Menettely : 2016/0274(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0132/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0132/2017

Keskustelut :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0037

MIETINTÖ     ***I
PDF 548kWORD 100k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

Valmistelija (*): Nirj Deva, kehitysvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO(*)
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0582),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 209 ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0374/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A8‑0132/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä vuosittaisella maksulla unionin yleisestä talousarviosta, takuurahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla sekä takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla.

(2)  Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä vuosittaisella maksulla unionin yleisestä talousarviosta, takuurahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla sekä takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla. Vuosittainen maksu ei saa heikentää otsakkeen 4 nykyisiä toimia.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia unionin pääomasitoumusten kokonaismäärästä, olisi palautettava unionin yleiseen talousarvioon, jotta talousarviota voitaisiin suojata paremmin mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä muuttoliikekriisin ratkaisemiseen liittyvien EIP:n rahoitustoimien yhteydessä.

(4)  Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia unionin pääomasitoumusten kokonaismäärästä, olisi palautettava unionin yleiseen talousarvioon, jotta talousarviota voitaisiin suojata paremmin mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä EIP:n rahoitustoimissa, joilla pyritään ratkaisemaan köyhyydestä, eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, työpaikkojen ja taloudellisten mahdollisuuksien puuttumisesta, ilmastonmuutoksesta ja väestön pakkosiirtojen pitkän aikavälin seurauksista johtuvia muuttopaineita.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia hyödyntäen.

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa ja siinä olisi noudatettava mahdollisimman suurta avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida edelleen virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita hyödyntäen ja aiempia tuloksiaan entisestään parantaen. Hallinnoinnin siirron olisi johdettava säästöihin unionin yleisessä talousarviossa sekä siihen, että komissio voi antaa parlamentille parempia ja täsmällisempiä tietoja takuurahaston hallinnoinnista ja tilanteesta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

”7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta. Komissio hoitaa ja sijoittaa takuurahaston varoja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä noudattaen.”;

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta tämän asetuksen sekä rahaston sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Lisäksi komissio hoitaa ja sijoittaa takuurahaston varoja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä noudattaen ja ottaen huomioon unionin ulkoista toimintaa ohjaavat periaatteet. Komissio selittää Euroopan parlamentille, miten rahaston hallinnointi on integroitu sen laajempaan kehittämisstrategiaan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta.

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä kaikki vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä toukokuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee takuurahaston hoitoa edellisenä kalenterivuotena. Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely takuurahaston taloudellisesta tilanteesta edellisen kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot. Kertomuksessa on annettava tiedot myös varainhoidosta sekä rahaston toiminnan tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen kalenterivuoden lopussa.”

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä toukokuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee takuurahaston hoitoa edellisenä kalenterivuotena, ja arvion 9 prosentin tavoitesumman riittävyydestä, 3 artiklassa tarkoitetusta 10 prosentin raja-arvosta ja komission toteuttamasta takuurahaston varainhoidosta. Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely takuurahaston taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta edellisen kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot, kuten yksityiskohtaiset tiedot taattujen lainojen pääomasitoumuksista tai takuurahaston varoista vaikeissa markkinaolosuhteissa, sekä päätelmät ja saadut kokemukset. Kertomuksessa on annettava tiedot myös varainhoidosta sekä rahaston toiminnan tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen kalenterivuoden lopussa.”


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO(*) (24.3.2017)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Valmistelija: Nirj Deva

LYHYET PERUSTELUT

Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto suojaa EU:n talousarviota häiriöiltä, joita saattaisi muutoin esiintyä silloin, kun EU:n takaamiin lainoihin liittyy takaisinmaksun laiminlyöntejä. Se on tarkoitettu kattamaan yleisen talousarvion takuiden aktivointi kolmansille maille, jotta vältetään mahdolliset häiriöt talousarvion täytäntöönpanolle takaisinmaksun laiminlyöntien tapauksessa. Komissio on tähän asti antanut takuurahaston varainhoidon EIP:n tehtäväksi, mutta sen varat ovat säilyneet unionin omaisuutena.

Komissio ehdottaa takuurahaston varainhoidon siirtämistä EIP:ltä komissiolle osana laajempaa suunnitelmaa, jolla pyritään viime kädessä ottamaan kaikki varainhoito omiin käsiin. Koska komissio jo hallinnoi seitsemää miljardia euroa, se katsoo, että sillä on jo takuurahaston hallinnoinnin vaatima henkilöstö ja asiantuntemus, jolloin voidaan säästää EIP:lle varainhoidosta maksettavat vuosimaksut, jotka vuonna 2015 olivat 861 000 euroa. Komissio väittää, että varainhoidon siirto komissiolle tuottaisi kokonaisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana säästöt, jotka mahdollistaisivat 66 miljoonan euron investointivolyymin rahoittamisen.

Vaikka valmistelija periaatteessa yhtyy komission ehdotukseen takuurahaston varainhoidon siirtämisestä komissiolle, valmistelija pitää ratkaisevan tärkeänä, että parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin valvovat takuurahastoa ja varainhoidon siirtoa komissiolle. Tätä varten valmistelija uskoo, että kahden vuoden kuluttua siitä, kun takuurahaston varainhoito on siirretty EIP:ltä komissiolle, on suoritettava ulkopuolinen vaikutusten arviointi ja tilintarkastustuomioistuimen arviointi. Jos tuloksissa on merkittävä ero, takuurahaston varainhoito on siirrettävä takaisin EIP:lle.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia unionin pääomasitoumusten kokonaismäärästä, olisi palautettava unionin yleiseen talousarvioon, jotta talousarviota voitaisiin suojata paremmin mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä muuttoliikekriisin ratkaisemiseen liittyvien EIP:n rahoitustoimien yhteydessä.

(4)  Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia unionin pääomasitoumusten kokonaismäärästä, olisi palautettava unionin yleiseen talousarvioon, jotta talousarviota voitaisiin suojata paremmin mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä EIP:n rahoitustoimissa, joilla pyritään ratkaisemaan köyhyydestä, eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, työpaikkojen ja taloudellisten mahdollisuuksien puuttumisesta, ilmastonmuutoksesta ja väestön pakkosiirtojen pitkän aikavälin seurauksista johtuvia muuttopaineita.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia hyödyntäen.

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa ja siinä olisi noudatettava mahdollisimman suurta avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida edelleen virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia hyödyntäen.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

Viiteasiakirjat

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nirj Deva

16.12.2016

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Martina Werner

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.3.2017)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Valmistelija: Eduard Kukan

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella muutetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annettua asetusta Euroopan investointipankin (EIP) ulkoisen lainanantovaltuuden tarkistamisen yhteydessä, jotta siihen voidaan tehdä eräitä teknisiä mukautuksia.

Valmistelija on samaa mieltä näistä mukautuksista lukuun ottamatta ehdotettua takuurahaston varainhoidon siirtoa komissiolle.

Valmistelija katsoo, että takuurahaston varainhoidon olisi kuluvalla kaudella pysyttävä EIP:n vastuulla. Valmistelijan mielestä takuurahaston varainhoidon palauttaminen komissiolle edellyttää asianmukaista valmistelua laajemmassa EU:n finanssipoliittisen välineistön hallinnoinnin kehyksessä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä.

Valmistelija ei toistaiseksi ole saanut luotettavaa näyttöä siitä, että rahaston varainhoidon siirtäminen komission hoidettavaksi toisi merkittävää hyötyä eikä loisi tarpeetonta päällekkäisyyttä EU:n toimielinten välille. Valmistelija katsoo, että mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä olisi arvioitava yksityiskohtaisemmin ennen kuin tällainen muutos tehdään.

Sen vuoksi valmistelija on sitä mieltä, että laajempi keskustelu ulkoisen lainanannon tulevasta rakenteesta olisi käynnistettävä hyvissä ajoin ennen seuraavaa rahoituskautta, joka alkaa vuonna 2020.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä vuosittaisella maksulla unionin yleisestä talousarviosta, takuurahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla sekä takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla.

(2)  Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä vuosittaisella maksulla unionin yleisestä talousarviosta, mikä ei saa heikentää otsakkeen IV nykyisiä toimia, takuurahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla sekä takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia hyödyntäen.

(5)  Mahdollisuutta siirtää takuurahaston varainhoito EIP:ltä komissiolle olisi arvioitava siihen liittyvien kustannusten ja hyötyjen kannalta, jotta voidaan varmistaa unionin rahoitusvarojen mahdollisimman tehokas käyttö vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä silmällä pitäen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”7 artikla

 

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta. Komissio hoitaa ja sijoittaa takuurahaston varoja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä noudattaen.

 

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan mahdollisuutta siirtää takuurahaston varainhoito EIP:ltä komissiolle. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Vuosikertomuksessa on 31 päivästä toukokuuta 2018 annettava tiedot myös varainhoidosta sekä rahaston toiminnan tuloksellisuudesta ja riskeistä ja esitettävä arvio rahaston 9 prosentin tavoitesumman ja 10 prosentin kynnysarvon/enimmäismäärän riittävyydestä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Takuurahasto ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

Viiteasiakirjat

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eduard Kukan

2.12.2016

Valiokuntakäsittely

9.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.3.2017)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Valmistelija: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella muutetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annettua asetusta (EY, Euratom) N:o 480/2009, ja se muodostaa osan komission 7. kesäkuuta 2016 esittelemää kunnianhimoista ulkoista investointiohjelmaa, jolla pyritään edelleen vahvistamaan Euroopan muuttoliikeagendaa. Ehdotuksessa esitetään neljä tarkistusta nykyiseen asetukseen.

1. Sillä lisätään EIP:n rahoitustoiminnan myötä syntyvät riskipreemiotulot takuurahaston neljänneksi tulonlähteeksi.

2. Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia (nykyisten 9 prosentin sijasta) myönnettyjen lainojen kokonaismäärästä, palautetaan talousarvioon. Tällä pyritään nostamaan taloudellisia valmiuksia, jotta voidaan suojata talousarviota paremmin mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä muuttoliikekriisiin liittyvien EIP:n toimien yhteydessä.

3. Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston varojen hoito siirretään EIP:ltä komissiolle. Komissio hoitaa jo Euroopan strategisten investointien rahaston takuurahastoa. Ehdotetulla siirrolla pyritään edelleen vahvistamaan komission varainhoitotoimintaa.

4. Komissio esittää vuosittain parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle yksityiskohtaisen kertomuksen takuurahaston tilanteesta ja hoidosta. Tämä voisi tuottaa parempaa ja täsmällisempää tietoa toimielinten välisten nykyisten rakenteiden pohjalta.

Valmistelija hyväksyy yleisesti ottaen nämä mukautukset lukuun ottamatta seuraavia tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia hyödyntäen.

(5)  Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on vakiintuneet käytännöt vastaavien rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun takuurahaston varojen hoito on siirretty komission vastuulle, komission pitäisi voida virtaviivaistaa ja vahvistaa edelleen varojen hoitoon liittyviä toimiaan sekä koordinoida kaikkia Euroopan muuttoliikeagendan ulkoiseen rahoitukseen liittyviä näkökohtia olemassa olevia rakenteita hyödyntäen ja aiempia hyviä tuloksia entisestään parantaen. Hallinnoinnin siirron olisi johdettava säästöihin unionin talousarviossa sekä siihen, että komissio antaa parlamentille parempia ja täsmällisempiä tietoja takuurahaston hallinnoinnista ja tilanteesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta. Komissio hoitaa ja sijoittaa takuurahaston varoja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä noudattaen.”;

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta tämän asetuksen sekä rahaston sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Lisäksi komissio hoitaa ja sijoittaa takuurahaston varoja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä noudattaen ja ottaen huomioon unionin ulkoista toimintaa ohjaavat periaatteet. Komissio selittää Euroopan parlamentille, miten rahaston hoito on sisällytetty sen laajempaan kehittämisstrategiaan.”;

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

8 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta.

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä kaikki vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta.

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä toukokuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee takuurahaston hoitoa edellisenä kalenterivuotena. Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely takuurahaston taloudellisesta tilanteesta edellisen kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot. Kertomuksessa on annettava tiedot myös varainhoidosta sekä rahaston toiminnan tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen kalenterivuoden lopussa.”

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä toukokuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee takuurahaston hoitoa edellisenä kalenterivuotena. Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely takuurahaston taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta edellisen kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot, kuten yksityiskohtaiset tiedot taattujen lainojen pääomasitoumuksista tai takuurahaston varoista vaikeissa markkinaolosuhteissa, sekä päätelmät ja saadut kokemukset. Kertomuksessa on annettava tiedot myös varainhoidosta sekä rahaston toiminnan tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen kalenterivuoden lopussa. Lisäksi kertomuksessa on annettava yksityiskohtaiset tiedot rahaston käytöstä ja parannuksista, joita rahoitetut hankkeet ovat saaneet aikaan edunsaajamaissa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ulkoisiin toimiin liittyvä takuurahasto

Viiteasiakirjat

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ulkoisiin toimiin liittyvä takuurahasto

Viiteasiakirjat

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus