Procedura : 2016/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0132/2017

Teksty złożone :

A8-0132/2017

Debaty :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0037

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 800kWORD 100k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Nirj Deva, Komisja Rozwoju

(*) Komisje zaangażowane – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rozwoju (*)
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0582),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 209 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0374/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0132/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii, z odsetek z zainwestowanych środków Funduszu Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych od zalegających ze spłatą dłużników.

(2)  Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii, z odsetek z zainwestowanych środków Funduszu Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych od zalegających ze spłatą dłużników. Roczna wpłata nie powinna wiązać się ze szkodą dla istniejących działań w ramach działu 4.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Nadwyżka środków Funduszu Gwarancyjnego przekraczająca 10 % łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań kapitałowych powinna być wpłacana z powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby lepiej chronić budżet przed ewentualnym dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami EBI w zakresie finansowania dotyczącymi pierwotnych przyczyn migracji.

(4)  Nadwyżka środków Funduszu Gwarancyjnego przekraczająca 10 % łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań kapitałowych powinna być wpłacana z powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby lepiej chronić budżet przed ewentualnym dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami EBI w zakresie finansowania, które mają na celu wyeliminowanie presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych, zmiany klimatu oraz długofalowych konsekwencji przymusowych wysiedleń.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego, powinno umożliwić Komisji usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i dotychczasowe osiągnięcia.

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami, i należy prowadzić je z zachowaniem najwyższych standardów przejrzystości i rozliczalności demokratycznej. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego powinno umożliwić Komisji dalsze usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i z myślą o dalszej poprawie dotychczasowych osiągnięć. Przekazanie zarządzania powinno prowadzić do oszczędności kosztów dla budżetu ogólnego Unii oraz umożliwić Komisji przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu lepszej jakości i dokładniejszych informacji o zarządzaniu Funduszem Gwarancyjnym i o jego sytuacji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia zarządzanie finansami Funduszu. Komisja zarządza środkami Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem właściwych reguł ostrożnościowych.

Komisja zapewnia zarządzanie finansami Funduszu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z wewnętrznymi zasadami i procedurami Funduszu. Ponadto Komisja zarządza środkami Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem właściwych reguł ostrożnościowych, a także uwzględnia zasady, jakimi Unia kieruje się w działaniach zewnętrznych. Komisja wyjaśnia Parlamentowi Europejskiemu, w jaki sposób zarządzanie Funduszem wpisuje się w jej szerszą strategię rozwoju.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu w związku ze sprawozdaniem finansowym Komisji wymagane informacje na temat sytuacji Funduszu Gwarancyjnego.

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu w związku ze sprawozdaniem finansowym Komisji wszystkie wymagane informacje na temat sytuacji Funduszu Gwarancyjnego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 8 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto, do dnia 31 maja każdego roku, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania Funduszem Gwarancyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie roczne obejmuje prezentację sytuacji finansowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, przepływy finansowe w poprzednim roku kalendarzowym, a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków finansowych. Sprawozdanie to zawiera także informacje na temat zarządzania finansowego, wyników Funduszu oraz ryzyka Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.”.

Ponadto do dnia 31 maja każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania Funduszem Gwarancyjnym w poprzednim roku kalendarzowym oraz ocenę adekwatności kwoty docelowej wynoszącej 9 % i progu wynoszącego 10 %, o których mowa w art. 3, a także zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego przez Komisję. Sprawozdanie roczne obejmuje prezentację sytuacji finansowej i funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, przepływy finansowe w poprzednim roku kalendarzowym, a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków finansowych, takie jak szczegółowe informacje na temat wymagalnego kapitału pożyczek gwarantowanych czy aktywów Funduszu Gwarancyjnego w trudnym otoczeniu rynkowym, a także konkluzje i wyciągnięte wnioski. Sprawozdanie to zawiera także informacje na temat zarządzania finansowego, wyników Funduszu oraz ryzyka Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.


OPINIA Komisji Rozwoju (*) (24.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające fundusz gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nirj Deva

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusz gwarancyjny dla działań zewnętrznych chroni budżet UE przed wstrząsami, do jakich mogłoby dojść w razie niespłacenia pożyczek gwarantowanych przez UE. Ma on za zadanie udostępniać środki w razie uruchomienia gwarancji z budżetu ogólnego na rzecz państw trzecich w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń w wykonaniu budżetu w przypadku niewykonania zobowiązania. Dotychczas Komisja zlecała finansowe zarządzanie funduszem gwarancyjnym Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI), ale środki znajdujące się w funduszu stanowią własność UE.

Propozycja Komisji dotycząca przejęcia od EBI zarządzania aktywami funduszu gwarancyjnego jest częścią większego planu, którego celem jest ostateczne internalizowanie zarządzania aktywami. Komisja, która już teraz zarządza kwotą 7 mld EUR, uważa, że posiada zarówno pracowników, jak i wiedzę fachową do zarządzania funduszem, co zaoszczędziłoby jej rocznych opłat uiszczanych na rzecz EBI z tytułu zarządzania aktywami. W 2015 r. wysokość tych opłat wyniosła 861 000 EUR. Komisja utrzymuje, że przekazanie jej zarządzania aktywami wygenerowałoby w ciągu całego okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych oszczędności pozwalające na sfinansowanie inwestycji o wartości 66 mln EUR.

Zasadniczo sprawozdawca zgadza się wprawdzie z wnioskiem Komisji dotyczącym przejęcia zarządzania aktywami funduszu gwarancyjnego, ale uważa, że niezwykle ważne jest monitorowanie przez Parlament Europejski i Trybunał Obrachunkowy funduszu gwarancyjnego i przeniesienia zarządzania aktywami do Komisji. W związku z tym sprawozdawca jest zdania, że dwa lata po przeniesieniu zarządzania aktywami funduszu gwarancyjnego z EBI do Komisji Trybunał Obrachunkowy powinien przeprowadzić zewnętrzną ocenę wpływu i dokonać odpowiedniej ewaluacji. W przypadku znacznej różnicy w osiąganych wynikach zarządzanie aktywami funduszu gwarancyjnego należy ponownie przekazać EBI.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Nadwyżka środków Funduszu Gwarancyjnego przekraczająca 10 % łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań kapitałowych powinna być wpłacana z powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby lepiej chronić budżet przed ewentualnym dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami EBI w zakresie finansowania dotyczącymi pierwotnych przyczyn migracji.

(4)  Nadwyżka środków Funduszu Gwarancyjnego przekraczająca 10 % łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań kapitałowych powinna być wpłacana z powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby lepiej chronić budżet przed ewentualnym dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami EBI w zakresie finansowania mającymi na celu wyeliminowanie presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych, zmiany klimatu oraz długofalowych konsekwencji przymusowych wysiedleń.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego, powinno umożliwić Komisji usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i dotychczasowe osiągnięcia.

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami, i prowadzić je zgodnie z najwyższymi standardami przejrzystości i rozliczalności demokratycznej. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego powinno umożliwić Komisji dalsze usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i dotychczasowe osiągnięcia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Nirj Deva

16.12.2016

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Martina Werner

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (22.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Eduard Kukan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji służy zmianie rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych w związku z przeglądem upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w drodze pewnych dostosowań technicznych.

Sprawozdawca zgadza się z proponowanymi dostosowaniami, z wyjątkiem postulowanego przekazania zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego Komisji.

Sprawozdawca uważa, że obecnie Fundusz Gwarancyjny powinien pozostać po zarządem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Sprawozdawca jest zdania, że ponowne przejęcie kontroli nad Funduszem Gwarancyjnym przez Komisję należy odpowiednio przygotować w obrębie szerszych ram zarządzania narzędziami finansowymi UE w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

Obecnie sprawozdawca nie otrzymał przekonujących dowodów świadczących o tym, że powierzenie zarządzania Funduszem Komisji przyniosłoby znaczące korzyści oraz nie spowodowałoby niepotrzebnego dublowania działań instytucji UE. Sprawozdawca jest zdania, że przed wprowadzeniem zmiany należy dokonać bardziej szczegółowej oceny potencjalnych kosztów i korzyści.

Dlatego zdaniem sprawozdawcy należy podjąć szerszą dyskusję nad przyszłą strukturą udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na długo przed rozpoczęciem kolejnego okresu finansowania, który rozpocznie się w 2020 roku.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii, z odsetek z zainwestowanych środków Funduszu Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych od zalegających ze spłatą dłużników.

(2)  Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii, która nie może wiązać się ze szkodą dla istniejących działań w ramach działu IV, z odsetek z zainwestowanych środków Funduszu Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych od zalegających ze spłatą dłużników.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego, powinno umożliwić Komisji usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i dotychczasowe osiągnięcia.

(5)  Możliwość przeniesienia zarządzania finansami z EBI do Komisji należy ocenić z punktu widzenia powiązanych kosztów i korzyści, tak aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie unijnych zasobów finansowych mając na uwadze wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  art. 7 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Artykuł 7

 

Komisja zapewnia zarządzanie finansami Funduszu. Komisja zarządza środkami Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem właściwych reguł ostrożnościowych.; ’

 

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja przedkłada Parlamentowi i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę możliwości przeniesienia zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego z EIB do Komisji. W stosownych przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Począwszy od dnia 31 maja 2018 r. roczne sprawozdanie zawiera także informacje na temat zarządzania finansowego i wyników oraz ryzyka Funduszu Gwarancyjnego, a także ocenę adekwatności kwoty docelowej w wysokości 9 % i progu/pułapu Funduszu na poziomie 10 %.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eduard Kukan

2.12.2016

Rozpatrzenie w komisji

9.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (22.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek zmienia rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i stanowi element ambitnego planu inwestycji zewnętrznych, który Komisja zapowiedziała dnia 7 czerwca 2016 r. z myślą o dalszej konsolidacji Europejskiego programu w zakresie migracji. Wniosek wprowadza cztery zmiany do obowiązującego rozporządzenia.

1. Dodaje – jako nowe, czwarte źródło dochodów Funduszu Gwarancyjnego – przychody z premii z tytułu ryzyka uzyskane w związku z działaniami EBI z zakresu finansowania.

2. Nadwyżka środków Funduszu Gwarancyjnego przekraczająca 10 % (a nie 9 %, jak to ma miejsce obecnie) łącznej kwoty niespłaconych pożyczek będzie wpłacana z powrotem do budżetu. Ma to na celu zapewnienie większych zdolności finansowych, by lepiej chronić budżet przed potencjalnym dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań związanym z działaniami EBI podejmowanymi w odniesieniu do kryzysu migracyjnego.

3. EBI przekaże Komisji Europejskiej zarządzanie aktywami Funduszu Gwarancyjnego. Powierzono jej już zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym EFIS. Proponowane przekazanie ma na celu dalszą konsolidację działań Komisji w zakresie zarządzania aktywami.

4. Komisja będzie co roku przedkładać Parlamentowi, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu szczegółowe sprawozdanie w sprawie sytuacji Funduszu Gwarancyjnego oraz zarządzania nim. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dokładniejszych i lepszej jakości informacji o istniejących strukturach między tymi instytucjami.

Sprawozdawczyni w zasadzie zgadza się z proponowanymi dostosowaniami, z wyjątkiem następujących poprawek.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego, powinno umożliwić Komisji usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o istniejące struktury i dotychczasowe osiągnięcia.

(5)  Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do Komisji, która posiada utrwaloną praktykę zarządzania podobnymi inwestycjami. Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu Gwarancyjnego powinno umożliwić Komisji dalsze usprawnienie i skonsolidowanie swojej działalności w zakresie zarządzania aktywami, a także koordynację wszystkich zewnętrznych aspektów dotyczących finansowania Europejskiego programu w zakresie migracji w oparciu o istniejące struktury i z myślą o poprawie dotychczasowych osiągnięć. Przekazanie zarządzania powinno prowadzić do oszczędności kosztów dla budżetu Unii oraz do przekazywania przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu lepszej jakości i dokładniejszych informacji o zarządzaniu Funduszem Gwarancyjnym i o jego sytuacji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia zarządzanie finansami Funduszu. Komisja zarządza środkami Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem właściwych reguł ostrożnościowych.”;

Komisja zapewnia zarządzanie finansami Funduszu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z wewnętrznymi zasadami i procedurami Funduszu. Ponadto Komisja zarządza środkami Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem właściwych reguł ostrożnościowych, a także uwzględnia zasady, jakimi Unia kieruje się w zakresie działań zewnętrznych. Komisja wyjaśni Parlamentowi Europejskiemu, w jaki sposób zarządzanie Funduszem wpisuje się w jej szerszą strategię rozwoju.”;

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu w związku ze sprawozdaniem finansowym Komisji wymagane informacje na temat sytuacji Funduszu Gwarancyjnego.

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu w związku ze sprawozdaniem finansowym Komisji wszystkie wymagane informacje na temat sytuacji Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto, do dnia 31 maja każdego roku, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania Funduszem Gwarancyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie roczne obejmuje prezentację sytuacji finansowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, przepływy finansowe w poprzednim roku kalendarzowym, a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków finansowych. Sprawozdanie to zawiera także informacje na temat zarządzania finansowego, wyników Funduszu oraz ryzyka Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.”.

Ponadto, do dnia 31 maja każdego roku, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania Funduszem Gwarancyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie roczne obejmuje prezentację sytuacji finansowej i funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, przepływy finansowe w poprzednim roku kalendarzowym, a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków finansowych, takie jak szczegółowe informacje na temat wymagalnego kapitału pożyczek gwarantowanych czy aktywów Funduszu Gwarancyjnego w trudnym otoczeniu rynkowym, a także konkluzje i wyciągnięte wnioski. Sprawozdanie to zawiera także informacje na temat zarządzania finansowego, wyników Funduszu oraz ryzyka Funduszu Gwarancyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Ponadto w sprawozdaniu powinny się znaleźć szczegółowe informacje na temat wykorzystania Funduszu i usprawnień, jakich źródłem były projekty finansowane w krajach będących beneficjentami pomocy.”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau, Jordi Solé

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

 

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

 

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Odsyłacze

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Data przedstawienia w PE

14.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

30.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna