Postopek : 2016/2172(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0130/2017

Predložena besedila :

A8-0130/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.43

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0174

POROČILO     
PDF 606kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2016/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2016/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(4), zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2016/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(9), zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2016/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 54 611 883 EUR, kar je 4,21 % več kot leta 2014;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,23 %, kar je 4,45 % več kot v letu 2014, in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 96,52 %, kar pomeni 2,75-odstotno povečanje;

2.  je seznanjen, da je agencija leta 2014 spremenila strukturo svojega proračuna, kar je začelo veljati s proračunom za leto 2015, da bi bolje podpiral poslovne potrebe agencije; nadalje ugotavlja, da bo druga faza tega prestrukturiranja vplivala na proračun v letu 2016; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o praktičnih vplivih in o učinkovitosti, ki so posledica te nove strukture proračuna;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  potrjuje dejstvo, da je iz letne revizije Računskega sodišča in iz letnega poročila o zaključnem računu agencije razvidno, da ni bilo večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov sredstev v leto 2015; ugotavlja, da je bilo porabljenih 46 % celotnega zneska, prenesenega iz leta 2014 v leto 2015 (35 987 101 EUR), 50 % je ostalo kot „prosti“ znesek (dolgovani znesek, ki še ni bil plačan), 4 % pa so bili preklicani; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

4.  je seznanjen, da je agencija v letu 2015 opravila skupaj 10 prerazporeditev sredstev med proračunskimi naslovi; potrjuje, da v primerih prerazporeditev med naslovi te prerazporeditve niso dosegale 10 % odobritev za proračunsko leto za proračunske vrstice, iz katerih so bile opravljene prerazporeditve; opaža, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija začela 88 postopkov javnega naročanja, os katerih je bilo 13 posebnih postopkov s pogajanji, pri preostalih 75 pa je šlo za odprte postopke s pogajanji in nizkimi vrednostmi;

6.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih agencije ugotavlja, da je imela agencija leta 2015 v svojem odobrenem kadrovskem načrtu 207 delovnih mest; opaža, da je bilo v kadrovskem načrtu agencije za leto 2015 zakonsko določenih 207 delovnih mest, a je agencija uresničila dejavnosti, predlagane v delovnem programu za leto 2015, z 202 zakonsko določenima delovnima mestoma, saj je bilo pet delovnih mest zamrznjenih zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, predvidenega za leto 2016;

7.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v katerem je 21,67 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 71,29 % operativnim nalogam, 7,05 % pa nadzoru in finančnim nalogam; obžaluje, da se število zaposlenih nenehno zmanjšuje, obenem pa se naloge agencije povečujejo;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  opaža, da je agencija objavila „izjave o zavezah in zaupnosti“, ki so jih podpisali člani njenega upravnega odbora, ter njihove življenjepise, kot je zahteval organ za podelitev razrešnice v prejšnjih postopkih podelitve razrešnice;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da izjave o interesih članov upravnega odbora agencije niso objavljene na njenem spletnem mestu ter da agencija ni zagotovila nobenega preverjanja ali posodobitve izjav o interesih članov njenega upravnega odbora; spodbuja agencijo, naj popravi razmere ter objavi dokumente in uvede preverjanje, da bi javnosti omogočila potreben pregled in nadzor nad svojim vodstvom;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je upravni odbor agencije leta 2015 sprejel strategijo za preprečevanje in odkrivanje goljufij, ki temelji na metodologiji in smernicah za strategije boja proti goljufijam, ki jih je predstavil urad OLAF, ter na strategiji za boj proti goljufijam generalnega direktorata Komisije za mobilnost in promet (GD MOVE);

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni sprejela posebnih pobud za povečanje preglednosti v zvezi s stiki, ki jih ima z deležniki in lobisti; poziva agencijo, naj izvaja proaktivno politiko za preglednost lobiranja;

Notranja revizija

12.  potrjuje dejstvo, da revizijski organi agencije leta 2015 niso podali nobenega kritičnega revizijskega priporočila ali opažanj, na podlagi katerih bi bilo mogoče izraziti pridržek glede letne izjave o zanesljivosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila vsa priporočila in opažanja iz različnih revizij, opravljenih pred letom 2015, upoštevana do 31. decembra 2015;

Notranja kontrola

13.  je seznanjen, da je agencija razvila in izvaja vrsto notranjih ukrepov, s katerimi zagotavlja nadzor nad svojimi dejavnostmi, upravi agencije pa nudi razumno zagotovilo glede doseganja njenih ciljev; opaža, da je agencija izvajala celoten niz standardov notranje kontrole (ICS), in sicer na podlagi enakovrednih standardov, ki jih je določila Komisija, ter minimalne zahteve, ki jih je sprejel upravni odbor agencije;

Uspešnost

14.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija na operativni ravni na področjih spremljanja in nadzora morja ter izmenjave informacij obsežno sodelovala z drugimi agencijami in organi Unije (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), da bi se obstoječe strokovno znanje in storitve izkoristile na način, ki je koristen za vse strani; je seznanjen, da agencija od decembra 2014 gosti enoto za neprekinjeno poslovanje skupnega podjetja Fuzija za energijo v Madridu; je seznanjen z dejstvom, da agencija nadaljuje sodelovanje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA), tako da lahko uporablja tudi center za neprekinjeno poslovanje agencije; potrjuje, da je agencija tesno sodelovala z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), da bi razvila sodelovanje in sinergije med dvema agencijama z namenom povečanja učinkovitosti in uspešnosti ter ustvarjanja prihrankov, saj sta si agenciji geografsko blizu;

Druge pripombe

15.  z zaskrbljenostjo ugotavlja precejšnje neravnovesje med spoloma (20 %/80 %) med člani in nadomestnimi člani upravnega odbora agencije; poziva agencijo, naj odpravi to neravnovesje in o rezultatih čim prej obvesti Parlament;

16.  poudarja prispevek agencije k pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij ter naftnih in plinskih ploščadi na morju v Evropi ter pomoč, ki jo ponuja državam članicam in Komisiji pri izvajanju mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije; pozdravlja in spodbuja sodelovanje agencije z drugimi evropskimi agencijami na področju begunske krize ter ponovno potrjuje, da je treba agenciji zagotoviti vse finančne, materialne in človeške vire, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih nalog, tudi za izjemno pomembne dejavnosti, ki ne sodijo v njen mandat (tj. prispevek v obliki znanja, operativne podpore in osebja agencije v begunski krizi);

17.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov EU ter varnostnih in okoljskih standardov;

°

°  °

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2017](11) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

28.2.2017

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

(2016/2172(DEC))

Pripravljavka mnenja: Claudia Schmidt

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija), za proračunsko leto 2015 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je letni proračun agencije brez notranjih in zunanjih namenskih prihodkov v letu 2015 znašal 54,61 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 53,12 milijona EUR v sredstvih za plačila ter da je stopnja izvrševanja za obveznosti znašala 99,23 %, stopnja izvrševanja za plačila pa 96,52 %; je zadovoljen, da se je stopnja izvrševanja v primerjavi z letom 2014 izboljšala; pozdravlja dejstvo, da je agencija pri plačilih dosegla stopnjo izvrševanja 97,96 %, tudi ob upoštevanju samodejnih prenosov sredstev za plačila;

3.  pozdravlja, da je upravni odbor sprejel strategijo za preprečevanje in odkrivanje goljufij, temelječo na metodologiji in smernicah urada OLAF ter strategiji za boj proti goljufijam GD MOVE, in pričakuje, da se bo začela hitro in v celoti izvajati;

4.  pozdravlja dejstvo, da je agencija obravnavala vsa priporočila in ugotovitve iz različnih revizij, opravljenih pred letom 2015, in da ni bilo izvajajočih se ukrepov, ki bi utegnili negativno vplivati na tveganja, povezana z dejavnostmi agencije v letu 2015;

5.  pozdravlja dejstvo, da si agencija prizadeva poiskati sinergije pri ukrepih z drugimi decentraliziranimi agencijami EU, da bi povečala učinkovitost in uspešnost ter zmanjšala stroške, zlasti ko gre za horizontalna in upravna področja;

6.  poudarja prispevek agencije k pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij ter naftnih in plinskih ploščadi na morju v Evropi ter pomoč, ki jo ponuja državam članicam in Komisiji pri izvajanju mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije; pozdravlja in spodbuja sodelovanje agencije z drugimi evropskimi agencijami na področju begunske krize ter ponovno potrjuje, da je treba agenciji zagotoviti vse finančne, materialne in človeške vire, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih nalog, tudi za izjemno pomembne dejavnosti, ki ne sodijo v njen mandat (tj. prispevek znanja, operativne podpore in osebja agencije v begunski krizi);

7.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v katerem je 21,67 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 71,29 % operativnim nalogam, 7,05 % pa nadzoru in finančnim nalogam; obžaluje, da se število zaposlenih nenehno zmanjšuje, obenem pa se naloge agencije povečujejo;

8.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov EU ter varnostnih in okoljskih standardov;

9.  priznava, da je agencija dosegla napredek pri objavljanju življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora in njihovih namestnikov na spletnem mestu; obžaluje pa, da ni na voljo izjav o interesih vseh članov upravnega odbora in njihovih namestnikov, kakor je zahteval Parlament in priporočalo Računsko sodišče; zato poziva agencijo, naj nemudoma objavi vse izjave o interesih članov upravnega odbora in njihovih namestnikov;

10.  predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 133.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 133.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 133.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 133.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo