Postupak : 2015/2059(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0123/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0123/2017

Rasprave :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0225

IZVJEŠĆE     
PDF 524kWORD 57k
10.4.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje

(2015/2059(INI))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Adam Szejnfeld

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje

(2015/2059(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum od 16. rujna 2010. o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane(1),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o trgovini i suradnji od 30. ožujka 2001. između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane(2),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve: Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497)(3),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 7. srpnja 2015. o vanjskom utjecaju politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva u zemljama izvan EU-a(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. rujna 2011. o novoj europskoj trgovinskoj politici u okviru strategije Europa 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 511/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o uvođenju bilateralne zaštitne klauzule Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica i Republike Koreje(6),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 16. rujna 2010. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezini država članica, s jedne strane i Republike Koreje, s druge strane(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. veljače 2011. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2010. o međunarodnoj trgovinskoj politici u kontekstu nezaobilaznih mjera povezanih s klimatskim promjenama(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2010. o ljudskim pravima i socijalnim i ekološkim standardima u međunarodnim trgovinskim sporazumima(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2010. o društveno odgovornom poslovanju u međunarodnim trgovinskim sporazumima(11),

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja(12),

–  uzimajući u obzir članak 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 207., 208. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0123/2017),

A.  budući da je 1. srpnja 2016. obilježeno pet godina od stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i njezinih država članica i Republike Koreje (dalje u tekstu: „Koreja”);

B.  budući da se novom trgovinskom strategijom Komisije „Trgovina za sve” naglašava važnost jamčenja učinkovite provedbe sporazumâ EU-a o slobodnoj trgovini, uključujući i putem primjene mehanizma za rješavanje sporova koji se nalazi u njoj;

C.  budući da je Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje (dalje u tekstu: „Sporazum”) formalno stupio na snagu nakon što su ga 13. prosinca 2015. ratificirale države članice EU-a;

D.  budući da je Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje prvi sporazum nove generacije sporazuma o slobodnoj trgovini koji je EU sklopio s azijskim partnerom koji, osim ukidanja carina, obuhvaća i pravila o uklanjanju necarinskih prepreka, čime se stvaraju nove mogućnosti pristupanja tržištu za usluge i ulaganja te u područjima kao što su intelektualno vlasništvo, javna nabava i politika o tržišnom natjecanju te će stoga poslužiti kao primjer za buduće sporazume o slobodnoj trgovini;

E.  budući da je tijekom razdoblja valjanosti Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje došlo do sljedećega:

– trgovinski deficit EU-a, koji je iznosio 7,6 milijardi EUR u dvanaestomjesečnom razdoblju koje je prethodilo razdoblju valjanosti Sporazuma, pretvorio se u trgovinski suficit od 2,5 milijardi EUR u petoj godini njegove valjanosti

– izvoz iz EU-a u Koreju povećao se za 47 %, s 30,6 milijardi EUR u dvanaestomjesečnom razdoblju koje je prethodilo razdoblju valjanosti Sporazuma na 44,9 milijardi EUR u petoj godini njegove valjanosti, pri čemu se izvoz iz EU-a u Koreju proizvoda koji su u okviru Sporazuma u cijelosti ili djelomično liberalizirani povećao za 57 % odnosno 71 %, dok se izvoz iz EU-a u Koreju proizvoda koji podliježu nultoj stopi carine u skladu s klauzulom o najpovlaštenijoj naciji povećao za 25 % (1,9 milijardi EUR);

– uvoz iz Koreje u EU u petoj godini valjanosti Sporazuma iznosio je 42,3 milijarde EUR i povećao se za 11 % u odnosu na dvanaestomjesečno razdoblje koje je prethodilo razdoblju valjanosti Sporazuma, pri čemu se uvoz iz Koreje u EU proizvoda koji su u okviru Sporazuma u cijelosti ili djelomično liberalizirani povećao za 35 % odnosno 64 % (5 milijardi EUR odnosno 0,5 milijardi EUR), dok se uvoz iz Koreje u EU proizvoda koji podliježu nultoj stopi carine u skladu s klauzulom o najpovlaštenijoj naciji smanjio za 29 % (5,8 milijardi EUR);

– udio EU-a u ukupnom korejskom uvozu povećao se s 9 % prije stupanja na snagu Sporazuma na 13 % u četvrtoj godini njegove valjanosti; u tom istom razdoblju udio EU-a u korejskom izvozu ukupno se smanjio s 11 % na nešto manje od 9 %;

– uvoz osobnih automobila iz Koreje u Uniju povećao se za 246 %, s 2,0 milijardi EUR u dvanaestomjesečnom razdoblju koje je prethodilo razdoblju valjanosti Sporazuma na 6,9 milijardi EUR u petoj godini valjanosti Sporazuma;

– uvoz osobnih automobila iz Koreje u Uniju povećao se za 71 %, s 2,6 milijardi EUR u odnosu na dvanaestomjesečno razdoblje koje je prethodilo razdoblju valjanosti Sporazuma na 4,5 milijardi EUR u petoj godini valjanosti Sporazuma;

– izvoz usluga iz EU-a iznosio je 11,9 milijardi EUR u 2014., što je rast od 11 % u usporedbi s prethodnom godinom, što je dovelo do trgovinskog suficita EU-a s Korejom u uslužnom sektoru 2014. u iznosu od 6,0 milijardi EUR; u tom istom razdoblju uvoz usluga iz Koreje u Uniju iznosio je 6,0 milijardi EUR, što predstavlja porast od 4 % u odnosu na 2013.;

– izravna inozemna ulaganja EU-a u Koreju dosegnula su 2014. godine 43,7 milijardi EUR, što čini EU najvećim ulagačem u Koreji; – s druge strane izravna inozemna ulaganja Koreje u EU dosegnula su 20,3 milijardi EUR, što je povećanje od 35 % u odnosu na prethodnu godinu;

– stopa iskorištavanja povlastica EU-a na korejskom tržištu povećala se na 68,5 %, dok stopa iskorištavanja povlastica Koreje iznosi otprilike 85 %;

– službeno je uspostavljeno sedam posebnih odbora, sedam radnih skupina i dijalog o intelektualnom vlasništvu;

– započeo je s radom Odbor za trgovinu i održivi razvoj koji je specijalizirano tijelo za provedbu poglavlja o trgovini i održivom razvoju iz Sporazuma između EU-a i Koreje;

1.  podsjeća da je Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje proces, a ne jednokratna razmjena, zbog čega njegova primjena u praksi, u skladu s odredbama iz Sporazuma, i dalje treba podlijegati povremenim analizama i procjenama trgovinskog učinka na pojedinačne ekonomske sektore EU-a i svake države članice pojedinačno; u tom smislu naglašava važnost nadzora stvarne provedbe Sporazuma te poštovanja njegovih odredbi;

2.  pozdravlja činjenicu da je Sporazum pridonio znatnom povećanju trgovinske razmjene između EU-a i Koreje; poziva Komisiju i države članice da dodatno ispitaju posljedice i izravni učinak Sporazuma na dobrobit potrošača, poduzetnike i europsko gospodarstvo te da učinkovitije informiraju javnost o tim učincima;

3.  naglašava da je Sporazum sklopljen pod uvjetima bez presedana u pogledu njegova područja primjene i brzine kojom trgovinske prepreke trebaju biti uklonjene; primjerice pet godina nakon stupanja na snagu Sporazuma obje su strane ukinule gotovo sve uvozne carine;

4.  ističe da Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje, kao i ostali sporazumi o slobodnoj trgovini, uslugama i ulaganjima, pozitivno utječe na društveno-gospodarski razvoj ugovornih strana, gospodarsku integraciju, održivi razvoj i međusobno približavanje država i građana;

5.  prima na znanje rad Foruma civilnog društva i domaćih savjetodavnih skupina utemeljenih u skladu s odredbama sadržanima u poglavlju o trgovini i održivom razvoju koje su sastavni dio ukupnog paketa Sporazuma o slobodnoj trgovini; podsjeća na to da su se obje strane na temelju članka 13.4. Sporazuma obvezale da poštuju, promiču te da u svojim zakonima i praksama ostvaruju načela koja proizlaze iz njihove obveze koja je posljedica članstva u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) i Deklaraciju MOR-a o temeljnim načelima i pravima pri radu, posebice slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje; ističe, međutim, da napredak koji je ostvarila Koreja u odnosu na ciljeve sadržane u poglavlju o trgovini i održivom razvoju nije zadovoljavajući te da još uvijek postoje slučajevi kršenja slobode udruživanja, uključujući zabrinjavajuće primjere pritvaranja sindikalnih vođa te uplitanja u pregovore, što bi trebalo ostati u okviru autonomije partnera u pregovorima; u tom pogledu snažno potiče Komisiju na pokretanje formalnih savjetovanja s korejskom vladom u skladu s člankom 13.14. Sporazuma te, ako ta savjetovanja ne budu uspješna, poziva skupinu stručnjaka iz tog istog članka da poduzme mjere i nastavi dijalog s obzirom na neuspjeh korejske vlade u postupanju u skladu s nekim od svojih obveza, te posebno da u skladu s obvezama iz Sporazuma nastavi ulagati stalne napore kako bi Koreja ratificirala preostale temeljne konvencije MOR-a;

6.  naglašava da među državama članicama EU-a postoje znatne razlike u pogledu razine korištenja povlasticama, u rasponu od 16 % do 92 %; ističe da bi povećano korištenje povlasticama koje su na snazi moglo izvoznicima iz Unije donijeti dodatne koristi u iznosu većem od 900 milijuna EUR; poziva na analizu korištenja povlasticama u ovom i drugim trgovinskim sporazumima kako bi se što je moguće bolje iskoristile trgovinske prednosti;

7.  priznaje, iako sporazum zadovoljava očekivanja obiju strana u pogledu povećanja bilateralne trgovine i dubljeg trgovinskog partnerstva, da bi u skladu s ovim Sporazumom i u sklopu dijaloga s Korejom trebalo analizirati sljedeća pitanja te na odgovarajući način u duhu sporazuma primijeniti i provesti njihove zaključke, kao i revidirati ih kako bi se riješili postojeći problemi:

a) tehničke prepreke u trgovini, među ostalim: klauzula o izravnom prijevozu koja onemogućuje poduzećima da ekonomski optimiziraju svoje isporuke kontejnera, klauzula o popravljenoj robi, uključivanje traktora s poluprikolicama u područje primjene Sporazuma, a važno je i pitanje pravila i postupaka koji se odnose na certifikate strojeva koji se izvoze u Koreju;

b) prepreke u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera, među ostalim: prepreke kojima se ograničava izvoz govedine i svinjetine iz EU-a, kao i mliječnih proizvoda;

c) pravo intelektualnog vlasništva, među ostalim: priznavanje i zaštita zemljopisnih oznaka i komercijalnih prava na javno izvođenje glazbenih djela, fonograma, interpretacija i izvedbi zaštićenih autorskim pravom ili srodnim pravima;

d) poglavlje koje se odnosi na trgovinu i održivi razvoj: ratifikacija i provedba temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada od strane Koreje;

e) formulacija pravilâ o podrijetlu i njihovu učinku na stopu iskorištavanja povlastica;

f) carinska pitanja koja uključuju postupke provjere podrijetla;

8.  napominje da je nedavno došlo do slučajeva stvaranja novih necarinskih prepreka, kao što su prethodno nepostojeće tehničke norme za strojeve, opremu ili vozila; naglašava da je posebno neprihvatljiva pojava neutemeljenog povlačenja homologacije vozila različitih europskih proizvođača automobila; poziva Komisiju da se uključi u bilateralne razgovore kako bi se uklonila ta negativna pojava;

9.  ističe da mnoga mala i srednja poduzeća nisu upoznata s mogućnostima koje se pružaju Sporazumom, stoga poziva Komisiju i države članice EU-a da također posebno ispitaju na koji se način MSP-ovi koriste povlasticama i da poduzmu učinkovite mjere kako bi se podigla razina osviještenosti malih i srednjih poduzeća u pogledu mogućnosti koje proizlaze iz Sporazuma;

10.  zalaže se za daljnje jačanje trgovinskih i ulagačkih odnosa između EU-a i Koreje, posebno u okviru poglavlja o ulaganju iz Sporazuma; očekuje da se poteškoće koje se odnose na poglavlje o trgovini i održivom razvoju riješe prije početka pregovora o poglavlju o ulaganju; podržava uključivanje stranaka Sporazuma u stvaranju daljnjeg gospodarskog rasta i održivog razvoja, za dobrobit građana EU-a i Koreje; poziva Komisiju i vladu Republike Koreje da se ne koriste starom metodom rješavanja sporova između ulagača i države u slučaju pregovora o poglavlju o ulaganjima, nego da se umjesto toga koriste novim sustavom sudova za ulaganja koji je predložila Komisija te poziva Komisiju da dugoročno razvije multilateralni sustav sudova za ulaganja koji bi mogao zamijeniti sve mehanizme rješavanja investicijskih sporova u postojećim i budućim sporazumima o slobodnoj trgovini;

11.  naglašava važnost daljnjeg poboljšanja međunarodne suradnje u multilateralnom, plurilateralnom i regionalnom međunarodnom okviru u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije, kao što je slučaj u pregovorima o Sporazumu o ekološkim proizvodima (EGA) i Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA);

12.  naglašava da su strateške vrijednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje šire od područja trgovine jer se njime polažu čvrsti temelji za dublji odnos s dugoročnim angažmanom te pridonosi uspostavi strateškog partnerstva između EU-a i Koreje;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a te vladi i Narodnoj skupštini Republike Koreje.

(1)

SL L 127, 14.5.2011., str. 1.

(2)

SL L 90, 30.3.2001., str. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm

(4)

Usvojeni tekst, P8_TA(2015)0250.

(5)

SL C 56 E, 26.2.2013., str. 87.

(6)

SL L 145, 31.5.2011., str. 19.

(7)

SL L 127, 14.5.2011., str. 1.

(8)

SL C 188E, 28.6.2012., str. 113.

(9)

SL C 99 E, 3.4.2012., str. 94.

(10)

SL C 99 E, 3.4.2012., str. 31.

(11)

SL C 99 E, 3.4.2012., str. 101.

(12)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0299.


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (17.6.2016)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje

(2015/2059(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Siôn Simon

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da je Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje znatno doprinio trgovini između tih dviju strana kao i ekonomskom razvoju, otvaranju novih poslovnih mogućnosti te novih i održivih radnih mjesta i u Uniji i u Republici Koreji;

B.  budući da je Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje otvorio nove trgovinske mogućnosti na istočnoazijskim tržištima koja naglo rastu;

C.  budući da se u skladu s poglavljem 13. Sporazuma o slobodnoj trgovini Republika Koreja u svojim zakonima i praksi obvezala poštovati, promicati i provoditi ključne međunarodne standarde iz konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR);

D.  budući da je Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Republike Koreje prvi sporazum o slobodnoj trgovini nove generacije koji je Unija sklopila, čije je područje primjene šire nego u bilo kojem prijašnjem sporazumu i obuhvaća obveze u pogledu radničkih prava, sustav daljnjeg praćenja te uključenost socijalnih partnera i civilnog društva;

E.  budući da su Europska unija i Republika Koreja u poglavlju 13. Sporazuma o slobodnoj trgovini potvrdile da obje strane imaju pravo uspostaviti vlastitu razinu zaštite okoliša i radnih prava ako njome teže višoj razini zaštite;

F.  budući da se u budućoj trgovinskoj strategiji snažna radna prava navode kao jedan od ciljeva poštene trgovinske politike;

1.  pozdravlja korake koje je Komisija poduzela u pogledu trgovinskih odnosa s Republikom Korejom u cilju promicanja održivog razvoja, posebice na području zapošljavanja i obavljanja zanimanja;

2.  zabrinut je zbog nedavne represije nad sindikatima u Republici Koreji; poziva Komisiju da pokrene konzultacije s korejskim vlastima o navodnim povredama temeljnih prava, kao što je sloboda udruživanja, te o propustima u jamčenju stvarnog priznavanja prava na kolektivno pregovaranje; poziva Komisiju da objavi svoju procjenu situacije; smatra da je važno gledati naprijed i vidjeti kako bi se sporazum o slobodnoj trgovini mogao poboljšati da donese prednosti objema stranama, ne vodeći računa samo o poslovnim interesima, već i o interesima zaposlenika i šire javnosti;

3.  podsjeća da strane sporazuma ne bi smjele poticati trgovinu i ulaganja slabljenjem ili smanjivanjem razine zaštite radnih prava koja se jamči njihovim zakonima; zabrinut je zbog nedavnih izmjena Zakona o radu koje je provela Republika Koreja i stoga poziva Komisiju da ispita moguće slučajeve neusklađenosti te pripremi odgovarajuće mjere u slučaju kršenja zahtjeva iz Poglavlja 13.;

4.  potiče Republiku Koreju da ratificira i bez nepotrebnog odlaganja provede temeljne konvencije MOR-a koje još nije ratificirala; pozdravlja pokretanje projekta potpore Republici Koreji za provedbu konvencija MOR-a o nediskriminaciji na radnom mjestu i u obavljanju zanimanja, koji financira Europska unija, jer je to važna inicijativa za zaštitu temeljnih prava radnika;

5.  pozdravlja rad unutarnjih savjetodavnih skupina na pripremi zajedničkog projekta o provedbi Konvencije br. 111 MOR-a te predlaže da unutarnje savjetodavne skupine pripreme sličan projekt za provedbu svih konvencija MOR-a u skoroj budućnosti;

6.  žali što u Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje ne postoji odredba kojom bi se popravljena roba izuzela od plaćanja carinskih pristojbi pri ponovnom ulasku; poziva Komisiju da pod hitno pronađe rješenje tog problema jer su zbog njega europska poduzeća u nepovoljnijem konkurentskom položaju, a radna su mjesta ugrožena;

7.  predlaže Komisiji da unutarnje savjetodavne skupine prate razvoj radnih prava u Republici Koreji te da Komisija zaprima, ispituje i pronalazi rješenja u skladu sa zaključcima rasprava unutarnjih savjetodavnih skupina;

8.  podsjeća da su se i Europska unija i Republika Koreja obvezale na promicanje pristojnog rada, slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje svih oblika prisilnog ili obveznog rada, stvarno ukidanje dječjeg rada te uklanjanje diskriminacije na području zapošljavanja i obavljanja zanimanja;

9.  ističe da standardi rada ne bi smjeli predstavljati necarinske trgovinske prepreke, već bi trebali doprinositi jamčenju odgovarajuće zaštite interesa poslodavaca i zaposlenika, podizati životne standarde i promicati gospodarski rast, konkurentnost i stabilnost;

10.  očekuje da obje strane sporazuma poštuju temeljna prava radnika i temeljne međunarodne standarde rada u skladu s člankom 13. Sporazuma o slobodnoj trgovini; preporučuje da Komisija izradi ocjenu njegove provedbe; smatra da europska poduzeća imaju važnu ulogu u promicanju međunarodnih standarda dobrog upravljanja i ljudskih prava; podržava uključivanje odredbi o pravima radnika u sve relevantne međunarodne sporazume između Europske unije i trećih zemalja, među ostalim u pogledu standarda rada;

11.  poziva Komisiju da pomno nadzire učinak sporazuma na europsko tržište rada i pojedine gospodarske sektore na razini Unije i država članica;

12.  naglašava važnost dijaloga između Komisije, socijalnih partnera i civilnog društva u cilju daljnje provedbe obveza iz sporazuma.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

15.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Philippe Loiseau, Jordi Solé


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena