Процедура : 2016/2172(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2017

Внесени текстове :

A8-0130/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.43

Приети текстове :

P8_TA(2017)0174

ДОКЛАД     
PDF 714kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година

(2016/2172(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година

(2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(4), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година

(2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(9), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година

(2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 54 611 883 EUR, което представлява увеличение от 4,21% спрямо 2014 г.,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност Парламентът подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,23%, което представлява увеличение с 4,45% спрямо 2014 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 96,52%, което представлява увеличение с 2,75%;

2.  отбелязва факта, че Агенцията е преструктурирала своята бюджетна структура през 2014 г., с отражение върху бюджета за 2015 г., с цел осигуряване на по-добра подкрепа за нуждите, свързани с работата на Агенцията; отбелязва освен това, че вторият етап от преструктурирането ще окаже отражение върху бюджета през 2016 г.; приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно практическото въздействие и ефективността, придобита чрез новата структура на бюджета;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва факта, че според годишния одит на Сметната палата и доклада за годишните отчети на Агенцията не са открити съществени проблеми по отношение на равнището на пренесени бюджетни кредити през 2015 г.; отбелязва, че от общата сума, пренесена от 2014 към 2015 г. (35 987 101 EUR), 46% са усвоени, 50% остават като „отворена сума“ (дължима, но все още неплатена сума), а 4% от общата сума са анулирани; отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Трансфер

4.  отбелязва факта, че през 2015 г. Агенцията е направила общо 10 трансфера между дялове от бюджета; признава факта, че тези трансфери са били под 10% от бюджетните кредити за финансовата година по съответния бюджетен ред, от който е направен трансферът, при извършването на трансфери на бюджетни кредити от един дял към друг; отбелязва, че равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва факта, че Агенцията е стартирала 88 процедури за възлагане на обществени поръчки, като 13 от тях са били специални процедури на договаряне, а останалите 75 са били открити процедури на договаряне с ниска стойност;

6.  отбелязва въз основа на годишния отчет за дейността на Агенцията, че през 2015 г. Агенцията е имала 207 длъжности в одобреното си щатно разписание; отбелязва, че макар в щатното разписание на Агенцията за 2015 г. да са били посочени 207 регламентирани длъжности, Агенцията е изпълнила дейностите, заложени в работната програма за 2015 г., с 202 регламентирани длъжности, като пет длъжности са били замразени поради съкращения, предвидени за 2016 г.;

7.  отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, съгласно който 21,67% от длъжностите са в областта на административната подкрепа и координацията, 71,29% – в областта на оперативните задачи и 7,05% – в областта на контрола и финансовите задачи; изразява съжаление по повод на постоянното намаляване на числеността на персонала, докато в същото време се увеличават възлаганите на Агенцията задачи;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че Агенцията е оповестила публично декларациите за ангажираност и поверителност, подписани от членовете на нейния Управителен съвет, както и техните автобиографии, както беше поискано от органа по освобождаване от отговорност в рамките на предходните процедури по освобождаване от отговорност;

9.  отбелязва със загриженост, че декларациите за интереси на членовете на нейния Управителен съвет не са публикувани на нейния уебсайт и че Агенцията не е предвидила никаква проверка или актуализиране на декларациите за интереси на членовете на нейния Управителен съвет; насърчава Агенцията да се справи със ситуацията, като публикува тези документи и въведе проверки, за да гарантира необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

10.  отбелязва със задоволство, че Управителният съвет на Агенцията е приел през 2015 г. стратегия за предотвратяване и откриване на измами, която се основава на методологията и насоките в стратегията за борба с измамите, представена от OLAF, както и на стратегията за борба с измамите на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Комисията;

11.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предприела конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка с нейните контакти със заинтересовани страни и лобисти; призовава Агенцията да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешен одит

12.  отбелязва факта, че през 2015 г. одитните органи на Агенцията не са представили никакви критични одитни препоръки или становища, които биха могли да доведат до изразяването на резерви в годишната декларация за достоверност; отбелязва със задоволство, че всички препоръки и забележки, произтичащи от различните одити, извършени през годините до 2015 г., са били приключени към 31 декември 2015 г.;

Вътрешен контрол

13.  отбелязва факта, че Агенцията е разработила и приложила редица вътрешни мерки, за да гарантира упражняването на контрол по отношение на нейните дейности и да предостави на ръководството разумни гаранции за постигането на нейните цели; отбелязва, че Агенцията е приложила пълен набор от стандарти за вътрешен контрол, въз основата на еквивалентни стандарти, установени от Комисията, както и минимални изисквания, приети от нейния Управителен съвет;

Резултати от дейността

14.  отбелязва факта, че на оперативно ниво Агенцията си е сътрудничила активно в областта на морското наблюдение, надзор и обмен на информация с други агенции и органи на Съюза (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), с цел използване на съществуващите експертни оценки и услуги по взаимно изгоден начин; отбелязва, че от декември 2014 г. Агенцията поддържа инструмента за непрекъснатост на работата на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) в Мадрид; отбелязва факта, че Агенцията продължава сътрудничеството си с Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA), така че тя може да използва също центъра за непрекъснатост на работата на Агенцията; отбелязва факта, че тя работи в тясно сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за развитие на сътрудничество и полезни взаимодействия между двете агенции, с оглед постигане на по-голяма ефективност, ефикасност и икономии на разходи, предвид географската близост на агенциите;

Други коментари

15.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете - 20%/80% при членовете и заместник-членовете на Управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да коригира този дисбаланс и да съобщи за постигнатия напредък възможно най-бързо на Парламента;

16.  изтъква приноса на Агенцията за морската безопасност, за предотвратяването на замърсяването от кораби и от офшорни съоръжения за експлоатация на газови и нефтени залежи в Европа, както и съдействието, оказвано на държавите членки и на Комисията в съответствие с международното право и правото на Съюза; приветства и насърчава сътрудничеството на Агенцията с други европейски агенции във връзка с бежанската криза и потвърждава отново, че на Агенцията трябва да се предоставят финансовите, материалните и човешките ресурси, от които тя се нуждае, за да изпълнява ефективно своите задачи, включително когато извършва дейности от решаващо значение извън своя мандат, т.е. принос за разрешаване на бежанската криза под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и участие на служители на Агенцията;

17.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствен капацитет дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за увеличаване на обхвата на регулаторните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

°

°  °

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

28.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година

(2016/2172(DEC))

Докладчик по становище: Клаудия Шмит

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите на Европейската агенция за морска безопасност („Агенцията“) за финансовата 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2015 г., като се изключат вътрешните и външните целеви приходи, възлиза на 54,61 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 53,12 милиона евро в бюджетни кредити за плащания и че степента на тяхното изпълнение е съответно 99,23% и 96,52%; приветства по-добрата степен на изпълнение в сравнение с 2014 г.; приветства факта, че Агенцията е достигнала 97,96% изпълнение на плащанията, като се имат предвид и автоматичните преноси на бюджетни кредити за плащания;

3.  приветства приемането на стратегия за предотвратяване и разкриване на измами от Управителния съвет, основана на методологията и насоките на OLAF и на стратегията за борба с измамите на ГД „Мобилност и транспорт“, и очаква тя да бъде приложена бързо и изцяло;

4.  приветства факта, че са били взети под внимание всички препоръки и забележки, направени по време на различните одити от годините преди 2015 г., както и че не е имало започнати дейности, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху рисковете, свързани с дейностите на Агенцията през 2015 г.;

5.  приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия между своята дейност и тази на другите децентрализирани агенции на ЕС с цел постигане на по-добри резултати по отношение на ефективността, ефикасността и разходите, по-специално що се отнася до хоризонталните и административните области;

6.  изтъква приноса на Агенцията за морската безопасност, за предотвратяването на замърсяването от кораби и от офшорни съоръжения за експлоатация на газови и нефтени залежи в Европа, както и съдействието, оказвано на държавите членки и на Комисията в съответствие с международното право и правото на Съюза; приветства и насърчава сътрудничеството на Агенцията с други европейски агенции във връзка с кризата с бежанците и потвърждава отново, че на Агенцията трябва да се предоставят финансовите, материалните и човешките ресурси, от които се нуждае, за да изпълнява своите задачи ефективно, включително когато извършва критично важни дейности извън своя мандат, т.е. приноса с ноу-хау, оперативна подкрепа и персонал на Агенцията за справяне с кризата с бежанците;

7.  отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, съгласно който 21,67% от длъжностите са в областта на административната подкрепа и координацията, 71,29% – в областта на оперативните задачи и 7,05% – в областта на контрола и финансовите задачи; изразява съжаление по повод на постоянното намаляване на числеността на персонала, докато в същото време се увеличават възлаганите на Агенцията задачи;

8.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствени способности дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за разширяването на обхвата на правните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

9.  признава постигнатия напредък от Агенцията по отношение на публикуването на нейния уебсайт на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет и техните заместници; изразява съжаление обаче, че не всички членове и заместници са представили декларации за интереси съгласно искането на Парламента и препоръката на Сметната палата; по тази причина приканва Агенцията незабавно да публикува всички декларации за интереси на членовете на Управителния съвет и техните заместници;

10.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.

(2)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.

(7)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация