Postup : 2016/2172(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2017

Předložené texty :

A8-0130/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.43

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0174

ZPRÁVA     
PDF 621kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(9), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 výše 54 611 883 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 4,21 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria Parlament zdůrazňuje zvláštní význam, který má další posilování demokratické legitimity orgánů Unie prostřednictvím posilování transparentnosti a odpovědnosti, uplatňování koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádného řízení lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 byla míra plnění rozpočtu 99,23 %, což představuje nárůst o 4,45 % oproti roku 2014, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,52 %, což představuje nárůst o 2,75 %;

2.  bere na vědomí, že agentura přepracovala svoji rozpočtovou strukturu v roce 2014 s účinností od rozpočtu na rok 2015, aby lépe podporovala potřeby agentury; dále konstatuje, že druhá fáze tohoto přepracování struktury bude mít dopad na rozpočet v roce 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o praktickém dopadu a úsporách získaných díky nové struktuře rozpočtu;

Závazky a přenos finančních prostředků do dalšího roku

3.  bere na vědomí, že podle výročního auditu Účetního dvora a zprávy agentury o roční účetní závěrce nebyly zjištěny žádné závažné problémy, pokud jde o míru přenesených prostředků v roce 2015; bere na vědomí, že z celkové částky převedené z roku 2014 do roku 2015 (35 987 101 EUR) bylo 46 % spotřebováno, 50 % zůstalo jako „otevřená částka“ (částka, která je splatná, ale ještě nebyla uhrazena) a 4 % z celkové částky byla zrušena; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převod

4.  bere na vědomí skutečnost, že agentura provedla v roce 2015 celkem deset převodů mezi hlavami rozpočtu; konstatuje, že v případě převodů z jedné hlavy do jiné byly tyto převody pod hranicí 10 % prostředků přidělených dané rozpočtové položce na daný rozpočtový rok; bere na vědomí, že míra a povaha převodů v roce 2015 byly v souladu s finančními pravidly;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  bere na vědomí skutečnost, že agentura zahájila 88 zadávacích řízení, z nichž u 13 se jednalo o zvláštní jednací řízení a zbývajících 75 byla otevřená řízení a jednací řízení s nízkou hodnotou;

6.  na základě výroční zprávy agentury o činnosti konstatuje, že v roce 2015 měla agentura ve svém schváleném plánu pracovních míst 207 pozic; konstatuje, že ačkoliv v plánu pracovních míst agentury na rok 2015 bylo uvedeno 207 statutárních pracovních míst, vykonávala agentura činnosti navržené v pracovním programu na rok 2015 se 202 statutárními pracovními místy, jelikož pět míst bylo vyhrazeno na škrty plánované na rok 2016;

7.  bere na vědomí výsledek druhé srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 21,67 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 71,29 % na operační úkoly a 7,05 % na kontrolní a finanční úkoly; lituje, že se snižuje počet zaměstnanců, zatímco současně přibývá úkolů, které jsou agentuře svěřeny;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že agentura zveřejnila prohlášení o závazku a prohlášení o zachování mlčenlivosti podepsaná členy její správní rady a také jejich životopisy, jak požadoval orgán příslušný k udělení absolutoria v předchozích postupech udělování absolutoria;

9.  se znepokojením konstatuje, že prohlášení o zájmech členů správní rady agentury nejsou zveřejňována na jejích webových stránkách a že agentura neplánuje žádné kontroly ani aktualizace prohlášení o zájmech členů své správní rady; vyzývá agenturu, aby tuto situaci napravila tím, že tyto dokumenty zveřejní a zavede kontroly, aby zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého řízení;

10.  s uspokojením bere na vědomí, že správní rada agentury přijala v roce 2015 strategii pro předcházení podvodům a jejich odhalování, která vychází z metodiky a pokynů pro strategii boje proti podvodům představených úřadem OLAF a také ze strategie boje proti podvodům GŘ MOVE v Komisi;

11.  se znepokojením konstatuje, že agentura dosud nepřijala konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o její kontakty se zúčastněnými stranami a lobbisty; vyzývá agenturu, aby zavedla proaktivní politiku transparentnosti lobbingu;

Interní audit

12.  bere na vědomí skutečnost, že v roce 2015 nevydaly orgány provádějící audit agentury žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k výhradě v každoročním prohlášení o věrohodnosti; s uspokojením konstatuje, že veškerá doporučení a připomínky plynoucí z různých auditů v předešlých letech před rokem 2015 byly uzavřeny k 31. prosinci 2015;

Vnitřní kontrola

13.  bere na vědomí, že agentura vypracovala a zavedla řadu vnitřních opatření k zajištění toho, aby její činnosti podléhaly kontrole, a k poskytnutí přiměřené jistoty vedení ohledně dosažení jejích cílů; bere na vědomí, že agentura zavedla celý soubor standardů vnitřní kontroly založených na ekvivalentních standardech vytvořených Komisí a minimálních požadavcích, které schválila její správní rada;

Činnost

14.  konstatuje, že agentura na provozní úrovni v oblasti námořního monitorování, dohledu a sdílení informací rozsáhle spolupracovala s ostatními agenturami a subjekty Unie (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), takže mohly vzájemně prospěšným způsobem těžit ze stávajících odborných zkušeností a služeb; konstatuje, že od prosince 2014 sdílí agentura v Madridu zařízení pro kontinuitu provozu se společným podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy; bere na vědomí skutečnost, že agentura i nadále spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, aby mohla také využívat zařízení pro kontinuitu provozu agentury; bere na vědomí, že úzce spolupracovala s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost na rozvoji spolupráce a synergií mezi oběma agenturami s cílem zvýšit účinnost a účelnost a ušetřit náklady vzhledem k zeměpisné blízkosti obou agentur;

Další připomínky

15.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost 20 % / 80 % mezi členy a náhradníky správní rady agentury; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a co nejdříve informovala Parlament o učiněném pokroku;

16.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti, prevenci znečištění v Evropě z lodí i ze zařízení pro těžbu plynu a ropy na moři a pomoc, kterou poskytuje členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vítá a podporuje spolupráci agentury s ostatními evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy provádí mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejích pravomocí (tzn. příspěvek formou poskytování know-how, operační pomoci a zapojení pracovníků agentury při řešení uprchlické krize);

17.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců EU i bezpečnostních a environmentálních norem;

°

°  °

18.  Refers, for other observations of a cross-cutting nature accompanying its decision on discharge, to its resolution of [xx xxxx 2017](11) [on the performance, financial management and control of the agencies].).

28.2.2017

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Navrhovatelka: Claudia Schmidt

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěr Účetního dvora, že transakce, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) za finanční rok 2015, jsou ve všech podstatných ohledech legální a správné;

2.  konstatuje, že roční rozpočet agentury na rok 2015 činil po odečtení vnitřních a vnějších účelově vázaných příjmů 54,61 milionu EUR v prostředcích na závazky a 53,12 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 99,23 % a u prostředků na platby 96,52 %; vítá zlepšení v míře plnění ve srovnání s rokem 2014; vítá skutečnost, že agentura dosáhla provádění plateb na úrovni 97,96 % i při zohlednění automatických přenosů prostředků na platby;

3.  vítá, že správní rada přijala strategii pro prevenci a odhalování podvodů, která se zakládá na metodice a pokynech úřadu OLAF a na strategii boje proti podvodům GŘ MOVE, a očekává, že bude v plném rozsahu rychle uvedena do praxe;

4.  vítá skutečnost, že byla zohledněna veškerá doporučení a připomínky plynoucí z různých auditů provedených před rokem 2015 a že nezbývalo provést žádné opatření, které by mohlo mít negativní vliv na rizika spojená s činnostmi agentury v roce 2015;

5.  vítá skutečnost, že agentura hledá synergie pro své činnosti s jinými decentralizovanými agenturami EU, aby dosáhla větší účinnosti, účelnosti a snížení nákladů, zejména v horizontálních a administrativních oblastech;

6.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti, prevenci znečištění v Evropě z lodí i ze zařízení pro těžbu plynu a ropy na moři a pomoc, kterou poskytuje členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vítá a podporuje spolupráci agentury s ostatními evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy provádí mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejích pravomocí (tzn. poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků agentury při řešení uprchlické krize);

7.  bere na vědomí výsledek druhé srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 21,67 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 71,29 % na operační úkoly a 7,05 % na kontrolní a finanční úkoly; lituje, že se snižuje počet zaměstnanců, zatímco současně přibývá úkolů, které jsou agentuře svěřeny;

8.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců EU i bezpečnostních a environmentálních norem;

9.  uznává, že se agentura zlepšila ve zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů správní rady a jejich náhradníků na svých webových stránkách; lituje však, že prohlášení o zájmech neposkytli všichni členové a náhradníci, jak požadoval Parlament a doporučil Účetní dvůr; vyzývá tedy agenturu, aby neprodleně zveřejnila všechna prohlášení o zájmech členů správní rady a jejich náhradníků;

10.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Texts adopted of that date, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění