Procedure : 2016/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0132/2017

Indgivne tekster :

A8-0132/2017

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0037

BETÆNKNING     ***I
PDF 644kWORD 90k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

Ordfører for udtalelse (*) Nirj Deva, Udviklingsudvalget

(*) Associeret udvalg - Forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0582),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0374/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0132/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Garantifonden tilføres midler ved en årlig udbetaling fra Unionens almindelige budget, renteindtægter fra investerede garantifondsmidler og inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer.

(2)  Garantifonden tilføres midler ved en årlig udbetaling fra Unionens almindelige budget, renteindtægter fra investerede garantifondsmidler og inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer. Den årlig udbetaling må ikke ske på bekostning af de eksisterende aktiviteter under udgiftsområde IV.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  De overskydende midler i garantifonden, der overstiger 10 % af Unionens samlede udestående forpligtelser, bør føres tilbage til Unionens almindelige budget for at beskytte budgettet bedre mod eventuelle yderligere risici for misligholdelser i forbindelse med EIB's transaktioner til tackling af de underliggende årsager til migration.

(4)  De overskydende midler i garantifonden, der overstiger 10 % af Unionens samlede udestående forpligtelser, bør føres tilbage til Unionens almindelige budget for at beskytte budgettet bedre mod eventuelle yderligere risici for misligholdelser i forbindelse med EIB's transaktioner til tackling af migrationspres som følge af fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaændringer og de langsigtede konsekvenser af tvangsfordrivelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og opnåede resultater.

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis og bør gennemføres under overholdelse af de højeste standarder for åbenhed og demokratisk ansvarlighed. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning såvel som koordinering af alle eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og styrker sine opnåede resultater yderligere. Overdragelse af forvaltningen bør resultere i omkostningsbesparelser på Unionens almindelige budget og sætte Kommissionen i stand til at give Europa-Parlamentet bedre og mere præcise oplysninger om forvaltningen af garantifonden og dens situation.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen varetager fondens finansielle forvaltning. Kommissionen forvalter og investerer garantifondens midler i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og under overholdelse af relevante tilsynsregler."

Kommissionen varetager fondens finansielle forvaltning i overensstemmelse med denne forordning og med fondens interne regler og procedurer.

Derudover forvalter og investerer Kommissionen garantifondens midler i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og under overholdelse af relevante tilsynsregler, samtidig med at den tager principperne for Unionens aktioner i forhold til tredjelande i betragtning. Kommissionen redegør for Europa-Parlamentet, hvordan forvaltningen af fonden integreres i dens bredere udviklingsstrategi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede oplysninger om garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede alle oplysninger om garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. maj hvert år fremsender den desuden en årsrapport om garantifondens forvaltning i det foregående kalenderår til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Årsrapporten skal indeholde en oversigt over garantifondens finansielle stilling ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti. Rapporten skal også indeholde oplysninger om den finansielle forvaltning af samt resultaterne af og risiciene for fonden ved udgangen af det foregående kalenderår."

Senest den 31. maj hvert år fremsender den desuden en årsrapport om garantifondens forvaltning i det foregående kalenderår til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten og en vurdering af relevansen af målbeløbet på 9 % og tærsklen på 10 %, der er omhandlet i artikel 3, og af Kommissionens forvaltning af Garantifondens aktiver. Årsrapporten skal indeholde en oversigt over garantifondens finansielle stilling og drift ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti som f.eks. detaljerede oplysninger om den udestående kapital af garanterede lån eller Garantifondens aktiver under vanskelige markedsforhold samt konklusioner og indhøstede erfaringer. Rapporten skal også indeholde oplysninger om den finansielle forvaltning af samt resultaterne af og risiciene for fonden ved udgangen af det foregående kalenderår."


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (24.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Nirj Deva

KORT BEGRUNDELSE

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland beskytter EU-budgettet mod uforudsete svækkelser, der ellers ville kunne forekomme i tilfælde af misligholdelse af lån, der er garanteret af EU. Fonden har til formål at dække anvendelsen af det almindelige budgets garantier for tredjelande med henblik på at undgå mulige forstyrrelser i gennemførelsen af budgettet i tilfælde af misligholdelse. Kommissionen har hidtil udlagt den finansielle forvaltning af Garantifonden til EIB, men selve midlerne tilhører fortsat EU.

Kommissionens forslag til at overtage aktivforvaltningen af Garantifonden fra EIB er led i et større program til ultimativt at internalisere al kapitalforvaltning. Kommissionen mener under henvisning til, at den allerede forvalter syv milliarder euro, at den er i besiddelse af det fornødne personale og ekspertise til at forvalte garantifonden og dermed samtidig kan spare det årlige forvaltningshonorar til EIB; dette honorar beløb sit i 2015 til 861 000 EUR. Kommissionen anfører, at flytningen af kapitalforvaltningen til Kommissionen selv over en hel FFR-periode vil give besparelser, der vil muliggøre investeringer i størrelsesordenen 66 mio. EUR.

Ordføreren tilslutter sig i princippet Kommissionens forslag om at overtage kapitalforvaltningen for Garantifonden, men finder det samtidig af afgørende betydning, at Europa-Parlamentet og Revisionsretten fører tilsyn med Garantifonden og med flytningen af denne forvaltning af midler til Kommissionen. Ordføreren mener i denne henseende, at Revisionsretten bør foretage en ekstern konsekvensanalyse og evaluering to år efter, at formueforvaltningen af Garantifonder er blevet flyttet fra EIB til Kommissionen. Hvis der konstateres et betydeligt svælg i resultatopnåelsen, skal forvaltningen af fondsmidlerne flyttes tilbage til EIB.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  De overskydende midler i garantifonden, der overstiger 10 % af Unionens samlede udestående forpligtelser, bør føres tilbage til Unionens almindelige budget for at beskytte budgettet bedre mod eventuelle yderligere risici for misligholdelser i forbindelse med EIB's transaktioner til tackling af de underliggende årsager til migration.

(4)  De overskydende midler i garantifonden, der overstiger 10 % af Unionens samlede udestående forpligtelser, bør føres tilbage til Unionens almindelige budget for at beskytte budgettet bedre mod eventuelle yderligere risici for misligholdelser i forbindelse med EIB's transaktioner til tackling af migrationspres som følge af fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaændringer og konsekvenserne af tvangsfordrivelse på lang sigt.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og opnåede resultater.

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis, og bør gennemføres i overensstemmelse med de højeste standarder for gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og opnåede resultater.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

Referencer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Nirj Deva

16.12.2016

Behandling i udvalg

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Werner

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (22.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Eduard Kukan

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag ændrer forordningen om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland i forbindelse med revisionen af det nuværende eksterne lånemandat for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), hvilket har medført nogle tekniske justeringer.

Ordføreren er enig i disse ændringer med undtagelse af forslaget om at overdrage garantifondens forvaltning til Kommissionen.

Ordføreren mener, at garantifonden bør forblive under EIB's forvaltning for den igangværende periode. Ordføreren er af den opfattelse, at overdragelse til Kommissionen skal forberedes grundigt inden for en bredere ramme af forvaltningen af EU's finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme;

Ordføreren har på nuværende tidspunkt ikke fået endegyldigt bevis på, at det ville resultere i væsentlige fordele og ikke skabe unødvendige overlapninger mellem EU-institutionerne, hvis forvaltningen af fonden flyttes til Kommissionen. Ordføreren er af den opfattelse, at en sådan ændring kræver en mere detaljeret evaluering af eventuelle omkostninger og fordele for at kunne sættes i værk.

Derfor er det også ordførerens opfattelse, at en bredere drøftelse om den fremtidige struktur af långivning i tredjeland bør påbegyndes i god tid før næste finansieringsperiode, der starter i 2020.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Garantifonden tilføres midler ved en årlig udbetaling fra Unionens almindelige budget, renteindtægter fra investerede garantifondsmidler og inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer.

(2)  Garantifonden tilføres midler ved en årlig udbetaling fra Unionens almindelige budget, hvilket ikke må ske på bekostning af de eksisterende aktiviteter under udgiftsområde IV, renteindtægter fra investerede garantifondsmidler og inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og opnåede resultater.

(5)  Muligheden af at overdrage garantifondens finansielle forvaltning fra EIB til Kommissionen bør vurderes ud fra de omkostninger og fordele, der er forbundet hermed, med henblik på at sikre den maksimale effektivitet i Unionens anvendelse af finansielle ressourcer i lyset af den flerårige finansielle ramme efter 2020.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

"Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Artikel 7 affattes således:

udgår

"Artikel 7

 

Kommissionen varetager fondens finansielle forvaltning. Kommissionen forvalter og investerer garantifondens midler i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og under overholdelse af relevante tilsynsregler."

 

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen fremsender senest den 30. juni 2018 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, hvori det vurderes, om det er muligt at overdrage forvaltningen af aktiverne i garantifonden fra EIB til Kommissionen. Rapporten ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fra og med den 31. maj 2018 skal årsberetningen desuden indeholde oplysninger om den finansielle forvaltning af samt resultaterne af og risiciene for garantifonden og en vurdering af hensigtsmæssigheden af målbeløbet på 9 % og tærsklen/loftet på 10 % for fonden.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

Referencer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Eduard Kukan

2.12.2016

Behandling i udvalg

9.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Tegnforklaring:

+  :  for

  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (22.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget ændrer forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland og indgår i den ambitiøse eksterne investeringsplan, som blev præsenteret af Kommissionen den 7. juni 2016 med det formål yderligere at konsolidere den europæiske dagsorden for migration. Forslaget indeholder fire ændringer til den eksisterende forordning.

1. Det tilføjer indtægterne fra risikopræmierne i forbindelse med EIB's finansieringstransaktioner som en ny fjerde indtægtskilde for garantifonden.

2. De overskydende midler i garantifonden, der overstiger 10 % (i stedet for de nuværende 9 %) af den samlede sum af uindfriede lån, betales tilbage til budgettet. Dette har til formål at give større finansiel kapacitet til at beskytte budgettet bedre mod en eventuel yderligere risiko for misligholdelser i forbindelse med EIB's transaktioner vedrørende migrationskrisen.

3. Forvaltningen af aktiverne i garantifonden overdrages fra EIB til Kommissionen. Kommissionen har allerede til opgave at forvalte garantifonden for EFSI. Den foreslåede overførsel har til formål yderligere at konsolidere Kommissionens aktivforvaltning.

4. Kommissionen vil hvert år forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten en detaljeret rapport om garantifondens situation og forvaltning. Dette vil kunne give bedre og mere nøjagtige informationer baseret på de eksisterende strukturer mellem disse institutioner.

Ordføreren er generelt enig i disse tilpasninger med undtagelse af følgende ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og opnåede resultater.

(5)  Garantifondens finansielle forvaltning bør overdrages fra EIB til Kommissionen, der forvalter lignende investeringer som fast praksis. Ved at overtage forvaltningen af garantifondens aktiver bør Kommissionen kunne sikre en større strømlining og konsolidering af sin aktivforvaltning såvel som koordinering af alle eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration, idet den tager udgangspunkt i eksisterende strukturer og styrker sine opnåede resultater yderligere. Overdragelse af forvaltningen bør resultere i omkostningsbesparelser på Unionens budget og i, at Europa-Parlamentet modtager bedre og mere præcise oplysninger om forvaltningen af garantifonden og dens situation fra Kommissionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen varetager fondens finansielle forvaltning. Kommissionen forvalter og investerer garantifondens midler i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og under overholdelse af relevante tilsynsregler."

Kommissionen varetager fondens finansielle forvaltning i overensstemmelse med denne forordning og med fondens interne regler og procedurer. Derudover forvalter og investerer Kommissionen garantifondens midler i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og under overholdelse af relevante tilsynsregler, samtidig med at den tager principperne for Unionens aktioner i forhold til tredjelande i betragtning. Kommissionen redegør for Europa-Parlamentet, hvordan forvaltningen af fonden indgår i dens bredere udviklingsstrategi. ”

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede oplysninger om garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Kommissionen forelægger senest den 31. marts hvert år i forbindelse med sine regnskaber de krævede oplysninger om garantifondens situation for Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Senest den 31. maj hvert år fremsender den desuden en årsrapport om garantifondens forvaltning i det foregående kalenderår til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Årsrapporten skal indeholde en oversigt over garantifondens finansielle stilling ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti. Rapporten skal også indeholde oplysninger om den finansielle forvaltning af samt resultaterne af og risiciene for fonden ved udgangen af det foregående kalenderår."

Senest den 31. maj hvert år fremsender den desuden en årsrapport om garantifondens forvaltning i det foregående kalenderår til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Årsrapporten skal indeholde en oversigt over garantifondens finansielle stilling og funktionsmåde ved udgangen af det foregående kalenderår, de finansielle strømme i det foregående kalenderår såvel som betydelige transaktioner og eventuelle relevante oplysninger om de finansielle konti, f.eks. detaljerede oplysninger om uindfriede dele af garanterede lån og garantifondens aktiver på vanskelige markeder, samt konklusioner og de erfaringer, man har gjort sig. Rapporten skal også indeholde oplysninger om den finansielle forvaltning af samt resultaterne af og risiciene for fonden ved udgangen af det foregående kalenderår. Derudover skal rapporten indeholde detaljerede oplysninger om anvendelsen af fonden og de forbedringer, der er opnået med de finansierede projekter i modtagerlandene.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

Referencer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Behandling i udvalg

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

Referencer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Dato for forelæggelse for EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for vedtagelse

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

30.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod:

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse