Postopek : 2016/2188(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0124/2017

Predložena besedila :

A8-0124/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.46

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0177

POROČILO     
PDF 615kWORD 60k
30.3.2017
PE 593.873v02-00 A8-0124/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015

(2016/2188(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015

(2016/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2017),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015

(2016/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015 z odgovori organa(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(9), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015

(2016/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ) kažejo, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2014 znašal 34.031.603 EUR, kar je 2,3 % več kot leta 2014, to povečanje pa je posledica tega, da so mu bile zaupane dodatne naloge;

B.  ker je v letu 2015 skupni prispevek Unije v proračun organa znašal 9.703.423 EUR, kar je 12,35 % manj kot leta 2014;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

D.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  poudarja, da je vloga organa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (organ ESMA) bistvena za spodbujanje dosledne uporabe zakonodaje Unije in boljšega usklajevanja med nacionalnimi organi, pa tudi za zagotavljanje finančne stabilnosti, preglednosti, tesneje povezanih in varnejših finančnih trgov ter boljšega varstva potrošnikov in usklajene nadzorne prakse na tem področju;

2.  opozarja, da je bil Evropski parlament gonilna sila za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki vključuje tri evropske nadzorne organe, da bi zagotovili boljši finančni nadzor po finančni krizi;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leta 2011, 2012 in 2014

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v zvezi s tremi pripombami iz poročil Računskega sodišča za leti 2011 in 2012 status popravljalnega ukrepa še vedno označen kot „se izvaja“; poziva organ, naj začne čim prej izvajati ta popravljalni ukrep in organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati;

4.  ugotavlja tudi, da je v zvezi s pripombo Računskega sodišča za leto 2014 v zvezi s pristojbinami, ki so bile zaračunane nadzorovanim subjektom in so prikazane kot prihodek ter temeljijo na ocenah in ne na dejanskih stroških, status popravljalnega ukrepa označen kot „se izvaja“; priznava, da je organ za izvedbo priporočila Računskega sodišča razvil sistem izračuna po dejavnostih za izračun pristojbin nadzorovanih subjektov; ugotavlja, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge in organ za podelitev razrešnice še vedno čakata na ugotovitev Računskega sodišča glede statusa tega popravljalnega ukrepa;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.  priznava, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,64 %, kar je 0,08 % več kot v letu 2014, in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 84,54 %, kar je 3,38 % več kot v letu 2014;

6.  je seznanjen, da se je z dvema naknadnima spremembama proračuna zmanjšal proračun za leto 2015, kar priča o racionalni uporabi sredstev Unije; poudarja, kako pomembno je pri dodeljevanju sredstev zagotoviti ustrezno raven, določanje prednostnih nalog in učinkovitost; poudarja, da je treba morebitno povečanje sredstev organa pospremiti z ustreznimi ukrepi za opredeljevanje prednostnih nalog; predlaga, da se glede na to, da se delo organa od zakonodajnih nalog vse bolj preusmerja h konvergenci nadzora in njegovemu izvrševanju, ustrezno prilagodijo tudi njegov proračun in človeški viri;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v naslovu II (upravni odhodki) v leto 2016 prenesenih 26 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, v naslovu III (odhodki iz poslovanja) pa 33 %; ugotavlja, da so ti prenosi predvsem posledica večletne narave obsežnih projektov informacijske tehnologije organa ter stroškov službenih potovanj, ki so lahko bili povrnjeni šele v letu 2016; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov organa pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti ne, če jih organ načrtuje vnaprej in jih sporoči Računskemu sodišču;

Prerazporeditve

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih organa razvidno, da sta bili raven in narava prerazporeditev leta 2015 skladni s finančnimi pravili; ugotavlja, da se je proračun organa po spremembi proračuna zmanjšal za 372.709 EUR; ugotavlja tudi, da je organ izvršil prerazporeditve v višini 650.423 EUR iz naslova I (odhodki za zaposlene) in 1.068.357 EUR iz naslova III (odhodki iz poslovanja) za kritje proračunskih potreb za naslov II (infrastrukturni in upravni odhodki);

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja ter pravila o obveznostih po prenehanju delovnega razmerja

9.  ugotavlja, da je organ leta 2015 zaposloval 186 ljudi, v primerjavi s 168 v predhodnem letu, kar pomeni povečanje za 10,7 %; ugotavlja, da je organ sprejel nova izvedbena pravila o zaposlitvi začasnih uslužbencev v skladu s členom 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije; ugotavlja, da je odstotek menjave zaposlenih za leto 2015 znašal 8,9 %, kar je manj od 10-odstotnega cilja, ki si ga je organ zadal;

10.  priznava, da je organ spremenil svoje smernice za zaposlovanje in predstavil različne faze v postopku zaposlovanja in obravnaval več priporočil iz revizije Računskega sodišča in drugih revizij; ugotavlja, da je organ sprejel novo politiko za pripravništva, s katero želi zagotoviti večjo preglednost pri izbiri pripravnikov in poenostaviti pravila o nadomestilih v okviru pripravništva;

11.  ugotavlja, da si organ v okviru procesu zaposlovanja prizadeva doseči najboljše možno uravnoteženost spolov in geografsko ravnovesje; ugotavlja, da je bila splošna zastopanost spolov v organu 44 % žensk in 56 % moških; ugotavlja, da so med zaposlenimi organa državljani 22 različnih držav Unije in en državljan Evropskega gospodarskega prostora (Norveška);

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ za svoje strokovnjake in zaposlene oblikoval številna pomembna pravila o obveznostih po prenehanju delovnega razmerja, vključno s podpisom izjave, s katero potrjujejo, da se zavedajo svojih nadaljnjih obveznosti do organa;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  je seznanjen s tem, da je organ v letu 2015 izvajal politiko glede navzkrižja interesov za zunanje sodelavce, vključno s člani odbora nadzornikov, upravnega odbora in komisije za pritožbe; je seznanjen s trditvami organa, da je bila ta politika oblikovana na podlagi sklepov delavnice o boljšem preprečevanju navzkrižja interesov, ki jo je Evropski parlament organiziral februarja 2013, ter na podlagi priporočil iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 15/2012 in osnutka smernic za skupni pristop za decentralizirane agencije EU; poleg tega ugotavlja, da je organ leta 2015 izvajal politiko v zvezi z navzkrižjem interesov za zaposlene, v skladu s katero morajo vsi zaposleni med drugim izpolniti letno izjavo v zvezi z morebitnimi navzkrižji interesov; ugotavlja, da je organ na svojem spletnem mestu objavil življenjepise in izjave o interesih vseh članov odbora in višjega vodstva;

14.  ugotavlja, da je upravni odbor organa januarja 2015 sprejel strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017, katere cilj je krepiti zmogljivosti organa za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in kaznovanje goljufij;

15.  ugotavlja tudi, da morajo člani upravnega odbora organa podpisati izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov (in ne izjave o interesih), vendar obžaluje, da izjave in življenjepisi članov njegovega upravnega odbora niso objavljeni na spletnem mestu organa; poziva organ, naj te dokumente objavi, da bi javnosti omogočil potreben nadzor nad svojim vodstvom;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se točnost dejstev v izjavah o interesih redno ocenjuje, vsaj enkrat letno, in da etična skupina oceni tudi ad hoc izjave, ko jih prejme, in da se pri ugotovljenih netočnostih pri dejstvih in pri neskladnostih sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev pojasnil;

17.  ugotavlja, da organ predvideva, da naj bi v prvi polovici leta 2017 sprejel interna pravila o prijavljanju nepravilnosti; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem sprejetju in izvajanju;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ sprejel posebne pobude za povečanje preglednosti v zvezi s stiki, ki jih ima z deležniki in za katere veljajo njegova pravila etičnega ravnanja; ugotavlja tudi, da se dejavnosti z deležniki centralno usklajujejo in so prikazane kot del njegove politike in postopkov za zunanje komuniciranje; ugotavlja, da organ dnevne rede predsednika in izvršne direktorice objavlja na svojem spletnem mestu, pri čemer navede informacije v zvezi z njuno udeležbo na konferencah, srečanji z deležniki, predstavniki medijev ter drugih institucij, pa tudi informacije v zvezi z relevantnimi dejavnostmi, od julija 2016 dalje pa organ na svojem spletnem mestu objavlja tudi informacije v zvezi s srečanji zunanjih deležnikov in njegovih zaposlenih;

19.  meni, da bi morali biti zapisniki sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so javno dostopni, objavljeni takoj po srečanjih, da bi skrajšali čas med sejami in objavo, ki lahko zdaj znaša do tri mesece, in zagotovili boljši vpogled v razprave, stališča članov in glasovanje; meni, da bi lahko stik z državljani Unije okrepili tudi s prenosom dogodkov prek spleta; je zaskrbljen, ker različni deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, dejansko nimajo enakega dostopa do dokumentov in informacij z internih sestankov; meni, da bi moral organ v akcijskem načrtu za prihodnja leta vzpostaviti varen kanal za prijavitelje nepravilnosti;

20.  ugotavlja, da organ izvaja dejavno in ciljno usmerjeno politiko, katere cilj je povečati ozaveščenost državljanov EU glede njegovih ciljev, izzivov in dejavnosti; ugotavlja tudi, da Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) organizirata skupni dan varstva potrošnikov;

Notranja revizija

21.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2015 izvedla revizijo odnosov z deležniki in zunanji komunikaciji; ugotavlja tudi, da je organ na podlagi petih priporočil, ki jih je izdala služba za notranjo revizijo, pripravil akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo sprejela; priznava, da organ redno spremlja izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta;

22.  je seznanjen s trditvami organa, da so bila zaključena vsa kritična oziroma zelo pomembna priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo izdala v prejšnjih letih;

Uspešnost

23.  ugotavlja, da je Računsko v organu opravilo revizijo nadzora bonitetnih agencij; priznava, da je organ po tej reviziji pripravil akcijski načrt za izvedbo priporočil Računskega sodišča; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju akcijskega načrta in o doseženih rezultatih;

Druge pripombe

24.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, pri tem pa se natančno držati dolžnosti, ki sta mu jih naložila Evropski parlament in Svet; meni, da bi moral v celoti izkoristiti svoj mandat in pri vseh svojih dejavnostih učinkovito spodbujati sorazmernost; poudarja, da bi moral biti organ ESMA vsakič, ko mu je izdano dovoljenje za pripravo ukrepov na ravni 2 in 3, pri pripravi teh standardov posebej pozoren na posebne značilnosti različnih nacionalnih trgov, prav tako pa bi bilo treba že v zgodnji fazi procesa določanja standardov ter v fazi priprave in izvajanja vključiti relevantne udeležence na trgu in organizacije za varstvo potrošnikov;

25.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da organ ne uveljavlja vseh svojih pristojnosti iz svojega pravnega okvira; poudarja, da bi moral zagotoviti optimalno uporabo sredstev, da bi v celoti izpolnil svoj pravni mandat; v zvezi s tem ugotavlja, da bi večja osredotočenost na mandat, ki sta ga podelila Evropski parlament in Svet, lahko vodila do učinkovitejše porabe sredstev in uspešnejšega uresničevanja ciljev; poudarja, da mora organ pri opravljanju dela in še zlasti pri pripravi izvedbene zakonodaje o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet;

26.  ugotavlja, da je treba pregledati dogovor o financiranju organa; poziva Komisijo, naj preuči možnost spremembe sedanjega finančnega dogovora z uvedbo dodatnih ustrezno in sorazmerno odmerjenih pristojbin za udeležence na trgu, morda z delno nadomestitvijo prispevkov nacionalnih pristojnih organov, a z ohranitvijo samostojnosti in nadzornih funkcij organa;

°

°  °

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](11) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].).

1.3.2017

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015

(2016/2188(DEC))

Pripravljavec mnenja: Sander Loones

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   poudarja, da je vloga organa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (organ ESMA) bistvena za spodbujanje dosledne uporabe zakonodaje Unije in boljšega usklajevanja med nacionalnimi organi, pa tudi za zagotavljanje finančne stabilnosti, preglednosti, tesneje povezanih in varnejših finančnih trgov ter boljšega varstva potrošnikov in usklajene nadzorne prakse na tem področju;

2.  ugotavlja, da so po mnenju Evropskega računskega sodišča transakcije organa ESMA, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; vseeno ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in ponuja malo predlogov za učinkovitejše upravljanje proračuna organa; poudarja, da organ ESMA še ni v celoti izvedel nadaljnjih ukrepov v zvezi s pripombami Računskega sodišča iz poročil za leti 2011 in 2012;

3.  opozarja, da je bil Evropski parlament gonilna sila za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki vključuje tri evropske nadzorne organe, da bi zagotovili boljši finančni nadzor po finančni krizi;

4.  poudarja, da bi moral organ ESMA v celoti in v rokih izvajati vse svoje naloge, pri tem pa dosledno spoštovati njihov obseg, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet; meni, da bi moral organ ESMA v celoti izkoristiti svoj mandat ter učinkovito spodbujati sorazmernost pri vseh dejavnostih; poudarja, da bi moral biti organ ESMA vsakič, ko mu je izdano dovoljenje za pripravo ukrepov na ravni 2 in 3, pri pripravi teh standardov posebej pozoren na posebne značilnosti različnih nacionalnih trgov, prav tako pa bi bilo treba že v zgodnji fazi procesa določanja standardov ter v fazi priprave in izvajanja vključiti relevantne udeležence na trgu in organizacije za varstvo potrošnikov;

5.  je seznanjen, da se je z dvema naknadnima spremembama proračuna zmanjšal proračun za leto 2015, kar priča o racionalni uporabi sredstev Unije; poudarja, kako pomembno je pri dodeljevanju sredstev zagotoviti ustrezno raven, določanje prednostnih nalog in učinkovitost; poudarja, da bi bilo treba morebitno povečanje sredstev organa ESMA dopolniti z ustreznimi ukrepi za določanje prednostnih nalog; predlaga, naj se glede na to, da se delo organa ESMA vse bolj preusmerja z zakonodajnih nalog h konvergenci in izvrševanju nadzora, ustrezno spremenijo tudi njegov proračun in kadrovski viri;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da organ ESMA ne izvaja vseh pristojnosti, določenih v pravnem okviru; poudarja, da bi moral organ ESMA zagotoviti optimalno uporabo sredstev, da bi v celoti izpolnil svoj pravni mandat; v zvezi s tem ugotavlja, da bi večja osredotočenost na mandat, ki sta ga podelila Evropski parlament in Svet, lahko vodila do učinkovitejše porabe sredstev in uspešnejšega uresničevanja ciljev; poudarja, da mora organ ESMA pri opravljanju dela, predvsem pa pri pripravi izvedbene zakonodaje, o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet;

7.  ugotavlja, da je treba shemo financiranja organa ESMA pregledati; poziva Komisijo, naj preuči možnost spremembe sedanjega finančnega dogovora z uvedbo dodatnih ustrezno in sorazmerno odmerjenih pristojbin za udeležence na trgu, morda z delno nadomestitvijo prispevkov nacionalnih pristojnih organov, a z ohranitvijo samostojnosti in nadzornih funkcij organa;

8.  meni, da bi morali biti zapisniki sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so javno dostopni, objavljeni prej, da bi skrajšali čas med sejami in objavo, ki je zdaj dolg do treh mesecev, in da bi morali zagotoviti boljši vpogled v razprave, stališča članov in glasovanje; meni, da bi bilo mogoče s spletnimi prenosi dogodkov povečati prepoznavnost med državljani EU, in obžaluje, da različni deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, dejansko nimajo enakega dostopa do dokumentov in informacij z internih sestankov; pozdravlja dejstvo, da je organ ESMA vzpostavil kanal za prijavitelje nepravilnosti;

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 162.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 162.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 162.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 162.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo