Postup : 2015/2059(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0123/2017

Predkladané texty :

A8-0123/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0225

SPRÁVA     
PDF 538kWORD 62k
10.4.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou

(2015/2059(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Adam Szejnfeld

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou

(2015/2059(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode zo 16. septembra 2010 medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o obchode a spolupráci z 30. marca 2001 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497)(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2015 o vonkajšom vplyve obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné partnerstvá v krajinách mimo EÚ(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 16. septembra 2010 o podpísaní v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou a na strane druhej(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách(11),

–  so zreteľom na Dohodu z Marrákešu o založení Svetovej obchodnej organizácie,

  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(12),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej Únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na články 207, 208 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0123/2017),

A.  keďže na 1. júla 2016 pripadlo piate výročie nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou (ďalej len „Kórea“);

B.  keďže Komisia sa v novej obchodnej stratégii „Obchod pre všetkých“, zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné vykonávanie dohôd EÚ o voľnom obchode, a to aj prostredníctvom využitia mechanizmu urovnávania sporov;

C.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť po ratifikácii členskými štátmi EÚ 13. decembra 2015;

D.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je prvá dohoda novej generácie dohôd o voľnom obchode uzavretých Európskou úniou s ázijským partnerom, ktorá okrem odstránenia ciel obsahuje aj pravidlá o odstránení necolných prekážok obchodu, čím vytvára nové možnosti prístupu na trh v oblasti služieb a investícií, ako aj v oblastiach duševného vlastníctva, verejného obstarávania a politiky hospodárskej súťaže, a teda bude slúžiť ako vzor pre budúce dohody o voľnom obchode;

E.  keďže počas obdobia platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou:

– sa deficit obchodnej bilancie EÚ s Kóreou vo výške 7,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody zmenil na prebytok obchodnej bilancie vo výške 2,5 miliardy EUR v piatom roku trvania dohody;

– sa vývoz EÚ do Kórey zvýšil o 47 % z 30,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 44,9 miliardy EUR v piatom roku trvania dohody, z toho vývoz výrobkov z EÚ do Kórey, ktoré boli úplne alebo čiastočne liberalizované na základe dohody, vzrástol o 57 %, resp. 71 % a vývoz výrobkov z EÚ do Kórey, na ktoré sa vzťahuje nulová colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod (DNV), sa zvýšil o 25 % (1,9 miliardy EUR);

– dovoz z Kórey do EÚ v piatom roku trvania dohody predstavoval 42,3 miliardy EUR a zvýšil sa o 11 % v porovnaní s obdobím 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody, z toho dovoz výrobkov z Kórey do EÚ, ktoré boli úplne alebo čiastočne liberalizované na základe dohody, vzrástol o 35 %, resp. 64 % (o 5 miliárd EUR, resp. o 0,5 miliardy EUR), zatiaľ čo dovoz výrobkov z Kórey do EÚ, na ktoré sa vzťahuje nulová colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod (DNV), sa zvýšil o 29 % (5,8 miliardy EUR);

– podiel EÚ na celkovom kórejskom dovoze vzrástol z 9 % pred nadobudnutím platnosti dohody na 13 % vo štvrtom roku jej platnosti; za rovnaké obdobie podiel EÚ na celkovom kórejskom vývoze klesol z 11 % na necelých 9 %;

– sa vývoz osobných automobilov z EÚ do Kórey zvýšil o 246 %: z 2 miliárd EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 6,9 miliardy EUR v piatom roku jej platnosti;

– sa dovoz osobných automobilov z Kórey do EÚ zvýšil o 71 %: z 2,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 4,5 miliardy EUR v piatom roku jej platnosti;

– vývoz služieb z EÚ v roku 2014 predstavoval 11,9 miliardy EUR a vzrástol o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo v odvetví služieb viedlo k prebytku obchodnej bilancie EÚ s Kóreou vo výške 6 miliárd EUR v roku 2014; zároveň dovoz služieb z Kórey do EÚ bol na úrovni 6 miliárd EUR, čo predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s rokom 2013;

– priame zahraničné investície (PZI) v roku 2014 z EÚ v Kórei predstavovali sumu 43,7 miliardy EUR, čo znamená, že EÚ sa stala najväčším investorom v Kórei; PZI z Kórey v EÚ naopak dosiahli výšku 20,3 miliardy EUR, čo je nárast o 35 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

– sa miera využitia preferencií Úniou na kórejskom trhu zvýšila na 68,5 %, pričom miera využitia preferencií Kóreou dosiahla približne 85 %;

– bolo vytvorených sedem špecializovaných výborov, sedem pracovných skupín a dialóg o záležitostiach duševného vlastníctva;

– svoju činnosť vyvíja výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je špecializovaným orgánom na vykonávanie kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji obsiahnutej v dohode medzi EÚ a Kóreou;

1.  pripomína, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je proces, a nie jednorazová transakcia, a preto by jej fungovanie v praxi v súlade s ustanoveniami dohody malo naďalej podliehať pravidelným analýzam a hodnoteniam týkajúcim sa vplyvu obchodu na konkrétne hospodárske odvetvia EÚ a každého členského štátu EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa dohoda riadne vykonávala a aby sa jej ustanovenia dodržiavali;

2.  víta skutočnosť, že dohoda viedla k výraznému vzrastu obchodnej výmeny medzi EÚ a Kóreou; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej preskúmali dôsledky a priamy vplyv dohody na blahobyt spotrebiteľov, na podnikateľov a na európske hospodárstvo a aby účinnejšie informovali verejnosť o týchto vplyvoch;

3.  zdôrazňuje, že uzatvorenie dohody bolo bezprecedentné z hľadiska jej rozsahu pôsobnosti aj rýchlosti, akou sa mali odstrániť obchodné prekážky – napríklad po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti dohody sa na oboch stranách prakticky zrušili všetky dovozné clá;

4.  poukazuje na to, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ako aj iné dohody o voľnom obchode, službách a investíciách pozitívne ovplyvňujú sociálny a hospodársky rozvoj strán dohody, hospodársku integráciu, trvalo udržateľný rozvoj a vzájomné priblíženie krajín a ich občanov;

5.  berie na vedomie činnosť Fóra občianskej spoločnosti a domácich poradných skupín zriadených v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou celkového balíka dohody o voľnom obchode; pripomína, že obe strany sa podľa článku 13.4 dohody zaviazali rešpektovať, presadzovať a uplatňovať vo svojich právnych predpisoch a postupoch zásady v nadväznosti na svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných pracovných zásadách a právach, najmä pokiaľ ide o slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie; zdôrazňuje však, že pokrok dosiahnutý Kóreou v súvislosti s cieľmi zakotvenými v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji nie je uspokojivý a že sa stále vyskytujú prípady porušovania slobody združovania vrátane znepokojujúcich prípadov zatýkania predstaviteľov odborov, ako aj zásahy do rokovaní, ktoré by mali partneri zodpovední za vyjednávanie viesť nezávislým spôsobom; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala formálne konzultácie s kórejskou vládou v súlade s článkom 13.14 dohody, a ak by takéto konzultácie zlyhali, vyzýva skupinu expertov uvedených v tom istom článku, aby prijala opatrenia a pokračovala v dialógu so zreteľom na neschopnosť kórejskej vlády splniť niektoré zo svojich záväzkov, a najmä aby vykonávala pokračujúce a nepretržité úsilie v súlade so záväzkami zakotvenými v dohode, a to v snahe o zabezpečiť ratifikáciu základných dohovorov MOP zo strany Kórey, ktoré táto krajina doteraz neratifikovala;

6.  zdôrazňuje, že medzi členskými štátmi EÚ existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o mieru využitia preferencií, a to v rozmedzí od 16 % do 92 %; upozorňuje, že väčšie využívanie platných preferencií by mohlo priniesť vývozcom z EÚ ďalšie výhody vo výške viac ako 900 miliónov EUR; navrhuje, že využívanie preferencií v rámci tejto dohody a iných obchodných dohôd by sa malo analyzovať s cieľom maximalizovať využitie obchodných výhod;

7.  uznáva, že hoci dohoda spĺňa očakávania strán, pokiaľ ide o posilnenie dvojstranného obchodu a prehĺbenie obchodného partnerstva, nasledujúce otázky v rámci tejto dohody a ako súčasť dialógu s Kóreou by sa mali analyzovať, primerane presadzovať a uplatňovať v duchu dohody a mali by sa zrevidovať s cieľom odstrániť súčasné problémy:

a) technické prekážky obchodu, napríklad: doložka o priamej preprave, ktorá spoločnostiam bráni ekonomicky optimalizovať svoje kontajnerové zásielky, ustanovenie o opravenom tovare, zahrnutie ťahačov do rozsahu pôsobnosti dohody a – rovnako dôležitá – otázka pravidiel a postupov týkajúcich sa osvedčení pre stroje vyvezené do Kórey;

b) prekážky v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení, okrem iného: prekážky brániace vývozu hovädzieho a bravčového mäsa, ako aj mliečnych výrobkov z EÚ;

c) práva duševného vlastníctva, napríklad: uznávanie a ochrana zemepisných označení a obchodných práv v prípade verejného predvádzania hudobných diel, zvukových záznamov a predstavení chránených autorským právom alebo súvisiacimi právami;

d) kapitola o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji: ratifikácia a vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce zo strany Kórey;

e) znenie pravidiel o pôvode a ich vplyv na mieru využitia preferencií;

f) otázky súvisiace s clami vrátane postupov overovania pôvodu;

8.  konštatuje, že v poslednom období dochádza k vytváraniu nových necolných prekážok obchodu, ako napríklad predtým neexistujúcich technických noriem pre stroje, zariadenia alebo vozidlá; zdôrazňuje, že obzvlášť neakceptovateľným javom je odobratie homologizácie typu vozidla v prípade rôznych európskych výrobcov automobilov na základe nepodložených dôvodov; vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do dvojstranných rozhovorov na odstránenie tohto negatívneho javu;

9.  poukazuje na to, že mnohé malé a stredné podniky (MSP) si nie sú vedomé príležitostí, ktoré dohoda prináša; vyzýva preto Komisiu a členské štáty EÚ, aby preskúmali najmä mieru využitia preferencií zo strany MSP a aby prijali účinné opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť MSP o príležitostiach, ktoré dohoda vytvorila;

10.  podporuje ďalšie prehĺbenie obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Kóreou, najmä kapitolu dohody týkajúcu sa investícií; očakáva, že ťažkosti týkajúce sa kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji sa vyriešia pred rokovaniami o kapitole týkajúcej sa investícií; podporuje zapojenie strán dohody do vytvárania ďalšieho hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja v prospech občanov EÚ a Kórey; vyzýva Komisiu a vládu Kórejskej republiky, aby v prípade rokovaní o kapitole týkajúcej sa investícií nevyužívali starú metódu urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ale aby namiesto toho vychádzali z nového systému investičných súdov, ktorý navrhla Komisia, a vyzýva Komisiu, aby v dlhodobom horizonte vytvorila mnohostranný systém investičných súdov, ktorý by mohol nahradiť všetky mechanizmy urovnávania investičných sporov v rámci súčasných a budúcich dohôd o voľnom obchode;

11.  zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania medzinárodnej spolupráce v mnohostrannom, viacstrannom a regionálnom medzinárodnom rámci, a to v kontexte WTO, napríklad pokiaľ ide o rokovania o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA) a dohode o obchode so službami (TiSA);

12.  zdôrazňuje, že strategické hodnoty dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou siahajú nad rámec oblasti obchodu, keďže dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie vzťahy s dlhodobou spoluprácou a prispieva k vytvoreniu strategického partnerstva medzi EÚ a Kóreou;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a vláde a Národnému zhromaždeniu Kórejskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 90, 30.3.2001, s. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2015)0250.

(5)

Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 87.

(6)

Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 19.

(7)

Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1.

(8)

Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 113.

(9)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.

(10)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(11)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(12)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0299.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (17.6.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k vykonávaniu dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou

(2015/2059(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Siôn Simon

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou priniesla významné výhody pre obchod medzi oboma stranami, čo prispelo k hospodárskemu rozvoju, otvoreniu nových obchodných príležitostí a vytváraniu nových a udržateľných pracovných miest, a to tak v EÚ, ako aj v Kórejskej republike;

B.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou otvorila nové obchodné príležitosti na rýchlo rastúcom východoázijskom trhu;

C.  keďže podľa článku 13 dohody o voľnom obchode sa Kórejská republika zaviazala rešpektovať, podporovať a uplatňovať vo svojich právnych predpisoch a postupoch základné medzinárodné normy stanovené v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP);

D.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou je prvou dohodou o voľnom obchode novej generácie, ktorú EÚ uzavrela, čo znamená, že má širšiu pôsobnosť ako ktorákoľvek predchádzajúca dohoda, obsahuje záväzky v oblasti pracovných práv a systém následnej kontroly a sú do nej zapojení sociálni partneri a občianska spoločnosť;

E.  keďže podľa článku 13 dohody o voľnom obchode EÚ a Kórejská republika potvrdzujú právo strán na stanovenie vlastných úrovní ochrany životného prostredia a práce, pričom sa zároveň usilujú dosiahnuť vysokú úroveň ochrany;

F.  keďže jedným z cieľov politiky spravodlivého obchodu v rámci budúcej obchodnej stratégie je posilnenie pracovných práv;

1.  víta kroky, ktoré Komisia vykonala, pokiaľ ide o obchodné vzťahy s Kórejskou republikou na podporu trvalo udržateľného rozvoja, a to najmä v oblasti zamestnanosti a povolaní;

2.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym oznámeným potlačením odborov v Kórejskej republike; žiada Komisiu, aby začala s kórejskými orgánmi konzultácie o oznámenom porušovaní základných práv, ako je sloboda združovania, a nezabezpečení reálneho uznania práva na kolektívne vyjednávanie; žiada Komisiu, aby zverejnila posúdenie situácie; domnieva sa, že je dôležité zamerať sa na budúcnosť a preskúmať, kde je možné vylepšiť dohodu o voľnom obchode v prospech obidvoch strán, a to nielen na úžitok podnikov, ale aj v záujme zamestnancov a širšej verejnosti;

3.  pripomína, že žiadna strana nesmie svojimi zákonmi oslabiť alebo obmedziť ochranu v oblasti práce na podporu obchodu alebo investícií; vyjadruje znepokojenie nad nedávnou revíziou pracovnoprávnych predpisov, ktorú uskutočnila Kórejská republika, a vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možné nesplnenie záväzkov stanovených v kapitole 13 a aby prijala zodpovedajúce opatrenia v prípade ich nesplnenia;

4.  nabáda Kórejskú republiku, aby bez zbytočného odkladu ratifikovala a uplatnila základné dohovory MOP, ktoré doposiaľ neratifikovala; víta spustenie projektu financovaného EÚ zameraného na podporu Kórejskej republiky vo vykonávaní dohovoru MOP o diskriminácii v zamestnaní a povolaní ako dôležitú iniciatívu v oblasti ochrany základných práv pracovníkov;

5.  oceňuje úlohu domácich poradných skupín pri príprave spoločného projektu týkajúceho sa vykonávania dohovoru MOP č. 111 a navrhuje, aby domáce poradné skupiny v blízkej budúcnosti pripravili podobný projekt na vykonávanie všetkých kľúčových dohovorov MOP;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou chýba doložka, ktorá by opravený tovar oslobodila od cla pri jeho opätovnom vstupe; vyzýva Komisiu, aby urýchlene našla riešenie tohto problému, ktorý predstavuje konkurenčnú nevýhodu pre európske spoločnosti, čím sú ohrozené pracovné miesta;

7.  žiada Komisiu, aby zabezpečila sledovanie vývoja situácie v oblasti ochrany práv pracovníkov v Kórejskej republike domácimi poradnými skupinami, a aby prijímala, preskúmala a našla riešenia v súlade s výsledkami rokovaní domácich poradných skupín;

8.  pripomína záväzok EÚ a Kórejskej republiky, pokiaľ ide o podporu dôstojnej práce, slobody združovania a účinného uznávania práva na kolektívne vyjednávanie, odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, reálne zrušenie detskej práce a odstránenie diskriminácie v zamestnaní a v povolaní;

9.  zdôrazňuje, že normy v oblasti práce by nemali predstavovať netarifné prekážky obchodu, ale mali by prispieť k zabezpečeniu primeranej ochrany záujmov zamestnávateľov a zamestnancov, zvýšeniu životnej úrovne a podpore hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a stability;

10.  očakáva, že zmluvné strany dohody budú dodržiavať základné práva pracovníkov a základné medzinárodné pracovné normy v súlade s článkom 13 dohody o voľnom obchode; odporúča Komisii, aby poskytla hodnotenie vykonávania; domnieva sa, že európske podniky zohrávajú významnú úlohu pri podpore medzinárodných noriem týkajúcich sa riadnej správy a ľudských práv; podporuje začleňovanie doložiek o právach zamestnancov do všetkých príslušných medzinárodných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, a to aj so zreteľom na pracovné normy;

11.  žiada Komisiu, aby pozorne sledovala vplyv dohody na európsky trh práce a konkrétne hospodárske odvetvia na úrovni Únie a členských štátov;

12.  zdôrazňuje význam dialógu medzi Komisiou, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou s cieľom presadiť vykonávanie záväzkov stanovených v dohode.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

15.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau, Jordi Solé


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

Verts/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie