Postupak : 2016/2172(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0130/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0130/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.43

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0174

IZVJEŠĆE     
PDF 612kWORD 59k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(4), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(9), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2017),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2015. njezin konačni proračun iznosio 54 611 883 EUR, što je povećanje od 4,21 % u odnosu na 2014.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica Parlament naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,23 %, što je porast od 4,45 % u odnosu na 2014., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 96,52 %, što je porast od 2,75 %;

2.  konstatira činjenicu da je Agencija restrukturirala svoju proračunsku strukturu 2014. godine s učinkom na proračun za 2015. kako bi je bolje prilagodila poslovnim potrebama Agencije; nadalje primjećuje da će druga faza restrukturiranja utjecati na proračun u 2016. godini; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kakav učinak u praksi ima nova struktura proračuna i je li efikasna;

Obveze i prijenosi

3.  potvrđuje činjenicu da, prema godišnjoj reviziji Revizorskog suda, kao i prema godišnjem financijskom izvješću Agencije, nisu utvrđeni veći problemi u vezi s razinom prijenosa u 2015.; primjećuje da je od ukupnog iznosa prenesenog iz 2014. u 2015. godinu (35 987 101 EUR) 46 % potrošeno, 50 % je ostalo kao „otvoren iznos” (iznos dugovanja koji još nije plaćen), a 4 % je poništeno; napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenos

4.  prima na znanje da je Agencija 2015. izvršila ukupno 10 prijenosa među proračunskim glavama; napominje da su ti prijenosi, u slučaju prijenosa iz jedne glave u drugu, bili ispod granice od 10 % odobrenih sredstava za financijsku godinu proračunske linije s koje je proveden prijenos; primjećuje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  prima na znanje činjenicu da je Agencija pokrenula 88 postupaka nabave, od kojih su 13 bili posebni pregovarački postupci, a preostalih 75 obuhvaćalo je otvorene pregovaračke postupke niske vrijednosti;

6.  na temelju godišnjeg izvješća o radu Agencije konstatira da je Agencija 2015. imala 207 radnih mjesta u odobrenom planu radnih mjesta; primjećuje da je, unatoč tome što je u planu radnih mjesta Agencije za 2015. bilo 207 aktima propisanih radnih mjesta, Agencija izvršila aktivnosti predložene u Programu rada za 2015. s 202 aktima propisana radna mjesta, dok je 5 radnih mjesta bilo zaleđeno zbog smanjenja broja mjesta predviđenog za 2016.;

7.  prima na znanje rezultate druge komparativne analize radnih mjesta Agencije prema kojoj je 21,67 % zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, 71,29 % na operativnim zadaćama, a 7,05 % na nadzornim i financijskim zadaćama; žali zbog stalnog smanjenja razine osoblja, dok je istodobno broj zadaća povjerenih Agenciji sve veći;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  primjećuje da je Agencija objavila „Izjave o obvezi i povjerljivosti” koje su potpisali članovi njezina Upravnog odbora i njihove životopise, kao što je tijelo nadležno za davanje razrješnice zatražilo u svojim prethodnim postupcima davanja razrješnice;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora nisu objavljene na internetskim stranicama Agencije i da Agencija nije predvidjela provjeru ni ažuriranje izjava o financijskim interesima svojih članova upravljačkog odbora; potiče Agenciju da riješi situaciju objavom tih dokumenata i uvođenjem provjera kako bi se zajamčili potrebni javni nadzor i kontrola nad njegovim upravljanjem;

10.  sa zadovoljstvom konstatira da je Upravni odbor Agencije 2015. donio strategiju za sprječavanje i otkrivanje prijevara, koja se temelji na metodologiji i smjernicama OLAF-a za strategiju borbe protiv prijevara, kao i na strategiji borbe protiv prijevara Glavne uprave Komisije za mobilnost i promet (MOVE);

11.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije poduzela konkretne inicijative kako bi se povećala transparentnost koja se odnosi na njezine kontakte s dionicima i lobistima; poziva Agenciju da donese aktivnu politiku transparentnosti u lobiranju;

Unutarnja revizija

12.  potvrđuje da revizijska tijela Agencije nisu 2015. objavila kritične preporuke ili očitovanja revizora koji bi mogli dovesti do izražavanja zadrške u godišnjoj izjavi o jamstvu; sa zadovoljstvom konstatira da su sve preporuke i opažanja iz raznih revizija prije 2015. uzete u obzir i provedene do 31. prosinca 2015.;

Unutarnja kontrola

13.  prima na znanje činjenicu da je Agencija sastavila i provela niz unutarnjih mjera da bi osigurala kontrolu nad svojim aktivnostima i rukovodstvu pružila razumno jamstvo da će ostvariti svoje ciljeve; primjećuje da je Agencija provela cijeli skup standarda unutarnje kontrole (ICS), temeljenih na jednakovrijednim standardima koje je utvrdila Komisija, te minimalne zahtjeve koje je usvojio njezin Upravni odbor;

Uspješnost

14.  prima na znanje činjenicu da Agencija intenzivno surađuje s drugim agencijama i tijelima Unije (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) na operativnoj razini, na području pomorskog praćenja, nadzora i razmjene informacija, kako bi se postojeća stručna znanja i usluge iskoristile na uzajamnu korist; napominje da od prosinca 2014. Agencija ugošćuje Jedinicu za kontinuitet poslovanja Zajedničkog poduzeća za razvoj energije fuzije (F4E) u Madridu; prima na znanje činjenicu da Agencija nastavlja surađivati s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (EFCA) kako bi i ona mogla koristiti Centar Agencije za kontinuitet poslovanja; potvrđuje da blisko surađuje s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kako bi se uspostavila suradnja i sinergija između dviju agencija radi povećanja djelotvornosti, učinkovitosti i radi uštede troškova s obzirom na zemljopisnu blizinu agencija;

Ostale primjedbe

15.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu (20 %/80 %) među članovima i zamjenicima članova Upravnog odbora Agencije; apelira na Agenciju da ispravi tu neravnotežu te da o napretku što prije obavijesti Parlament;

16.  ističe doprinos Agencije pomorskoj sigurnosti i sprječavanju onečišćenja koje prouzrokuju brodovi i odobalne instalacije za iskorištavanje plina i nafte u Europi te potporu koju pruža državama članicama i Komisiji u primjeni međunarodnog prava i prava Unije; pozdravlja i potiče suradnju Agencije s ostalim agencijama EU-a u pogledu izbjegličke krize te ponovno potvrđuje da joj se moraju pružiti financijski, materijalni i ljudski resursi potrebni za učinkovito izvršavanje njezinih zadaća, pa i onih iznimno važnih aktivnosti koje nadilaze njezin mandat, tj. doprinos oko problema izbjegličke krize u obliku znanja i iskustva, operativne podrške i uključenosti osoblja Agencije;

17.  ističe da znanje i iskustvo te interne sposobnosti Agencije pružaju mogućnost za proširenje njezina djelokruga i usluga na globalnu razinu, čime bi se doprinijelo povećanju dosega regulatornih okvira Unije te njezinih sigurnosnih standarda i standarda u pogledu okoliša;

°

°  °

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

28.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2172(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Claudia Schmidt

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da su transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (Agencija) za financijsku godinu 2015. zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

2.  napominje da je godišnji proračun Agencije za 2015. godinu, izuzev internih i eksternih namjenskih prihoda, iznosio 54,61 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 53,12 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da su stope izvršenja iznosile 99,23 odnosno 96,52 %; pozdravlja poboljšanja u izvršenju proračuna u usporedbi s 2014. godinom; pozdravlja činjenicu da je Agencija dosegla 97,96 % izvršenih uplata, u što su uračunati i automatski prijenosi odobrenih sredstava za plaćanja;

3.  pozdravlja činjenicu da je upravni odbor donio strategiju za sprječavanje i otkrivanje prijevara, koja se temelji na metodologiji i smjernicama OLAF-a i strategiji za borbu protiv prijevara Glavne uprave MOVE, te očekuje njezinu potpunu i brzu provedbu;

4.  pozdravlja činjenicu da su sve preporuke i opažanja iz raznih revizija izvršenih u razdoblju prije 2015. uzeti u obzir i da nisu uočeni postupci u tijeku koji bi mogli negativno utjecati na rizike povezane s aktivnostima Agencije u 2015.;

5.  pozdravlja činjenicu da Agencija nastoji ostvariti sinergije djelovanja s drugim decentraliziranim agencijama EU-a kako bi dobila na djelotvornosti i učinkovitosti te smanjila troškove, posebno kada je riječ o horizontalnim i administrativnim pitanjima;

6.  ističe doprinos Agencije pomorskoj sigurnosti i sprječavanju onečišćenja koje prouzrokuju brodovi i odobalne instalacije za iskorištavanje plina i nafte u Europi te potporu koju pruža državama članicama i Komisiji u primjeni međunarodnog prava i prava Unije; pozdravlja i potiče suradnju Agencije s ostalim agencijama EU-a u pogledu izbjegličke krize te ponovno potvrđuje da joj se moraju pružiti financijski, materijalni i ljudski resursi potrebni za učinkovito izvršavanje njezinih zadaća, pa i onih iznimno važnih aktivnosti koje nadilaze njezin mandat, tj. doprinos koji Agencija svojim znanjem, operativnom podrškom i osobljem daje rješavanju izbjegličke krize;

7.  prima na znanje rezultate druge komparativne analize radnih mjesta Agencije prema kojoj je 21,67 % zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, 71,29 % na operativnim zadaćama, a 7,05 % na nadzornim i financijskim zadaćama; žali zbog stalnog smanjenja razine osoblja, dok je istodobno broj zadaća povjerenih Agenciji sve veći;

8.  ističe da znanje i interne sposobnosti Agencije pružaju mogućnost za proširenje njezina djelokruga i usluga na globalnu razinu, čime bi se doprinijelo povećanju dosega regulatornih okvira Unije te njezinih sigurnosnih standarda i standarda u pogledu okoliša;

9.  prima na znanje napredak koji je Agencija ostvarila u pogledu objavljivanja na svojim internetskim stranicama životopisa i izjava o financijskim interesima stalnih i zamjenskih članova upravnog odbora; žali, međutim, što izjave o financijskim interesima nisu podnijeli svi stalni i zamjenskih članovi, kako je to zatražio Parlament i preporučio Revizorski sud; stoga poziva Agenciju da bez odgađanja objavi sve izjave o financijskim interesima stalnih i zamjenskih članova upravnog odbora;

10.  predlaže da Europski parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje njezina proračuna za financijsku godinu 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 133.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 133.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 133.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 133.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna napomena