Procedūra : 2016/2172(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2017

Pateikti tekstai :

A8-0130/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.43

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0174

PRANEŠIMAS     
PDF 692kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2172(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2017),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(9), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2017),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2017),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 54 611 883 EUR, t. y. 4,21 proc. didesnis nei 2014 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Parlamentas pabrėžia, jog itin svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,23 proc. (t. y. 4,45 proc. didesnis nei 2014 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 96,52 proc. (t. y. padidėjo 2,75 proc.);

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad siekdama geriau tenkinti savo veiklos poreikius, Agentūra 2014 m. restruktūrizavo savo biudžeto struktūrą, o tie pakeitimai pradėti taikyti 2015 m. biudžetui; be to, pastebi, kad antrasis restruktūrizavimo etapas turės poveikio 2016 m. biudžetui; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie konkretų naujos biudžeto struktūros poveikį ir ją taikant padidėjusį efektyvumą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pripažįsta, kad, remiantis Audito Rūmų metiniu auditu ir Agentūros metine ataskaita, nebuvo nustatyta jokių žymesnių problemų, susijusių su 2015 m. perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu; pastebi, kad iš visos iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos sumos (35 987 101 EUR) 46 proc. buvo panaudoti, 50 proc. liko kaip „atvira suma“ (mokėtina suma, dar nesumokėta), o 4 proc. buvo atšaukti; pažymi, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu centro veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat kad jie ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jei Agentūra juos iš anksto suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

4.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra iš viso atliko 10 perkėlimų tarp biudžeto antraštinių dalių; pripažįsta, kad šie perkėlimai neviršijo 10 proc. biudžeto eilutės, pagal kurią atliekamas perkėlimas, jei perkeliama iš vienos eilutės į kitą, finansinių metų asignavimų ribos; pastebi, kad lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2015 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pradėjo 88 viešųjų pirkimų procedūras, iš kurių 13 buvo specialių derybų procedūros, o likusios 75 – atviros ir mažos vertės derybų procedūros;

6.  remdamasis Agentūros metinės veiklos ataskaita pažymi, kad 2015 m. Agentūra pagal patvirtintą personalo planą turėjo 207 darbo vietas; pastebi, kad nors 2015 m. Agentūros personalo plane nurodytos 207 oficialios darbo vietos, Agentūra vykdė 2015 m. darbo programoje siūlytą veiklą turėdama 202 darbo vietas, nes 5 darbo vietos buvo paliktos tuščios dėl numatomo 2016 m. lėšų mažinimo;

7.  atkreipia dėmesį į Agentūros antrosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 21,67 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 71,29 proc. – pagrindinę veiklą, o 7,05 proc. – kontrolės ir finansines užduotis; apgailestauja, kad nuolat mažinamas darbuotojų skaičius, tačiau Agentūrai pavedamų užduočių daugėja;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  pažymi, kad Agentūra viešai paskelbė savo administracinės valdybos narių pasirašytas įsipareigojimų ir konfidencialumo deklaracijas ir jų gyvenimo aprašymus, kaip to prašė biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija per ankstesnes biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros svetainėje nėra skelbiamos administracinės valdybos narių interesų deklaracijos ir kad Agentūra nenumatė, jog jos valdybos narių interesų deklaracijos turi būti tikrinamos ar atnaujinamos; ragina Agentūrą išspręsti šias problemas ir skelbti tokius dokumentus bei pradėti taikyti patikrinimus, kad būtų užtikrinta reikiama viešojo sektoriaus priežiūra ir jo valdymo tikrinimas;

10.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba 2015 m. priėmė sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją, grindžiamą OLAF pateikta kovos su sukčiavimu strategijos metodika ir gairėmis ir Europos Komisijos Mobilumo ir transporto GD kovos su sukčiavimu strategija;

11.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nesiėmė konkrečių iniciatyvų savo ryšių su suinteresuotaisiais subjektais ir lobistais skaidrumui padidinti; ragina Agentūrą vykdyti aktyvią lobistų skaidrumo politiką;

Vidaus auditas

12.  pripažįsta, kad 2015 m. Agentūros audito įstaigos nepateikė jokių esminių audito rekomendacijų ar pastabų, dėl kurių kasmetiniame valdymo patikimumo pareiškime galėtų būti išreikšta abejonių; džiaugdamasis pažymi, kad visos rekomendacijos ir pastabos, gautos iš skirtingų prieš 2015 m. atliktų auditų, 2015 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendintos;

Vidaus kontrolė

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra sukūrė ir įgyvendino nemažai vidinių priemonių, siekdama užtikrinti, kad jos veikla būtų kontroliuojama, taip pat siekdama pagrįstai užtikrinti savo tikslų įgyvendinimo valdymą; pastebi, kad Agentūra įgyvendino visus Vidaus kontrolės standartus (VKS), kurie paremti lygiaverčiais Europos Komisijos įtvirtintais standartais, ir minimalius jos administracinės tarybos patvirtintus reikalavimus;

Veikla

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad veiklos lygmeniu Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su kitomis Europos Sąjungos agentūromis ir įstaigomis (EŽKA, FRONTEX, EUNAVFOR, MAOC-N) jūrų kontrolės, stebėsenos ir dalijimosi informacija srityje, siekdama abiem pusėms naudingu būdu pasinaudoti sukaupta praktine patirtimi ir paslaugomis; pažymi, kad nuo 2014 m. gruodžio mėn. Agentūra Madride dirba kartu su Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąja įmone (F4E); atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra tęsė bendradarbiavimą su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA), kad ir ji galėtų naudotis Agentūros veiklos tęstinumo centru; pripažįsta, kad Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (ENNSC), siekdama plėtoti šių dviejų agentūrų bendradarbiavimą ir sąveiką, kad, atsižvelgiant į geografinį agentūrų artumą, būtų padidintas veiksmingumas, našumas ir sumažintos išlaidos;

Kitos pastabos

15.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros valdyboje yra didelė lyčių nelygybė: tik 20 proc. narių ir pakaitinių narių yra moterys; ragina Agentūrą kuo skubiau ištaisyti šį pusiausvyros trūkumą ir pranešti Parlamentui apie padarytą pažangą;

16.  atkreipia dėmesį į Agentūros indėlį į jūrų saugumą, taršos iš laivų ir naftos ir dujų gavybos jūroje įrenginių prevenciją Europoje ir pagalbą, teikiamą valstybėms narėms ir Komisijai pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę; palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Europos agentūromis pabėgėlių krizės klausimu ir dar kartą pakartoja, kad Agentūrai reikia suteikti reikalingų finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis, įskaitant itin svarbią veiklą, kuri nepatenka į jos įgaliojimų sritį, pvz., kai praktine patirtimi, operatyvine parama ir Agentūros darbuotojais prisidedama prie pabėgėlių krizės problemos sprendimo;

17.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų yra galimybių išplėsti jos veiksmus ir paslaugų teikimą platesniu mastu ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

°

°  °

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.] rezoliucijoje(11) [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

28.2.2017

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2172(DEC))

Nuomonės referentė: Claudia Schmidt

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) 2015 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad, neskaitant vidaus ir išorės asignuotųjų įplaukų, Agentūros 2015 m. metinis biudžetas buvo 54,61 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 53,12 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo atitinkamai 99,23 proc. ir 96,52 proc.; palankiai vertina tai, kad, palyginti su 2014 m., pagerėjo asignavimų panaudojimo rodikliai; Džiaugiasi tuo, kad Agentūra pasiekė 97,96 proc. mokėjimų įvykdymo lygį taip pat atsižvelgiant į savaiminius mokėjimų asignavimų perkėlimus į kitą laikotarpį;

3.  palankiai vertina tai, kad administracinė valdyba patvirtino sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją, pagrįstą Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) metodika ir gairėmis bei Mobilumo ir transporto (MOVE) GD kovos su sukčiavimu strategija, ir tikisi, kad ši strategija bus visapusiškai ir sparčiai įgyvendinta;

4.  džiaugiasi tuo, kad atsižvelgta į įvairias rekomendacijas ir pastabas, pateiktas atlikus įvairų auditą iki 2015 m., ir kad nebuvo nebaigtų veiksmų, kurie galėjo daryti neigiamą poveikį rizikai, susijusiai su Agentūros veikla 2015 m.;

5.  palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško veiksmų sąveikos su kitomis decentralizuotomis ES agentūromis, siekdama didesnio veiksmingumo, efektyvumo ir mažesnių išlaidų, ypač kai tai susiję su horizontaliosiomis ir administracinėmis sritimis;

6.  atkreipia dėmesį į Agentūros indėlį į jūrų saugumą, taršos iš laivų ir naftos ir dujų gavybos jūroje įrenginių prevenciją Europoje ir pagalbą, teikiamą valstybėms narėms ir Komisijai pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę; teigiamai vertina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Europos agentūromis pabėgėlių krizės klausimu ir jį skatina, taip pat dar kartą pakartoja, kad Agentūrai reikia suteikti reikalingų finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis, įskaitant itin svarbią veiklą, vykdomą viršijant savo įgaliojimus, pvz., praktine patirtimi, operatyvine parama ir Agentūros darbuotojais prisidedant prie pabėgėlių krizės problemos sprendimo;

7.  atkreipia dėmesį į Agentūros antrosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 21,67 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 71,29 proc. vykdo pagrindinę veiklą ir 7,05 proc. vykdo kontrolės ir finansines užduotis; apgailestauja, kad nuolat mažinamas darbuotojų skaičius, kai tuo pat metu daugėja Agentūrai pavedamų užduočių;

8.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų esama galimybių išplėsti jos veiksmus ir paslaugų teikimą platesniu mastu ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

9.  pripažįsta Agentūros pažangą administracinės valdybos narių ir pakaitinių narių gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų paskelbimo Agentūros interneto svetainėje srityje; vis dėlto apgailestauja, kad ne visi nariai ir pakaitiniai nariai pateikė interesų deklaracijas, nors jas pateikti prašė Parlamentas ir rekomendavo Audito Rūmai; todėl ragina Agentūrą nedelsiant paskelbti visų administracinės valdybos narių ir pakaitinių narių interesų deklaracijas;

10.  siūlo Parlamentui suteikti Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 133.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 133.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 133.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 133.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinis pranešimas