Διαδικασία : 2016/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0132/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0132/2017

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0037

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 807kWORD 95k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Nirj Deva, Επιτροπή Ανάπτυξης

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης(*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0582),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 209 και 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0374/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0132/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους.

(2)  Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους. Η ετήσια καταβολή δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του τομέα 4.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την καλύτερη προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

(4)  Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την καλύτερη προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων που οφείλονται στη φτώχεια, στην ανισότητα, στη δημογραφική ανάπτυξη, στην έλλειψη απασχόλησης και οικονομικών ευκαιριών, στην αλλαγή του κλίματος και στις μακροπρόθεσμες συνέπειες του αναγκαστικού εκτοπισμού.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων, και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και της περαιτέρω ενίσχυσης του ιστορικού επιδόσεών της. Η μεταβίβαση της διαχείρισης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα πρέπει να δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερες και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας.

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του Ταμείου. Επιπλέον, η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης. Η Επιτροπή εξηγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ποιον τρόπο εντάσσεται η διαχείριση του Ταμείου στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.»

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και αξιολόγηση της επάρκειας του ποσού στόχου 9% και του ορίου 10% που αναφέρεται στο άρθρο 3, καθώς και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων από την Επιτροπή. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όπως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εκκρεμή κεφάλαια των εγγυημένων δανείων ή τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου εγγυήσεων σε δυσχερείς συνθήκες της αγοράς, καθώς και συμπεράσματα και διδάγματα που αποκομίστηκαν. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.»


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης(*) (24.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nirj Deva

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ταμείο Εγγυήσεων προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κλυδωνισμούς που θα μπορούσαν διαφορετικά να εκδηλωθούν σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων για δάνεια για τα οποία εγγυάται η ΕΕ. Σκοπός του είναι να καλύπτει την ενεργοποίηση εγγυήσεων του γενικού προϋπολογισμού για τρίτες χώρες, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες διακοπές στην εκτέλεση του προϋπολογισμού σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων. Η Επιτροπή έχει εμπιστευτεί μέχρι τώρα τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου στην ΕΤΕπ, αλλά τα κεφάλαιά του παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής να αναλάβει η ίδια τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για μια μελλοντική εσωτερίκευση όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται ήδη επτά δισεκατομμύρια ευρώ, πιστεύουμε ότι διαθέτει ήδη το αναγκαίο προσωπικό και την απαραίτητη εμπειρία για τη διαχείριση του Ταμείου, εξοικονομώντας έτσι τα ετήσια τέλη που καταβάλλονται στην ΕΤΕπ για τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Το 2015, τα τέλη αυτά ανήλθαν σε 861 000 EUR. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι από τη μεταβίβαση της διαχείρισης στην Επιτροπή θα προκύψει, στη διάρκεια μιας πλήρους περιόδου ΠΔΠ, μια εξοικονόμηση πόρων που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση ενός όγκου επενδύσεων ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο συντάκτης συμφωνεί κατ’ αρχήν με την πρόταση της Επιτροπής για την ανάληψη της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, πιστεύει όμως ότι έχει καίρια σημασία να παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο τόσο το ίδιο το Ταμείο, όσο και η μεταβίβαση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν ο συντάκτης πιστεύει ότι, δύο έτη μετά τη μεταβίβαση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων από την ΕΤΕπ στην Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διεξαγάγει μια εξωτερική αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων. Σε περίπτωση σημαντικού χάσματος επιδόσεων, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων θα επιστραφεί στην ΕΤΕπ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την καλύτερη προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

(4)  Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την καλύτερη προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων που οφείλονται στη φτώχεια, στην ανισότητα, στη δημογραφική ανάπτυξη, στην έλλειψη απασχόλησης και οικονομικών ευκαιριών, στην αλλαγή του κλίματος και στις μακροπρόθεσμες συνέπειες του αναγκαστικού εκτοπισμού.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων, και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Nirj Deva

16.12.2016

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Werner

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (22.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eduard Kukan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με ορισμένες τεχνικές προσαρμογές.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί με αυτές τις προσαρμογές, με εξαίρεση την προτεινόμενη μεταβίβαση της διαχείρισης του Ταμείου Εγγυήσεων στην Επιτροπή.

Θεωρεί ότι για την τρέχουσα περίοδο το Ταμείο Εγγυήσεων θα πρέπει να παραμείνει υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η εκ νέου εσωτερίκευση του Ταμείου Εγγυήσεων στην Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης των δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ εντός του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Προς το παρόν, ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν έχει λάβει πειστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μεταβίβαση της διαχείρισης του Ταμείου στην Επιτροπή θα απέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα και δεν θα δημιουργούσε περιττές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι το δυνητικό κόστος και τα οφέλη πρέπει να αξιολογηθούν λεπτομερέστερα πριν πραγματοποιηθεί η εν λόγω αλλαγή.

Ως εκ τούτου, είναι επίσης της άποψης ότι η ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική δομή του εξωτερικού δανεισμού θα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά πριν από την επόμενη δημοσιονομική περίοδο που αρχίζει το 2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους.

(2)  Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης η οποία δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος υπαρχουσών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του τομέα IV, τόκους από την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

(5)  Η δυνατότητα μεταβίβασης της χρηματοπιστωτικής διαχείρισης του Ταμείου εγγυήσεων από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τη σχέση κόστους/οφέλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης στην προοπτική του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ, Euratom) αριθ. 480/2009

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 7

 

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας.»

 

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ, Euratom) αριθ. 480/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία θα αξιολογείται η δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων από την ΕΤΕπ στην Επιτροπή. Κατά περίπτωση, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ, Euratom) αριθ. 480/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Από τις 31 Μαΐου 2018, η ετήσια έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις, τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων και αξιολόγηση της επάρκειας του στόχου του 9% και του κατώτατου/ανώτατου ορίου του 10% για το Ταμείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Eduard Kukan

2.12.2016

Εξέταση στην επιτροπή

9.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (22.3.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις και αποτελεί μέρος του φιλόδοξου εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2016 με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση. Η πρόταση περιλαμβάνει 4 τροποποιήσεις στον υφιστάμενο κανονισμό.

1. Προστίθενται τα έσοδα από τα ασφάλιστρα κινδύνου που προέρχονται από τις χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ ως νέα τέταρτη πηγή εσόδων για το Ταμείο εγγυήσεων.

2. Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% (αντί για το σημερινό 9%) των συνολικών εκκρεμών δανείων θα επιστρέφεται στον προϋπολογισμό. Στόχος είναι να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ικανότητες ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων από πράξεις της ΕΤΕπ που σχετίζονται με τη μεταναστευτική κρίση.

3. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων μεταβιβάζεται από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Επιτροπή έχει ήδη ανατεθεί η διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ. Η προτεινόμενη μεταφορά έχει ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή θα υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η παροχή καλύτερων και ακριβέστερων πληροφοριών με βάση τις υφιστάμενες δομές, μεταξύ αυτών των θεσμικών οργάνων.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμφωνεί με αυτές τις προσαρμογές, με εξαίρεση τις ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

(5)  Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει και να ενοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και να συντονίσει όλες τις πτυχές εξωτερικής χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, βασιζόμενη στις ήδη υφιστάμενες δομές και στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών της. Η μεταβίβαση της διαχείρισης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την παροχή από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερων και ακριβέστερων πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση και την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας.

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του Ταμείου. Επιπλέον, η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης. Η Επιτροπή εξηγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ποιον τρόπο εντάσσεται η διαχείριση του Ταμείου στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009

Άρθρο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.»

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όπως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εκκρεμή κεφάλαια των εγγυημένων δανείων ή τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου εγγυήσεων σε δυσχερείς συνθήκες της αγοράς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τις βελτιώσεις στις οποίες οδήγησαν τα χρηματοδοτούμενα έργα στις δικαιούχους χώρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ημερομηνία κατάθεσης

30.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου