Διαδικασία : 2016/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0145

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 832kWORD 100k
30.3.2017
PE 593.839v05-00 A8-0125/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2202(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Younous Omarjee

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2016)0386),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015 (05376/2017-C8-0081/2017, 05377/2017-C8-0082/2017, 05378/2017-C8-0083/2017, 05379/2017-C8-84/2017 ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2016)0338 και SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3), και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέος στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(13),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0125/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2016)0386),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(15) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015 (05376/2017-C8-0081/2017, 05377/2017-C8-0082/2017, 05378/2017-C8-0083/2017, 05379/2017-C8-84/2017),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0338 και SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(16), και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(17),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(20),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(21),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέου στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(24),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(26),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0125/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0125/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(27), και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(28) (εφεξής «συμφωνία του Κοτονού»), ως πλαισίου για τις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), είναι η μείωση και, ενδεχομένως, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της απόφασης 2013/755/ΕΕ(29) του Συμβουλίου είναι να συμβάλει στην προοδευτική ανάπτυξη των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΥΧΕ, τη μείωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής ευπάθειάς τους και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών και άλλων εταίρων·

Γ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποικίλες μέθοδοι υλοποίησης, που αντικατοπτρίζουν τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των ΕΤΑ, χρησιμοποιούνται σε 79 χώρες με περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά την υποβολή προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες ΕΤΑ υλοποιούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα, στα οποία υπάρχει συνεχής έκθεση σε υψηλό κίνδυνο είτε γεωπολιτικού είτε θεσμικού χαρακτήρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες εξωτερικοί προς την ορθή υλοποίηση του ΕΤΑ μπορούν να μετριάσουν ή να εξουδετερώσουν τις προσπάθειες στον τομέα της ανάπτυξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΤΑ χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και ότι μόνο η Επιτροπή υπόκειται σε υποχρέωση λογοδοσίας για την απαλλαγή των ΕΤΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση διαθέτει τις δυνατότητες και το ειδικό βάρος που απαιτούνται για τη διαμόρφωση απαντήσεων στις παγκόσμιες και τις γεωπολιτικές προκλήσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορία των κρατών μελών συνεπάγεται υποχρεώσεις για την Ένωση όσον αφορά την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ένωσης συνδέεται με το μέλλον των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ λόγω της γεωγραφίας, της παγκοσμιοποίησης και της δημογραφικής αλλαγής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις για την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2100, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των νέων μεταναστευτικών ροών, των ενόπλων συγκρούσεων, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των πολυάριθμων οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, απαιτούν άμεση προσοχή εκ μέρους της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο των στόχων της πολιτικής της για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα σημαντικό εργαλείο του οποίου οι πολλαπλές μέθοδοι εφαρμογής πρέπει να βελτιστοποιηθούν για την αντιμετώπιση των εν λόγω πολυάριθμων παγκόσμιων προκλήσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταναστευτική κρίση δεν έχει θέσει μόνο υπό αμφισβήτηση τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς βοήθειας, αλλά έχει αναδείξει και το γεγονός ότι η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να εφαρμόζεται πιο ομοιόμορφα και χωρίς όρους από όλα τα κράτη μέλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες μεταναστευτικές κρίσεις δεν πρέπει να επισκιάζουν τη βιωσιμότητα των μεταναστευτικών κυμάτων που συνδέονται με δημογραφικές ανακατατάξεις και τα οποία χρειάζονται διαφορετικές απαντήσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για μια ανανεωμένη προσέγγιση έναντι των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ, για την οποία απαιτούνται νέα οικονομικά κίνητρα και μέσα,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί εκ νέου προσοχή στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των χωρών ΑΚΕ είναι αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά, και ειδικότερα οι νησιωτικές χώρες ΑΚΕ, διαδραματίζουν νέο ρόλο σε διεθνές επίπεδο, κυρίως ως αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΥΧΕ βρίσκονται στις ίδιες περιοχές με τις χώρες ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΥΧΕ αντιμετωπίζουν παρόμοιες παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά, αντίθετα με τις χώρες ΑΚΕ, αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους δίδεται μεγαλύτερη προσοχή κατά την παροχή κονδυλίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολύ μικρό μέγεθος των ΥΧΕ και η συνταγματική σχέση μεταξύ των ΥΧΕ και της Ένωσης αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συνεκτιμώνται·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη και για την Περιφερειακή Πολιτική και την Αστική Ανάπτυξη υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 2013, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ), των ΥΧΕ και των χωρών ΑΚΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις της Ένωσης διοχετεύονται με τη μεσολάβηση διεθνών οργανώσεων που, είτε εκτελούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης, είτε συγχρηματοδοτούν τα έργα από κοινού με την Ένωση, γεγονός που συνεπάγεται προκλήσεις όσον αφορά την εποπτεία και τη διακυβέρνησή τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής από την ΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση και να υπόκεινται σε όρους, ανάλογα με την μετρήσιμη πρόοδο που επιτυγχάνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι παράλληλα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη όπου χρειάζεται για την προώθηση της προόδου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας τακτικός και εμπεριστατωμένος πολιτικός διάλογος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερη ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ και η ικανότητά τους να προσαρμόζουν τους στόχους πολιτικής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ και των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να προάγεται η προβολή της Ένωσης και να προωθούνται οι αξίες της Ένωσης σε όλες τις μορφές αναπτυξιακής βοήθειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παροχής βοήθειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα έχει κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, με τη σταθερή παρακολούθηση των επιπτώσεων μέσω όλων των τρόπων χορήγησης της βοήθειας,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεχόμενη από την Ένωση στήριξη της διακυβέρνησης αποτελεί βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής βοήθειας για τη δημιουργία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διακυβέρνησης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη, παρότι μπορεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή και για την αντιμετώπιση των κύριων αναπτυξιακών προκλήσεων, ενέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και θα πρέπει να χορηγείται μόνο εφόσον παρέχει επαρκή διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα παράλληλα με αποδεδειγμένη προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τις μικρές και απομονωμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές χώρες ΑΚΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας αποτελούν προϋποθέσεις για τον δημοκρατικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των διοικητικών δαπανών πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις και για όλες τις μορφές βοήθειας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές στις αναπτυσσόμενες χώρες επιδεινώνουν τη φτώχεια·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έχει ζητήσει επανειλημμένα την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθούν η προβολή και ο δημοκρατικός έλεγχος όσον αφορά το ΕΤΑ και τις συνολικές αναπτυξιακές πολιτικές·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής από τους πολίτες της Ένωσης, απαιτείται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, καλή διαχείριση και καλές επιδόσεις·

Δήλωση αξιοπιστίας

Εκτέλεση του προϋπολογισμού των ταμείων για το 2015

1.  σημειώνει ότι, το 2015, οι δαπάνες αφορούσαν τέσσερα ΕΤΑ, και συγκεκριμένα το όγδοο ΕΤΑ (12 480 εκατομμύρια ευρώ), το ένατο ΕΤΑ (13 800 εκατομμύρια ευρώ), το δέκατο ΕΤΑ (22 682 εκατομμύρια ευρώ) και το ενδέκατο ΕΤΑ (30 506 εκατομμύρια ευρώ)· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του ενδέκατου ΕΤΑ διατίθενται 29 089 εκατομμύρια ευρώ για τις χώρες ΑΚΕ και 364,5 εκατομμύρια ευρώ για τις ΥΧΕ, και ότι τα δύο αυτά ποσά περιλαμβάνουν, αντιστοίχως, 1 134 εκατομμύρια ευρώ και 5 εκατομμύρια ευρώ για την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ της ΕΤΕπ· σημειώνει ότι 1 052,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν δαπάνες της Επιτροπής για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ΕΤΑ·

2.  παρατηρεί ότι η υλοποίηση των εν λόγω ταμείων πραγματοποιείται μέσω έργων και δημοσιονομικής στήριξης, με τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους: το 42% των πληρωμών πραγματοποιήθηκε υπό άμεση διαχείριση, εκ των οποίων το 24% πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσιονομικής στήριξης· παρατηρεί ότι το υπόλοιπο 58% των πληρωμών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης, και συγκεκριμένα το 31% μέσω διεθνών οργανισμών, το 24% μέσω τρίτων χωρών και το 3% μέσω εθνικών φορέων των κρατών μελών·

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2015 οι δαπάνες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν κονδύλια που προέρχονται από το όγδοο ΕΤΑ, το οποίο δρομολογήθηκε το 1995·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε η EuropeAid το 2015 όσον αφορά το επίπεδο των καθαρών συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων κατά το έτος αυτό, το οποίο ανήλθε στα 5 034 εκατομμύρια ευρώ λόγω της έναρξης ισχύος του ενδέκατου ΕΤΑ, η οποία οδήγησε σε αύξηση των πόρων για αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 27 839 εκατομμύρια ευρώ· σημειώνει ότι το ενδέκατο ΕΤΑ επηρέασε τα ποσοστά εκτέλεσης των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες μειώθηκαν από 98% σε 69,7% για τις συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων και από 91,2% σε 63,5% για τις επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών που αντιμετώπισε η Επιτροπή το 2015 οδήγησε σε μια δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία είχε αρνητικό αντίκτυπο στις συνολικές επιδόσεις των ταμείων, οδηγώντας συγκεκριμένα σε μεταφορά ποσού 483 εκατομμυρίων ευρώ στο 2016 και σε καταβολή τόκων υπερημερίας που εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο ευρώ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συνέχεια της αναπτυξιακής βοήθειας και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες των υφιστάμενων ελλείψεων πληρωμών·

6.  σημειώνει επίσης, όσον αφορά το σύνολο του τομέα αρμοδιότητάς της, τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει τις παλαιές προχρηματοδοτήσεις (επιτεύχθηκε ποσοστό 39% έναντι στόχου 25%), τις παλαιές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων ή τα παλαιά υπόλοιπα προς εκκαθάριση (RAL) (επιτεύχθηκε ποσοστό 46% έναντι στόχου 25%), καθώς και τον αριθμό των ανοικτών συμβάσεων που έχουν λήξει, παρότι στην τελευταία περίπτωση η πρόοδος ήταν λιγότερο ικανοποιητική στο πλαίσιο των ΕΤΑ· ενθαρρύνει τις υπηρεσίες της Επιτροπής να συνεχίσουν να μειώνουν το μερίδιο των ΕΤΑ στις συμβάσεις που έχουν λήξει·

Αξιοπιστία των λογαριασμών

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2015, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ την 31 Δεκεμβρίου 2015, και ότι τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του ΕΤΑ και με τους λογιστικούς κανόνες που βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της Επιτροπής προς επίλυση του ζητήματος της ανάκτησης τόσο των τόκων από προχρηματοδότηση ποσών άνω των 750 000 EUR όσο και των τόκων από προχρηματοδότηση ποσών μεταξύ 250 000 EUR και 750 000 EUR, με αποτέλεσμα την ορθή καταγραφή λαμβανόμενων τόκων ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στις δημοσιονομικές καταστάσεις του 2015· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επίσης την κατάσταση των περιπτώσεων κάτω των 250 000 EUR·

9.  εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο της διαχείρισης των ενταλμάτων ανάκτησης, για την εσφαλμένη καταγραφή επιχειρησιακών εσόδων ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν σε μη δαπανηθείσα προχρηματοδότηση·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εντάλματα ανάκτησης ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ ακυρώθηκαν λόγω σφαλμάτων κωδικοποίησης, διορθώσεων ή τροποποιήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με το ποσό των 15,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξακολουθεί να υπόκειται σε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία·

11.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, μετά από φιλικό διακανονισμό μεταξύ της Επιτροπής και του οφειλέτη, ένα ένταλμα είσπραξης 1 εκατομμυρίου EUR μειώθηκε κατά 623 000 EUR(30)· αναγνωρίζει την συνοχή με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(31) (ο δημοσιονομικός κανονισμός) καθώς και με την αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τα εντάλματα είσπραξης· τονίζει, εντούτοις, ότι αυτό που διακυβεύεται είναι τα χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία πρέπει να προστατεύονται με τα αναγκαία μέσα·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτιμά ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το ποσοστό σφάλματος για τις πράξεις δαπανών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ παραμένει στο ίδιο ύψος με το 2014 (3,8%), και υψηλότερο από ό,τι το 2013 (3,4%) και το 2012 (3%)· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης για την ανατροπή της εντεινόμενης τάσης εμφάνισης ουσιωδών σφαλμάτων και να το παρουσιάσουν στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, οι οποίες περιείχαν ουσιώδη σφάλματα· εκφράζει την ανησυχία του για τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών, σύμφωνα με τον οποίο 35 από 140 πληρωμές (25 %) περιείχαν σφάλματα· σημειώνει ότι στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και στους ελέγχους της αποτελεσματικότητάς τους δεν εμπλέκονται μόνο οι κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στις δικαιούχες χώρες, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως οι εθνικοί διατάκτες που ορίζονται από τις χώρες ΑΚΕ, όπου συχνά εντοπίζονται αδυναμίες στους ελέγχους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις εν λόγω εύθραυστες θεσμικές και διοικητικές ικανότητες·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τυπολογία των σφαλμάτων στα οποία οφείλεται το ποσοστό σφάλματος 3,8% για το 2015, παραμένει ίδια με το 2014, δηλαδή η απουσία δικαιολογητικών (το ποσό που επηρεάζεται από αυτή την κατηγορία σφάλματος ανέρχεται σε 3 692 833 EUR) και η μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων (το ποσό που επηρεάζεται από αυτή την κατηγορία σφάλματος ανέρχεται σε 1 176 140 EUR) αντιπροσωπεύουν το 70% του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος (έναντι 63% το 2014)· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να βελτιώσουν πραγματικά τόσο τους εκ των προτέρων όσο και τους εκ των υστέρων ελέγχους των χρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να περιορίσουν σημαντικά τον όγκο των κονδυλίων που χορηγούνται λόγω λαθών που ανήκουν σε κατηγορίες όπως «απουσία δικαιολογητικών» και «μη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημόσιων συμβάσεων»·

16.  εκφράζει, επιπλέον, τη μακροχρόνια ανησυχία του για τις αδυναμίες των εκ των προτέρων ελέγχων, δεδομένου ότι οι 16 από τις 28 τελικές πράξεις που υποβλήθηκαν σε εκ των προτέρων ελέγχους, στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρά τα προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα που αποκάλυψαν οι εν λόγω εκ των προτέρων έλεγχοι· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν αφορούσαν, όπως και τα προηγούμενα έτη, προϋπολογιζόμενες δαπάνες, επιχορηγήσεις και πράξεις που τελούν υπό κοινή διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να δίνει περισσότερη σημασία στους εκ των προτέρων ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της εκτέλεσης των ΕΤΑ· αναγνωρίζει ότι ο χαρακτήρας της δημοσιονομικής στήριξης περιορίζει την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος των εκταμιεύσεων δημοσιονομικής στήριξης, με αποτέλεσμα οι πράξεις να είναι επιρρεπείς σε σφάλματα·

17.  τονίζει τους εγγενείς κινδύνους του τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης, βάσει του οποίου οι συνεισφορές της Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών θεωρούνται απαλλαγμένες από σφάλματα βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, όταν προστίθενται σε εκείνες άλλων χορηγών και δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων διακριτών στοιχείων δαπανών, καθώς η Επιτροπή υποθέτει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας της Ένωσης τηρούνται, εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες ώστε να καλυφθεί η συνεισφορά της ΕΕ·

18.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης περιορίζει σημαντικά το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, στον προϋπολογισμό του 2015, 763 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν μέσω δημοσιονομικής στήριξης, ποσό που αντιστοιχεί στο 24% των δαπανών των ΕΤΑ το 2015(32)·

19.  προτρέπει την Επιτροπή να διορθώνει γρήγορα τις εν λόγω ελλείψεις στους εκ των προτέρων ελέγχους, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία από τα συστήματα πληροφοριών της για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών, κάτι που θα είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, το οποίο θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες·

20.  σημειώνει ότι ανακτήθηκαν 89,9 εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω παρατυπιών και σφαλμάτων·

Συνιστώσες του πλαισίου διασφάλισης

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μετάβαση από μια γενική επιφύλαξη στη διατύπωση διαφοροποιημένων επιφυλάξεων, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο σε προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ΕΤΑ, ήτοι (i) μιας θεματικής επιφύλαξης για τους δύο εκκρεμείς τομείς υψηλού κινδύνου, τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο άμεσης διαχείρισης (18 % του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε το 2015) και έμμεσης διαχείρισης μαζί με διεθνείς οργανισμούς· και (ii) μιας ειδικής επιφύλαξης για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική·

22.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για τους δύο τομείς υψηλότερου κινδύνου, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων αυτών·

23.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιστοποιεί την εκτίμηση κινδύνου στο πλαίσιο της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνεχίσει να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο διασφάλισης ανά τομέα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογούνται το επίπεδο κινδύνου και τα τρωτά σημεία της έμμεσης διαχείρισης·

24.  εκφράζει ανησυχία για την επικίνδυνο χαρακτήρα της έμμεσης διαχείρισης, ιδίως λόγω της μη ανιχνευσιμότητας των κονδυλίων όταν αυτά χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής σε τοπικούς παράγοντες και υπεργολάβους·

25.  θεωρεί ότι η βελτίωση των εργαλείων για την παρακολούθηση των πορισμάτων των εξωτερικών ελέγχων αποτελεί θετική εξέλιξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εφαρμογή ελέγχου και για τον πίνακα ποιότητας που έχει αναπτύξει η Επιτροπή και υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να βελτιωθούν αυτά τα νέα εργαλεία·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι για τέταρτο συναπτό έτος πραγματοποιήθηκε μελέτη σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, η οποία έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχων, παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου·

27.  τονίζει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται με την αφαίρεση από τα ετήσια ποσοστά σφάλματος τα οποία διαπιστώνουν οι ελεγκτικές αρχές τις πολυετείς δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης·

28.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος του 2015, όσον αφορά συμβάσεις που περατώθηκαν και περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, εκτιμήθηκε σε 2,2%, το οποίο εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2% και αντιστοιχεί σε περίπου 174 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 98 εκατομμυρίων ευρώ για τα ΕΤΑ·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει υψηλά μεθοδολογικά πρότυπα κατά την εκτίμηση του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, καθώς και να παρακολουθεί στενά και να επιβάλλει την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων από τα κράτη μέλη·

30.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι απαιτείται ισορροπία μεταξύ της απορρόφησης, της συμμόρφωσης και των επιδόσεων και ότι η ισορροπία αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διαχείριση των πράξεων·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του εκτιμώμενου κόστους ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, από 371 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 293 εκατομμύρια ευρώ το 2015, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας όσον αφορά τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τα σφάλματα·

32.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση εργαλεία αξιολόγησης της διαχείρισης και των επιδόσεων, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός που αποδίδει αποτελέσματα» της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην ανάλυση του αντίκτυπου άλλων εξωτερικών πολιτικών και δράσεων της Ένωσης σχετικά με την κατάσταση των δικαιούχων χωρών·

Κίνδυνοι που συνδέονται με μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης

33.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει εντάξει στη διαχείριση των εξωτερικών της επιχειρήσεων ανάλυση των κινδύνων, η οποία διενεργείται σε σύνθετα και εύθραυστα περιβάλλοντα με πολλά είδη κινδύνων, καθώς το επίπεδο ανάπτυξης και τα πλαίσια διακυβέρνησης παρουσιάζουν διαφορές στις χώρες-εταίρους·

34.  επισημαίνει την ανάγκη για βελτίωση της χρήσης ορολογίας σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (εκροές, επακόλουθα και αντίκτυπος) και τονίζει τη σημασία του καθορισμού πραγματικών και βιώσιμων στόχων SMART πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στον καθορισμό «εφικτών και ρεαλιστικών» στόχων για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις όπου οι αρχικοί στόχοι επιτυγχάνονται από τις χώρες εταίρους αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι όταν αξιολογούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κοινωνικές και περιβαλλοντικές όσο και οικονομικές πτυχές·

35.  θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η εστίαση στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως μοναδικό στόχο της διαχείρισης, καθώς αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την επίτευξη αποτελεσμάτων· τονίζει ότι οποιαδήποτε προσέγγιση βάσει κινήτρων, που θα στηρίζεται σε ένα σύστημα «θετικής αιρεσιμότητας» το οποίο θα προσφέρει κίνητρα στους δικαιούχους που έχουν καλή απόδοση και θα οδηγεί σε αυστηρότερους ελέγχους για τους δικαιούχους με ανεπαρκείς επιδόσεις, θα πρέπει να συνδέεται με εξειδικευμένους και αυστηρούς δείκτες απόδοσης, κάνοντας έτσι δυνατή μια ποσοτικοποιήσιμη προσέγγιση ώστε να αξιολογούνται οι ελλείψεις και οι επιτευχθέντες στόχοι·

36.  τονίζει με έμφαση ότι κάθε σύστημα ανεξαιρέτως που βασίζεται στη «θετική αιρεσιμότητα» πρέπει να συμμορφώνεται προς την αρχή της προφύλαξης·

37.  υπενθυμίζει ότι η τακτική παρακολούθηση και χαρτογράφηση των παραγόντων υψηλού κινδύνου (εξωτερικών, οικονομικών και λειτουργικών) και της ποσοτικοποίησής τους, από τη φάση του εντοπισμού έως τη φάση της εκτέλεσης, αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τις ποιοτικές δαπάνες, αλλά και για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η βιωσιμότητα και η φήμη των παρεμβάσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι η δημιουργία προφίλ κινδύνου ανά δραστηριότητα και χώρα διευκολύνει επίσης τον σχεδιασμό στρατηγικής για ταχύ μετριασμό του κινδύνου σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης σε χώρα εταίρο·

38.  υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον ελέγχου και οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εμφάνιση νέων μορφών μέσων και δομών βοήθειας, όπως είναι η μεικτή χρηματοδότηση, τα καταπιστευματικά ταμεία και οι χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλους διεθνείς θεσμικούς φορείς, καθώς και όταν οι δικαιούχες χώρες επωφελούνται από διάφορες μορφές παροχής βοήθειας·

39.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη της οικοδόμησης ικανοτήτων, πλαισίων διακυβέρνησης και της ανάληψης ευθύνης στις χώρες εταίρους έχει καίρια σημασία για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, ώστε τα κονδύλια να εκπληρώνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και να ανταποκρίνονται στις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την οικολογία, την ισότητα και τη δεοντολογία· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα και τους κινδύνους της χρήσης τοπικών ελεγκτικών εταιρειών και τοπικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ωστόσο πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία·

40.  γνωρίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός επιτρέπει στους δικαιούχους να συμβάλλονται με τοπικές ελεγκτικές εταιρείες· εκφράζει, όμως, σοβαρή ανησυχία για τις ελλείψεις του συστήματος πληροφορικής για τη διαχείριση της EuropeAid όσον αφορά τα αποτελέσματα και την παρακολούθηση των εξωτερικών ελεγκτών, όπως σημείωνε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία απαλλαγής των ΕΤΑ του 2014· παροτρύνει τη Γενική διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης να δημιουργήσει ένα δίχτυ ποιότητας για να εκτιμάται η αξιοπιστία των ελέγχων που πραγματοποιούν σε σχέση με τον λογιστικό έλεγχο και τις επαληθεύσεις δαπανών οι τοπικές ελεγκτικές εταιρείες που προσλαμβάνονται απευθείας από τους δικαιούχους, όταν εκτιμάται ότι ο κίνδυνος ανεπαρκούς ποιότητας είναι υψηλότερος και οι εκθέσεις λογιστικού ελέγχου και επαλήθευσης δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για τις εργασίες που πράγματι επιτελέσθηκαν ώστε το υπάρχον δίχτυ να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά·

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας του ΕΤΑ

41.  υπογραμμίζει ότι, για να αποδειχθεί η αξιοπιστία της αναπτυξιακής βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τις μεθόδους χορήγησης της βοήθειας και τα σχετικά κονδύλια, είναι απαραίτητο να μπορούν να καταδειχθούν η σχέση ποιότητας/τιμής και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη στήριξη αυτή, αλλά και να επιτευχθούν επίσης η συνοχή μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων της Ένωσης και οι στόχοι της αναπτυξιακής βοήθειας, και συγκεκριμένα οι στόχοι που αφορούν την κοινωνική ανάπτυξη, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος·

42.  υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ο ενστερνισμός των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων από τη χώρα εταίρο και η εμπιστοσύνη στα πλαίσια διακυβέρνησης της χώρας εταίρου αποτελούν κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να επαναπροσδιορίζονται τακτικά·

43.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ο τρόπος υλοποίησης των έργων να προσαρμόζεται στους επιδιωκόμενους στόχους, σε κάθε περίπτωση και για κάθε έργο· πιστεύει ότι η μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα από απόψεως αποδοτικότητας με τη στήριξη έργων των οποίων οι διαστάσεις προσαρμόζονται σε στόχους που έχουν τεθεί προηγουμένως και ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται συγκεκριμένα και προσδιορίσιμα αποτελέσματα και η προσοχή εστιάζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων·

44.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΑ, είναι θεμελιώδους σημασίας να απαιτείται μια ανεξάρτητη εκ των προτέρων αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των έργων, καθώς και την προστιθέμενη αξία τους· πιστεύει ότι οι αποφάσεις χρηματοδότησης πρέπει να συνδέονται με κατάλληλη ανάλυση κόστους/οφέλους, και ότι τα έργα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εάν η υλοποίησή τους δεν επιφέρει αμφιλεγόμενα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα·

45.  υπενθυμίζει ότι η υπονόμευση της παρακολούθησης των επιδόσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων είναι επιζήμια για τους στόχους της δημόσιας λογοδοσίας και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο σαφής εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης· τονίζει τη σημασία μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης, με λιγότερη εμπιστευτικότητα και περισσότερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας·

46.  πιστεύει ότι έχει καθοριστική σημασία να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου υλοποίησης, πριν δεσμευτούν οικονομικοί πόροι της Ένωσης και κατά την εξέταση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων· πιστεύει ότι ο συνδυασμός έργων, τόσο ως προς το αντικείμενο όσο και ως προς τους τύπους υλοποίησης, είναι απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ·

47.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη των τεχνικών και διοικητικών πόρων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας του ΕΤΑ, ιδίως όσον αφορά την περιπλοκότητα των κανόνων, δεδομένου ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός των ΕΤΑ δεν είναι ένα αυτόνομο έγγραφο και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα νομικά κείμενα, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο νομικής ασάφειας και σφαλμάτων·

48.  πιστεύει ότι η απλούστευση των κανόνων κατανομής των κονδυλίων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των κονδυλίων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της παροχής βοήθειας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αρχίσει να απλουστεύει τους κανόνες κατανομής των κονδυλίων, και να στηρίζει τους τοπικούς εταίρους στην υλοποίηση των έργων· τονίζει, ωστόσο, ότι η απλοποίηση δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του σημερινού συστήματος εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων και ισορροπιών, που είναι θεμελιώδους σημασίας για μια ολοκληρωμένη επίβλεψη· υπογραμμίζει ότι υφίστανται ήδη επίμονες αδυναμίες στους εκ των προτέρων ελέγχους, ένα πεδίο όπου η απλοποίηση θα πρέπει να αντιπαραβληθεί προσεκτικά προς τους κινδύνους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, κατά την απλοποίηση των κανόνων για τη χορήγηση αναπτυξιακών κονδυλίων, θα πρέπει να επιδιώξει τη σωστή ισορροπία μεταξύ λιγότερου διοικητικού φόρτου και αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου·

49.  πιστεύει ότι η απλοποίηση των κανόνων για τη χορήγηση κονδυλίων δεν πρέπει να εκτρέπει τις πιστώσεις από τους στόχους και τις αρχές των βασικών πράξεων και πιστεύει ότι οποιαδήποτε διοχέτευση μέσω καταπιστευματικών ταμείων δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ΕΤΑ και των μακροπρόθεσμων πολιτικών της Ένωσης·

Ειδική ομάδα «γνώσεις, επιδόσεις και αποτελέσματα»

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση σχετικά με επιλεγμένα αποτελέσματα έργων στο πλαίσιο της δρομολόγησης του πλαισίου αποτελεσμάτων διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της Ένωσης, το οποίο αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο προς τη δέσμευση της Επιτροπής να βελτιώσει τη λογοδοσία της και να διευρύνει την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα υπό εξέλιξη επιχειρήσεων· ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κατάλογο των δεικτών οργανωτικών επιδόσεων, που βοηθούν στη μέτρηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου, των επακόλουθων και των εκροών που επιτυγχάνονται από τις χώρες-εταίρους και τις υπηρεσίες της Επιτροπής και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων·

51.  θεωρεί χρήσιμο να περιλαμβάνονται εφεξής οι πληροφορίες αυτές τακτικά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των συνεισφορών της Ένωσης στα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς της συνεργασίας για την ανάπτυξη, όπως η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η χρηστή διακυβέρνηση ή το αποτέλεσμα μόχλευσης που επιτυγχάνεται με δραστηριότητες συνδυασμού μέσων·

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από αντιπροσωπείες της Ένωσης

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της ανάλυσης των συνολικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, με βάση τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) που προκύπτουν από τα αποτελέσματα, σε σχέση με τους στόχους όσον αφορά την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και των συστημάτων λογιστικών ελέγχων, καθώς και με βάση την αποτελεσματική διαχείριση των πράξεων και των πόρων για το 2015·

53.  ζητεί ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες στην στρατηγική, τη διαχείριση και τη λογοδοσία, όσον αφορά τους πόρους του ΕΤΑ· επισημαίνει ότι έχουμε την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουμε την στιβαρότητα όλων των δράσεων του ΕΤΑ με το να ενισχύσουμε τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αποτελεσματικότητας και με το να εντοπίσουμε τα οφέλη από άποψη αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που διαφαίνονται στις διαχειριστικές επιδόσεις· θεωρεί ότι η προπαρασκευή των αξιολογήσεων αναγκών αποτελεί αποτελεσματικό προκαταρκτικό στάδιο στην πορεία προς την εξασφάλιση της τελικής αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης·

54.  αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 86 εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) για τη διαβεβαίωση που πρέπει να εξασφαλιστεί από την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, καθώς και τις θετικές τάσεις όσον αφορά τις επιδόσεις των αντιπροσωπειών, δεδομένου ότι το 2015 οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε 20 από τους 24 ΒΔΕ έναντι 15 το 2014·

55.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι εννέα από τις 86 αντιπροσωπείες δεν επέτυχαν το κριτήριο αξιολόγησης του 60% των ΒΔΕ τους· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις αντιπροσωπείες οι οποίες επέτυχαν προσφάτως τον στόχο του 60 % ή οι οποίες βρίσκονται λίγο πάνω από τον στόχο του 60 %, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και να σταθεροποιηθεί η ανάλυση τάσεων όσον αφορά τις αντιπροσωπείες·

56.  καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να επικαιροποιούν τακτικά τον ορισμό των ΒΔΕ και τους σχετικούς τρόπους αξιολόγησης και να αναπτύσσουν περαιτέρω την αξιολόγηση κινδύνων που εφαρμόζουν, ιδίως μέσω του καθορισμού προφίλ κινδύνου (κίνδυνοι a priori ή κίνδυνοι όσον αφορά τις εκροές) για τα έργα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε αντιπροσωπείας, προκειμένου να επιλέγονται μόνο βιώσιμα έργα στο αρχικό στάδιο· προτείνει την πραγματοποίηση διεξοδικότερης εκ των προτέρων αξιολόγησης κινδύνων, ούτως ώστε να επιλέγονται μόνο τα πιο βιώσιμα έργα·

57.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια τυπολογία των αιτίων στα οποία οφείλονται τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των έργων, προκειμένου να εντοπίζονται αμέσως οι πλέον κατάλληλες απαντήσεις και διορθωτικά μέτρα·

58.  θεωρεί ουσιώδες να συνεχίσει να εξηγείται σταθερά στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών ο καίριος ρόλος τους στη συνολική ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαχείρισης των πράξεων, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν τη διατύπωση μιας επιφύλαξης·

59.  επαναλαμβάνει ότι η λογοδοσία των αντιπροσωπειών της Ένωσης που στελεχώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να επιβάλλεται σε συνολική βάση· φρονεί ότι τούτο πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά προς τις εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, οι οποίες εκπονούνται και υπογράφονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

60.  πιστεύει ότι πρέπει να υπενθυμίζονται με σαφήνεια στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης τα καθήκοντά τους και οι διαχειριστικές και εποπτικές ευθύνες τους και ότι δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο πολιτικό σκέλος των καθηκόντων τους·

61.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τα ειδικά διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται όταν ένα έργο έχει χαρακτηριστεί «κόκκινο» για τρία διαδοχικά έτη σε σχέση με τον ΒΔΕ 5 (δηλαδή ποσοστό έργων με κόκκινο δείκτη όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης) και τον ΒΔΕ 6 (δηλαδή ποσοστό έργων με κόκκινο δείκτη όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων), με στόχο την ταχεία επανεξέταση των αρχικών στόχων προγραμματισμού, την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων σε πιο κατάλληλα έργα και ανάγκες για βοήθεια, ή ακόμα και την εξέταση του ενδεχομένου να σταματήσει το έργο·

62.  γνωρίζει τις διπλωματικές συνέπειες της διακοπής της χρηματοδότησης έργων, καθώς και της διακοπής των εκταμιεύσεων για άμεση δημοσιονομική στήριξη, τονίζει όμως με έμφαση τη σημασία που έχει η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

63.  παροτρύνει την Επιτροπή να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση των πράξεων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και οι εξαρτώμενοι από αυτόν οργανισμοί, στις παλαιές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΤΑ και στην αξιοπιστία των δεδομένων και των τιμών του κοινού συστήματος πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των εκθέσεων για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας·

64.  υπογραμμίζει ότι το σύνολο των πόρων του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ ανέρχονται σε 76,88 δισεκατομμύρια EUR, από τα οποία 41,98 εκατομμύρια καταγράφονται ως πληρωμές· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι τα υπόλοιπα προς εκκαθάριση ανέρχονται σε 11,61 δισεκατομμύρια EUR και το διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος του 2015 ανέρχεται σε 23,27 δισεκατομμύρια EUR·(33)

Παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων

65.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της σύνδεσης μεταξύ των αξιολογήσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διδάγματα που αντλούνται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αφιερώσει επαρκείς ικανότητες διαχείρισης στις διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης και να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος παρακολούθησης βάσει αποτελεσμάτων της EuropeAid·

66.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται εξωτερική, αντικειμενική και αμερόληπτη ανατροφοδότηση όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων και των προγραμμάτων βοήθειας της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή για διασφάλιση της ποιότητας· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στις πολιτικές και στις διεργασίες πολιτικής επανεξέτασης, να συμβάλουν στην προσαρμογή των στρατηγικών πολιτικών στόχων και να ενισχύσουν την συνολική συνοχή των πολιτικών της Ένωσης· θεωρεί σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα θα υποβάλλονται σε τελική αξιολόγηση μέσω ανεξάρτητης εκ των υστέρων ανάλυσης·

67.   πιστεύει ότι η επένδυση στην ανάλυση και τη συγκέντρωση αποτελεσμάτων και αποδεικτικών στοιχείων από διαφορετικά είδη αξιολόγησης βοηθά την Επιτροπή όχι μόνο να σχηματίσει μια συνολική εικόνα των τάσεων αλλά και να αντλήσει διδάγματα που να ενισχύουν την τελική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, προσφέροντας παράλληλα καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής·

68.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή γνώσεων με όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια νοοτροπίας αξιολόγησης και, κυρίως, στην καλλιέργεια αποτελεσματικής νοοτροπίας επιδόσεων·

Δραστηριότητες δημοσιονομικής στήριξης

69.  παρατηρεί ότι από τις συνολικές πληρωμές ύψους 5 746 000 EUR ποσό 1 266 440 EUR (ή το 22%) διατέθηκε το 2015 για δημοσιονομική στήριξη·

70.  θεωρεί ότι η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί μέσο παροχής βοήθειας προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο ενισχύει την ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, και έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική στήριξη συνεπάγεται πιστωτικούς κινδύνους και μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας μέσω της δημοσιονομικής στήριξης, συγκεκριμένα, παρέχοντας προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης και τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια έκθεση δημοσιονομικής στήριξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2016, και η οποία εξετάζει βασικούς δείκτες αποτελεσμάτων για το 2015 στις διάφορες χώρες που λαμβάνουν δημοσιονομική στήριξη από την Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής στην προσεχή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

72.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της δημοσιονομικής στήριξης είναι απαραίτητο να τηρούνται σταθερά τα τέσσερα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την προσυμβατική φάση, και να συνεκτιμάται η εξέλιξη των δεδηλωμένων στόχων και των συμφωνηθέντων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων·

73.  τονίζει ότι πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς η συμβολή της δημοσιονομικής στήριξης στα επιθυμητά αναπτυξιακά αποτελέσματα, ενώ η χρήση της πρέπει να εξαρτάται από τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και τη δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία, καθώς και από την πλήρη διαφάνεια έναντι των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτών των δικαιούχων χωρών· θεωρεί ζήτημα προτεραιότητας να συνδεθεί αυτή η στήριξη με την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες που δέχονται δημοσιονομική στήριξη·

74.  θεωρεί ότι τα κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά την εκταμίευση αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές·

75.  θεωρεί ότι απαιτείται ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας και του πλαισίου της λογικής αλυσίδας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αποφάσεων και των προϋποθέσεων των πληρωμών μέσω της σαφούς σύνδεσης των πληρωμών με την επίτευξη αποτελεσμάτων, επιλεγμένων στόχων και προκαθορισμένων κύριων δεικτών απόδοσης· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να επιδιώξουν, αντιστοίχως, την περαιτέρω εδραίωση του πλαισίου εποπτείας τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και να παρέχει πιο συστηματική ενημέρωση στον τομέα αυτόν·

76.  καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Addis Tax», που ξεκίνησε το 2015, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών· θεωρεί επίσης ότι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η διαφθορά και η απάτη αποτελούν την κύρια διάσταση κινδύνου που πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικό και διεξοδικό έλεγχο·

Ανάπτυξη της διάστασης εποπτείας των καταπιστευματικών ταμείων και των συνδυαστικών μέσων

77.  αναγνωρίζει το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η ανάπτυξη ειδικών καταπιστευματικών ταμείων ως μέσων συγκέντρωσης οικονομικών πόρων από διάφορους φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της ευελιξίας και την επιτάχυνση της απόκρισης της Ένωσης σε διεθνή ζητήματα, σοβαρές κρίσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει, ωστόσο, ότι τα έργα μικρής κλίμακας με σαφώς καθορισμένους στόχους, φορείς εκμετάλλευσης και δικαιούχους, τα οποία παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ανταποκρίνονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μπορούν επίσης να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απάντηση της Ένωσης σε αυτές τις προκλήσεις·

78.  πιστεύει ότι η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των όποιων νέων αναπτυξιακών εργαλείων και των ΕΤΑ θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ιδίως σε σχέση με τον αντίκτυπο της βοήθειας, τη διαχείριση και το διοικητικό κόστος έναντι των συνολικών συνεισφορών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εν λόγω νέα αναπτυξιακά εργαλεία θα συνάδουν πάντα με τη συνολική στρατηγική της Ένωσης και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής·

79.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό καταπιστευματικών ταμείων και συνδυαστικών πλατφορμών που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη με σοβαρά ποσά αλλά δεν είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει με έμφαση πιθανά ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· προειδοποιεί την Επιτροπή για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εξωτερική ανάθεση και η αποδυνάμωση των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να βοηθήσει στην αξιολόγηση των κινδύνων, να βελτιώσει συνολικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων μέσω των καταπιστευματικών ταμείων με εκείνην των επενδύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση ΕΤΑ·

80.  σημειώνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούσαν μέρος μιας ad hoc λύσης που δείχνει ότι το ΕΤΑ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για μια ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σοβαρές κρίσεις· πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποδείξει η λύση αυτή την αποτελεσματικότητά της·

81.  αναγνωρίζει τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική (EUTF), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, μολονότι το Κοινοβούλιο έχει ενισχυμένη εποπτεία του προγραμματισμού του ΕΤΑ με βάση πολιτική δέσμευση που έχει αναληφθεί από την Επιτροπή· παρατηρεί ότι έχει καταβληθεί το 57% του αρχικού ποσού το οποίο είχαν υποσχεθεί τα κράτη μέλη και άλλοι χορηγοί βοήθειας (Ελβετία και Νορβηγία) για το EUTF (ήτοι 47,142 εκατομμύρια ευρώ)· επισημαίνει ότι για το EUTF θα χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΑ και ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν μόλις 81,492 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδή το 4,3% του προβλεπόμενου ποσού των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ)· σημειώνει ότι, όσον αφορά το καταπιστευματικό ταμείο Bekou, έχει δεσμευτεί και καταβληθεί το ποσό των 34,925 εκατομμυρίων ευρώ·

82.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένους μηχανισμούς ελέγχου με στόχο την εξασφάλιση πολιτικού ελέγχου, ιδίως από το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των εν λόγω νέων μέσων στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές για την εποπτεία των μέσων αυτών, με ειδικούς στόχους, επιμέρους στόχους και αναθεωρήσεις·

83.  εκφράζει έντονη ανησυχία για την ανεπαρκή εξειδίκευση των στόχων και την απουσία δεσμευτικών δεικτών και μετρήσιμων στόχων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των καταπιστευματικών ταμείων· ζητεί να ενισχυθούν περαιτέρω οι ρυθμίσεις παρακολούθησης των επιδόσεων (ή οι πίνακες αποτελεσμάτων ή τα πλαίσια) όσον αφορά τις προγραμματισμένες δράσεις και να περιληφθούν μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι προς τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ·

84.  ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες μόχλευσης που έχουν επιτευχθεί από τους συνδυαστικούς μηχανισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα σε σύγκριση με τα κλασικά μέσα στήριξης της Ένωσης·

Ενίσχυση των πλαισίων συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς

85.  παρατηρεί ότι οι παρεμβάσεις των ΕΤΑ που υλοποιούνται μέσω έμμεσης διαχείρισης σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς ανάπτυξης ανήλθαν σε 810 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 347 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν μέσω των Ηνωμένων Εθνών·

86.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς σε ορισμένα ειδικά πλαίσια· επισημαίνει, ωστόσο, ορισμένες επαναλαμβανόμενες αδυναμίες, όπως το επίπεδο των δημοσιονομικών σφαλμάτων που επηρεάζουν το επίπεδο του ποσοστού σφάλματος, οι αδυναμίες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, το πρόβλημα σε σχέση με την ανάληψη της ίδιας ευθύνης των αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, η έλλειψη προβολής της Ένωσης ως χορηγού και η ανάγκη να εναρμονιστούν οι προσδοκίες όσον αφορά τον προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα και τη σχέση κόστους/οφέλους·

87.  ιδίως στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών με πολλαπλούς χορηγούς, ενθαρρύνει την Επιτροπή ή τους διεθνείς οργανισμούς:

i)  να αξιολογούν και να προγραμματίζουν τα μελλοντικά οφέλη των έργων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εταίρος συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα και τον ευρύτερο αντίκτυπο, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα ερωτήματα σχετικά με την ανάληψη της ίδιας ευθύνης των αποτελεσμάτων, δηλ. ποιο τμήμα των αποτελεσμάτων μπορεί να αποδοθεί στη χρηματοδότηση της Ένωσης ή στις παρεμβάσεις άλλων χορηγών·

ii)  να συνδυάζουν τα πλαίσια διακυβέρνησής τους με τα πλαίσια που χρησιμοποιεί η Ένωση, ιδίως μέσω της βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν· θεωρεί ότι η υποκαταστασιμότητα των πόρων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά λόγω του υψηλού επιπέδου πιστωτικού κινδύνου·

iii)  να βελτιώσουν τα μοντέλα των πλαισίων συνεργασίας που χρησιμοποιούνται με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί πιο ενδελεχής έλεγχος του διοικητικού κόστους·

iv)  να εξασφαλίσουν με τη συνοχή μεταξύ των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, και των δράσεων και πολιτικών της Ένωσης συνολικά·

Η διαχείριση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική

88.  σημειώνει ότι το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (APF) είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης που προορίζεται για τη στήριξη της συνεργασίας με την Αφρική στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, στο πλαίσιο του οποίου το 2015 αναλήφθηκαν υποχρεώσεις συνολικού ύψους 901,2 εκατομμυρίων ευρώ, συνάφθηκαν συμβάσεις 600 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό του έχει καταβληθεί στο πλαίσιο του ενδέκατου ΕΤΑ· σημειώνει ότι η διαχείριση του 90% περίπου των κονδυλίων του APF πραγματοποιείται μέσω συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία είναι η αρχή υλοποίησης της Αφρικανικής Ένωσης·

89.  σημειώνει ότι η Επιτροπή τηρεί δύσπιστη στάση έναντι της εκτέλεσης του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, που βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και χρόνια· εκφράζει εν προκειμένω κατάπληξη για την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει ακόμη περισσότερους αναπτυξιακούς πόρους για μέτρα ασφάλειας στην Αφρική· υπογραμμίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική από το ΕΤΑ θεωρείται προσωρινή λύση εδώ και 15 χρόνια· τονίζει ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια συνιστούν πολύ σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση των μέτρων ασφάλειας στην Αφρική όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι ανύπαρκτες οι δαπάνες της Ένωσης για την ασφάλεια για αναπτυξιακούς σκοπούς·

90.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σύστημα ελέγχου για τη διαχείριση και την επιχειρησιακή παρακολούθηση του APF δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό ώστε να προστατεύσει τα ΕΤΑ από παράνομες και παράτυπες δαπάνες, και η εφαρμογή των μέτρων μετριασμού ήταν ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των θεσμικών αδυναμιών που εντοπίστηκαν· εκφράζει επίσης τη λύπη του για τις αδυναμίες των συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες του APF·

91.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των πυλώνων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού δεν ελήφθησαν υπόψη, συγκεκριμένα όσον αφορά τη μη συμμόρφωση των διαδικασιών λογιστικής, δημοσίων συμβάσεων και μεταβίβασης σε δευτερεύοντες διατάκτες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν ταχύτερα τα διορθωτικά μέτρα·

92.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη διοίκηση, τον συντονισμό και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. υπηρεσίες της Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και αντιπροσωπείες της Ένωσης) όσον αφορά την παρακολούθηση της χρηματοδότησης του APF και την υποβολή εκθέσεων για τα εν εξελίξει έργα·

93.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σε εύθετο χρόνο έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα, το επίπεδο των ανακτήσεων και τις βελτιώσεις στη διαχείριση των πόρων από το APF·

Συνεργασία με τις ΥΧΕ

94.  γνωρίζει ότι τα ΕΤΑ εστιάζουν κυρίως στις αφρικανικές χώρες και θεωρεί ότι οι ΥΧΕ δεν θα πρέπει να παραμελούνται σε επίπεδο πολιτικών στόχων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει περισσότερες συνέργειες με τις εσωτερικές και οριζόντιες πολιτικές της Ένωσης, με την ουσιαστική συμμετοχή των ΥΧΕ·

95.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιδόσεις, από άποψη βοήθειας, και τον αντίκτυπο που έχει η αναπτυξιακή πολιτική αλλά και άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές στις χώρες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τις ΥΧΕ· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της από ΥΧΕ σε εξόχως απόκεντρη περιφέρεια το 2014·

96.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα ωφελεί με δίκαιο και ισότιμο τρόπο όλες τις ΥΧΕ· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις διοικήσεις των ΥΧΕ στην υλοποίηση των έργων του ΕΤΑ, ιδίως μέσω της κατάρτισης και της παροχής τεχνικής βοήθειας·

97.  υπενθυμίζει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των ΥΧΕ· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα στοχοθετημένους ΒΔΕ για την παροχή χρηματοδότησης σε ΥΧΕ· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της παράτασης της προπαρασκευαστικής ενέργειας εντός του σχεδίου BEST (προαιρετικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης), έναν μόνιμο μηχανισμό για την προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη υπηρεσιών οικοσυστήματος και την καταπολέμηση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ·

98.  καλεί και πάλι την Επιτροπή να θεσπίσει έως το 2020 ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τις ΥΧΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους και την ιδιότητά τους ως μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η απάντηση του ΕΤΑ σε επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις

Το μεταναστευτικό ζήτημα και η αναπτυξιακή βοήθεια

99.  υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης είναι η μείωση και, ενδεχομένως, η εξάλειψη της φτώχειας, και ότι το ΕΤΑ έχει μέχρι στιγμής επιτύχει πρόοδο στις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ· θεωρεί ότι τα ζητήματα της επιτυχούς αναπτυξιακής βοήθειας και της μετανάστευσης είναι αλληλένδετα, δεδομένου ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών αδυναμιών και ότι ο μετριασμός των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης επιτυγχάνεται συχνά μέσω στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακής βοήθειας·

100.  σημειώνει την πρόσφατη έγκριση της συνολικής στρατηγικής της Ένωσης για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, η οποία εδραιώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης και εντάσσει τη μετανάστευση και την ασφάλεια στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης και συνεργασίας·

101.  υπενθυμίζει τη στάση του Κοινοβουλίου έναντι μιας ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης με βάση ένα νέο μείγμα πολιτικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ταυτόχρονα την υποστήριξη μιας αλλαγής στον τρόπο χρηματοδότησης της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης·

102.  γνωρίζει ότι η Ένωση έχει αυξήσει τη στήριξή της για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πόροι δεν θα μετατοπιστούν προς την προώθηση της ασφάλειας χωρίς την παράλληλη ενίσχυση της στήριξης για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

103.  πιστεύει ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής κρίσης έχει δημιουργήσει την ανάγκη για μια πιο ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση και παροχή βοήθειας· θεωρεί χρήσιμο να αναπτυχθεί ένας κατάλληλος κωδικός τομέα για τη μετανάστευση στο πλαίσιο της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, με στόχο την καλύτερη ένταξη της μετανάστευσης στην αναπτυξιακή ατζέντα, τη διευκόλυνση της κωδικοποίησης και της χρήσης των πόρων, και την καλύτερη ανίχνευση και παρακολούθηση των ποσών που προορίζονται για την εξωτερική δράση για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

104.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση να δρομολογηθεί εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο στην Αφρική, με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων στις επενδύσεις· φρονεί ότι το σχέδιο αυτό είναι ένα από τα καταλληλότερα και αποδοτικότερα μέσα για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου του Κοινοβουλίου να προσφερθούν στους ανθρώπους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και, συνεπώς, να αντιμετωπιστούν επίσης τα βαθύτερα αίτια της υπερβολικής μετανάστευσης από την Αφρική·

105.  αναγνωρίζει ότι τα κονδύλια του ΕΤΑ συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της τρέχουσας παγκόσμιας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης· επισημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση των κονδυλίων του ΕΤΑ για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις, όπως είναι οι έλεγχοι ασφαλείας των συνόρων και τα αποτελεσματικά μέτρα επιστροφής· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει εποικοδομητικά για να επιτύχει συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης, του ΕΤΑ και της διμερούς συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα που αφορούν την αποτροπή της μεταναστευτικής κρίσης·

106.  ζητεί τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής κατανόησης και του στρατηγικού πλαισίου των εξωτερικών πολιτικών και των πολιτικών επιλογών της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης σε συνεργασία με τους βασικούς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια, καθώς και μια συντονισμένη και συνεκτική κινητοποίηση των μηχανισμών για την εξωτερική μετανάστευση βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εντός ή εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της Ένωσης·

107.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμβαδίζει η απαίτηση για καλύτερα αποτελέσματα με τη διαθεσιμότητα επαρκών κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας κατά τον σχεδιασμό της συνολικής και βιώσιμης απόκρισης της Ένωσης στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις που προκαλεί η μεταναστευτική κρίση· θεωρεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική πρέπει να εκταμιεύονται αποτελεσματικότερα και να πληρούν κριτήρια «προστιθέμενης αξίας», προκειμένου να προσφέρονται στους ανθρώπους επαρκείς συνθήκες διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους και σε άλλες χώρες ΑΚΕ·

108.  καλεί όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους να προβληματιστούν και να βρουν κατάλληλες λύσεις για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας στις παρεμβάσεις, της συμπληρωματικότητας, του ύψους και της αναγκαίας μόχλευσης των κονδυλίων, καθώς και των ενδεχόμενων συνεργειών και της συνολικής προσθετικότητας των παρεμβάσεων της Ένωσης·

109.  θεωρεί ότι η ύπαρξη κατακερματισμένων μέσων με δικούς τους ειδικούς στόχους αλλά χωρίς καμία μεταξύ τους διασύνδεση, εμποδίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία του τρόπου εκτέλεσης των κονδυλίων και τον προσδιορισμό των ευθυνών, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σαφής εκτίμηση των ποσών που πράγματι δαπανήθηκαν για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης για τη μετανάστευση· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας· κρίνει αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι τρόποι χρήσης των υφιστάμενων μέσων πολιτικής με μια σαφή και ανανεωμένη διάρθρωση στόχων, ώστε να αυξηθεί η συνολική τους αποτελεσματικότητα και προβολή·

110.  πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάλληλη στόχευση της βοήθειας στα διαφορετικά και εξελισσόμενα ζητήματα της εξωτερικής μετανάστευσης, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η επάρκεια της εποπτείας των εκταμιευόμενων κονδυλίων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπεξαίρεσης κονδυλίων και διπλής χρηματοδότησης, και παράλληλα να εξασφαλιστεί ότι άλλες χώρες ΑΚΕ θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τη βοήθεια του ΕΤΑ·

111.  πιστεύει ότι υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και των συνδεόμενων με αυτήν προκλήσεων, της μετανάστευσης και της ανάπτυξης· ζητεί να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση αυτής της διασύνδεσης στο πλαίσιο της κατανομής της αναπτυξιακής βοήθειας και των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να μην αυξήσουν απλώς τους πόρους που δαπανώνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση χωρίς να λάβουν υπόψη τους τα έργα που αποσκοπούν σε προσαρμογές στην αλλαγή του κλίματος και άλλα αναπτυξιακά έργων·

Συνεισφορές της ΕΤΕπ

112.  σημειώνει ότι, το 2015, διατέθηκε ποσό ύψους 936 εκατομμυρίων ευρώ για τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, σε έργα που υλοποιούνται σε 15 χώρες και 6 περιφερειακές ομάδες·

113.  υποστηρίζει τους γενικούς στόχους του πλαισίου της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ, δηλαδή τη στήριξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη της απασχόλησης και των κοινωνικοοικονομικών υποδομών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και βασικών υποδομών στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Υποδομών ΕΕ-Αφρικής·

114.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να συμβάλει στην απάντηση της Ένωσης σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, ειδικότερα μέσω της δέσμης μέτρων της ΕΤΕπ για τη μετανάστευση στις χώρες ΑΚΕ και της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα, με στόχο την παροχή στήριξης στην Ένωση και τις χώρες εταίρους για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που συμβάλλουν στη μετανάστευση, ως προστάδιο του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο κατάλληλος πολιτικός και δημοκρατικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ αποτελεί συνεχή πρόκληση·

115.  καλεί την ΕΤΕπ να επιμείνει και να δίνει προτεραιότητα στις μακροχρόνιες συνέπειες των επενδύσεων και στη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη από κάθε οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη·

116.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα διότι αυτός αποτελεί καίρια κινητήρια δύναμη της βιωσιμότητας, να υποστηρίξει βασικές υποδομές κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα άμεσου ενδιαφέροντος για τους δικαιούχους και να αναζητήσει νέους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους στον ειδικό τομέα της μικροχρηματοδότησης· παροτρύνει την ΕΤΕπ να αυξήσει την προσθετικότητα μέσω μιας καλύτερης αιτιολόγησης της χρήσης των κονδυλίων·

117.  καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει την τακτική εποπτεία των εν εξελίξει έργων και την ουσιαστική εκπλήρωση των αρχικών στόχων και των αρχικών κριτηρίων κατά τη διάρκεια ζωής του έργου· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανή εξέλιξη ενός έργου και των στόχων του·

118.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δεύτερη έκθεση της ΕΤΕπ το 2015 σχετικά με τα αποτελέσματα των εξωτερικών δράσεων και τη χρήση του πλαισίου αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3 Pillar Assessment – 3PA) και του πλαισίου για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (Results Measurement – ReM) για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των επενδυτικών έργων·

119.  πιστεύει ότι το πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων της Επενδυτικής Διευκόλυνσης θα πρέπει να μετρά τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη για κάθε έργο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να επιδιώκονται οι ίδιοι στόχοι και στρατηγικές με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης· καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τις δραστηριότητές της με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης·

120.  ζητεί να κοινοποιούνται συστηματικά οι συμφωνίες δανεισμού της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ και να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις και τα κατευθυντήρια έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου·

121.  θεωρεί τον έλεγχο της επενδυτικής διευκόλυνσης ορθή πρακτική από την άποψη της σύμπραξης και του συνεργατικού ελέγχου μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα έργα που υλοποιούνται στις ΥΧΕ και τα κεφάλαια που χορηγούνται σε αυτές δεν καλύπτονται από τον έλεγχο· εκφράζει τη λύπη του διότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ετήσιου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας και δεν υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγής του Κοινοβουλίου·

Πορεία προς τη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού

122.  αναγνωρίζει τα επιτεύγματα του ΕΤΑ, έχοντας συγχρόνως υπόψη ότι θα πρέπει να εξεταστούν νέες προοπτικές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο τοπίο των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ και στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων στόχων, ιδίως η σύνδεση μεταξύ ειρήνης, ανθρωπιστικής βοήθειας, κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που συνδέονται με αυτήν, απώλειας βιοποικιλότητας και μετανάστευσης·

123.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016, και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για το μέλλον των σχέσεων Ένωσης-ΑΚΕ·

124.  διαπιστώνει ότι, ενώ η Επιτροπή πρότεινε σημαντικές απλουστεύσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό, κάθε ΕΤΑ εξακολουθεί να διέπεται από τον αντίστοιχο δικό του δημοσιονομικό κανονισμό· πιστεύει ότι ένας ενιαίος δημοσιονομικός κανονισμός θα μείωνε την πολυπλοκότητα στη διαχείριση και την υλοποίηση των διαφόρων ΕΤΑ· τονίζει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενσωμάτωση των ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

125.  πιστεύει ότι στη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων της ανάπτυξης και όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, ενώ κεντρική θέση θα πρέπει να έχουν στοιχεία όπως η καταπολέμηση των ανισοτήτων και οι δράσεις υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης·

126.  προσδοκά πως θα ενημερωθεί πλήρως και πως θα ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 11ου ΕΤΑ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη και η οποία θα πρέπει επίσης να σέβεται πλήρως τις αρχές της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας που επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στο φόρουμ υψηλού επιπέδου της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι, ιδίως όσον αφορά τον ενστερνισμό των προτεραιοτήτων από τις δικαιούχες χώρες.

127.  συνιστά η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού να μην περιορίζεται σε οικονομικά ζητήματα και να προωθεί έναν αποτελεσματικό πολιτικό διάλογο· υπενθυμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας·

128.  θεωρεί ότι η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να προωθεί την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα, συγκεκριμένα μέσω της καθιέρωσης τοπικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση των έργων σε τοπικό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης·

129.  ζητεί να αναγνωριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των συνδεόμενων με αυτήν προκλήσεων και της απώλειας βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς παράγοντες· πιστεύει ότι η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη των δικαιούχων χωρών και ιδίως στο ζήτημα της ενεργειακής αυτάρκειας·

130.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη νησιωτική διάσταση στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, και να δημιουργήσει ένα ειδικό μέσο για τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανομή των πόρων, η βελτίωση των επιδόσεων και η προσαρμογή του ελέγχου·

131.  προτείνει στην Επιτροπή να παρέχει εκ των προτέρων αξιολόγηση και πιο συστηματική ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής στις χώρες και περιφέρειες στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη περισσότερων συνεργιών μεταξύ όλων των ταμείων που υπάρχουν στις εν λόγω περιοχές·

132.  επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια στήριξη του Κοινοβουλίου για εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, προκειμένου να ενισχυθούν ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία, και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η προβολή της χρήσης του ΕΤΑ· υπογραμμίζει επίσης ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μειώσει το κόστος των συναλλαγών και θα απλουστεύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και λογιστικής, δεδομένου ότι θα υπάρχει μία μόνο δέσμη διοικητικών κανόνων και δομών λήψης αποφάσεων·

Επακολούθηση των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου

133.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του εξέταση της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή.

6.3.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2202(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paul Rübig

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, για μία ακόμη φορά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν σε θέση να εκδώσει μια θετική δήλωση αξιοπιστίας για τις δαπάνες του ΕΤΑ το 2015· επισημαίνει το συγκριτικά υψηλό ποσοστό σφάλματος (5,8%), εάν δεν συνυπολογιστούν οι μη επιρρεπείς σε σφάλμα δαπάνες, όπως η δημοσιονομική υποστήριξη και οι πληρωμές προς διεθνείς οργανισμούς· σημειώνει ότι αυτό το ποσοστό σφάλματος είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι εκείνο της δαπάνης για το κεφάλαιο «Ευρώπη στον κόσμο» από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει το γεγονός αυτό·

2.  επιδοκιμάζει, κατ’ αρχήν, τις συγκεκριμένες προσπάθειες για την ταχεία συγκέντρωση νέων κεφαλαίων και την επιδίωξη της μόχλευσής τους με σκοπό την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όταν συστάθηκε το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (EUTF), μολονότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ενισχυμένη αρμοδιότητα εποπτείας του προγραμματισμού του ΕΤΑ με βάση μια πολιτική δέσμευση που έχει αναληφθεί από την Επιτροπή· επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 1,5 δισ. EUR από το 11ο ΕΤΑ για το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ ενώ άλλοι χορηγοί ανέλαβαν δέσμευση για 81,5 εκατ. EUR· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή είχε καταβάλει μόνο 47,14 εκατ. EUR· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η διαφάνεια των αποφάσεων και η λογοδοσία σχετικά με τα προγράμματα του EUTF και υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη μια κατάλληλη μορφή διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εν προκειμένω· υπενθυμίζει ότι το ταμείο αυτό έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, των οικονομικών προοπτικών, της ισότητας ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης·

3.  υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία που έχουν για την αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης οι διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας τις οποίες έχει προσυπογράψει η Ένωση, όπως οι αρχές της κυριότητας, της μη συνδεδεμένης βοήθειας, των αμοιβαία αποδεκτών όρων και της ευθυγράμμισης με τις προτεραιότητες των δικαιούχων χωρών·

4.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν εκφράζει εμπιστοσύνη στην εκτέλεση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, που βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και χρόνια· εκφράζει στη συνάρτηση αυτή την έκπληξή του για την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει ακόμη περισσότερους αναπτυξιακούς πόρους για μέτρα ασφάλειας στην Αφρική· υπογραμμίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική από το ΕΤΑ θεωρείται προσωρινή λύση εδώ και 15 χρόνια· τονίζει ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια συνιστούν μια πολύ σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση των μέτρων ασφάλειας στην Αφρική όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δεν υπάρχουν δαπάνες της Ένωσης για την ασφάλεια για αναπτυξιακούς σκοπούς·

5.  διαπιστώνει ότι ενώ η Επιτροπή πρότεινε σημαντικές απλουστεύσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό, κάθε ΕΤΑ εξακολουθεί να διέπεται από τον αντίστοιχο δικό του δημοσιονομικό κανονισμό· πιστεύει ότι ένας ενιαίος δημοσιονομικός κανονισμός θα μείωνε την πολυπλοκότητα στη διαχείριση και την υλοποίηση των διαφόρων ΕΤΑ· τονίζει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενσωμάτωση των ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

6.  υποστηρίζει τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά τονίζει ότι η συμβολή στα επιθυμητά αναπτυξιακά αποτελέσματα πρέπει να παρακολουθείται στενά και η χρήση τους πρέπει να εξαρτάται από τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία, καθώς και από την πλήρη διαφάνεια έναντι των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτών των δικαιούχων χωρών·

7.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη, με την εισαγωγή της αρχής της «επιβράβευσης των επιδόσεων», λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας· πιστεύει ότι όσο περισσότερο και όσο ταχύτερα μια χώρα σημειώνει πρόοδο στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της για την ανάπτυξη και εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, τόσο περισσότερη στήριξη θα πρέπει να δέχεται από την ΕΕ· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την έντονη εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο·

8.  προσδοκά πως θα ενημερώνεται πλήρως και θα ζητείται η γνώμη του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 11ου ΕΤΑ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται ότι θα ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, η οποία ωστόσο θα πρέπει να σέβεται πλήρως και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας που επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στο φόρουμ υψηλού επιπέδου της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι, ιδίως όσον αφορά την κυριότητα των προτεραιοτήτων από τις δικαιούχους χώρες·

9.  καλεί και πάλι την Επιτροπή να θεσπίσει από το 2020 ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, όπου θα λαμβάνεται υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους και η ιδιότητά τους ως μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Στέλιος Κούλογλου, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ádám Kósa, Paul Rübig

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ECR

Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους

NI

Ελευθέριος Συναδινός

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

0

0

•Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 287.

(2)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 297.

(3)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(4)

ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(5)

ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.

(7)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

(8)

ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.

(9)

ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.

(11)

ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(14)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 287.

(15)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 297.

(16)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(17)

ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(18)

ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.

(19)

ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.

(20)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

(21)

ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.

(22)

ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(23)

ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.

(24)

ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.

(25)

ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.

(26)

ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(27)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(28)

ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(29)

Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»), ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.

(30)

Ανακοίνωση CAB D(2016) Ares 06675546

(31)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(32)

Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.

(33)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ετήσια έκθεση 2015, σελίδα 295, γράφημα 2, χρήση πόρων ΕΤΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου