Postopek : 2016/2170(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0129/2017

Predložena besedila :

A8-0129/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.52

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0183

POROČILO     
PDF 608kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2016/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2016/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2015 z odgovori Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0129/2017),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2016/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori Eurojusta(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(9), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0129/2017),

1.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2016/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0129/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Eurojusta razvidno, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2015 znašal 33 818 351 EUR; ker celotni proračun Eurojusta izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Eurojusta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  priznava, da so bili glede na ugotovitve iz poročila Računskega sodišča v zvezi s spremljanjem prejšnjih razrešnic sprejeti popravljalni ukrepi, pri čemer sta bili dve pripombi označeni kot „se izvaja“, ena pa kot „ni relevantno“;

2.  priznava, da Eurojust ob posvetovanju z generalnima direktoratoma Komisije za pravosodje in potrošnike ter za proračun ocenjuje uporabo diferenciranih sredstev, da bi zagotovil financiranje operativnih dejavnosti, ki jih ni mogoče načrtovati vnaprej in se morajo izvajati skozi vse leto;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,99 %, kar je 0,17 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 89 %, kar je 1,69 % več kot leta 2014;

4.  obžaluje, da se je Eurojust zaradi znanih strukturnih težav z njegovim financiranjem soočal s težavami pri razpoložljivosti proračunskih sredstev in da se je že drugo leto zapored moral zateči k blažitvenim ukrepom, predvidenim v spremembi proračuna; obžaluje, da je moral zaradi finančne negotovosti preložiti nekatere od svojih tekočih dejavnosti in dragocene tehnološke spremembe; zahteva, da Eurojust in Komisija rešita znane strukturne težave in v prihodnjih letih zagotovita ustrezno raven financiranja;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je bil iz leta 2014 v leto 2015 prenesen znesek v višini 4 246 726 EUR, od katerega je bilo porabljenega 87,6 %; ugotavlja tudi, da je bil ob koncu leta razveljavljen znesek v višini 525 194 EUR, kar predstavlja podoben znesek, kot je bil razveljavljen v letu 2014;

6.  je seznanjen, da je glede na ugotovitve iz poročila Računskega sodišča obseg prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslovu II (upravni odhodki) znašal 1 600 000 EUR (21 %) v primerjavi s 1 500 000 EUR (20 %) v letu 2014; priznava, da se ti prenosi nanašajo predvsem na posebne pogodbe za varnostne in gostinske storitve, projekte IKT, strojno opremo in vzdrževanje, svetovanje in projektne stroške za nove prostore ter storitve, naročene konec leta in zagotovljene v letu 2016;

7.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij lahko deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  je seznanjen z dejstvom, da je Eurojust podpisal 23 pogodb v vrednosti več kot 15 000 EUR, kar je 14 % manj kot v letu 2014; ugotavlja, da je bil odprti postopek za oddajo javnega naročila uporabljen za 82,6 % pogodb, kar predstavlja 95,44 % razpisnih sredstev;

9.  ugotavlja, da je bila stopnja prostih delovnih mest Eurojusta na dan 31. decembra 2015 2,4 %, na dan 31. decembra 2014 pa 4,8 %; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo izpolnjenega 97,6 % kadrovskega načrta za leto 2015;

10.  ugotavlja, da je Eurojust v letu 2015 že drugič zmanjšal število delovnih mest, kar je 2 % ali štiri delovna mesta, da bi dosegel cilj 5-odstotnega zmanjšanja osebja, ki ga je potrdil proračunski organ; poleg tega ugotavlja, da je bilo treba v letu 2016 na področju upravne podpore izvesti zadnje zmanjšanje števila zaposlenih, kar je znašalo 1 % ali tri delovna mesta; priznava, da se je z zmanjšanjem števila zaposlenih povečal delež operativnih delovnih mest v tej organizaciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  ugotavlja, da je Eurojust ponovno potrdil ključno vlogo jasnih pravil o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti pri doseganju kulture zaupanja in boju proti goljufijam, kot je določeno v členu 22c kadrovskih predpisov; je seznanjen z dejstvom, da Eurojust pripravlja nova pravila o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; poudarja, da je na kolegiju Eurojusta 4. oktobra 2016 že bila opravljena predhodna razprava o osnutku pravil; poziva Eurojust, naj še naprej poroča o tem postopku in poznejšem sprejetju svojih pravil o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti;

12.  opaža, da so kratki povzetki življenjepisov članov kolegija objavljeni na spletu, ne pa tudi izjave o interesih; v zvezi s tem ugotavlja, da je januarja 2016 kolegij Eurojusta sprejel smernice za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov; ugotavlja tudi, da Eurojust trenutno končuje postopek zbiranja izjav o interesih, ki bodo pozneje objavljene na njegovem spletnem mestu; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Eurojust ni predvidel nobenega preverjanja ali posodabljanja izjav o interesih strokovnjakov, članov kolegija in osebja;

14.  obžaluje, da uprava in člani neodvisnega skupnega nadzornega organa niso objavili izjav o interesih; poziva, naj te izjave nemudoma objavijo; poziva Eurojust, naj sprejme praktična vodnika o institucionalnem vodenju in o navzkrižju interesov v skladu s smernicami Komisije iz decembra 2013 ter določi jasna pravila proti izmeničnemu zaposlovanju uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“);

Notranja revizija

15.  je seznanjen z navedbo iz letnega poročila Eurojusta, da je služba Komisije za notranjo revizijo zaradi omejenih virov za revizije IT preložila revizijo spremljanja in poročanja/temeljnih gradnikov zanesljivosti, ki je nato bila končno opravljena januarja 2016; z zanimanjem pričakuje naslednje letno poročilo Eurojusta in podrobnejše informacije o reviziji;

16.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo do 27. marca 2015 zaključila vsa predhodno neuresničena priporočila; opozarja, da je služba za notranjo revizijo leta 2014 revidirala upravljanje ter organizacijo koordinacijskih sestankov in koordinacijskih centrov v Eurojustu; je seznanjen z dejstvom, da je služba za notranjo revizijo leta 2015 izdala končno revizijsko poročilo z enim priporočilom, označenim kot „pomembno“; z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust izvedel popravljalne ukrepe, saj je priporočilo označeno kot „zaključeno“;

17.  je seznanjen z dejstvom, da je izvajanje projekta za izboljšanje računovodskega sistema na podlagi nastanka poslovnega dogodka omogočilo učinkovitejšo izrabo človeških virov uprave Eurojusta, medtem ko je novo orodje za registracijo časa (eRecording), ki ga od aprila 2015 za vse osebje uprave uporablja upravni direktor, predstavljalo korak naprej k spremljanju in poročanju na podlagi dejavnosti;

Druge pripombe

18.  spodbuja Eurojust, naj še naprej prednostno obravnava terorizem, trgovino z ljudmi in tihotapljenje ter kibernetsko kriminaliteto; pozdravlja dejstvo, da se države članice pogosteje udeležujejo usklajevalnih srečanj in uporabljajo koordinacijske centre ter da cenijo večjo udeležbo tretjih držav v skupnih preiskovalnih ekipah; pozdravlja, da število primerov, v katerih države članice zahtevajo pomoč Eurojusta, še narašča in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 23 %; meni, da bi bilo treba njegov proračun temu ustrezno povečati;

19.  je seznanjen, da se Eurojust v sodelovanju z državo članico gostiteljico pripravlja na preselitev v svoje nove prostore; ugotavlja, da se je gradnja prostorov začela spomladi 2015, selitev pa je bila načrtovana za pomlad 2017; poziva Eurojust, naj organu za podelitev razrešnice tudi v prihodnje poroča o selitvi v nove prostore ter pripravi približno oceno celotnih stroškov selitve;

20.  z zaskrbljenostjo ugotavlja veliko neravnovesje med spoloma v višjem vodstvu Eurojusta in med člani njegovega kolegija; poziva Eurojust, naj čim prej popravi to neravnovesje in o rezultatih obvesti Evropski parlament in Svet;

21.  ugotavlja, da ima Eurojust 7 službenih vozil, katerih stroški znašajo 20 000 EUR na leto;

22.  ugotavlja, da je 64 zaposlenih v letu 2015 opravljalo dejavnosti zunaj prostorov, stroški za to pa so znašali 9 346,98 EUR (146,04 EUR na osebo);

23.  obžaluje, da je Eurojust v letnem poročilu za leto 2015 navedel, da korupcija ni med prednostnimi nalogami Unije; ugotavlja, da tej izjavi nasprotuje 90 primerov korupcije, v katerih je bil Eurojust po navedbah iz svojega letnega poročila v letu 2015 zaprošen za strokovno mnenje (dvakrat več kot v letu 2014); priznava, da so bile Grčija, Romunija in Hrvaška države članice, ki so vložile največ zahtev v zvezi s primeri korupcije;

°

°  °

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2017](11) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1. 3. 2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015

(2016/2170(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja zaključke Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Eurojusta pošteno predstavljajo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter da so transakcije zakonite in pravilne;

2.  spodbuja Eurojust, naj še naprej prednostno obravnava terorizem, trgovino z ljudmi in tihotapljenje ter kibernetsko kriminaliteto; pozdravlja dejstvo, da so se države članice pogosteje udeleževale usklajevalnih srečanj in uporabljale koordinacijske centre ter da cenijo večjo udeležbo tretjih držav v skupnih preiskovalnih ekipah; pozdravlja dejstvo, da število primerov, v katerih države članice zahtevajo pomoč Eurojusta, še narašča in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 23 %; meni, da bi morali njegov proračun temu ustrezno povečati; ugotavlja, da je bila v letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna Eurojusta, ki je znašal 33,818 milijona EUR, visoka in je dosegla 99,86 %;

3.  obžaluje, da je Eurojust v letnem poročilu za leto 2015 navedel, da korupcija ni med prednostnimi nalogami Unije; ugotavlja, da tej izjavi nasprotuje 90 primerov korupcije, v katerih je bil Eurojust po navedbah iz svojega letnega poročila v letu 2015 zaprošen za strokovno mnenje (dvakrat več kot v letu 2014); priznava, da so bile Grčija, Romunija in Hrvaška države članice, ki so vložile največ zahtev v zvezi s primeri korupcije;

4.  obžaluje, da se je Eurojust zaradi znanih strukturnih težav s financiranjem soočal s težavami pri razpoložljivosti proračunskih sredstev; obžaluje, da je moral zaradi finančne negotovosti preložiti nekatere od svojih tekočih dejavnosti in dragocene tehnološke spremembe; zahteva, da Eurojust in Komisija rešita znane strukturne težave in v prihodnjih letih zagotovita ustrezno raven financiranja;

5.  ugotavlja, da je bila raven sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena v naslednje leto za upravne odhodke, visoka (21 %); potrjuje, da je bila to v glavnem posledica proračunske negotovosti; obžaluje, da so zato nastali zapleti pri izvrševanju nekaterih pogodb o storitvah varovanja in sprejemov, projektih IKT, nakupu in vzdrževanju strojne opreme ter stroških svetovanja in projektov za nove prostore; kljub odkritim težavam pozdravlja zavezo Eurojusta, da bo skušal preprečiti neupravičene prenose v naslednje proračunsko leto;

6.  obžaluje, da uprava in člani neodvisnega skupnega nadzornega organa niso objavili izjav o interesih; poziva, naj te izjave nemudoma objavijo; poziva Eurojust, naj sprejme praktična vodnika o institucionalnem vodenju in o navzkrižju interesov v skladu s smernicami Komisije iz decembra 2013 ter določi jasna pravila proti izmeničnemu zaposlovanju uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“); poziva Eurojust, naj v skladu s členom 22(c) kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejme zavezujoče notranje predpise o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 193.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 193.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 193.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 193.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo