Postupak : 2016/2160(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0122/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0122/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0152

IZVJEŠĆE     
PDF 543kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.846v02-00 A8-0122/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2016/2160(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Benedek Jávor

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2016/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99. i od 164. do 167.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0122/2017),

1.  daje razrješnicu Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za izvršenje proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2016/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0122/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnice naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja činjenicu da je, prema Revizorskom sudu, ukupna razina pogreške za naslov 5. (administracija), uključujući proračun Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), i dalje relativno niska (procijenjenih 0,6 % tijekom 2015.);

2.  prima na znanje da Revizorski sud nije utvrdio nikakve znatne nedostatke u pogledu godišnjeg izvješća o radu i sustava unutarnje kontrole ESVD-a;

3.  poziva ESVD da ispravi određene nedostatke koje je Revizorski sud otkrio u postupcima zapošljavanja lokalnog osoblja u delegacijama (tj. nedostatak transparentnosti u pogledu određenih faza postupka) i u postupcima javne nabave (posebno netočne procjene ponuda u odnosu na tehničke specifikacije ili korištenje neprikladnih postupaka javne nabave) koje delegacije organiziraju;

4.  slaže se s Revizorskim sudom da je važno poboljšati smjernice, oblikovanje, koordinaciju i provedbu postupaka javne nabave za ugovore male vrijednosti jer ti ugovori predstavljaju 4,5 % ukupne vrijednosti ugovora zaključenih 2015.; podupire namjeru ESVD-a da održi seminare na regionalnoj razini i pruži administrativnu potporu u području nabave za cjelokupnu mrežu delegacija;

5.  poziva ESVD da poboljša kvalitetu svojih postupaka odabira integriranjem sve potrebne popratne dokumentacije; traži od ESVD-a da bolje uskladi postupke javne nabave u delegacijama; ponavlja svoj zahtjev da se nastavi pružanje administrativne podrške u delegacijama u kojima je stanje najkritičnije kako bi se uklonili opetovani nedostaci u pogledu javne nabave;

6.  pozdravlja činjenicu da su u okviru izvješća o upravljanju vanjskom pomoći za 2015. izdane poboljšane i opsežnije smjernice za jačanje nadzora nad voditeljima delegacija koje uključuju i odgovornost i zahtjeve za izvješćivanjem;

7.  izražava žaljenje zbog rasta prosječne stope nepravilnosti u obvezama na 22,4 % 2015. (u usporedbi s 18,3 % 2014.) na razini ex ante kontrola;

8.  napominje da je ukupni proračun ESVD-a za 2015. iznosio 602,8 milijuna EUR, što predstavlja ukupni porast od 16,2 % u odnosu na 2014., što je rezultat prijenosa u njegov proračun u iznosu od 71,5 milijuna EUR iz administrativnog proračuna Komisije (25,2 milijuna EUR) i iz drugih proračunskih linija (do 46,3 milijuna EUR) kako bi se financirali zajednički troškovi u delegacijama Unije, kao što su zakupi, sigurnost ureda i informatički troškovi; primjećuje da sredstva iz ERF-a nisu uključena;

9.  ističe da izvršenje administrativnog proračuna ESVD-a i dalje izaziva zabrinutost jer neke delegacije primaju proračunske doprinose od Komisije iz 33 različite proračunske linije povrh vlastitog proračuna ESVD-a; poziva sve dionike da dodatno poboljšaju i pojednostavne proračunske izvore i mehanizme kako bi se olakšala provedba proračuna; pozdravlja nedavni dogovor u pogledu proračuna ERF-a u vezi s administrativnim troškovima za koje će se od 2016. teretiti proračun ESVD-a na temelju izračuna standardnog iznosa po osobi;

10.  prima na znanje da je proračun sjedišta iznosio 218,9 milijuna EUR, od čega je 140,5 milijuna EUR (64,7 %) bilo namijenjeno za plaće i druga prava statutarnog i vanjskog osoblja, 30 milijuna EUR (13,7 %) za zgrade, a 30,7 milijuna EUR za IT sustave, opremu i namještaj;

11.  napominje da se u okviru proračuna delegacija od 383,9 milijuna EUR, 155,8 milijuna EUR (40,6 %) odnosi na zgrade i povezane troškove, 105,5 milijuna EUR (27,5 %) na plaće statutarnog osoblja, 60,1 milijuna EUR (15,7 %) na vanjsko osoblje i vanjske usluge, 20,6 milijuna EUR (5,4 %) na ostale troškove povezane s osobljem, a 41,9 milijuna EUR (10,9 %) na ostale administrativne troškove; također primjećuje da je od Komisije primljeno 204,7 milijuna EUR za administrativne troškove za osoblje Komisije raspoređeno u delegacijama Unije;

12.  ponavlja svoj zahtjev da se, posebno u delegacijama, obrati pozornost na „kontinuitet poslovanja” i „upravljanje dokumentima” kao ključne standarde unutarnje kontrole, ali i kao bitne upravljačke komponente, posebno u pogledu raspoloživosti i pouzdanosti informacija koje se upotrebljavaju za različite svrhe upravljanja, tj. praćenje, ocjenjivanje i izvješćivanje o aktivnostima i projektima;

13.  primjećuje da su samo dvije delegacije izrazile zadrške u vezi s nedostatkom odgovarajućeg natječajnog postupka i nedostatkom ključnih informacija o upravljanju koje treba upotrijebiti za izjavu o jamstvu;

14.  podržava redovite kontakte između ESVD-a i službi Komisije koje se bave vanjskim pitanjima u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem prijevara;

15.  podržava osnivanje regionalnog centra za Europu, inicijative čiji je cilj pružanje bolje administrativne pomoći delegacijama Unije u području financijskog upravljanja, javne nabave i zapošljavanja; sa zanimanjem iščekuje primitak ocjene pilot-projekta u 2017.; potiče ESVD da nastavi s tom praksom objedinjavanja znanja prema potrebi u ostalim regijama u cilju kontinuiranog smanjenja administrativnog opterećenja i troškova u delegacijama;

16.  smatra da je ključno da voditelji delegacija budu stalno svjesni činjenice da pored svojih političkih zaduženja imaju i ključnu ulogu u sveobuhvatnom postizanju većeg stupnja pouzdanosti, u upravljanju i preuzimanju odgovornosti, a posebno u pogledu vaganja različitih komponenti koje bi mogle dovesti do izdavanja zadrške; potiče ESVD da pruži osposobljavanje i stručno znanje voditeljima delegacija, posebno diplomatima država članica;

17.  primjećuje promjene i racionalizaciju u organizaciji ESVD-a radi pojednostavnjenja linija izvješćivanja i protoka informacija kojima se ESVD-u olakšava oblikovanje odgovora na krize i političke izazove te radi smanjenja hijerarhijskih razina s manje uprava;

18.  prepoznaje ključan element upravljanja ljudskim resursima u okviru ESVD-a s „tri izvora” za zapošljavanje, upravljanje upućivanjem u delegacije, uz istovremeno godišnje smanjenje broja osoblja, koje je 2015. iznosilo 17 radnih mjesta u sjedištu;

19.  primjećuje da diplomati iz država članica čine 32,9 % ukupnog administrativnog osoblja ESVD-a (tj. 307 osoba), u usporedbi s 33,8 % u 2014.; ističe da je taj postotak veći u delegacijama, to jest iznosi 43,1 % ili 166 diplomata iz država članica, a 25,7 % u sjedištu; poziva na uravnoteženiju raspodjelu osoblja i podsjeća ESVD na važnost objedinjavanja stručnog znanja država članica i osoblja ESVD-a na svakoj razini;

20.  naglašava da je za voditelje delegacija, od 134 radnih mjesta, imenovano 63 diplomata iz država članica, što predstavlja 47 % od ukupnog broja; ističe da ta 63 radna mjesta nisu rodno ravnomjerno zastupljena (16 % naspram 84 %), te samo 16 od tih 63 zaposlenika državljani su država članica koje su se Uniji pridružile 2004. ili kasnije; također napominje da je za 29 radnih mjesta zamjenika voditelja delegacija rodna neuravnoteženost iznosila 24 % naspram 76 %, pri čemu su diplomati iz država članica bili zaposleni na 6 tih radnih mjesta;

21.  primjećuje da je broj upućenih nacionalnih stručnjaka iz država članica u 2015. nastavio rasti (8 % više u odnosu na 2014.) do 434 (376 u sjedištu i 58 u delegacijama); napominje da su 40 % od 376 upućenih nacionalnih stručnjaka (ili 151) u Bruxellesu plaćale njihove nacionalne administracije;

22.  podsjeća ESVD da je potrebno zajamčiti potpuno poštovanje načina odabira osoblja u pogledu omjera osoblja iz država članica i institucija Unije, kao što je navedeno u Odluci Vijeća o osnivanju ESVD-a;

23.  ističe da je opća rodna raspodjela (47 % naspram 53 %) cjelokupnog osoblja gotovo dosegla paritet, no na razini osoblja AD razlika iznosi 31,7 % naspram 68,3 % (u usporedbi s 31 % naspram 69 % 2014.); primjećuje da je taj udio od 30 % stabilan od 2011.;

24.  ponovno izražava svoju zabrinutost zbog rodne neravnoteže na rukovodećim položajima s obzirom na to da trenutačno iznosi 21,4 % naspram 78,6 %; žali zbog toga što udio drugog spola koji se prijavljuje za rukovodeće položaje i dalje iznosi niskih 16 %; smatra da je važno napredovati u tom pogledu te stoga poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da promijeni uvjete i politike zapošljavanja kako bi se oba spola privuklo na rukovodeće položaje;

25.  naglašava da bi geografska uravnoteženost, to jest veza između državljanstva osoblja i veličine države članice, trebala biti važan element upravljanja ljudskim resursima ESVD-a, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon te godine; duboko je zabrinut zbog kontinuirane nedovoljne zastupljenosti tih država članica i na razini osoblja i na razini rukovodstva; stoga poziva ESVD da poduzme napore kako bi se ta situacija u znatnoj mjeri ispravila; no ističe da su te države članice posebno nedovoljno zastupljene na višim razinama uprave i u upravljačkim položajima za koje se napredak još uvijek očekuje;

26.  pozdravlja to što se potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica obvezala Parlamentu na rješavanje postojeće neravnoteže s obzirom na to da su diplomati iz država članica previše zastupljeni na položajima voditelja delegacija te poziva ESVD da predstavi reviziju svoje politike ljudskih resursa tijekom 2017., u kojoj će se baviti pitanjima kao što su rodna ravnoteža i mobilnost osoblja među institucijama, uzimajući također u obzir njezin učinak u smislu ljudskih resursa za jačanje „vanjskog djelovanja Unije i vidljivosti kroz globalnu strategiju Unije”;

27.  potiče ESVD da nastavi razvijati ulogu delegacija Unije, posebice olakšavanjem i podupiranjem koordinacije među državama članicama u pružanju konzularne pomoći;

28.  podsjeća ESVD da se gospodarska diplomacija i lobiranje razlikuju u neznatnoj mjeri; stoga poziva ESVD da se priključi budućem međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti, uključujući za delegacije Unije, u mjeri u kojoj je to zakonski moguće;

29.  prima na znanje godišnje izdatke u iznosu od 160 milijuna EUR namijenjene za mrežu delegacija Unije, što je povećanje od više od 50 % u odnosu na prethodnu financijsku godinu; napominje da 80 % delegacija i dalje unajmljuje prostore te da su najamnine 2015. iznosile 53,04 milijuna EUR; pozdravlja kreditni instrument od 200 milijuna EUR za bolje upravljanje politikom u vezi s nekretninama i smanjenje troškova nabave u delegacijama; žali zbog toga što je, unatoč kreditnom instrumentu i povećanju izdataka, u vlasništvu ESVD-a samo nekoliko zgrada delegacija; poziva ESVD da predstavi ne samo ugovore o zgradama delegacija za tekuću godinu nego da pruži pregled stanja svih zgrada delegacija u svojem godišnjem izvješću o radu;

30.  poziva ESVD da iz temelja promijeni svoju politiku nekretnina u skladu s preporukama iz tematskog izvješća Revizorskog suda br. 7/2016, a posebno u vezi s:

-   potrebom za dosljednošću i povratom svih troškova za naknade koje plaćaju države članice ili druge institucije ili tijela Unije koji nisu domaćini u zgradama delegacija;

-  poboljšanim izborom zgrada delegacija;

-  izravnim sudjelovanjem sjedišta prije unajmljivanja (ili produljenja ugovora) ili kupnje uredske zgrade;

-  poboljšanjem informacijskog sustava za upravljanje nekretninama kako bi ESVD imao pouzdanije i važnije informacije potrebne za postupak planiranja;

31.  poziva ESVD da nastavi razvijati korištenje površina, osobito prioritetnim rješavanjem pojedinačnih slučajeva praznih ili nepotrebno velikih prostora te povezanih dodatnih troškova koje je utvrdio Revizorski sud (7,8 milijuna EUR), istodobno prepoznajući izazove upravljanja zgradama u često složenim okruženjima;

32.  ističe da ESVD i države članice dijele interes za faktoringom korištenja zgrada i daljnjim razvojem lokalne suradnje u području upravljanja zgradama, s posebnim i kontinuiranim naglaskom na ostvarenju najbolje vrijednosti za novac, sigurnosnim pitanjima i predodžbi o Uniji;

33.  pozdravlja činjenicu da su projekti dijeljenja prostora delegacija Unije s državama članicama nastavili rasti te da je 2015. potpisano šest memoranduma o razumijevanju o dijeljenju prostora, čime se ukupni broj projekata dijeljenja prostora do kraja 2015. popeo na 86; potiče ESVD da pronađe još načina kako bi se proširila ta dobra praksa; smatra da bi ta politika trebala obuhvaćati inovativne pristupe u cilju definiranja koordinirane strategije dijeljenja prostora s državama članicama koje to žele i odgovarajućih načina podjele troškova u pogledu zgrada i logistike; primjećuje da se sporazumi o dijeljenju prostora također tiču drugih subjekata koji doprinose upravljanju vanjskom politikom, kao što su Europska investicijska banka, ECHO, misije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike i posebni predstavnici Unije;

34.  žali zbog nedovoljne evidencije i netočnosti u informacijskom sustavu za upravljanje poslovnim zgradama i rezidencijama delegacija; traži provođenje redovitih pregleda potpunosti i pouzdanosti unesenih podataka delegacija Unije u cilju jačanja općeg planiranja površina, lokacija i povrata troškova;

35.  apelira na ESVD da poboljša svoj nadzor nad upravljanjem nad svim troškovima nastalim u okviru politike upravljanja nekretninama i alatima za njihovo praćenje kako bi se osigurao precizan pregled svih troškova u tom području i daljnje mjere koje iz njega proizlaze; smatra da treba staviti naglasak na praćenje gornjih granica određenih politikom upravljanja nekretninama kako bi se smanjila ukupna godišnja najamnina ureda delegacija i povezani tekući troškovi, na plaćanje dovoljnih doprinosa od strane tijela s kojima se dijeli prostor, pokrivanje tekućih troškova u situacijama dijeljenja prostora i prikladnost troškova s obzirom na lokalna tržišta;

36.  smatra da bi trebalo hitno razviti pravnu i tehničku stručnost u pogledu upravljanja nekretninama te pritom razmotriti isplative alternative kao što je korištenje uslugama vanjskih stručnjaka, primjerice lokalnih posrednika, za istraživanje tržišta ili moguće pregovaranje s najmodavcima;

37.  traži od ESVD-a godišnji popis inspekcija koje su provedene u delegacijama;

38.  poziva ESVD da naloži inspektoratu delegacija da provede provjere za zadnjih pet ugovora o najmu ili kupnji za rezidencije veleposlanika Unije, uključujući rezidenciju u Tirani u Albaniji te da o rezultatima provjere izvijesti Parlament;

39.  podupire provedbu srednjoročne i dugoročne strategije za utvrđivanje svih mogućih opcija u tom području, od prioriteta ulaganja ili mogućnosti kupovine, preko obnavljanja najma do dijeljenja prostora s državama članicama, uzimajući pritom u obzir projekcije stručnjaka te planiranje i razvoj politika;

40.  potiče ESVD da nastavi primjenjivati sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EMAS, kao i načelo „zelene” javne nabave u svojoj politici upravljanja nekretninama, no razumije da lokalni uvjeti u 139 delegacija zahtijevaju određeni stupanj fleksibilnosti;

41.  smatra da se sigurnost ESVD-a i njegovih delegacija treba dodatno pojačati i poziva ESVD da mu to bude prioritet prilikom odabira zgrada i prostorija za delegacije; smatra da bi sigurnost zgrada trebala bi biti sastavni dio njegove politike upravljanja nekretninama i da bi evakuacijski program ESVD-a i njegove odluke o evakuaciji, ako budu potrebni, trebali biti usklađeni s predstavništvima predmetnih država članica.

42.  pozdravlja činjenicu da ESVD predviđa projekt zajedničke vizije i zajedničkog djelovanja s ciljem postizanja jače Europe koja doprinosi miru i sigurnosti u regiji i cijelom svijetu;

43.  poziva ESVD da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije.

2.2.2017

NACRT IZVJEŠĆA Odbora za vanjske poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2016/2160(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Zigmantas Balčytis

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  sa zadovoljstvom napominje da je prema Europskom revizorskom sudu ukupna razina pogreške za naslov 5. (Administracija), uključujući proračun Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), i dalje relativno niska (0,6 % 2015.);

2.  napominje da je Europski revizorski sud otkrio određene nedostatke u postupcima zapošljavanja lokalnog osoblja u delegacijama i postupcima javne nabave koje te delegacije organiziraju te poziva ESVD da poboljša kvalitetu tih postupaka; ističe izazove djelovanja unutar decentralizirane mreže 139 delegacija s ograničenim ljudskim resursima i u različitim sredinama te naglašava da je potrebno smanjiti administrativno opterećenje s kojim se suočavaju pojedinačne delegacije; pozdravlja pilot-projekt regionalizacije administrativne potpore delegacijama Unije u Europi i poziva na što veću centralizaciju administrativnih zadaća u sjedištu, kao i na odgovarajuće mogućnosti osposobljavanja te ad hoc potporu delegacijama;

3.  podsjeća da je potrebno zajamčiti da se u potpunosti poštuje način odabira osoblja u pogledu omjera osoblja ESVD-a iz država članica i institucija Unije, kao što je navedeno u Odluci Vijeća o organizaciji i funkcioniranju ESVD-a; pozdravlja to što se potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica obvezala Parlamentu da će pristupiti rješavanju trenutačne previsoke zastupljenosti nacionalnih diplomata na mjestima voditelja delegacija te da će tijekom 2017. revidirati politike ESVD-a u području upravljanja ljudskim resursima s naglaskom na pitanjima kao što su ravnoteža spolova i mobilnost osoblja između institucija;

4.  prima na znanje tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 07/2016 o upravljanju zgradama ESVD-a; uviđa izazove koje predstavlja upravljanje zgradama u okruženjima koja su često kompleksna, no poziva ESVD da mu prioritet bude rješavanje pojedinačnih slučajeva praznih ili nepotrebno velikih prostora koje je uočio Europski revizorski sud te da nastoji učinkovitije dijeliti prostor s drugim tijelima EU-a ili veleposlanstvima država članica; preporučuje ESVD-u da pruži veću podršku delegacijama EU-a pri pronalaženju odgovarajućih rješenja za zadovoljavanje njihovih potreba.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

7

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle,Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Verts/ALE

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna napomena