Förfarande : 2016/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2017

Ingivna texter :

A8-0129/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.52

Antagna texter :

P8_TA(2017)0183

BETÄNKANDE     
PDF 297kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015

(2016/2170(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015, med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015, med Eurojusts svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(9), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Eurojust för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 33 818 351 EUR. Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar att man enligt revisionsrättens rapport har vidtagit korrigerande åtgärder och att två kommentarer markerats som ”pågår” och en kommentar markerats som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojust i samarbete med kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor och generaldirektoratet för budget utvärderar användningen av differentierade anslag för att garantera finansieringen av den operativa verksamheten, som inte kan planeras i förväg och måste fortsätta under hela året.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten för 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket innebär en ökning med 0,17 % från 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89 %, vilket är en ökning med 1,69 % jämfört med 2014.

4.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust råkade ut för knapphet i budgeten beroende på kända strukturella problem med sin finansiering och att Eurojust för andra året i rad var tvunget att införa motåtgärder till följd av en ändringsbudget. Det är beklagligt att den finansiella osäkerhet som Eurojust ställdes inför gjorde det nödvändigt att senarelägga vissa av dess pågående insatser och skjuta upp värdefull teknisk utveckling. Parlamentet begär att Eurojust och kommissionen löser dessa kända strukturella problem och ser till att ordna en ordentlig finansieringsnivå för de kommande åren.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att det belopp som överfördes från 2014 till 2015 var 4 246 726 EUR, av vilka 87,6 % användes. Parlamentet noterar vidare att ett belopp på 525 194 EUR förföll vid årsskiftet, vilket motsvarar ett liknande belopp som för 2014.

6.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 1 600 000 EUR (21 %), jämfört med 1 500 000 EUR (20 %) för 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst rör specifika kontrakt avseende säkerhets- och representationstjänster, IKT-projekt, inköp och underhåll av hårdvara samt konsultuppdrag och projekteringskostnader för den nya byggnaden samt tjänster som beställts före årets slut och tillhandahölls 2016.

7.  Europaparlamentet noterar att överföringar kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom en byrås verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar att Eurojust undertecknade 23 kontrakt med ett värde som överstiger 15 000 euro, vilket motsvarar en liten minskning på 14 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar att ett öppet upphandlingsförfarande användes för 82,6 % av kontrakten, vilket motsvarar 95,44 % av det upphandlade beloppet.

9.  Europaparlamentet noterar att Eurojusts personalvakans den 31 december 2015 var 2,4 % jämfört med 4,8 % den 31 december 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 97,6 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen för 2015 var tillsatta.

10.  Europaparlamentet noterar att Eurojust 2015 genomförde den andra vågen av minskningar av antalet tjänster, vilket motsvarar 2 % eller fyra tjänster, för att uppnå personalminskningsmålet på 5 % som godkänts av budgetmyndigheten. Parlamentet konstaterar vidare att den sista vågen av minskningar av antalet tjänster, som motsvarar 1 % eller en tjänst, skulle genomföras under 2016 inom området administrativt stöd. Parlamentet noterar att personalminskningarna ledde till en ökad andel operativa jobb inom organisationen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar att tydliga regler för att skydda uppgiftslämnare är viktiga i uppnåendet av en tillitsfrämjande kultur och i kampen mot bedrägerier, i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar att Eurojust för närvarande utarbetar nya regler för skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet noterar att en preliminär diskussion kring förslaget till regler ägde rum i Eurojusts kollegium redan den 4 oktober 2016. Parlamentet uppmanar Eurojust att fortsätta rapportera om processen och det efterföljande antagandet av reglerna för skydd av uppgiftslämnare.

12.  Europaparlamentet noterar att korta sammanfattningar av kollegiemedlemmars meritförteckningar publiceras på nätet, men att intresseförklaringarna inte gör det. Parlamentet noterar att Eurojusts kollegium antog en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter i oktober 2016. Parlamentet noterar också att Eurojust för närvarande håller på att slutföra processen med att sammanställa intresseförklaringar och att resultatet av detta så småningom kommer att publiceras på Eurojusts webbsida. Parlamentet uppmanar Eurojust att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ytterligare framsteg i denna fråga.

13.  Europaparlamentet noterar med oro att Eurojust inte har planerat för någon kontroll eller uppdatering av experternas, kollegiemedlemmarnas eller personalens intresseförklaringar.

14.  Europaparlamentet beklagar att administrationen och medlemmarna av den oberoende gemensamma tillsynsmyndigheten inte har offentliggjort sina intresseförklaringar. Dessa intresseförklaringar bör offentliggöras omedelbart. Eurojust uppmanas att anta praktiska riktlinjer dels för institutionell styrning och dels för intressekonflikter, i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013 samt införa tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst enligt Eurojusts årsrapport sköt upp sin revision om ”övervakning och rapportering/de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen” på grund av otillräckliga IT-baserade revisionsresurser, och att revisionen till slut genomfördes i januari 2016. Parlamentet ser fram emot Eurojusts nästa årsrapport och ytterligare uppgifter om revisionen.

16.  Europaparlamentet noterar att den 27 mars 2015 betraktades alla kvarstående rekommendationer som avslutade av kommissionens internrevisionstjänst. Parlamentet påminner om att kommissionens internrevisionstjänst 2014 genomförde en revision av förvaltningen och organisationen av Eurojusts samordningsmöten och samordningscentraler. Parlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst 2015 utfärdade en slutlig revisionsrapport med en rekommendation som markerades som ”viktig”. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust vidtagit korrigerande åtgärder och att rekommendationen är markerad som ”har genomförts”.

17.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av projektet för att främja periodiserad redovisning möjliggjorde en mer effektiv användning av Eurojusts förvaltnings personalresurser, medan det nya verktyget för tidsregistrering (eRecording) som implementerades av den administrativa direktören för hela administrationens personal i april 2015, innebär ett steg mot verksamhetsbaserad övervakning och rapportering.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet uppmuntrar Eurojust att fortsätta att prioritera terrorism, människohandel, smuggling och it-brottslighet. Det är positivt att medlemsstaterna allt mer utnyttjar samordningsmöten och samordningscentrum och att de uppskattar det ökande deltagande av tredjeländer i gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar att antalet fall där medlemsstaterna begär Eurojusts assistans fortsätter att öka, och var 23 % fler jämfört med 2014. Eurojusts budget bör öka i motsvarande mån.

19.  Europaparlamentet noterar att Eurojust tillsammans med sin värdmedlemsstat för närvarande håller på att förbereda inför flytten till sina nya lokaler. Parlamentet noterar att arbetet med att bygga de nya lokalerna påbörjades våren 2015 och att flytten var planerad till våren 2017. Parlamentet uppmanar Eurojust att lämna ytterligare rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om flytten till de nya lokalerna och att göra en uppskattning av de faktiska kostnaderna för flytten.

20.  Europaparlamentet oroas över den mycket skeva könsfördelningen både i Eurojusts högsta ledning och bland byråns styrelseledamöter. Eurojust uppmanas att se till att dessa obalanser korrigeras och att resultaten meddelas parlamentet så snart som möjligt.

21.  Europaparlamentet noterar att Eurojust innehar 7 tjänstebilar som kostar 20 000 EUR per år.

22.  Europaparlamentet konstaterar att 64 anställda deltog i bortadagar (away days) under 2015, till en kostnad av 9 346,98 EUR (146,04 EUR per person).

23.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust i sin årsrapport för 2015 anger att korruption inte är en unionsprioritet. Denna uppgift motsägs av de 90 korruptionsfall för vilka Eurojusts expertis togs i anspråk under 2015 (dubbelt så många som 2014) enligt Eurojusts årsrapport. Grekland, Rumänien och Kroatien var de länder som i störst utsträckning begärde hjälp i samband med korruptionsfall.

°

°  °

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](11) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

15.2.2017

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015

(2016/2170(DEC))

Föredragande av yttrande: Petr Ježek

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att Eurojusts årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2015, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet uppmuntrar Eurojust att fortsätta att prioritera terrorism, människohandel, smuggling och it-brottslighet. Det är positivt att medlemsstaterna allt mer utnyttjar samordningsmöten och samordningscentrum och att de uppskattar det ökande deltagande av tredjeländer i gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar att antalet fall där medlemsstaterna begär Eurojusts assistans fortsätter att öka, och var 23 % fler jämfört med 2014. Eurojusts budget bör öka i motsvarande mån. Parlamentet noterar den höga genomförandegraden på 99,86 % under 2015 av Eurojusts årsbudget på 33 818 miljoner EUR.

3.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust i sin årsrapport för 2015 anger att korruption inte är en unionsprioritet. Denna uppgift motsägs av de 90 korruptionsfall för vilka Eurojusts expertis togs i anspråk under 2015 (dubbelt så många som 2014) enligt Eurojusts årsrapport. Grekland, Rumänien och Kroatien var de länder som i störst utsträckning begärde hjälp i samband med korruptionsfall.

4.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust råkade ut för knapphet i budgeten beroende på kända strukturella problem med sin finansiering. Det är beklagligt att den finansiella osäkerhet som Eurojust ställdes inför gjorde det nödvändigt att senarelägga vissa av dess pågående insatser och skjuta upp värdefull teknisk utveckling. Parlamentet begär att Eurojust och kommissionen löser dessa kända strukturella problem och ser till att ordna en ordentlig finansieringsnivå för de kommande åren.

5.  Europaparlamentet noterar den höga andelen åtaganden för administrativa utgifter som fördes över (21 %). Parlamentet inser att detta i huvudsak berodde på den osäkra budgetsituationen. Det är beklagligt att detta ledde till frågor om genomförandet av specifika kontrakt avseende säkerhets- och representationstjänster, IKT-projekt, inköp och underhåll av hårdvara samt konsultuppdrag och projekteringskostnader för den nya byggnaden. Parlamentet välkomnar att Eurojust, trots svårigheterna, har utfäst sig att undvika alla omotiverade överföringar.

6.  Europaparlamentet beklagar att administrationen och medlemmarna av den oberoende gemensamma tillsynsmyndigheten inte har offentliggjort sina intresseförklaringar. Dessa intresseförklaringar bör offentliggöras omedelbart. Eurojust uppmanas att anta praktiska riktlinjer dels för institutionell styrning och dels för intressekonflikter, i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013 samt införa tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”. Parlamentet påminner Eurojust om att anta interna bindande regler för att skydda visselblåsare, i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen som trädde i kraft den 1 januari 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

9.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2017)0000.

Rättsligt meddelande