Postup : 2016/0221(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2017

Predkladané texty :

A8-0120/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0356

SPRÁVA     ***I
PDF 735kWORD 82k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0461),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0320/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1);

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0120/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

(2)k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT a RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013(6) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013(7) sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky pre správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí majú v úmysle v Únii používať označenie „EuVECA“ a „EuSEF“ na uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh. Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 obsahujú pravidlá upravujúce najmä kvalifikované investície, kvalifikované portfóliové podniky a oprávnených investorov. Na používanie značky „EuVECA“ podľa nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a značky „EuSEF“ podľa nariadenia (EÚ) č. 346/2013 sú kvalifikovaní len správcovia, ktorí spravujú aktíva v celkovej hodnote neprevyšujúcej hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(8).

(2)  V oznámení o investičnom pláne pre Európu zo 16. novembra 2014(9) sa uvádza komplexná stratégia riešenia nedostatku financií, ktorý obmedzuje rastový potenciál Európy a poskytovanie pracovných príležitostí pre jej občanov. Cieľom stratégie je uvoľniť súkromné investície použitím verejného financovania a zlepšením právneho rámca pre investičné prostredie.

(3)  Oznámenie o únii kapitálových trhov z 30. septembra 2015(10) je dôležitým prvkom investičného plánu. Účelom únie kapitálových trhov je zníženie roztrieštenosti finančných trhov a rozšírenie ponuky kapitálu pre podniky, znútra i zvonku Únie, vytvorením skutočného jednotného kapitálového trhu. V oznámení sa uvádza, že nariadenie (EÚ) č. 345/2013 a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 treba zmeniť tak, aby ich rámce čo najlepšie umožnili podporu investícií do MSP.

(4)  Trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania by mal byť otvorený, aby sa zvýšili účinky rozsahu, znížili transakčné a prevádzkové náklady, zlepšilo sa konkurenčné prostredie a posilnil výber investorov. Rozšírenie základne perspektívnych správcov prispeje k otvoreniu tohto trhu. Mal by byť prínosom pre podniky, ktoré potrebujú investície, a poskytnúť im prístup k financovaniu z väčších a rozmanitejších investičných zdrojov rizikového kapitálu. Rozsah pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a nariadenia (EÚ) č. 346/2013 by sa preto mal rozšíriť otvorením používania značiek „EuVECA“ a „EuSEF“ pre správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ.

(5)  V záujme udržania vysokej úrovne ochrany investorov by títo správcovia mali naďalej podliehať požiadavkám smernice 2011/61/EÚ a pritom by mali dodržiavať určité ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 346/2013, konkrétne ustanovenia, ktoré sa týkajú oprávnených investícií, cieľových investorov a požiadaviek na informácie.

(5a)  Pre investície do fondov EuVECA sa zachováva hraničná hodnota minimálneho vkladu vo výške 100 000 EUR pre investorov, ktorí nie sú profesionálnymi investormi. Vzhľadom na dlhodobú a nelikvidnú povahu nie sú fondy rizikového kapitálu priamo vhodné pre retailových investorov, okrem tých, ktorí sú uvedení v článku 6 tohto nariadenia, a to ani v prípade, že by sa posilnili pravidlá ochrany investorov. V kontexte ďalšej revízie nariadenia (EÚ) č. 345/2013 by však Komisia mala preskúmať, či by bolo užitočné vytvoriť dodatočnú dobrovoľnú možnosť pre retailových investorov prostredníctvom zberného fondu podľa nariadenia (EÚ) č. 345/2013 pre tie fondy EuVECA, ktoré chcú rozšíriť svoju základňu investorov. Komisia by mala tiež preskúmať, či by zníženie relatívne vysokej hraničnej hodnoty mohlo byť prospešné, najmä preto, že sa môže vnímať ako potenciálna prekážka ďalších investícií do takýchto fondov, a či môže byť vhodné rozšíriť označenie sociálne podnikanie na určité subjekty kolektívneho financovania a mikrofinancovania s vysokým spoločenským dosahom. Hoci rizikový kapitál zostáva stále veľmi rizikovou formou investovania, treba pripomenúť, že spotrebitelia majú čoraz viac k dispozícii aj podobne rizikové, ale neregulované formy investícií. Takéto formy investícií, ako napríklad kolektívne financovanie, v súčasnosti nepatria do rozsahu regulovaného priestoru, zatiaľ čo režim EuVECA je regulovaný a pod dohľadom.

(5b)  V prípade fondov EuSEF by sa hraničná hodnota 100 000 EUR mala v každom prípade znížiť na 50 000 EUR. Zlepšilo by to prístup k financovaniu, najmä pre menšie a sociálne aktívne podniky, ktoré sú menej výnosné, pretože svoje zisky ďalej investujú do svojich projektov a ako také nespĺňajú kapitálové požiadavky bánk na minimálnu návratnosť. Rozšírilo by sa tak tiež spektrum investičných možností pre investorov, ktorí nie sú profesionálnymi investormi, ktorí by mohli podporovať podniky s pozitívnym sociálnym vplyvom.

(6)  S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány vedeli o každom novom používaní značiek „EuVECA“ a „EuSEF“, by správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, mali zaregistrovať každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu alebo kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ktorý zamýšľajú spravovať a uviesť na trh. Tým by sa malo zabezpečiť, aby si uvedení správcovia mohli zachovať svoj podnikateľský model, keďže sú schopní spravovať podniky kolektívneho investovania usadené v iných členských štátoch, a aby ďalej rozširovali sortiment ponúkaných produktov.

(7)  Súbor oprávnených podnikov, do ktorých môžu investovať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, by sa mal rozšíriť s cieľom ďalej rozširovať ponuku kapitálu pre podniky. Do vymedzenia pojmu kvalifikovaný portfóliový podnik by sa preto mali zahrnúť spoločnosti s najviac 499 zamestnancami (malé podniky so strednou kapitalizáciou) a malé a stredné podniky kótované na rastových trhoch MSP. Nové investičné možnosti by takisto mali umožňovať subjektom vo fáze rastu, ktoré už majú prístup k ďalším zdrojom financovania, ako sú rastové trhy MSP, aby prijímali kapitál od kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré by zasa mali prispievať k rozvoju rastových trhov MSP.

(7a)  S cieľom zatraktívniť rámec a ďalej zvýšiť ponuku kapitálu pre sociálne podniky by sa mal rozšíriť rozsah oprávnených podnikov, do ktorých môžu kvalifikované fondy sociálneho podnikania investovať, a to prostredníctvom rozšírenia vymedzenia pozitívneho sociálneho vplyvu. Súčasné podrobné znenie pozitívneho sociálneho vplyvu v rámci vymedzenia kvalifikovaného portfóliového podniku je náročné kvantifikovať, a teda náročné vykladať, uplatňovať aj dohliadať naň tak pre fondy, ako aj pre regulačné orgány. Navyše sú tu rozdiely medzi tým, čo znamená pozitívny sociálny vplyv v rôznych kontextoch Únie, čo ešte viac zhoršuje regulačné prostredie fondu sociálneho podnikania a napríklad aj sťažuje účasť inštitucionálnych investorov na fondoch EuSEF.

(8)  Kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu by sa mala umožniť aj dlhodobejšia účasť na odstupňovanom financovaní nekótovaných MSP, nekótovaných malých podnikov so strednou kapitalizáciou a MSP kótovaných na rastových trhoch MSP, aby sa ďalej zvýšil ich potenciál dosiahnuť výnosy z rýchlo rastúcich spoločností. Z tohto dôvodu by sa v nadväznosti na prvú investíciu mali umožniť následné investície.

(9)  Postupy registrácie by mali byť jednoduché a nákladovo efektívne. Registrácia správcu v súlade s nariadením (EÚ) č. 345/2013 a s nariadením (EÚ) č. 346/2013 by preto mala takisto slúžiť účelu registrácie podľa smernice 2011/61/EÚ. Rozhodnutia o zaregistrovaní a opomenutie registrácie podľa nariadenia (EÚ) č. 345/2013 alebo podľa nariadenia (EÚ) č. 346/2013 by mali podľa potreby podliehať súdnemu preskúmaniu.

(10)  Poplatky a iné platby ukladané správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu hostiteľskými členskými štátmi prispievajú k regulačným odchýlkam a môžu niekedy predstavovať značné prekážky pre cezhraničné aktivity. Takéto poplatky brzdia voľný tok kapitálu cez hranice Únie, čím podrývajú zásady vnútorného trhu. Treba preto zdôrazniť a objasniť, že zákaz hostiteľskému členskému štátu ukladať v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh na jeho území požiadavky alebo administratívne postupy zahŕňa aj zákaz ukladať poplatky a iné platby správcom týchto fondov, ak nie je potrebné vykonať žiadnu úlohu dohľadu.

(10a)  Právny rámec a rámec dohľadu by mali zohrávať zásadnú úlohu pri zabraňovaní nadmernému prijímaniu rizika a nestabilite na finančných trhoch a uľahčovať cezhraničné činností v prehĺbenej európskej únii kapitálových trhov; Preto je potrebný silný dohľad v celej Únii vrátane primeraných makroprudenciálnych nástrojov. Vzhľadom na preskúmanie v polovici obdobia v roku 2017 programu únie kapitálových trhov by sa mala zlepšiť konvergencia dohľadu v Únii na základe skúseností bankového sektora s rámcom JMD.

(11)  V súlade s nariadením (EÚ) č. 345/2013 a nariadením (EÚ) č. 346/2013musia správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré nie sú povolené v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, mať vždy dostatočné vlastné finančné prostriedky. S cieľom zabezpečiť vhodné a úmerné zaobchádzanie s kapitálom pre správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania by mali byť požiadavky na úroveň vlastných zdrojov v kontexte štruktúr týchto dvoch fondov založené na kumulatívnych kritériách a podstatne menej prísne a menej zložité ako sumy stanovené v článku 9 smernice 2011/61/EÚ, aby sa zohľadnili špecifiká, charakter a malá veľkosť týchto fondov a aby sa dodržala zásada proporcionality. S cieľom zabezpečiť jednotné chápanie požiadaviek v celej Únii pre týchto správcov by uplatňovanie minimálnych kapitálových požiadaviek a vlastných zdrojov mali byť stanovené v tomto nariadení

(12)  Keďže týmto nariadením sa otvára používanie značiek „EuVECA“ a „EuSEF“ pre správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, centrálna databáza, ktorú vedie ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 345/2013 a nariadením (EÚ) č. 346/2013, by mala obsahovať aj informácie týkajúce sa kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú a uvádzajú na trh títo správcovia.

(12a)  Primeranosť vymedzenia uvádzania na trh a rozdiely vo výklade tohto vymedzenia zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov boli v rámci práce Komisie na únii kapitálových trhov identifikované ako podstatné prekážky cezhraničných investícií. S cieľom uľahčiť účinné cezhraničné uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a sociálneho podnikania na trh a s cieľom zohľadniť špecifiká fondov EuVECA a EuSEF a ich proces získavania kapitálu by sa obeh návrhu dokumentácie k fondom, ktorá neobsahuje dokumenty týkajúce sa upisovania, v čase, keď upisovanie možné, nemal považovať za uvádzanie na trh. Za uvádzanie na trh by sa mal považovať len moment, keď už nie je možné rokovať o konečných právnych dokumentoch týkajúcich sa fondu.

(12b)  Súbežne s preskúmaním v súlade s článkom 69 smernice 2011/61/EÚ by Komisia mala analyzovať vhodnosť zavedenia povolenia pre správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a vhodnosť vymedzenia uvádzania na trh pre rizikový kapitál. Komisia by na základe tohto preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

(13)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne ďalšie posilnenie vnútorného trhu pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu a kvalifikované fondy sociálneho podnikania posilnením používania značiek „EuVECA“ a „EuSEF“, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Týmto nariadením sa neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných cieľov v súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.

(13a)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Takéto fondy môžu slúžiť ako nástroje štátnej pomoci na podporu rizikového kapitálu v MSP, napríklad prostredníctvom priaznivejšieho zaobchádzania so súkromnými investormi než so štátnymi investormi, a to za predpokladu, že pomoc je zlučiteľná s pravidlami štátnej pomoci, a najmä s článkom 21 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014.

(14)  Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 sa mení takto:

1.  V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Články 5 a 6, článok 13 ods. 1 písm. c) a i) a článok 14a tohto nariadenia sa uplatňujú na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, ktorí spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a zamýšľajú používať označenie „EuVECA“ v súvislosti s uvedením týchto fondov na trh v Únii.“

2.  Článok 3 sa mení takto:

a)  Písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)  „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu svoje registrované sídlo;“

b)  V písmene d) sa bod i) nahrádza takto:

“i)  v čase prvej investície kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do tohto podniku spĺňa jednu z týchto podmienok:

—  podnik nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme (MTF) v zmysle vymedzenia v bodoch 21 a 22 článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady* 2014/65/EÚ a zamestnáva najviac 499 zamestnancov;

—  podnik je malý a stredný podnik v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 13 smernice 2014/65/EÚ, ktorý je kótovaný na rastovom trhu MSP v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 12 uvedenej smernice.“

c)  Písmeno m) sa nahrádza takto:

„„m)  príslušný orgán“ je:

i)  pre správcov uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

ii)  pre správcov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ;

iii)  pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu príslušný orgán členského štátu, v ktorom má kvalifikovaný fond rizikového kapitálu svoje registrované sídlo alebo ústredie.“

_______________________________________________________________

*  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

2a.  V článku 7 sa písmeno f) nahrádza takto:

  „f) pristupujú ku svojim investorom spravodlivo. Tým nie je vylúčené priaznivejšie zaobchádzanie so súkromnými investormi než so štátnymi investormi za predpokladu, že je zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci, a najmä s článkom 21 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014;“

3.  Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastných finančných prostriedkov a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú.

2.  Interne aj externe spravované kvalifikované fondy rizikového kapitálu musia mať počiatočný kapitál vo výške 30 000 EUR.

2a.  Vlastné zdroje musia vždy tvoriť aspoň jednu osminu fixných režijných nákladov vynaložených správcom v predchádzajúcom roku. V prípade významnej zmeny v obchodnej činnosti spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom môžu príslušné orgány upraviť túto požiadavku. Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nedokončil podnikateľskú činnosť v trvaní jedného roka, požiadavka predstavuje jednu osminu očakávaných fixných režijných nákladov v jeho podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu správcu si vyžaduje úpravu tohto plánu.

2b.  Ak finančné prostriedky kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu presahujú 300 000 000 EUR, od správcu týchto fondov sa vyžaduje, aby poskytol dodatočný objem vlastných zdrojov vo výške 0,015 % sumy, o ktorú celková hodnota kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu presahuje 300 000 000 EUR.

2c.  Je nevyhnutné investovať vlastné zdroje do likvidných aktív alebo aktív, ktoré sa dajú ľahko zameniť za hotovosť v krátkodobom horizonte. Vlastné zdroje nesmú zahŕňať špekulatívne pozície.

2d.  Pokiaľ spravujú tieto fondy pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu môžu naďalej spravovať tieto fondy počas trvania týchto fondov bez toho, aby dodržali požiadavku stanovenú v článku 10 ods. 2b. Títo správcovia zabezpečia, že dokážu kedykoľvek preukázať dostatok vlastných finančných prostriedkov na udržanie prevádzkovej kontinuity.“

3a.  V článku 13 ods. 1) sa písmeno c) iv) nahrádza takto:

  „iv) nekvalifikované investície, ktoré zamýšľa uskutočniť, vrátane kritérií a usmernení, ktoré upravujú výber takýchto investícií;“

4.  Článok 14 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

– Úvodná časť sa nahrádza takto:

“1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí majú v úmysle používať označenie EuVECA na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto svojom úmysle príslušný príslušný orgán svojho domovského členského štátu a ESMA a poskytnú im tieto informácie:

– Písmeno e) sa vypúšťa.

b)   Odsek 2 sa mení takto:

  – Úvodná časť sa nahrádza takto:

“2.  Príslušný príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

písmeno d) sa vypúšťa.

c)  Vkladajú sa tieto odseky:

“3a.  Príslušný orgán domovského členského štátu informuje správcov uvedených v odseku 1, či boli zaregistrovaní ako správcovia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako títo správcovia predložili všetky informácie uvedené v odseku 1.

3b.  Registrácia v súlade s týmto článkom je registráciou na účely článku 3 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ.

3c.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom a ESMA v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1, a podmienok uvedených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3d.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií uvedených v odseku 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

3e.  ESMA plní koordinačnú a dozornú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány zaujali konzistentný postup, pokiaľ ide o proces registrácie stanovený v tomto článku. ESMA na tento účel vykonáva preskúmania registračných postupov príslušných orgánov.

ESMA je splnomocnený, pri rešpektovaní zásady proporcionality, vydávať odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 určené príslušným orgánom, aby zmenili svoje postupy registrácie, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že proces registrácie príslušného orgánu nie je v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa registrácie stanovenými v tomto nariadení alebo s regulačnými technickými normami a vykonávacími technickými normami uvedenými v odsekoch 3c a 3d tohto článku.˜“

5.  Vkladajú sa tieto články:

„Článok 14a

1.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, požiadajú o registráciu kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, pre ktoré majú v úmysle používať označenie „EuVECA“.

2.  Správcovia uvedení v odseku 1 informujú príslušný príslušný orgán svojho domovského členského štátu a ESMA o svojom úmysle a poskytnú im tieto informácie:

a)  pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b)  informácie o totožnosti depozitára;

c)  informácie uvedené v článku 14 ods. 1.

Na účely prvého pododseku písm. c) informácie o opatreniach prijatých na splnenie požiadaviek kapitoly II tohto nariadenia odkazujú na opatrenia prijaté na splnenie článkov 5 a 6 a článku 13 ods. 1 písm. c) a i).

2a.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu požiada príslušný orgán správcu o informácie, či kvalifikovaný fond rizikového kapitálu patrí do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu na spravovanie AIF, a či sú splnené podmienky stanovené v písmene a) článku 14 ods. 2. Ak je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu usadený v inom členskom štáte než správca, príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadený kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, poskytne príslušnému orgánu domovského členského štátu potrebné informácie o fonde a požiada tento orgán o informácie s cieľom posúdiť a potvrdiť, či kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spadá do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu na spravovanie AIF, a či sú splnené podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 písmene a). Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu môže požiadať príslušný orgán správcu o objasnenie a informácie, pokiaľ ide o dokumentáciu uvedenú v prvom pododseku. Príslušný orgán správcu poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

2b.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, nie sú povinní poskytnúť informácie alebo dokumenty, ktoré správcovská spoločnosť už poskytla pri podávaní žiadosti o udelenie povolenia podľa smernice 2011/61/EÚ, ak sú tieto dokumenty a informácie sú aktuálne.

3.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistruje každý fond ako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ak správca fondu spĺňa podmienky stanovené v článku 14 ods. 2.

4.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu informuje správcov uvedených v odseku 1, či bol daný fond zaregistrovaný ako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, najneskôr do dvadsať dní po tom, ako títo správcovia predložili všetky informácie uvedené v odseku 2.

5.  Registrácia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu podľa odsekov 1, 2 a 3 je platná na celom území Únie a umožňuje uvedenie týchto fondov s označením „EuVECA“ na trh v celej Únii.

5a.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA vypracúva návrhy vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií uvedených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

5b.  ESMA plní koordinačnú a dozornú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány zaujali konzistentný postup, pokiaľ ide o postup registrácie stanovený v tomto článku.

ESMA je splnomocnený, pri rešpektovaní zásady proporcionality, vydávať odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 určené príslušným orgánom, aby zmenili svoje postupy registrácie, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že proces registrácie príslušného orgánu nie je v súlade s vykonávacími technickými normami uvedenými v odseku 5a tohto článku.

Článok 14b

Akékoľvek odmietnutie zaregistrovania správcov uvedených v článku 14 a fondov uvedených v článku 14a sa musí odôvodniť, oznámiť správcom uvedeným v uvedených článkoch a podliehať právu na odvolanie pred súdmi. Toto právo na odvolanie existuje aj vtedy, keď v lehote dvoch mesiacov od podania žiadosti nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o registrácii.“;

5a.  V článku 15 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu informujú príslušný orgán domovského členského štátu a ESMA v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:“

6.   Článok 16 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 16

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu ihneď oznámi ▌ ESMA každú registráciu alebo vymazanie správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, každé doplnenie alebo vymazanie nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu,▌ či každé doplnenie alebo vymazanie nového členského štátu, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať tieto fondy na trh.

Na účely uľahčenia procesu oznamovania a požadovanej výmeny informácií ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú príslušným orgánom domovského a hostiteľského členského štátu.

2.  Príslušné orgány hostiteľských členských štátov neukladajú správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu žiadne požiadavky ani administratívne postupy týkajúce sa uvádzania ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, ani nepožadujú žiadne schválenie tohto uvedenia na trh pred jeho začatím.

Bez toho, aby to malo vplyv na všeobecný charakter prvého pododseku, požiadavky alebo administratívne postupy uvedené v tomto pododseku zahŕňajú poplatky a iné platby.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania a výmeny informácií uvedeného v odseku 1.

4.  ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 tohto článku v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

7.  Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie „EuVECA“, a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, pre ktoré ho používajú, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.“;

7a.  Vkladá sa tento článok:

„Článok 17a

1. ESMA uverejňuje a aktualizuje na svojej webovej lokalite zoznam tretích krajín, ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa druhého odseku článku 3 písm. d) bodu iv) na základe informácií získaných podľa odseku 2.

2. Na účely druhého odseku článku 3 písm. d) bodu iv) členské štáty oznamujú ESMA podpísané dohody s jurisdikciami tretích krajín s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií o daňových záležitostiach.“

7b.  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

„ESMA plní funkciu dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány prijímali konzistentný postup, pokiaľ ide o využívanie právomocí dohľadu a vyšetrovacích právomocí uvedených v odseku 1.“

8.  V článku 20 ods. 2 sa dátum „16. mája 2015“ nahrádza dátumom „[24 mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia]“;

9.  Článok 21 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

Písmeno c) sa nahrádza takto:

“(c)  používa označenie „EuVECA“, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14, alebo kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14a;“

– Písmeno e) sa nahrádza takto:

“(e)  získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 14 alebo článkom 14a;“

b)  V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza týmto:

“(a)  prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca dotknutého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) a články 12 až 14a;“

ba)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4.  Právo uvádzať na trh jeden alebo viacero kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu pod označením EuVECA zanikne s okamžitou platnosťou k dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 bode b) alebo odporúčania ESMA uvedeného v odseku 4a.“

bb)  Dopĺňa sa tento odsek:

„4a Príslušné orgány domovského alebo hostiteľského členského štátu bezodkladne informujú ESMA, ak sa domnievajú, že sa správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dopustil akéhokoľvek z porušení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) až i).“

ESMA, dodržujúc zásadu proporcionality, vydáva odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 príslušným orgánom, či prijať alebo zdržať sa opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku, alebo prijať primerané opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že sú tieto opatrenia nevyhnutné z hľadiska ochrany investorov, finančnej stability alebo integrity trhu.“

10.  Článok 26 ods. 2 sa mení takto:

a)  V písmene a) sa dátum „22. júla 2017“ nahrádza dátumom „[48 mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia]“.

b)  Dopĺňa sa tento pododsek:

„Súbežne s preskúmaním podľa článku 69 smernice 2011/61/EÚ Európska komisia analyzuje:

vhodnosť zavedenia spravovacieho povolenia pre správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

vhodnosť vymedzenia pojmu uvádzanie na trh pre rizikový kapitál a vplyv tohto vymedzenia a odlišných výkladov na vnútroštátnej úrovni na výkon činnosti a životaschopnosť fondov rizikového kapitálu a na cezhraničnú distribúciu fondov EuVECA.

Komisia na základe tohto preskúmania predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.“

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 346/2013 sa mení takto:

1.   V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

“2.  Články 5, 6 a 10, článok 13 ods. 2, článok 14 ods. 1 písm. d), e) a f) a článok 15a tohto nariadenia sa uplatňujú na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, ktorí spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a zamýšľajú používať označenie „EuSEF“ v súvislosti s uvedením týchto fondov na trh v Únii.“

2.   Článok 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

-a)  V písmene d ii) sa prvá zarážka nahrádza takto:

“–  poskytuje služby alebo tovar s návratnosťou v sociálnej oblasti,“

a)  Písmeno k) sa nahrádza takto:

„„domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania svoje registrované sídlo;“

b)  Písmeno m) sa nahrádza takto:

“‘(m)  príslušný orgán“ je:

iii)  pre správcov uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

ii)  pre správcov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ;

iii)  pre kvalifikované fondy sociálneho podnikania príslušný orgán členského štátu, v ktorom má kvalifikovaný fond sociálneho podnikania svoje registrované sídlo alebo ústredie;“

2a.  V článku 6 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) zaviazať sa investovať minimálne 50 000 EUR; and”

3.  Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.  Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravujú.

2.   Interne aj externe spravované kvalifikované fondy sociálneho podnikania musia mať počiatočný kapitál vo výške 30 000 EUR.

2a.  Vlastné zdroje musia vždy tvoriť aspoň jednu osminu fixných režijných nákladov vynaložených správcom v predchádzajúcom roku. V prípade významnej zmeny v obchodnej činnosti spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom môžu príslušné orgány upraviť túto požiadavku. Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania neukončil činnosť v trvaní jedného roka, požiadavka predstavuje jednu osminu očakávaných fixných režijných nákladov v jeho podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu správcu EDIF si vyžaduje úpravu tohto plánu.

2b.  Ak finančné prostriedky kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania presahujú 300 000 000 EUR, od správcu týchto fondov sa vyžaduje, aby poskytol dodatočný objem vlastných zdrojov vo výške 0,015 % sumy, o ktorú celková hodnota kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania presahuje 300 000 000 EUR.

2c.  Je nevyhnutné investovať vlastné zdroje do likvidných aktív alebo aktív, ktoré sa dajú ľahko zameniť za hotovosť v krátkodobom horizonte. Vlastné zdroje nesmú zahŕňať špekulatívne pozície.“

3a.  Článok 13 ods. 2 sa mení takto:

a)  Písmeno e) sa nahrádza takto:

  „ e) informácie o povahe, hodnote a účele investícií iných, ako sú kvalifikované investície uvedené v článku 5 ods. 1.“

b)  dopĺňa sa toto písmeno:

  “(ea) opis spôsobu, akým sa berú do úvahy environmentálne a klimatické faktory v investičnom prístupe kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, a najmä informácie o jeho expozícii voči aktívam, ktorých hodnota môže byť negatívne ovplyvnená právnymi predpismi potrebnými na splnenie cieľov Únie v oblasti klímy.“

3b.  V článku 14 ods. 1) sa písmeno c) iv) nahrádza takto:

  „iv) nekvalifikované investície, ktoré zamýšľa uskutočniť, vrátane kritérií a usmernení, ktoré upravujú výber takýchto investícií;“

4.  Článok 15 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

Úvodná časť sa nahrádza takto:

“1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí majú v úmysle používať označenie EuSEF na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh, informujú o tomto úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a ESMA a poskytnú im tieto informácie:“

– písmeno e) sa vypúšťa.

b)  V odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).

c)  Vkladajú sa tieto odseky:

“3a. Príslušný orgán domovského štátu informuje správcov uvedených v odseku 1, či boli zaregistrovaní ako správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako títo správcovia predložili všetky informácie uvedené v odseku 1.

3b.   Registrácia v súlade s týmto článkom je registráciou na účely článku 3 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ.

3c. S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracúva ESMA návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom a ESMA v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1 a podmienky uvedené v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3d.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku vypracúva ESMA návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií uvedených v odseku 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

3e. ESMA plní koordinačnú a dozornú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány prijímali konzistentný postup, pokiaľ ide o postup registrácie stanovený v tomto článku. ESMA na tento účel vykoná preskúmania registračných postupov príslušných orgánov.

ESMA je splnomocnený, pri rešpektovaní zásady proporcionality, vydávať odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 určené príslušným orgánom, aby zmenili svoje postupy registrácie, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že proces registrácie príslušného orgánu nie je v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa registrácie stanovenými v tomto nariadení alebo s regulačnými technickými normami a vykonávacími technickými normami uvedenými v odsekoch 3c a 3d.“;

5.  Vkladajú sa tieto články:

„Článok 15a

1.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, požiadajú o registráciu kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, pre ktoré majú v úmysle používať označenie „EuSEF“.

2.  Správcovia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán svojho domovského členského štátu a ESMA o svojom úmysle a poskytnú im tieto informácie:

a)  pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

b)  informácie o totožnosti depozitára;

c)  informácie uvedené v článku 15 ods. 1.

Na účely prvého pododseku písm. e) informácie o opatreniach prijatých na splnenie požiadaviek kapitoly II tohto nariadenia odkazujú na opatrenia prijaté na splnenie článkov 5, 6 a 10, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 1 písm. d), e) a f).

2a.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania požiada príslušný orgán správcu o informácie, či kvalifikovaný fond sociálneho podnikania patrí do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu na spravovanie AIF, a či sú splnené podmienky stanovené v písmene a) článku 15 ods. 2. Príslušný orgán správcu poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.

2b.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, nie sú povinní poskytnúť informácie alebo dokumenty, ktoré správcovská spoločnosť už poskytla pri podávaní žiadosti o udelenie povolenia podľa smernice 2011/61/EÚ, ak sú tieto dokumenty a informácie sú aktuálne.

3.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistruje každý fond ako kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ak správca tohto fondu spĺňa podmienky stanovené v článku 15 ods. 2.

4.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania informuje správcov uvedených v odseku 1 o tom, či bol daný fond zaregistrovaní ako kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, najneskôr do dvadsať dní po tom, ako títo správcovia predložili všetky informácie uvedené v odseku 2.

5.  Registrácia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania podľa odsekov 1, 2 a 3 je platná na celom území Únie a umožňuje uvedenie týchto fondov na trh s označením „EuSEF“ v celej Únii.

5a.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA vypracúva návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií uvedených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

5b.  ESMA plní koordinačnú a dozornú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány prijímali konzistentný postup, pokiaľ ide o postup registrácie stanovený v tomto článku.

ESMA je splnomocnený, pri rešpektovaní zásady proporcionality, vydávať odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 určené príslušným orgánom, aby zmenili svoje postupy registrácie, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že proces registrácie príslušného orgánu nie je v súlade s vykonávacími technickými normami uvedenými v odseku 5a tohto článku.

Článok 15b

Akékoľvek odmietnutie zaregistrovania správcov uvedených v článku 15 a fondov uvedených v článku 15a sa musí odôvodniť, oznámiť správcom uvedeným v uvedených článkoch a podliehať právu na odvolanie pred súdmi. Toto právo na odvolanie existuje aj vtedy, keď v lehote dvoch mesiacov od podania žiadosti nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o registrácii.“;

5a.  V článku 16 sa úvodná časť nahrádza takto:

  „Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania informujú príslušný orgán domovského členského štátu a ESMA v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:“

6.   V článku 17 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

“1.  Príslušné orgány domovských členských štátov ihneď oznámia príslušným orgánom hostiteľských členských štátov a orgánu ESMA každú registráciu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v súlade s článkom 15 a článkom 15a, každé doplnenie nového kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, každé doplnenie nového sídla pre založenie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania či každé doplnenie nového členského štátu, v ktorom správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uvádzať tieto fondy na trh.

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú príslušným orgánom domovského a hostiteľského členského štátu na účely uľahčenia procesu oznamovania a požadovanej výmeny informácií.

2.  Príslušné orgány hostiteľských členských štátov neukladajú správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania žiadne požiadavky ani administratívne postupy týkajúce sa uvádzania ich kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh, ani nepožadujú žiadne schválenie tohto uvedenia na trh pred jeho začatím.

Bez toho, aby to malo vplyv na všeobecný charakter prvého pododseku, požiadavky alebo administratívne postupy uvedené v tomto pododseku zahŕňajú poplatky a iné platby.

3. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania a výmeny informácií uvedeného v odseku 1.“

7.  Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí používajú označenie „EuSEF“, a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, pre ktoré ho používajú, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.“;

7a.  V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:

  „ESMA plní funkciu dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány prijímali konzistentný postup, pokiaľ ide o využívanie právomocí dohľadu a vyšetrovacích právomocí uvedených v odseku 1.“

8.  V článku 21 ods. 2 sa dátum „16. mája 2015“ nahrádza dátumom „[24 mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia]“;

9.  Článok 22 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

Písmeno c) sa nahrádza takto:

“(c)  používa označenie „EuSEF“, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 15, alebo kvalifikovaný fond sociálneho podnikania nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 15a;“

Písmeno e) sa nahrádza takto:

“(e)  získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 15 alebo článkom 15a;“

aa)  Vkladá sa tento odsek:

1a.  Príslušné orgány domovského alebo hostiteľského členského štátu bezodkladne informujú ESMA, ak sa domnievajú, že sa správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dopustil akéhokoľvek porušenia článku 22 ods. 1 písm. a) až i).“

b)  V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza týmto:

“(a)  prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca dotknutého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) a články 13 až 15a;“

ba)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Právo uvádzať na trh jeden alebo viacero kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania pod označením EuSEF v Únii zanikne s okamžitou platnosťou k dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 bode b) alebo odporúčania ESMA uvedeného v odseku 4a.“

bb)  Dopĺňa sa tento odsek:

“4a. Príslušné orgány domovského alebo hostiteľského členského štátu bezodkladne informujú ESMA, ak sa domnievajú, že sa správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dopustil akéhokoľvek porušenia článku 21 ods. 1 písm. a) až i).

ESMA, dodržujúc zásadu proporcionality, vydáva odporúčania v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 príslušným orgánom, či prijať alebo zdržať sa opatrení uvedených v odseku 2, alebo prijať primerané opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že sú tieto opatrenia nevyhnutné z hľadiska ochrany investorov, finančnej stability alebo integrity trhu.“

10.   Článok 27 ods. 2 sa mení takto:

a)  V písmene a) sa dátum „22. júla 2017“ nahrádza dátumom ... [48 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

b)  Dopĺňa sa tento pododsek:

„Súbežne s preskúmaním podľa článku 69 smernice 2011/61/EÚ Európska komisia analyzuje:

a) vhodnosť zavedenia spravovacieho povolenia pre správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

b) vhodnosť vymedzenia uvádzania na trh pre rizikový kapitál a vplyv tohto vymedzenia a odlišných výkladov na vnútroštátnej úrovni na výkon činnosti a životaschopnosť fondov sociálneho podnikania a na cezhraničnú distribúciu fondov EuSEF.

Komisia na základe tohto preskúmania predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 48.

(2)

Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(4)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(5)

  Pozícia Európskeho parlamentu z ... (...) a rozhodnutie Rady z.....

(6)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(8)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Investičný plán pre Európu [COM(2014) 903 final].

(10)

  Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov [COM(2015) 468 final].


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania

Referenčné čísla

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Dátum predloženia v EP

13.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Náhradníci (článok 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Dátum predloženia

30.3.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie