosten te verminderen, het concurrentievermogen te verbeteren en de keuzemogelijkheden van de belegger te versterken. Een verbreding van de basis van mogelijke beheerders draagt bij tot het openstellen van deze markt. Dat moet ten goede komen aan ondernemingen die op zoek zijn naar investeerders, doordat zij toegang krijgen tot financiering uit een groter en gevarieerder aanbod van risicodragende investeringsbronnen. Het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 moet dienovereenkomstig worden uitgebreid, door het gebruik van het EuVECA- en het EuSEF-keurmerk mogelijk te maken voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU.

(5)  Om te zorgen voor een hoog niveau van beleggersbescherming moeten die beheerders blijven voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 2011/61/EU met inachtneming van sommige bepalingen van Verordening (EU) nr. 345/2013 of Verordening (EU) nr. 346/2013, met name de bepalingen inzake de in aanmerking komende beleggingen, de beoogde beleggers en informatievereisten.

(5 bis)  Voor niet-professionele beleggers wordt een drempel van 100 000 EUR gehandhaafd voor beleggingen in EuVECA-fondsen. Als gevolg van hun langetermijn- en illiquide karakter zijn durfkapitaalfondsen niet meteen geschikt voor andere kleine beleggers dan die welke zijn beschreven in artikel 6 van deze verordening, zelfs in het geval van verbetering van de beleggersbescherming. In het kader van de volgende herziening van Verordening (EU) nr. 345/2013 moet de Commissie evenwel onderzoeken of het nuttig is om in het EuVECA-stelsel een bijkomende vrijwillige optie in te voeren voor kleine beleggers middels het gebruik van een "feeder fund" zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 345/2013 voor EuVECA-fondsen die hun beleggersbasis willen verbreden. De Commissie moet ook nagaan of het verlagen van de relatief hoge drempel nuttig zou kunnen zijn, met name omdat deze als een potentieel obstakel voor meer beleggingen in dergelijke fondsen zou kunnen worden gezien, en of het passend zou zijn om het EuSEF-keurmerk uit te breiden naar bepaalde crowdfunding- en microfinancieringsentiteiten met een groot sociaal effect. Er zij aan herinnerd dat, ook al blijft beleggen in durfkapitaal uiterst risicovol, kleine beleggers uit steeds meer, net zo risicovolle, ongereguleerde vormen van beleggingen kunnen kiezen. Voor dergelijke vormen van beleggingen, zoals crowd funding, bestaat op dit moment geen regelgeving, terwijl EuVECA-fondsen wel gereguleerd worden en onder toezicht staan.

(5 ter)  Voor EuSEF-fondsen dient de drempel van 100 000 EUR in ieder geval te worden verlaagd naar 50 000 EUR. Dit zou de toegang tot financiering vergemakkelijken, met name voor kleinere en sociaal geëngageerde ondernemingen, die minder bankabel zijn als gevolg van het feit dat zij hun winsten in hun eigen projecten herinvesteren en daardoor niet aan het voor bancaire leningen vereiste minimale rendement voldoen. Zo zouden er ook meer beleggingsmogelijkheden voor niet-professionele beleggers ontstaan en zou deze groep beleggers ondernemingen met een positief sociaal effect kunnen ondersteunen.

(6)  Om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten op de hoogte zijn van elk nieuw gebruik van het EuVECA- en het EuSEF-keurmerk moeten beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU elk in aanmerking komend durfkapitaalfonds of elk in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds registreren dat zij voornemens zijn te beheren en op de markt aan te bieden. Dit moet ervoor zorgen dat beheerders hun bedrijfsmodellen kunnen handhaven doordat zij instellingen voor collectieve belegging kunnen beheren die in andere lidstaten zijn gevestigd, terwijl zij hun productaanbod verder uitbreiden.

(7)  Het scala van in aanmerking komende ondernemingen waarin de in aanmerking komende durfkapitaalfondsen mogen beleggen, moet verder worden uitgebreid om de kapitaalverschaffing aan ondernemingen te vergroten. De definitie van in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen dient derhalve ook ondernemingen met maximaal 499 werknemers (kleine midcaps) en op kmo-groeimarkten genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen te omvatten. Met de nieuwe investeringsopties moeten entiteiten in een groeistadium die reeds toegang tot andere financieringsbronnen hebben, zoals kmo-groeimarkten, ook kapitaal kunnen ontvangen van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen, wat dan weer moet bijdragen tot de ontwikkeling van de kmo-groeimarkten.

(7 bis)  Om het kader aantrekkelijker te maken en om de verstrekking van kapitaal aan sociale ondernemingen te vergroten, moet de groep ondernemingen waarin in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen kunnen beleggen, worden uitgebreid door middel van verruiming van de definitie van positief sociaal effect. De huidige, gedetailleerde beschrijving van positief sociaal effect onder de definitie van in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen is moeilijk kwantificeerbaar en dus zowel voor de fondsen als de regelgevende instanties moeilijk te interpreteren, toe te passen of te controleren. Daarnaast compliceert de discrepantie tussen wat in de verschillende EU-contexten een positief sociaal effect vormt, het regelgevingslandschap van sociaalondernemerschapsfondsen nog verder, wat bijvoorbeeld de participatie van institutionele beleggers in EuSEF-fondsen moeilijker maakt.

(8)  In aanmerking komende durfkapitaalfondsen moeten op langere termijn ook kunnen deelnemen aan de financieringsketen voor niet-genoteerde kmo's, niet-genoteerde small-midcaps en op kmo-groeimarkten genoteerde kmo's, zodat zij meer mogelijkheden hebben om rendement te halen uit snelgroeiende ondernemingen. Om die reden moeten vervolginvesteringen na de eerste investering worden toegestaan.

(9)  De registratieprocedures dienen eenvoudig en kosteneffectief te zijn. Daarom moet de registratie van een beheerder overeenkomstig Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 ook een registratie zijn als bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU. Registratiebesluiten en het verzuim te registreren krachtens Verordening (EU) nr. 345/2013 of Verordening (EU) nr. 346/2013 moeten, indien van toepassing, aan rechterlijke toetsing worden onderworpen.

(10)  Vergoedingen en andere kosten die door de lidstaat van ontvangst aan beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen worden opgelegd, leiden tot meer regelgevingsdivergentie en kunnen soms een groot obstakel vormen voor grensoverschrijdende activiteiten. Dergelijke vergoedingen belemmeren het vrij verkeer van kapitaal over Uniegrenzen heen en ondermijnen daarmee de beginselen van de interne markt. Er dient dus te worden benadrukt en verduidelijkt dat het verbod voor de lidstaat van ontvangst om verplichtingen of administratieve procedures op te leggen in verband met het op de markt aanbieden van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen op zijn grondgebied, ook inhoudt dat aan de beheerders van deze fondsen geen vergoedingen en andere kosten mogen worden opgelegd, als er geen toezichthoudende opdracht moet worden uitgevoerd.

(10 bis)  Het wettelijke en het toezichthoudende kader moeten een fundamentele rol spelen bij het voorkomen van het nemen van buitensporige risico's en van instabiliteit op de financiële markten en bij het vergemakkelijken van grensoverschrijdende operaties in een verdiepte Europese kapitaalmarktenunie; daarom is een sterk toezicht op het niveau van de Unie, met inbegrip van passende macroprudentiële instrumenten, vereist. In het licht van de tussentijdse evaluatie 2017 van het KMU-programma, dient de toezichtconvergentie in de Unie te worden verbeterd op basis van de ervaring van de bankensector met het GTM-kader.

(11)  Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 moeten beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen waaraan geen vergunning is verleend in overeenstemming met Richtlijn 2011/61/EU, steeds over voldoende eigen vermogen beschikken. Om tot een passende en proportionele kapitaalbehandeling voor beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen te komen, dient het niveau van de vereisten betreffende eigen vermogen voor deze twee fondsstructuren gebaseerd te zijn op cumulatieve criteria en aanzienlijk lager en minder ingewikkeld te zijn dan het bepaalde in artikel 9 van Richtlijn 2011/61/EU, teneinde rekening te houden met de specifieke kenmerken, de aard en de geringe omvang van deze fondsen en om het proportionaliteitsbeginsel in acht te nemen. Voor een consistent begrip van deze vereisten voor die beheerders in de hele Unie moet de toepassing van minimumkapitaalvereisten en eigen vermogen in deze verordening worden vastgesteld.

(12)  Aangezien deze verordening het gebruik van de EuVECA- en EuSEF-keurmerken openstelt voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU, moet de centrale databank die door ESMA overeenkomstig Verordening (EU) nr. 345/2013 en Verordening (EU) nr. 346/2013 wordt bijgehouden, ook informatie bevatten over de in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en de in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen die deze beheerders beheren en op de markt aanbieden.

(12 bis)  De juistheid van de definitie van "op de markt aanbieden" en de verschillende interpretaties van deze definitie door nationale bevoegde autoriteiten zijn in het kader van de werkzaamheden van de Commissie inzake de kapitaalmarktenunie geïdentificeerd als belangrijke obstakels voor grensoverschrijdende beleggingen. Om het grensoverschrijdend "op de markt aanbieden" van in aanmerking komende durfkapitaal- en sociaalondernemerschapsfondsen te vergemakkelijken en om met de specifieke kenmerken van EuVECA- en EuSEF-fondsen en hun situatie op het vlak van het aantrekken van financiering rekening te houden, dient de openbaarmaking van ontwerpfondsdocumentatie, dat wil zeggen documentatie die niet ook intekendocumenten omvat, op een ogenblik dat het nog niet mogelijk is op het fonds in te tekenen, niet als "op de markt aanbieden" te worden beschouwd. "Op de markt aanbieden" moet worden beschouwd slechts te beginnen op het moment dat niet langer over de definitieve wettelijke documenten met betrekking tot een fonds kan worden onderhandeld.

(12 ter)  Tegelijk met de herziening overeenkomstig artikel 69 van Richtlijn 2011/61/EU moet de Commissie nagaan of het passend is een beheerspaspoort te introduceren voor beheerders van de in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen en of de definitie van “op de markt aanbieden" voor durfkapitaal geschikt is. Na de evaluatie moet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voorleggen dat, zo nodig, vergezeld gaat van een wetgevingsvoorstel.

(13)  Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk het verder verstevigen van een interne markt voor in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen door het gebruik van de EuVECA- en EuSEF-keurmerken, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(13 bis)  Deze verordening dient de toepassing van de staatssteunregels op in aanmerking komende durfkapitaalfondsen onverlet te laten. Dergelijke fondsen kunnen staatssteun gebruiken voor het bevorderen van durfkapitaalbeleggingen in kmo's door bijvoorbeeld particuliere beleggers gunstiger te behandelen dan staten, op voorwaarde dat deze steun verenigbaar is met de staatssteunregels en in het bijzonder met artikel 21 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014.

(14)  De Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 345/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)  In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

“2.  De artikelen 5 en 6, artikel 13, lid 1, onder c) en i), en artikel 14 bis van deze verordening zijn van toepassing op beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU die portefeuilles van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen beheren en voornemens zijn de benaming "EuVECA" te gebruiken bij het op de markt aanbieden van deze fondsen in de Unie."

(2)  Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)  Punt k) wordt vervangen door:

“k)  'lidstaat van herkomst': lidstaat waar de beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds zijn statutaire zetel heeft;"

b)  in punt d) wordt punt i) vervangen door:

“i)  op het tijdstip van de eerste belegging daarin door het in aanmerking komende durfkapitaalfonds aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

—  de onderneming is niet tot de handel toegelaten op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit (multilateral trading facility – MTF) als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 21) en 22), van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad*, en heeft maximaal 499 werknemers;

—  de onderneming is een kleine of middelgrote onderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 12), van Richtlijn 2014/65/EU die is genoteerd op een kmo-groeimarkt als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 13), van die richtlijn;"

c)  Punt m) wordt vervangen door:

“m)  'bevoegde autoriteit':

i)  voor beheerders als bedoeld in artikel 2, lid 1, van deze verordening: de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU;

ii)  voor beheerders als bedoeld in artikel 2, lid 2, van deze verordening: de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU;

iii)  voor in aanmerking komende durfkapitaalfondsen: de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het in aanmerking komende durfkapitaalfonds zijn statutaire zetel of hoofdkantoor heeft;"

_______________________________________________________________

*  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

(2 bis)  In artikel 7 wordt punt f) vervangen door:

  “f) hun beleggers billijk te behandelen. Dit betekent niet dat particuliere beleggers niet gunstiger kunnen worden behandeld dan staten, op voorwaarde dat dit verenigbaar is met de staatssteunregels en in het bijzonder met artikel 21 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014;”

(3)  ▌Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1.  Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen hebben te allen tijde voldoende eigen vermogen en wenden te allen tijde toereikende en passende personele en technische middelen aan als nodig zijn om de door hen beheerde in aanmerking komende durfkapitaalfondsen naar behoren te beheren.

2.  Zowel intern als extern beheerde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen worden voorzien van een aanvangskapitaal van 30 000 EUR.

2 bis.  Het eigen vermogen bedraagt te allen tijde minstens een achtste van de overheadkosten van een beheerder gedurende het voorafgaande jaar. Wanneer zich in vergelijking met het vorige jaar een ingrijpende verandering in de activiteiten van de onderneming heeft voorgedaan, kunnen de bevoegde autoriteiten deze vereiste aanpassen. Als een beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds geen volledig boekjaar heeft voltooid, bedraagt het vereiste een achtste van de overheadkosten die volgens zijn bedrijfsplan te verwachten zijn, tenzij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheerder eist dat het bedrijfsplan wordt aangepast.

2 ter.  Als het kapitaal van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds meer dan 300 000 000 EUR bedraagt, moet de beheerder van dit fonds een aanvullend bedrag aan eigen vermogen verschaffen dat overeenstemt met 0,015 % van het bedrag waarmee de totale waarde van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds 300 000 000 EUR te boven gaat.

2 quater.  Het eigen vermogen moet worden belegd in liquide activa of activa die op korte termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet. Met het eigen vermogen mag niet worden gespeculeerd.

2 quinquies.  Voor zover zij vóór ... [datum van inwerkingtreding van de gewijzigde verordening] in aanmerking komende durfkapitaalfondsen beheren, mogen beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen deze fondsen blijven beheren tijdens de looptijd van deze fondsen zonder te voldoen aan de in artikel 10, lid 2 ter, genoemde vereiste. Die beheerders moeten ervoor zorgen dat zij te allen tijde kunnen aantonen dat hun eigen vermogen toereikend is om de operationele continuïteit te handhaven."

(3 bis)  In artikel 13, lid 1, onder c), wordt punt iv) vervangen door:

  "iv) de voorgenomen niet in aanmerking komende beleggingen, met inbegrip van de criteria en richtsnoeren die bij de selectie van die beleggingen worden gehanteerd;"

(4)  ▌Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

a)  Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

– Het inleidende gedeelte wordt als volgt vervangen:

“1.  Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen die voornemens zijn bij het aanbieden van hun in aanmerking komende durfkapitaalfondsen de benaming "EuVECA" te gebruiken, stellen de relevante bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst en ESMA van dit voornemen in kennis en verstrekken hen de volgende informatie:"

– Punt e) wordt geschrapt.

b)   Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

  – Het inleidende gedeelte wordt als volgt vervangen:

“2.  De desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst registreert de beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:"

– Punt d) wordt geschrapt.

c)  de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis.  De in lid 1 bedoelde beheerders worden door de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst ervan in kennis gesteld of zij zijn geregistreerd als beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds en dat uiterlijk twee maanden nadat zij alle in lid 1 bedoelde informatie hebben verstrekt.

3 ter.  Een registratie overeenkomstig dit artikel vormt een registratie voor de toepassing van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU.

3 quater.  Teneinde de consistente toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt ESMA een ontwerp van technische reguleringsnormen om te bepalen welke informatie aan de bevoegde autoriteiten en ESMA moet worden verstrekt bij de in lid 1 bedoelde registratieaanvraag en de in lid 2 bedoelde voorwaarden.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3 quinquies.  Om eenvormige voorwaarden voor de toepassing van dit artikel te garanderen, kan ESMA voorstellen voor technische uitvoeringsnormen ontwikkelen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de verstrekking van informatie zoals bedoeld in lid 1.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3 sexies.  ESMA vervult een coördinerende en toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de in dit artikel vastgestelde registratieprocedure. Daartoe beoordeelt ESMA de registratieprocedures van de bevoegde autoriteiten.

ESMA is bevoegd om, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen te doen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht hun registratieprocedure te wijzigen wanneer er duidelijke en aantoonbare redenen zijn om aan te nemen dat de registratieprocedure van de bevoegde autoriteit niet voldoet aan de registratievoorschriften die in deze verordening zijn vastgesteld of dat zij niet voldoet aan de technische reguleringsnormen en de technische uitvoeringsnormen als bedoeld in de leden 3 quater en 3 quinquies van dit artikel."

(5)  De volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 14 bis

1.  Beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU dienen een aanvraag in tot registratie van de in aanmerking komende durfkapitaalfondsen waarvoor zij gebruik wensen te maken van de benaming "EuVECA".

2.  De beheerders als bedoeld in lid 1 brengen de relevante bevoegde instantie van hun lidstaat van herkomst en ESMA op de hoogte van hun voornemen en bezorgen hen de volgende gegevens:

a)  het reglement of de statuten van het in aanmerking komende durfkapitaalfonds;

b)  de informatie over de identiteit van de bewaarder;

c)  de in artikel 14, lid 1, bedoelde informatie.

Voor de toepassing van punt c) van de eerste alinea verwijst de informatie over de regelingen die zijn getroffen om te voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II van deze verordening naar de regelingen die zijn getroffen om te voldoen aan de artikelen 5 en 6 en artikel 13, lid 1, onder c) en i).

2 bis.  De bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende durfkapitaalfonds vraagt de bevoegde autoriteit van de beheerder gegevens over de vraag of het in aanmerking komende durfkapitaalfonds valt binnen het toepassingsgebied van de vergunning van de beheerder om abi's te beheren en of aan de in artikel 14, lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden is voldaan. Wanneer het in aanmerking komende durfkapitaalfonds gevestigd is in een andere lidstaat dan de beheerder ervan, bezorgt de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het in aanmerking komende durfkapitaalfonds gevestigd is de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de nodige informatie over het fonds en vraagt zij deze autoriteit om informatie om te beoordelen en te bevestigen of een in aanmerking komend durfkapitaalfonds valt binnen het toepassingsgebied van de vergunning van de beheerder om abi's te beheren en of aan de in artikel 14, lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden is voldaan. De bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende durfkapitaalfonds kan de bevoegde autoriteit van de beheerder verzoeken om verduidelijking en informatie met betrekking tot de in de eerste alinea bedoelde documenten. De bevoegde autoriteit van de beheerder verstrekt een antwoord binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door de bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds ingediende verzoek heeft ontvangen.

2 ter.  Beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen die zijn vergund uit hoofde van artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU, hoeven geen informatie of documenten te verstrekken die de beheersmaatschappij reeds heeft bezorgd toen zij een vergunningsaanvraag indiende uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU, indien deze informatie en documenten up-to-date zijn.

3.  De bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende durfkapitaalfonds registreert elk fonds als in aanmerking komend durfkapitaalfonds mits de beheerder van dat fonds voldoet aan de in artikel 14, lid 2, vastgestelde voorwaarden.

4.  De in lid 1 bedoelde beheerders worden door de bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende durfkapitaalfonds ervan in kennis gesteld of dat fonds is geregistreerd als een in aanmerking komend durfkapitaalfonds en dat uiterlijk twintig dagen nadat die beheerders alle in lid 2 bedoelde informatie hebben verstrekt.

5.  De registratie van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 is geldig op het volledige grondgebied van de Unie en houdt het recht in om deze fondsen onder de benaming "EuVECA" in de hele Unie op de markt aan te bieden.

5 bis.  Om eenvormige voorwaarden voor de toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt ESMA voorstellen voor technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de verstrekking van informatie zoals bedoeld in lid 2.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

5 ter.  ESMA vervult een coördinerende en toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de in dit artikel vastgestelde registratieprocedure.

ESMA is bevoegd om, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen te doen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht hun registratieprocedure te wijzigen wanneer er duidelijke en aantoonbare redenen zijn om aan te nemen dat de registratieprocedure van de bevoegde autoriteit niet voldoet aan de technische uitvoeringsnormen als bedoeld in lid 5 bis van dit artikel.

Artikel 14 ter

Elke weigering tot registratie van de beheerders als bedoeld in artikel 14 en van de fondsen als bedoeld in artikel 14 bis wordt met redenen omkleed, meegedeeld aan de in die artikelen bedoelde beheerders en is vatbaar voor beroep bij de rechter. Dit recht op beroep bestaat ook wanneer geen besluit over een registratie is genomen binnen twee maanden nadat deze is aangevraagd."

(5 bis)  In artikel 15 wordt de inleidende formule vervangen door:

“Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en ESMA in kennis van hun voornemen om deze fondsen op de markt aan te bieden:"

(6)  ▌Artikel 16 wordt vervangen door:

“Artikel 16

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt ▌ ESMA onmiddellijk in kennis van de registratie of schrapping van een beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds, de toevoeging of schrapping van een nieuw in aanmerking komend durfkapitaalfonds ▌of de toevoeging of schrapping van een nieuwe lidstaat waar een beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds voornemens is deze fondsen op de markt aan te bieden.

Teneinde de kennisgevingsprocedure en de vereiste informatie-uitwisseling te vergemakkelijken houdt ESMA een centrale databank bij die toegankelijk is voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst.

2.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst leggen de beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen geen verplichtingen of administratieve procedures op met betrekking tot het op de markt aanbieden van hun in aanmerking komende durfkapitaalfondsen, en verlangen evenmin een vergunning voorafgaand aan het op de markt aanbieden van die fondsen.

Onverminderd de algemene bepaling in de eerste alinea worden met de in die alinea vermelde verplichtingen of administratieve procedures onder meer vergoedingen en andere kosten bedoeld.

3.  Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de toepassing van dit artikel, kan ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen opstellen tot vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de uitwisseling van informatie zoals bedoeld in lid 1.

4.  ESMA legt deze ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk op zondag 16 februari 2014 voor aan de Commissie.

5.  De Commissie is bevoegd de in lid 3 van dit artikel bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen in overeenstemming met de procedure van artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”

(7)  Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

ESMA houdt een via internet publiekelijk toegankelijke centrale databank bij met alle beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen die de benaming "EuVECA" gebruiken en van de in aanmerking komende durfkapitaalfondsen waarvoor zij die benaming gebruiken, alsmede van de landen waar deze fondsen op de markt worden aangeboden.";

(7 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 17 bis

1. ESMA maakt op haar website een lijst van derde landen bekend die voldoen aan het uit hoofde van artikel 3, onder d), punt iv), tweede alinea, geldende vereiste op grond van de informatie die zij uit hoofde van lid 2 heeft ontvangen.

2. Met het oog op artikel 3, onder d), punt iv), tweede alinea, delen de lidstaten overeenkomsten mee aan ESMA die zij hebben gesloten met derde landen teneinde een doeltreffende informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden te waarborgen."

(7 ter)  Aan artikel 19 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“ESMA vervult een toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de toepassing van de in de eerste alinea vastgestelde toezichts- en onderzoeksbevoegdheden.”

(8)  In artikel 20 wordt in lid 2 de datum "16 mei 2015" vervangen door "[24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening]";

(9)  Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

– Punt c) wordt vervangen door:

“c)  de benaming "EuVECA" gebruikt zonder overeenkomstig artikel 14 geregistreerd te zijn, of het in aanmerking komende durfkapitaalfonds niet overeenkomstig artikel 14 bis geregistreerd is;"

– Punt e) wordt vervangen door het volgende:

“e)  in strijd met artikel 14 of artikel 14 bis een registratie heeft verkregen via valse verklaringen of op een andere onregelmatige wijze;"

b)  Lid 2, onder a), wordt vervangen door:

“a)  maatregelen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds de artikelen 5 en 6, onder a) en b), artikel 7, onder b), en de artikelen 12 tot en met 14 bis van deze verordening naleeft;"

(b bis)  Lid 4 wordt vervangen door:

“4.  Het recht om één of meer in aanmerking komende durfkapitaalfondsen onder de benaming "EuVECA op de markt aan te bieden, vervalt met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de in lid 2, onder b), bedoelde beslissing van de bevoegde autoriteit of de in lid 4 bis bedoelde aanbeveling van ESMA."

(b ter)  Het volgende lid wordt toegevoegd:

“4 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of van ontvangst stellen ESMA er onverwijld van in kennis indien zij vermoeden dat de beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds één of meerdere van de onder a) t/m i) van artikel 21, lid 1, bedoelde inbreuken heeft gepleegd.

ESMA doet, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen te treffen of niet te treffen of waarin ESMA zelf de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen treft wanneer zij duidelijke en aantoonbare redenen heeft om aan te nemen dat die maatregelen vanuit het oogpunt van beleggersbescherming, financiële stabiliteit of marktintegriteit noodzakelijk zijn."

(10)  ▌ Artikel 26, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Onder letter a) wordt ▌ de datum "22 juli 2017" vervangen door "[48 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening]".

(b)  De volgende alinea wordt toegevoegd:

“Tegelijk met de herziening overeenkomstig artikel 69 van Richtlijn 2011/61/EU onderzoekt de Commissie:

de gepastheid van de invoering van een beheerspaspoort voor beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen;

de geschiktheid van de definitie van "op de markt aanbieden" voor durfkapitaal en de gevolgen van deze definitie en uiteenlopende nationale interpretaties ervan voor de exploitatie en levensvatbaarheid van durfkapitaalfondsen alsmede voor de grensoverschrijdende verspreiding van EuVECA-fondsen.

Na de evaluatie legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat, zo nodig, vergezeld gaat van een wetgevingsvoorstel.”

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 346/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)   In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

“2.  De artikelen 5, 6 en 10, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 1, onder d), e) en f), en artikel 15 bis van deze verordening zijn van toepassing op beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU die portefeuilles beheren van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen en voornemens zijn de benaming "EuSEF" te gebruiken bij het op de markt aanbieden van deze fondsen in de Unie."

(2)   Artikel 3, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

-a)  Onder punt d, ii) wordt het eerste streepje vervangen door:

“–  diensten of goederen levert met een sociale opbrengst,”

a)  Punt k) wordt vervangen door:

"'lidstaat van herkomst': lidstaat waar de beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds zijn statutaire zetel heeft;"

b)  Punt m) wordt vervangen door:

“m)  'bevoegde autoriteit':

iii)  voor beheerders als bedoeld in artikel 2, lid 1, van deze verordening: de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU;

ii)  voor beheerders als bedoeld in artikel 2, lid 2, van deze verordening: de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU;

iii)  voor in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen: de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds zijn statutaire zetel of hoofdkantoor heeft;"

(2 bis)  Artikel 6, lid 1, onder a), wordt vervangen door:

“a) zich ertoe verbinden een minimum van 50 000 EUR te beleggen; en”

(3)  ▌Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

1.  Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen hebben te allen tijde voldoende eigen vermogen en wenden te allen tijde toereikende en passende personele en technische middelen aan als nodig zijn voor het behoorlijke beheer van de door hen beheerde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen.

2.   Zowel intern als extern beheerde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen worden voorzien van een aanvangskapitaal van 30 000 EUR.

2 bis.  Het eigen vermogen bedraagt te allen tijde minstens een achtste van de overheadkosten van een beheerder gedurende het voorafgaande jaar. Wanneer zich in vergelijking met het vorige jaar een ingrijpende verandering in de activiteiten van de onderneming heeft voorgedaan, kunnen de bevoegde autoriteiten deze vereiste aanpassen. Als een beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds geen volledig boekjaar heeft voltooid, bedraagt het vereiste een achtste van de overheadkosten die volgens zijn bedrijfsplan te verwachten zijn, tenzij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheerder eist dat het bedrijfsplan wordt aangepast.

2 ter.  Als het kapitaal van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds meer dan 300 000 000 EUR bedraagt, moet de beheerder van dit fonds een aanvullend bedrag aan eigen vermogen verschaffen dat overeenstemt met 0,015% van het bedrag waarmee de totale waarde van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds 300 000 000 EUR te boven gaat.

2 quater.  Het eigen vermogen moet worden belegd in liquide activa of activa die op korte termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet. Met het eigen vermogen mag niet worden gespeculeerd.”

(3 bis)  Artikel 13, lid 2, komt als volgt te luiden:

a)  Punt e) wordt vervangen door het volgende:

  informatie betreffende de aard, de waarde en het doel van de andere beleggingen dan de in aanmerking komende beleggingen, als bedoeld in artikel 5, lid 1."

b)  het volgende punt wordt toegevoegd:

  “e bis) een beschrijving van de wijze waarop milieu- en klimaatfactoren in acht zijn genomen bij de beleggingsaanpak van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds en, meer bepaald, informatie over de blootstelling van het fonds aan activa waarvan de waarde negatief kan worden beïnvloed door wetgeving die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de Unie te behalen.″

(3 ter)  In artikel 14, lid 1, onder c), wordt punt iv) vervangen door:

  "iv) de voorgenomen niet in aanmerking komende beleggingen, met inbegrip van de criteria en richtsnoeren die bij de selectie van die beleggingen worden gehanteerd;"

(4)  ▌Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

het inleidende gedeelte wordt als volgt vervangen:

“1.  Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen die voornemens zijn de benaming "EuSEF" te gebruiken voor het op de markt aanbieden van hun in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen stellen de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst en ESMA in kennis van dit voornemen en verstrekken hen de volgende informatie:"

– punt e) wordt geschrapt.

b)  In lid 2 wordt punt d) geschrapt.

c)  De volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis. De in lid 1 bedoelde beheerders worden door de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst ervan in kennis gesteld of zij zijn geregistreerd als beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds en dat uiterlijk twee maanden nadat zij alle in lid 1 bedoelde informatie hebben verstrekt.

3 ter.   Een registratie overeenkomstig dit artikel vormt een registratie voor de toepassing van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU.

3 quater. Teneinde de consistente toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt ESMA een ontwerp van technische reguleringsnormen om te bepalen welke informatie aan de bevoegde autoriteiten en ESMA moet worden verstrekt bij de in lid 1 bedoelde registratieaanvraag en de in lid 2 bedoelde voorwaarden.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3 quinquies.   Om eenvormige voorwaarden voor de toepassing van dit artikel te garanderen, kan ESMA voorstellen voor technische uitvoeringsnormen ontwikkelen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de verstrekking van informatie zoals bedoeld in lid 1.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3 sexies. ESMA vervult een coördinerende en toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de in dit artikel vastgestelde registratieprocedure. Daartoe beoordeelt ESMA de registratieprocedures van de bevoegde autoriteiten.

ESMA is bevoegd om, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen te doen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht hun registratieprocedure te wijzigen wanneer er duidelijke en aantoonbare redenen zijn om aan te nemen dat de registratieprocedure van de bevoegde autoriteit niet voldoet aan de registratievoorschriften die in deze verordening zijn vastgesteld of dat zij niet voldoet aan de technische reguleringsnormen en de technische uitvoeringsnormen als bedoeld in de leden 3 quater en 3 quinquies van dit artikel.";

(5)  De volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 15 bis

1.  Beheerders van instellingen voor collectieve belegging met een vergunning overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU dienen een aanvraag in tot registratie van de in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen waarvoor zij gebruik wensen te maken van de benaming "EuSEF".

2.  De beheerders als bedoeld in lid 1 brengen de bevoegde instantie van hun lidstaat van herkomst en ESMA op de hoogte van hun voornemen en bezorgen hen de volgende gegevens:

a)  het reglement of de statuten van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds;

b)  de informatie over de identiteit van de bewaarder;

c)  de in artikel 15, lid 1, bedoelde informatie.

Voor de toepassing van punt c) van de eerste alinea verwijst de informatie over de regelingen die zijn getroffen om te voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II van deze verordening naar de regelingen die zijn getroffen om te voldoen aan de artikelen 5, 6 en 10, artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 1, onder d), e) en f).

2 bis.  De bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds vraagt de bevoegde autoriteit van de beheerder gegevens over de vraag of het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds valt binnen het toepassingsgebied van de vergunning van de beheerder om abi's te beheren en of aan de in artikel 15, lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden is voldaan. De bevoegde autoriteit van de beheerder verstrekt een antwoord binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door de bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds ingediende verzoek heeft ontvangen.

2 ter.  Beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen die zijn vergund uit hoofde van artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU, hoeven geen informatie of documenten te verstrekken die de beheersmaatschappij reeds heeft bezorgd toen zij een vergunningsaanvraag indiende uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU, indien deze informatie en documenten up-to-date zijn.

3.  De bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds registreert elk fonds als in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds mits de beheerder van dat fonds voldoet aan de in artikel 15, lid 2, vastgestelde voorwaarden.

4.  De in lid 1 bedoelde beheerders worden door de bevoegde autoriteit van het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds ervan in kennis gesteld of dat fonds is geregistreerd als een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds en dat uiterlijk twintig dagen nadat deze beheerders alle in lid 2 bedoelde informatie hebben verstrekt.

5.  De registratie van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 is geldig op het volledige grondgebied van de Unie en houdt het recht in om deze fondsen onder de benaming "EuSEF" in de hele Unie op de markt aan te bieden.

5 bis.  Om eenvormige voorwaarden voor de toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt ESMA voorstellen voor technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de verstrekking van informatie zoals bedoeld in lid 2.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

5 ter.  ESMA vervult een coördinerende en toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de in dit artikel vastgestelde registratieprocedure.

ESMA is bevoegd om, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen te doen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht hun registratieprocedure te wijzigen wanneer er duidelijke en aantoonbare redenen zijn om aan te nemen dat de registratieprocedure van de bevoegde autoriteit niet voldoet aan de technische uitvoeringsnormen als bedoeld in lid 5 bis van dit artikel.

Artikel 15 ter

Elke weigering tot registratie van de beheerders als bedoeld in artikel 15, en van de in artikel 15 bis bedoelde fondsen wordt met redenen omkleed, meegedeeld aan de in die artikelen bedoelde beheerders en is vatbaar voor beroep bij de rechter. Dit recht op beroep bestaat ook wanneer geen besluit over een registratie is genomen binnen twee maanden nadat deze is aangevraagd.";

(5 bis)  In artikel 16 wordt de inleidende formule vervangen door:

  “Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en ESMA in kennis van hun voornemen om deze fondsen op de markt aan te bieden:"

(6)   In artikel 17 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door:

“1.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst en ESMA onmiddellijk in kennis van de registratie van een beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds in overeenstemming met artikel 15 en artikel 15 bis, de toevoeging van een nieuw in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds, de toevoeging van een nieuwe vestigingsplaats van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds of de toevoeging van een nieuwe lidstaat waar een beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds voornemens is deze fondsen op de markt aan te bieden.

ESMA houdt een centrale databank bij die toegankelijk is voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, teneinde de kennisgevingsprocedure en de vereiste informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.

2.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst leggen de beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen geen verplichtingen of administratieve procedures op met betrekking tot het op de markt aanbieden van hun in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen, en verlangen evenmin een vergunning voorafgaand aan het op de markt aanbieden van die fondsen.

Onverminderd de algemene bepaling in de eerste alinea worden met de in die alinea vermelde verplichtingen of administratieve procedures onder meer vergoedingen en andere kosten bedoeld.

3. Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de toepassing van dit artikel kan ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen opstellen tot vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de uitwisseling van informatie zoals bedoeld in lid 1.”;

(7)  Artikel 18 wordt vervangen door:

"Artikel 18

ESMA houdt een via internet publiekelijk toegankelijke centrale databank bij met alle beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen die de benaming "EuSEF" gebruiken en de in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen waarvoor zij die benaming gebruiken, alsmede van de landen waar deze fondsen op de markt worden aangeboden.";

(7 bis)  Aan artikel 20 wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “ESMA vervult een toezichthoudende rol teneinde ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten een consistente aanpak volgen in verband met de toepassing van de in lid 1 vastgestelde toezichts- en onderzoeksbevoegdheden.”

(8)  In artikel 21 wordt in lid 2 de datum "16 mei 2015" vervangen door "[24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening]";

(9)  Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

a)  Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

– Punt c) wordt vervangen door:

“c)  de benaming "EuSEF" gebruikt zonder overeenkomstig artikel 15 geregistreerd te zijn, of het in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds niet overeenkomstig artikel 15 bis geregistreerd is;"

– Punt e) wordt vervangen door het volgende:

“e)  in strijd met artikel 15 of artikel 15 bis een registratie heeft verkregen via valse verklaringen of op een andere onregelmatige wijze;"

(a bis)  Het volgende lid wordt toegevoegd:

"1 bis.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of van ontvangst stellen ESMA er onmiddellijk van in kennis indien zij vermoeden dat de beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds één of meerdere van de onder a) t/m i) van artikel 21, lid 1, bedoelde inbreuken heeft gepleegd.”

b)  Lid 2, onder a), wordt vervangen door:

“a)  maatregelen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds de artikelen 5 en 6, artikel 7, onder a) en b), en de artikelen 13 tot en met 15 bis naleeft;"

(b bis)  Lid 4 wordt vervangen door:

4.  Het recht om één of meer in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen in de Unie op de markt aan te bieden onder de benaming "EuSEF" vervalt met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de beslissing van de bevoegde autoriteit als bedoeld in lid 2, onder b) of van de aanbeveling van ESMA als bedoeld in lid 4 bis."

(b ter)  Het volgende lid wordt toegevoegd:

“4 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of van ontvangst stellen ESMA er onmiddellijk van in kennis indien zij vermoeden dat de beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds één of meerdere van de onder a) t/m i) van artikel 21, lid 1, bedoelde inbreuken heeft gepleegd.

ESMA doet, met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, aanbevelingen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 1095/2010 die aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld en waarin zij worden verzocht de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen te treffen of niet te treffen of waarin ESMA zelf de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen treft wanneer zij duidelijke en aantoonbare redenen heeft om aan te nemen dat die maatregelen vanuit het oogpunt van beleggersbescherming, financiële stabiliteit of marktintegriteit noodzakelijk zijn."

(10)   ▌ Artikel 27, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

a)  Onder letter a) wordt ▌ de datum "22 juli 2017" vervangen door ..."[48 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening]".

b)  De volgende alinea wordt toegevoegd:

“Tegelijk met de herziening overeenkomstig artikel 69 van Richtlijn 2011/61/EU onderzoekt de Commissie:

a) de gepastheid van de invoering van een beheerspaspoort voor beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen;

b) de geschiktheid van de definitie van "op de markt aanbieden" voor durfkapitaal en de gevolgen van deze definitie en uiteenlopende nationale interpretaties ervan voor de exploitatie en levensvatbaarheid van sociaalondernemerschapsfondsen alsmede voor de grensoverschrijdende verspreiding van EuVECA-fondsen.

Na de evaluatie legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat, zo nodig, vergezeld gaat van een wetgevingsvoorstel.”

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

PB C 75 van 10.3.2017, blz. 48.

(2)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C […], […], blz. […].

(4)

  PB C , , blz. .

(5)

  Standpunt van het Europees Parlement van ... (............) en besluit van de Raad van ..................

(6)

  Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1).

(7)

  Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).

(8)

  Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

(9)

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank: Een Investeringsplan voor Europa (COM (2014) 903 final).

(10)

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie (COM(2015)468 final).


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Datum indiening bij EP

13.7.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Datum goedkeuring

22.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

4

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Datum indiening

30.3.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling