Procedură : 2016/2172(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0130/2017

Texte depuse :

A8-0130/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.43

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0174

RAPORT     
PDF 618kWORD 54k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2172(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(9), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 54 611 883 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 4,21 % față de bugetul pentru 2014;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, Parlamentul subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,23 %, ceea ce reprezintă o creștere de 4,45 % față de 2014, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 96,52 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,75 %;

2.  ia act de faptul că Agenția și-a reorganizat structura bugetară în 2014 cu efect asupra bugetului pe 2015 pentru a susține mai bine nevoile economice ale Agenției; observă, în plus, că a doua fază a restructurării va avea efect asupra bugetului în 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu impactul practic și câștigurile de eficiență datorate noii structuri bugetare;

Angajamente și reportări

3.  ia act de faptul că, potrivit auditului anual al Curții de Conturi, precum și Raportului privind situațiile financiare ale Agenției, nu s-au identificat probleme notabile cu privire la nivelul reportărilor în 2015; observă că, din suma totală reportată din 2014 în 2015 (35 987 101 EUR), 46 % a fost consumat, 50 % a rămas ca „sumă restantă” (sumă datorată dar neplătită încă) și 4% din total a fost anulat; remarcă faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Transferuri

4.  ia act de faptul că în 2015 Agenția a efectuat în total 10 transferuri de la un titlu bugetar la altul; constată că transferurile respective nu depășesc limita de 10 % din creditele pentru exercițiul financiar aferente liniei din care s-a făcut transferul în cazul transferurilor de la un titlu la altul; observă că nivelul și natura transferurilor din 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  ia act de faptul că Agenția a lansat 88 de proceduri de achiziții publice, din care 13 proceduri de negociere speciale, iar restul de 75 au cuprins proceduri de negociere deschise și cu valoare scăzută;

6.  constată din raportul de activitate anual al Agenției că în 2015 Agenția avea 207 posturi în schema sa de personal autorizată; observă că, deși a indicat 207 posturi statutare în schema sa de personal pentru 2015, Agenția a efectuat activitățile propuse în programul de lucru pe 2015 cu 202 posturi statutare, întrucât 5 posturi au fost înghețate în perspectiva reducerilor de personal prevăzute în 2016;

7.  ia act de rezultatele celui de al doilea exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 21,67% dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 71,29% – sarcinilor operaționale și 7,05% – sarcinilor de control și financiare; regretă reducerea continuă a personalului în condițiile în care sarcinile încredințate Agenției s-au înmulțit;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  observă că Agenția a publicat „Declarațiile de angajament și confidențialitate” semnate de membrii consiliului de administrație, precum și CV-urile acestora, după cum ceruse autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în procedurile precedente de descărcare de gestiune;

9.  remarcă cu îngrijorare că declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație nu au fost publicate pe site-ul de internet al Agenției și că Agenția nu a prevăzut nicio verificare sau actualizare a declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului său de administrație; încurajează Agenția să remedieze situația prin publicarea acestor documente și introducerea de controale, pentru a asigura supravegherea publică necesară și controlul asupra personalului său de conducere;

10.  remarcă cu satisfacție că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat în 2015 o strategie de prevenire și detectare a fraudelor, bazată pe metodologia și îndrumările privind strategia antifraudă prezentate de OLAF, precum și pe strategia antifraudă a direcției DG MOVE a Comisiei;

11.  constată cu îngrijorare că Agenția nu a luat inițiative specifice pentru a mări transparența în ceea ce privește contactele sale cu părțile interesate și cu lobbyștii; invită Agenția să pună în aplicare o politică proactivă privind transparența activităților de lobby;

Auditul intern

12.  ia la cunoștință faptul că în 2015 organismele de audit ale Agenției nu au emis nicio recomandare sau observație critică de audit care ar putea duce la rezerve în declarația anuală de asigurare; apreciază faptul că toate recomandările și observațiile primite cu ocazia diferitelor audituri din anii de dinainte de 2015 au fost închise la 31 decembrie 2015;

Controlul intern

13.  ia act de faptul că Agenția a elaborat și a implementat o serie de măsuri interne pentru a garanta că activitățile sale fac obiectul unor controale și pentru a da garanții rezonabile conducerii cu privire la realizarea obiectivelor sale; observă că Agenția a implementat o gamă completă de standarde de control intern (SCI), bazate pe standardele echivalente stabilite de Comisie și pe cerințele minime care au fost adoptate de Consiliul său de administrație;

Rezultatele activității

14.  ia notă de faptul că Agenția a cooperat masiv la nivel operațional, în domeniul monitorizării, supravegherii și schimbului de informații în domeniul maritim, cu alte agenții și organisme ale Uniunii (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), pentru a valorifica expertiza existentă și serviciile disponibile într-un mod reciproc avantajos; remarcă faptul că, începând din decembrie 2014, Agenția găzduiește instrumentul de asigurare a continuității activității al întreprinderii comune pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) la Madrid; observă că Agenția și-a continuat cooperarea cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA), așa că poate folosi și centrul acestei agenții de asigurare a continuității activității; ia act de faptul că Agenția a conlucrat strâns cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) pentru a dezvolta cooperarea și sinergiile dintre cele două agenții în vederea creșterii eficacității, eficienței și economiilor, dată fiind proximitatea lor geografică;

Alte observații

15.  constată cu preocupare că în rândul membrilor și supleanților Consiliului de administrație ai Agenției se înregistrează un dezechilibru de gen semnificativ: 20% / 80%; îndeamnă Agenția să remedieze acest dezechilibru și să comunice Parlamentului progresele înregistrate cât mai rapid posibil;

16.  subliniază contribuția Agenției la siguranța maritimă și la prevenirea poluării provocate de nave și de instalațiile offshore de exploatare a petrolului și gazelor în Europa, precum și asistența pe care o furnizează statelor membre și Comisiei în cadrul dreptului internațional și al Uniunii; salută și încurajează colaborarea Agenției cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților și afirmă încă o dată faptul că Agenției trebuie să i se acorde resursele financiare, materiale și umane necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale, inclusiv când este vorba despre acțiuni de importanță critică ce nu fac parte din mandatul său, cum ar fi contribuția la criza refugiaților, prin furnizarea de know-how, sprijin operațional și implicarea personalului Agenției;

17.  subliniază că, datorită know-how-ului și capacităților interne de care dispune, Agenția are oportunitatea de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel mai amplu, contribuind astfel la extinderea cadrelor de reglementare și a standardelor de siguranță și de mediu ale UE;

°

°  °

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

28.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2172(DEC))

Raportoare pentru aviz: Claudia Schmidt

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  apreciază faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2015 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  constată că bugetul anual al Agenției pe 2015, exclusiv veniturile interne și externe cesionate, a fost de 54,61 milioane EUR în credite de angajament și 53,12 milioane EUR în credite de plată, cu rate de execuție de 99,23% și, respectiv, 96,52%; salută creșterea ratelor de execuție comparativ cu 2014; apreciază că Agenția a atins o rată de execuție a plăților de 97,96%, ținând cont și de reportările automate ale creditelor de plată;

3.  salută adoptarea de către Consiliul de administrație a unei strategii de prevenire și detectare a fraudelor, pe baza metodologiei și îndrumărilor din partea OLAF și a strategiei anti-fraudă a DG MOVE, și se așteaptă ca această strategie să fie pusă în aplicare rapid și în întregime;

4.  apreciază faptul că toate recomandările și observațiile primite cu ocazia diferitelor audituri din anii de dinainte de 2015 au fost implementate și că nu există acțiuni neimplementate care ar putea avea o influență negativă asupra riscurilor aferente activităților Agenției în 2015;

5.  salută tendința Agenției de a urmări în acțiunile sale sinergii cu alte agenții descentralizate ale UE pentru a câștiga în performanțe, eficiență și reduceri de costuri, mai ales în domeniile orizontale și administrative;

6.  subliniază contribuția Agenției la siguranța maritimă și la combaterea poluării provocate de nave și de instalațiile offshore de exploatare a petrolului și gazelor în Europa, precum și asistența pe care o furnizează statelor membre și Comisiei în cadrul dreptului internațional și al Uniunii; salută și încurajează colaborarea Agenției cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților și afirmă încă o dată că Agenția trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale, inclusiv când este vorba despre acțiuni de importanță critică ce nu intră în domeniul său de competențe, cum ar fi contribuția sa în resurse umane, sprijin operațional și expertiză la criza refugiaților;

7.  ia act de rezultatele celui de al doilea exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 21,67% dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 71,29% – sarcinilor operaționale și 7,05% – sarcinilor de control și financiare; regretă reducerea continuă a personalului în condițiile în care sarcinile încredințate Agenției s-au înmulțit;

8.  subliniază că Agenția are oportunitatea, datorită expertizei și capacităților interne de care dispune, de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel mai global, contribuind astfel la propagarea cadrelor de reglementare și a standardelor de siguranță și de mediu ale UE;

9.  recunoaște progresele înregistrate de Agenție în ceea ce privește publicarea pe site-ul Agenției a declarațiilor de interese și a CV-urilor membrilor și membrilor supleanți ai Consiliului de administrație; regretă totuși că nu toți membrii și membrii supleanți și-au depus declarațiile de interese, conform cererii Parlamentului și recomandării Curții de Conturi; prin urmare, invită Agenția să publice fără întârziere declarațiile de interese ale membrilor și membrilor supleanți ai Consiliului de administrație;

10.  propune ca Parlamentul să îi acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 133.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 133.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 133.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 133.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică