Postup : 2016/2172(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2017

Predkladané texty :

A8-0130/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.43

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0174

SPRÁVA     
PDF 559kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(4), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(9), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 54 611 883 EUR, čo predstavuje nárast o 4,21 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória Parlament zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,23 %, čo predstavuje zvýšenie o 4,45 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,52 %, čo predstavuje nárast o 2,75 %;

2.  berie na vedomie, že agentúra zmenila v roku 2014 štruktúru rozpočtu s účinnosťou od roku 2015, aby lepšie podporovala jej potreby; ďalej konštatuje, že druhá fáza reštrukturalizácie bude mať vplyv na rozpočet na rok 2016; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o praktických dôsledkoch novej štruktúry rozpočtu a zvýšení efektivity;

Záväzky a prenosy

3.  uznáva, že podľa ročného auditu Dvora audítorov a výročnej správy o účtovnej závierke agentúry neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2015; poznamenáva, že z celkovej sumy prenesenej z roku 2014 do roku 2015 (35 987 101 EUR) bolo spotrebovaných 46 %, 50 % zostalo ako „otvorená suma“ (suma, ktorá ešte nebola uhradená) a 4 % z celkovej sumy boli zrušené; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presun

4.  berie na vedomie, že agentúra vykonala v roku 2015 celkovo 10 presunov medzi hlavami rozpočtu; uznáva, že v prípade presunov z jednej hlavy do druhej boli tieto presuny pod hranicou 10 % rozpočtových prostriedkov pridelených príslušnému rozpočtovému riadku na daný rozpočtový rok; poznamenáva, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  berie na vedomie, že v rozpočtovom roku 2014 agentúra začala 88 postupov verejného obstarávania, z ktorých 13 bolo osobitných rokovacích konaní a 75 verejných rokovacích konaní s nízkou hodnotou;

6.  berie na vedomie na základe výročnej správy o činnosti agentúry, že agentúra disponovala vo svojom schválenom pláne pracovných miest 207 pracovnými miestami; konštatuje, že zatiaľ čo v pláne pracovných miest agentúry na rok 2015 bolo uvedených 207 pracovných miest, agentúra vykonávala svoje činnosti navrhnuté v pracovnom programe na rok 2015 s 202 pracovnými miestami, keďže päť pracovných miest bolo zmrazených v súvislosti so škrtmi plánovanými na rok 2016;

7.  berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, na základe ktorého sa zistilo, že 21,67 % pracovných miest bolo v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, 71,29 % v oblasti operačných úloh a 7,05 % v oblasti kontroly a finančných úloh; vyjadruje poľutovanie nad neustálym znižovaním počtu pracovných miest, pričom sa však počet úloh uložených agentúre zvyšuje;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  poznamenáva, že agentúra zverejnila vyhlásenia o záväzku a dôvernosti podpísané členmi jej správnej rady, ako aj ich životopisy, ako to požadoval orgán udeľujúci absolutórium v predchádzajúcich postupoch udeľovania absolutória;

9.  berie so znepokojením na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady nie sú uverejnené na webovom sídle a že agentúra nezabezpečila žiadnu kontrolu ani aktualizáciu vyhlásení o záujmoch svojich členov správnej rady; nabáda agentúru, aby túto situáciu napravila zverejnením príslušných dokumentov a zavedením kontrol, a tým zabezpečila potrebný dohľad verejnosti nad jej riadením, ako aj verejnú kontrolu;

10.  konštatuje s uspokojením, že správna rada agentúry prijala v roku 2015 stratégiu prevencie a odhaľovania podvodov, ktorá vychádza z metodiky a usmernení pre stratégiu boja proti podvodom, ktoré predložil úrad OLAF, ako aj zo stratégie boja proti podvodom GR MOVE Komisie;

11.  konštatuje so znepokojením, že agentúra nevyvinula žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi so zainteresovanými stranami a lobistami; vyzýva agentúru, aby zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorný audit

12.  uznáva, že audítorské orgány nevydali v roku 2015 žiadne kritické audítorské odporúčania ani pripomienky, ktoré by mohli viesť k výhrade v ročnom vyhlásení o vierohodnosti; berie s uspokojením na vedomie, že všetky odporúčania a pripomienky z rozličných auditov z rokov pred rokom 2015 boli uzavreté 31. decembra 2015;

Vnútorná kontrola

13.  berie na vedomie, že agentúra navrhla a zaviedla sériu interných opatrení s cieľom zabezpečiť kontrolu svojich činností a poskytnúť manažmentu primerané uistenie o dosiahnutí svojich cieľov; konštatuje, že agentúra zaviedla kompletný súbor noriem vnútornej kontroly, ktoré vychádzajú z rovnocenných noriem stanovených Komisiou, ako aj minimálnych požiadaviek, ktoré prijala jej správna rada;

Výkonnosť

14.  berie na vedomie, že agentúra na operačnej úrovni v oblasti námorného monitorovania, dohľadu a výmeny informácií v rozsiahlej miere spolupracovala s inými agentúrami a orgánmi Únie (Hospodársky a finančný výbor, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) s cieľom využiť existujúce odborné znalosti a služby vzájomne prospešným spôsobom; konštatuje, že agentúra od decembra 2014 zastrešuje zariadenie pre kontinuitu činností spoločného podniku Fusion for Energy (F4E) v Madride; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra pokračovala v spolupráci s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA), aby aj táto agentúra mohla využívať zariadenie pre kontinuitu činností agentúry; uznáva, že agentúra úzko spolupracovala s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) na rozvoji spolupráce a synergického účinku medzi týmito dvomi agentúrami s cieľom zvýšiť účinnosť, efektívnosť a ušetriť náklady vzhľadom na geografickú blízkosť agentúr;

Ďalšie pripomienky

15.  berie so znepokojením na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v zložení členov a zastupujúcich členov správnej rady agentúry v pomere 20 % ku 80 %; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu čo najskôr napravila a aby Parlament oboznámila o tom, ako sa jej v tejto oblasti podarilo napredovať;

16.  vyzdvihuje prínos agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí a zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na otvorenom mori v Európe, ako aj pomoc poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; víta a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v súvislosti s utečeneckou krízou a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba poskytnúť finančné, materiálne a ľudské zdroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla svoje úlohy vykonávať účinne, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho mandátu, t. j. poskytovania know-how, operačnej podpory a zamestnancov v súvislosti s utečeneckou krízou;

17.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry umožňujú, aby agentúra zväčšila globálny rozsah svojej činnosti a poskytovania služieb, čo by prispelo k rozšíreniu pôsobnosti regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

°

°  °

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

28.2.2017

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2172(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claudia Schmidt

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2.  berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2015 bez vnútorných a vonkajších pripísaných príjmov predstavoval 54,61 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 53,12 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že príslušné miery plnenia dosiahli 99,23 %, resp. 96,52 %; víta zlepšenie mier plnenia v porovnaní s rokom 2014; víta skutočnosť, že agentúra dosiahla plnenie platieb na úrovni 97,96 % aj po zohľadnení automatických prenosov platobných rozpočtových prostriedkov;

3.  víta prijatie stratégie prevencie a odhaľovania podvodov správnou radou na základe metodiky a usmernení úradu OLAF a stratégie boja proti podvodom GR MOVE a očakáva, že bude v plnom rozsahu a urýchlene vykonaná;

4.  víta skutočnosť, že agentúra sa zaoberala všetkými odporúčaniami a zisteniami vyplývajúcimi z rozličných auditov z obdobia pred rokom 2015 a že neostali žiadne nevyriešené záležitosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na riziká spojené s činnosťou agentúry v roku 2015;

5.  víta skutočnosť, že agentúra sa snaží o súčinnosť opatrení s inými decentralizovanými agentúrami EÚ s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady, a to najmä pokiaľ ide o horizontálne a administratívne oblasti;

6.  vyzdvihuje príspevok agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí a zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na otvorenom mori v Európe, ako aj pomoc poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; víta a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v oblasti utečeneckej krízy a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba prideliť finančné, materiálne a ľudské zdroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla svoje úlohy vykonávať účinne, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho mandátu, t. j. poskytovania know-how, operačnej podpory a zamestnancov v súvislosti s utečeneckou krízou;

7.  berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, ktoré odhalilo, že 21,67 % pracovných miest bolo v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, 71,29 % v oblasti operačných úloh a 7,05 % v oblasti kontroly a finančných úloh; vyjadruje poľutovanie nad neustálym znižovaním počtu pracovných miest, pričom sa však počet úloh uložených agentúre zvyšuje;

8.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry umožňujú, aby agentúra zväčšila globálny rozsah svojej činnosti a poskytovania služieb, čo by prispelo k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

9.  berie na vedomie pokrok agentúry, pokiaľ ide o zverejňovanie životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady a ich náhradníkov na webovom sídle agentúry; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch neposkytli všetci členovia správnej rady a náhradníci, ako požadoval Parlament a odporúčal Dvor audítorov; vyzýva preto agentúru, aby bez oneskorenia zverejnila všetky vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a ich náhradníkov;

10.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne oznámenie