Postup : 2016/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2017

Predkladané texty :

A8-0122/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.21

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0152

SPRÁVA     
PDF 551kWORD 67k
30.3.2017
PE 593.846v02-00 A8-0122/2017

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2016/2160(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Benedek Jávor

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2016/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99 a 164 až 167,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 07/2016: „Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete“,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0122/2017),

1.  udeľuje absolutórium vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2016/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0122/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) je celková miera chýb v okruhu 5 (Administratíva) vrátane rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) stále relatívne nízka a v roku 2015 sa odhadovala vo výške 0,6 % ;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov nezistil žiadne významné nedostatky, pokiaľ ide o výročnú správu o činnosti a vnútorný kontrolný systém ESVČ;

3.  vyzýva ESVČ, aby odstránila určité nedostatky, ktoré Dvor audítorov odhalil v postupoch prijímania miestnych zamestnancov v delegáciách (t. j. niektoré netransparentné kroky v rámci tohto postupu) a v postupoch obstarávania delegácií (najmä nesprávne posúdenie ponúk z hľadiska technickej špecifikácie alebo použitie nesprávneho postupu verejného obstarávania);

4.  súhlasí s Dvorom audítorov v tom, že zlepšenie usmernení ku koncipovaniu, koordinácii a vykonávaniu postupov obstarávania v delegáciách v prípade zákaziek nižšej hodnoty je dôležité, pretože takéto obstarávanie predstavuje 4,5 % celkovej hodnoty zákaziek v roku 2015; podporuje zámer ESVČ organizovať regionálne semináre a poskytovať v oblasti obstarávania administratívnu podporu pre celú sieť delegácií;

5.  vyzýva ESVČ, aby zlepšila kvalitu svojich postupov prijímania zamestnancov integráciou potrebnej podpornej dokumentácie; žiada ESVČ, aby lepšie harmonizovala postupy obstarávania v delegáciách; opakuje svoju požiadavku, aby boli napravené pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti tým, že delegáciám bude aj naďalej poskytovaná administratívna podpora tam, kde je situácia najkritickejšia;

6.  víta skutočnosť, že v rámci správy o riadení vonkajšej pomoci za rok 2015 boli vydané lepšie a komplexnejšie usmernenia podporujúce dohľad nad vedúcimi delegácií, ktoré sa týkajú zodpovednosti a požiadaviek na podávanie správ;

7.  vyjadruje poľutovanie nad zvýšením priemernej miery odchýlok v prípade záväzkov na 22,4 % v roku 2015 (v roku 2014 to bolo 18,3 %) na úrovni kontrol ex ante;

8.  konštatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2015 predstavoval 602,8 milióna EUR, čo predstavuje celkové zvýšenie o 16,2 % v porovnaní s rokom 2014, ktoré je výsledkom toho, že do rozpočtu ESVČ sa previedlo 71,5 milióna EUR, a to z administratívneho rozpočtu Komisie (25,2 milióna EUR) a z iných rozpočtových položiek (až 46,3 milióna EUR), na úhradu bežných nákladov spojených s delegáciami Únie, ako sú prenájmy, opatrenia na zaistenie bezpečnosti kancelárií a náklady na IT; poznamenáva, že neboli zahrnuté prostriedky z ERF;

9.  poukazuje na to, že plnenie administratívneho rozpočtu ESVČ je naďalej zdrojom znepokojenia, pretože niektoré delegácie sú financované z vlastného rozpočtu ESVČ a okrem toho získavajú od Komisie rozpočtové príspevky z 33 rôznych rozpočtových položiek; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby ďalej zlepšovali a zjednodušovali rozpočtové zdroje a postupy s cieľom uľahčiť vykonávanie rozpočtu; víta nedávno dohodnutý postup, v súlade s ktorým budú administratívne výdavky ERF od roku 2016 hradené z rozpočtu ESVČ na základe štandardnej sumy na jednu osobu;

10.  berie na vedomie, že rozpočet ústredia ESVČ predstavoval 218,9 milióna EUR, z čoho bolo 140,5 milióna EUR (čiže 64,7 %) vynaložených na výplatu miezd a ďalších nárokov stálych i externých zamestnancov, 30 miliónov EUR (čiže 13,7 %) na budovy a 30,7 milióna EUR na počítačové systémy, vybavenie a nábytok;

11.  konštatuje, že rozpočet delegácií vo výške 383,9 milióna EUR zahŕňa sumu 155,8 milióna EUR (t. j. 40,6 %) určenú na budovy a súvisiace náklady, 105,5 milióna EUR (27,5 %) na platy stálych zamestnancov, 60,1 milióna EUR (čiže 15,7 %) na externých zamestnancov a externé služby, 20,6 milióna EUR (5,4 %) na ďalšie výdavky súvisiace so zamestnancami a 41,9 milióna EUR (10,9 %) na ostatné administratívne náklady; ďalej konštatuje, že 204,7 milióna EUR bolo prijatých od Komisie na administratívne náklady spojené so zamestnancami Komisie vyslanými do delegácií Únie;

12.  opakuje svoju požiadavku, aby sa venovala pozornosť, najmä v delegáciách, kontinuite činností a správe dokumentov, ktoré sú nielen kľúčovými štandardmi internej kontroly, ale aj dôležitými prvkami riadenia, najmä z hľadiska dostupnosti a spoľahlivosti informácií využívaných na rôzne účely riadenia, teda na monitorovanie a posudzovanie činností a projektov a podávanie správ o nich;

13.  poznamenáva, že iba dve delegácie mali výhrady, ktoré sa týkali nedodržania riadneho postupu vo výberovom konaní a chýbajúcich informácií kľúčových pre riadenie, ktoré sú potrebné v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti;

14.  podporuje pravidelné kontakty medzi ESVČ a útvarmi Komisie zaoberajúcimi sa vonkajšími záležitosťami zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov;

15.  víta vytvorenie regionálneho centra Európa, čo je iniciatíva, ktorej cieľom je poskytovať delegáciám Únie lepšiu administratívnu podporu v oblasti finančného riadenia, obstarávania a ľudských zdrojov; so záujmom očakáva hodnotenie pilotného projektu v roku 2017; nabáda ESVČ, aby v praxi aj naďalej sústreďovala poznatky, v prípade potreby aj z iných regiónov, s cieľom postupne znižovať administratívne zaťaženie a náklady v delegáciách;

16.  domnieva sa, že je veľmi dôležité pravidelne pripomínať vedúcim delegácií, že okrem politických povinností majú zásadnú úlohu aj z hľadiska celkového posilňovania vierohodnosti, riadenia a zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o posudzovanie rôznych prvkov, ktoré by mohli viesť k vyjadreniu výhrady; nabáda ESVČ, aby vedúcim delegácií, najmä diplomatom členských štátov, ponúkala školenia a odborné poradenstvo;

17.  berie na vedomie zmeny a racionalizáciu v organizácii ESVČ s cieľom zjednodušiť hierarchický vzťah a informačné toky, ktoré uľahčujú ESVČ formulovanie odpovedí na krízy a politické výzvy a zníženie počtu hierarchických úrovní obmedzením počtu riaditeľstiev;

18.  je si vedomý toho, že problematickým aspektom riadenia ľudských zdrojov v rámci ESVČ je prijímanie pracovníkov z „troch zdrojov“, riadenie vysielania pracovníkov do delegácií a súčasne plnenie požiadavky ročného zníženia počtu zamestnancov (v roku 2015 o 17 miest v ústredí);

19.  konštatuje, že podiel diplomatov z členských štátov teraz tvorí 32,9 % všetkých zamestnancov skupiny AD v ESVČ (t. j. 307 osôb), zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 33,8 %; poukazuje na to, že tento podiel je vyšší v delegáciách, kde predstavuje 43,1 %, čiže 166 diplomatov členských štátov, ako v ústredí – 25,7 %; vyzýva na vyváženejšie rozloženie zamestnancov a pripomína ESVČ, že je dôležité združovať odborné znalosti zamestnancov členských štátov a ESVČ na všetkých úrovniach;

20.  zdôrazňuje, že 63 zo 134 miest vedúcich delegácií zastávali diplomati členských štátov, čo predstavovalo 47 % z celkového počtu; poukazuje na to, že uvedených 63 miest bolo medzi mužov a ženy rozdelených nerovnomerne, a to 16 % / 84 %, pričom len 16 zo 63 boli príslušníci členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo neskôr; konštatuje tiež, že medzi 29 zástupcami vedúcich delegácií bolo rodové zastúpenie nevyvážené, a to 24 % / 76 % a že 6 spomedzi vedúcich delegácií boli diplomati z členských štátov;

21.  poznamenáva, že počet vyslaných národných expertov z členských štátov sa v roku 2015 naďalej zvyšoval (o 8 % viac v porovnaní s rokom 2014) a dosiahol 434 (z ktorých 376 pôsobilo v hlavnom sídle a 58 v delegáciách); konštatuje, že 40 % (alebo 151) z 376 vyslaných národných expertov pôsobiacich v Bruseli platila ich štátna správa;

22.  pripomína potrebu zabezpečiť úplné dodržiavanie zásady obsadzovania pracovných miest, pokiaľ ide o pomer medzi zamestnancami ESVČ prijímanými z členských štátov a z inštitúcií Únie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady o organizácii a fungovaní ESVČ;

23.  konštatuje, že vo všeobecnosti je rozdelenie podľa pohlavia takmer rovnocenné 47 % / 53 % z celkového počtu zamestnancov, avšak na úrovni zamestnancov skupiny AD je rozdiel v pomere 31,7 % / 68,3 % (v porovnaní s 31 % / 69 % v roku 2014); poznamenáva, že tento 30 % podiel je stabilný od roku 2011;

24.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad nevyváženým zastúpením žien a mužov vo vedúcich funkciách, kde je podiel 21,4 % / 78,6 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podiel opačného pohlavia uchádzajúceho sa o riadiace funkcie zostáva na nízkej úrovni 16 %; domnieva sa, že je tu dôležité dosiahnuť pokrok, a preto vyzýva ESVČ, aby upravila svoje podmienky a náborovú politiku tak, aby do vrcholných funkcií prilákala obe pohlavia v rovnomernom zastúpení;

25.  opakuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala byť významným prvkom riadenia ľudských zdrojov ESVČ, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; vyjadruje vážne znepokojenie nad stále nízkym zastúpením týchto členských štátov v radoch zamestnancov i vo vedení; vyzýva preto ESVČ, aby dosiahla výraznú nápravu tejto situácie; zdôrazňuje, že tieto členské štáty sú nedostatočne zastúpené najmä na vyššej úrovni správy a vedúcich pozíciách, kde sa stále očakáva výrazný pokrok;

26.  víta to, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka prisľúbila Parlamentu, že bude riešiť existujúcu nevyváženosť s početnou prevahou diplomatov z členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií, a vyzýva ESVČ, aby v priebehu roka 2017 predložila revíziu svojej politiky ľudských zdrojov, v ktorej sa bude venovať otázkam, ako je rodová vyváženosť a mobilita zamestnancov medzi inštitúciami a orgánmi, a ktorá zároveň zohľadní vplyv ľudských zdrojov na posilnenie vonkajšej činnosti Únie a jej viditeľnosti prostredníctvom globálnej stratégie Únie;

27.  nabáda ESVČ, aby ďalej rozvíjala úlohu delegácií Únie, najmä uľahčením a podporou koordinácie medzi členskými štátmi pri poskytovaní konzulárnej pomoci;

28.  pripomína ESVČ, že existuje len úzka hranica medzi ekonomickou diplomaciou a lobingom; vyzýva ESVČ, aby pristúpila k pripravovanej medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti vrátane delegácií Únie, pokiaľ je to z právneho hľadiska možné;

29.  berie na vedomie ročný výdavok vo výške 160 miliónov EUR na sieť delegácií Únie, čo predstavuje viac ako 50 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim účtovným rokom; konštatuje, že 80 % delegácií stále pôsobí v prenajatých priestoroch, pričom suma za prenájmy dosiahla 53,04 milióna EUR v roku 2015; víta úverový nástroj vo výške 200 miliónov EUR na lepšie riadenie politiky v oblasti nehnuteľností a zníženie obstarávacích nákladov delegácií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek mechanizmu úverov a zvýšenia výdavkov vlastní ESVČ len malý počet budov delegácií; vyzýva ESVČ, aby predložila nielen tohtoročné zákazky delegácií na nehnuteľnosti, ale aj prehľad o situácii všetkých budov delegácií vo svojej výročnej správe o činnosti;

30.  vyzýva ESVČ k prepracovaniu politiky budov v súlade s odporúčaniami osobitej správy Dvora audítorov č. 07/2016 najmä pokiaľ ide o:

-   potrebu jednotnosti a plnú návratnosť poplatkov hradených členskými štátmi alebo inými inštitúciami alebo orgánmi Únie, ktoré využívajú kancelárske budovy delegácií;

-  vylepšenie výberu budov delegácií;

-  priame zapojenie ústredia pred prenajatím (alebo obnovou dohody o nájme) alebo kúpou kancelárskych budov;

-  zlepšenie informačného systému správy nehnuteľností, aby mala ESVČ spoľahlivejšie a relevantnejšie informácie použiteľné v procese plánovania;

31.  vyzýva ESVČ, aby sa ďalej zaoberala využívaním priestorov zvlášť tým, že bude prioritne riešiť konkrétne situácie, pokiaľ ide o nevyužívané alebo zbytočne veľké priestory a ďalšie súvisiace náklady, ktoré zistil Dvor audítorov (7,8 milióna EUR), pričom uznáva problémy spojené so správou budov v často komplikovaných podmienkach;

32.  zdôrazňuje, že ESVČ a členské štáty majú spoločný záujem o faktoring využívania budov a ďalší rozvoj miestnej spolupráce v oblasti správy budov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať najlepšiemu pomeru medzi cenou a hodnotou, bezpečnostným otázkam a dobrému menu Únie;

33.  víta, že došlo k nárastu počtu projektov spoločného využívania priestorov delegácií Únie s členskými štátmi a že v roku 2015 bolo podpísaných šesť memoránd o porozumení o spoločnom využívaní priestorov, čo viedlo k spolu 86 projektom spoločného využívania priestorov na konci roka 2015; vyzýva ESVČ, aby sa ďalej usilovala o rozšírenie tejto dobrej praxe; domnieva sa, že táto politika by mala zahŕňať inovatívne prístupy zamerané na vymedzenie koordinovanej stratégie spoločného využívania priestorov s členskými štátmi, ktoré oň majú záujem, a vhodné usporiadanie deľby nákladov súvisiacich s budovami a logistikou; poukazuje na to, že dohody o spoločnom využívaní priestorov sa týkajú aj ďalších subjektov, ktoré prispievajú k riadeniu zahraničnej politiky, ako sú Európska investičná banka, útvary generálneho riaditeľstva pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ, misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politikya zvláštni zástupcovia Únie;

34.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnými záznamami a nepresnosťami v informačnom systéme správy budov a sídiel delegácií; žiada o pravidelné preskúmanie úplnosti a spoľahlivosti údajov zadávaných delegáciami Únie s cieľom prehlbovať postupy všeobecného plánovania plochy, využívania priestorov a úhrady nákladov;

35.  nalieha na ESVČ, aby posilnila riadenie kontroly a nástroje na monitorovanie všetkých nákladov v rámci politiky budov s cieľom zabezpečiť presný prehľad a následné kroky v súvislosti so všetkými výdavkami v tejto oblasti; domnieva sa, že treba klásť dôraz na monitorovanie stropov vymedzených v politike budov s cieľom znížiť celkové ročné nájomné za kancelárie delegácií a súvisiace náklady a s cieľom zabezpečiť primeranosť príspevkov spolunájomcov, pokrytie bežných nákladov spojených so spoločným využívaním priestorov a správnosť nákladov so zreteľom na miestne trhové podmienky;

36.  domnieva sa, že by sa mala rýchlo zabezpečiť právna a technická odbornosť v oblasti správy nehnuteľností, pričom treba zohľadniť všetky nákladovo efektívne alternatívne možnosti, ako je využitie externých odborníkov, napr. miestnych sprostredkovateľov na prieskum trhu, prípadne rokovania s majiteľmi;

37.  žiada ESVČ o ročný zoznam inšpekcií vykonávaných v delegáciách;

38.  vyzýva ESVČ, aby uskutočnila kontroly vykonávané inšpektorátom delegácií posledných piatich nájomných alebo kúpnych zmlúv rezidencií veľvyslancov Únie vrátane rezidencie v Tirane v Albánsku a aby o tom podala správu Parlamentu;

39.  podporuje vykonávanie strednodobej až dlhodobej stratégie, ktorou sa vymedzia všetky možnosti v tejto oblasti od investičných priorít alebo možností nákupov cez obnovenie nájmov až po spoločné využívanie priestorov s členskými štátmi, pričom treba zohľadniť budúce predpoklady počtu zamestnancov a plánovanie politiky a rozvoj;

40.  nabáda ESVČ, aby vo svojej politike v oblasti nehnuteľností ďalej uplatňovala ekologické riadenie a audit EMAS a rovnako aj zásadu zelených verejných zákaziek a zohľadnila, že miestne podmienky všetkých 139 delegácií si vyžadujú určitý stupeň flexibility;

41.  zastáva názor, že treba ďalej posilňovať bezpečnosť ESVČ a jej delegácií, a vyzýva ESVČ, aby na to prioritne prihliadala pri výbere budov a priestorov pre svoje delegácie; domnieva sa, že by bezpečnosť budov mala byť neoddeliteľnou súčasťou politiky v oblasti nehnuteľností a že evakuačný plán ESVČ a jej prípadné rozhodnutia o evakuácii by mali byť koordinované so zastúpeniami príslušných členských štátov;

42.  víta skutočnosť, že ESVČ plánuje projekt spoločnej vízie a jednotnej akcie s cieľom dosiahnuť silnejšiu Európu, ktorá prispieva k mieru a bezpečnosti v regióne a na celom svete;

43.  vyzýva ESVČ, aby zlepšila komunikačnú politiku voči občanom Únie.

2.2.2017

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2016/2160(DEC))

Spravodajca: Zigmantas Balčytis

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  s uspokojením konštatuje, že podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) je celková miera chýb v okruhu 5 (Administratíva) vrátane rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) stále relatívne nízka (0,6 % v roku 2015);

2.  konštatuje, že EDA zistil určité nedostatky v postupoch prijímania miestnych zamestnancov do delegácií a v obstarávacích postupoch organizovaných delegáciami, a vyzýva ESVČ, aby zlepšila kvalitu svojich postupov; upozorňuje na výzvy spojené s operáciami v rámci decentralizovanej siete 139 delegácií s obmedzenými ľudskými zdrojmi a v rôznych prostrediach a zdôrazňuje potrebu znížiť administratívne zaťaženie, s ktorým sa jednotlivé delegácie stretávajú; víta pilotný projekt o regionalizácii administratívnej podpory delegáciám Únie v Európe a požaduje čo najvyššiu centralizáciu administratívnych úloh na ústredí, ako aj primerané možnosti odbornej prípravy a podporu delegácií v jednotlivých prípadoch;

3.  pripomína potrebu zabezpečiť úplné dodržiavanie zásady obsadzovania pracovných miest, pokiaľ ide o pomer medzi zamestnancami ESVČ prijímanými z členských štátov a z inštitúcií Únie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady o organizácii a fungovaní ESVČ; víta záväzok podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky voči Parlamentu, že sa bude zaoberať otázkou existujúceho nadmerného zastúpenia národných diplomatov v pozíciách vedúcich delegácií a že v roku 2017 predloží hodnotenie politiky ľudských zdrojov ESVČ, ktoré bude zamerané na otázky, ako je rodová rovnosť a mobilita zamestnancov medzi inštitúciami;

4.  berie na vedomie osobitnú správu EDA č. 7/2016 o správe budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete; uznáva problémy spojené so správou budov v často zložitých podmienkach, vyzýva však ESVČ, aby riešila jednotlivé prípady nevyužívaných alebo zbytočne veľkých priestorov, čo Dvor audítorov označil za prioritnú úlohu, a aby sa snažila účinnejšie využívať spoločné prenájmy s inými orgánmi EÚ alebo ambasádami členských štátov; odporúča ESVČ, aby posilnila podporu delegáciám EÚ pri hľadaní vhodných riešení na pokrytie ich potrieb.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

7

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle,Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Verts/ALE

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

(2)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne oznámenie