Procedūra : 2016/2172(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0130/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0130/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.43

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0174

ZIŅOJUMS     
PDF 699kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2172(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

1.  sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(9) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

1.  apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 54 611 883, kas ir par 4,21 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru Parlaments uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,23 %, t. i., par 4,45 % lielāks nekā 2014. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 96,52 %, t. i., par 2,75 % lielāks nekā 2014. gadā;

2.  ņem vērā, ka Aģentūra, lai labāk atbalstītu savas uzņēmējdarbības vajadzības, 2014. gadā pārveidoja budžeta struktūru, jauno stratēģiju sākot piemērot ar 2015. gadu; turklāt konstatē, ka pārstrukturēšanas otrais posms ietekmēs 2016. gada budžetu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunās budžeta struktūras radīto praktisko ietekmi un sniegtajām priekšrocībām;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ikgadējās revīzijas rezultātiem un Aģentūras gada pārskatā sniegto informāciju nav konstatētas vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2015. gadā pārnesto apropriāciju apjomu; konstatē, ka no visām apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2014. gada uz 2015. gadu (EUR 35 987 101), 46 % tika izlietoti, 50 % bija izlietoti, bet maksājumi vēl nebija veikti, un 4 % tika atcelti; ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

4.  ņem vērā, ka Aģentūra 2015. gadā kopumā veica 10 pārvietojumus starp budžeta sadaļām; pieņem zināšanai to, ka gadījumos, kad pārvietojumi tika veikti no vienas sadaļas uz citu, tie nepārsniedza 10 % no apropriācijām, kas finanšu gadā bija piešķirtas budžeta pozīcijā, no kuras tika veikts pārvietojums; konstatē, ka 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  ņem vērā, ka Aģentūra bija sākusi 88 iepirkuma procedūras, no kurām 13 bija īpašas sarunu procedūras un pārējās 75 — atklātas sarunu procedūras par zemas vērtības līgumiem;

6.  no Aģentūras gada darbības pārskata konstatē, ka 2015. gadā Aģentūras apstiprinātajā štatu sarakstā bija 207 štata vietas; konstatē, ka, lai gan 2015. gadā Aģentūras štatu sarakstā bija norādītas 207 štata vietas, Aģentūra 2015. gada darba programmu izpildīja ar 202 vietām, jo piecas vietas bija iesaldētas saistībā ar 2016. gadā paredzamo štata vietu skaita samazināšanu;

7.  pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu otrā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 21,67 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 71,29 % — pamatdarbības veikšanai un 7,05 % — kontroles un finansiāliem uzdevumiem; pauž nožēlu par darbinieku skaita pastāvīgo samazināšanu, kamēr Aģentūrai uzticēto uzdevumu apmērs turpina augt;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  konstatē, ka Aģentūra ir publiskojusi valdes locekļu parakstītās saistību un konfidencialitātes deklarācijas un CV, kā to iepriekšējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrās bija prasījusi budžeta izpildes apstiprinātājiestāde;

9.  ar bažām norāda, ka Aģentūras tīmekļa vietnē nav publiskotas valdes locekļu interešu deklarācijas un ka Aģentūra nav veikusi valdes locekļu interešu deklarāciju pārbaudi vai atjaunināšanu; mudina Aģentūru labot situāciju, publiskojot minētos dokumentus un veicot pārbaudes, lai nodrošinātu publisko pārraudzību un kontroli, ko nepieciešams veikt attiecībā uz tās pārvaldību;

10.  ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūras valde 2015. gadā pieņēma krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju, kas ir balstīta uz krāpšanas novēršanas stratēģijas metodiku un vadlīnijām, ar kurām nācis klajā OLAF, kā arī Komisijas DG MOVE krāpšanas novēršanas stratēģiju;

11.  ar bažām konstatē, ka Aģentūra nav īstenojusi konkrētas iniciatīvas, lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz saviem kontaktiem ar ieinteresētajām personām un lobistiem; aicina Aģentūru ieviest proaktīvu politiku lobistu pārredzamības nodrošināšanai;

Iekšējā revīzija

12.  pieņem zināšanai, ka 2015. gadā Aģentūras revīzijas struktūras nav sniegušas nekādus būtiskus ar revīziju saistītus ieteikumus vai konstatējumus, kuru rezultātā ikgadējā ticamības deklarācijā varētu tikt iekļautas atrunas; ar gandarījumu secina, ka visi ieteikumi un konstatējumi, kas iekļauti dažādās revīzijās, kuras veiktas pirms 2015. gada, 2015. gada 31. decembrī bija īstenoti;

Iekšējā kontrole

13.  ņem vērā, ka Aģentūra ir izstrādājusi un īstenojusi virkni iekšēju pasākumu, lai nodrošinātu, ka tās darbības tiek kontrolētas, un radītu pamatotu pārliecību par tās mērķu sasniegšanas pārvaldību; konstatē, ka Aģentūra ir īstenojusi visus iekšējās kontroles standartus (IKS), kuru pamatā ir līdzvērtīgi Komisijas ieviesti standarti, un valdes pieņemto prasību minimumu;

Darbības rezultāti

14.  ņem vērā, ka Aģentūra operatīvajā līmenī plaši sadarbojās ar citām Savienības aģentūrām un struktūrām (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) jūras uzraudzības, pārraudzības un informācijas kopīgas izmantošanas jomā, lai savstarpēji izdevīgā veidā maksimāli izmantotu pieejamās specializētās zināšanas un pakalpojumus; ņem vērā, ka, sākot ar 2014. gada decembri, Aģentūras telpās Madridē atrodas kopuzņēmuma “Fusion for Energy” (F4E) darbības nepārtrauktības nodrošināšanas instruments; ņem vērā, ka Aģentūra ir turpinājusi sadarbību ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA) tā, lai arī tā varētu izmantot Aģentūras darbības nepārtrauktības centru; pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA), lai veidotu abu aģentūru sadarbību un sinerģijas nolūkā palielinātu efektivitāti un lietderīgumu un ietaupītu līdzekļus, ņemot vērā to, ka aģentūras atrodas netālu viena no otras;

Citi komentāri

15.  ar bažām norāda uz ievērojamu dzimumu nelīdzsvarotību (20 % / 80 %) Aģentūras valdes locekļu un locekļu aizstājēju sastāvā; mudina Aģentūru koriģēt šo nelīdzsvarotību un pēc iespējas ātrāk informēt Parlamentu par panākto progresu;

16.  uzsver Aģentūras ieguldījumu jūras drošības jomā, gan kuģu, gan gāzes un naftas ieguvei paredzētu atkrastes iekārtu izraisīta piesārņojuma novēršanā Eiropā un palīdzības sniegšanā dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar starptautiskajām un Savienības tiesībām; atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Eiropas aģentūrām saistībā ar bēgļu krīzi un atkārtoti apstiprina, ka Aģentūrai ir jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas tai nepieciešami, lai efektīvi pildītu savus uzdevumus, tostarp veiktu ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās mandātu, t. i., sniegtu ieguldījumu bēgļu krīzes risināšanā, piedāvājot Aģentūras zinātību, operatīvo atbalstu un cilvēkresursus;

17.  uzsver, ka Aģentūras zinātība un iekšējās spējas ļauj paplašināt tās darbību un pakalpojumu sniegšanu globālākā mērogā, tādējādi veicinot Savienības tiesiskā regulējuma un drošības un vides standartu izplatību;

°

°  °

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](11).

28.2.2017

Transporta un tūrisma komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2172(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Claudia Schmidt

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Jūras drošības aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2015. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

2.  norāda, ka Aģentūras 2015. gada budžets, neierēķinot iekšējos un ārējos piešķirtos ieņēmumus, bija EUR 54,61 miljons saistību apropriācijās un EUR 53,12 miljoni maksājumu apropriācijās un ka izpildes līmenis bija attiecīgi 99,23 % un 96,52 %; atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2014. gadu izpildes līmeņi ir uzlabojušies; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja maksājumu izpildi 97,96 % apmērā, ņemot vērā arī maksājumu apropriāciju automātiskos pārnesumus;

3.  atzinīgi vērtē to, ka valde pieņēma krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju, kuras pamatā ir OLAF metodika un norādījumi un DG MOVE krāpšanas novēršanas stratēģija, un sagaida, ka tā tiks pilnībā un nekavējoties īstenota;

4.  atzinīgi vērtē to, ka visi ieteikumi un konstatējumi, kas iekļauti dažādās revīzijās, kuras veiktas pirms 2015. gada, bija īstenoti un ka nebija nepabeigtu pasākumu, kas varētu negatīvi ietekmēt riskus, kuri saistīti ar Aģentūras darbību 2015. gadā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas panākt sinerģiju ar citu ES decentralizēto aģentūru pasākumiem, lai uzlabotu efektivitāti, lietderību un izmaksas, īpaši horizontālajās un administratīvajās jomās;

6.  uzsver Aģentūras ieguldījumu jūras drošības jomā, gan kuģu, gan gāzes un naftas ieguvei paredzētu atkrastes iekārtu izraisīta piesārņojuma novēršanā Eiropā un palīdzības sniegšanā dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar starptautiskajām un Savienības tiesībām; atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Eiropas aģentūrām saistībā ar bēgļu krīzi un atkārtoti apstiprina, ka Aģentūrai ir jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas tai nepieciešami, lai efektīvi pildītu savus uzdevumus, tostarp veiktu ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās mandātu, t. i., ieguldītu Aģentūras zinātību, operatīvo atbalstu un cilvēkresursus bēgļu krīzes risināšanā;

7.  pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu otrā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 21,67 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 71,29 % — pamatdarbības veikšanai un 7,05 % — kontroles un finansiāliem uzdevumiem; pauž nožēlu par darbinieku skaita pastāvīgo samazināšanu, kamēr Aģentūrai uzticēto uzdevumu apmērs turpina augt;

8.  uzsver, ka Aģentūras zinātība un iekšējās spējas ļauj paplašināt tās darbību un pakalpojumu sniegšanu globālākā mērogā, tādējādi veicinot Savienības tiesiskā regulējuma un drošības un vides standartu izplatību;

9.  atzīst Aģentūras panākumus saistībā ar valdes locekļu un aizstājēju dzīves aprakstu un interešu deklarāciju publicēšanu Aģentūras tīmekļa vietnē; tomēr pauž nožēlu par to, ka ne visi locekļi un aizstājēji ir iesnieguši interešu deklarācijas, kā to pieprasījis Parlaments un ieteikusi Revīzijas palāta; tādēļ aicina Aģentūru nekavējoties publicēt visas valdes locekļu un aizstājēju interešu deklarācijas;

10.  ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums