Postopek : 2016/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0126/2017

Predložena besedila :

A8-0126/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.50

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0181

POROČILO     
PDF 577kWORD 53k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015

(2016/2183(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015

(2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8 Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencija za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015

(2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(5),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(6) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(7), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(8), zlasti člena 8 Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015

(2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2015 znašal 125.000 EUR, kar je 20,19 % več kot leta 2014; ker 119.000 EUR (95,2 %) proračuna agencije izvira iz proračuna Unije in 6.000 EUR (4,8 %) iz lastnih prihodkov (bančne obresti na vplačani kapital);

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 98,92 %, kar je 7,84 % več kot leta 2014; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za plačila znašala 62,86 %, kar je 18,27 % manj kot leta 2014; poziva agencijo, naj v prihodnosti v največji možni meri spoštuje načelo enoletnosti;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov II (odhodki iz poslovanja) znašala 41.482 EUR (50,5 %), v primerjavi z 8.970 EUR (14,9 %) leta 2014; na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da so bili ti prenosi povezani z nabavo strojne opreme IT in svetovalnimi storitvami, naročenimi v četrtem četrtletju leta 2015, ki so se nadaljevale tudi po koncu leta, predvsem zaradi zamud pri sprejemanju odločitev glede možnosti uporabe okvirnih pogodb GD za informatiko Komisije (DIGIT);

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.  ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2015 imela 17 zaposlenih in da so vsi uradniki Komisije; poleg tega ugotavlja, da eno delovno mesto pogodbenega uslužbenca ni bilo zapolnjeno, potem ko je prejšnji uslužbenec dal odpoved;

Druge pripombe

4.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je v letu 2015 obdelala 375 transakcij, vključno s pogodbami, spremembami in obvestili o dejavnostih z začetka cikla, da bi zagotovila zanesljivo oskrbo z jedrskim materialom;

5.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 pripravila in svojemu svetovalnemu odboru predložila osnutek predloga za spremembo pravil, da bi jih uskladila s trenutnimi tržnimi praksami; poleg tega ugotavlja, da bo, če bo sprejet, to prvi pregled pravil vse od leta 1975; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o novostih pri spreminjanju teh pravil;

°

°  °

6.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](9) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 184.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 184.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(5)

UL C 449, 1.12.2016, str. 184.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 184.

(7)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(8)

UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(9)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo