Postopek : 2016/0274(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0132/2017

Predložena besedila :

A8-0132/2017

Razprave :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0037

POROČILO     ***I
PDF 715kWORD 90k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

Pripravljavec mnenja (*): Nirj Deva, Odbor za razvoj

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za razvoj(*)
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0582),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 209 in 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija predložila predlog Parlamentu (C8-0374/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za zunanje zadeve in Odbora za mednarodno trgovino (A8-0132/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Jamstveni sklad se financira z enim letnim plačilom iz splošnega proračuna Unije, obrestmi na investirana sredstva Jamstvenega sklada in zneski, izterjanimi od dolžnikov, ki niso izpolnili obveznosti odplačila.

(2)  Jamstveni sklad se financira z enim letnim plačilom iz splošnega proračuna Unije, obrestmi na investirana sredstva Jamstvenega sklada in zneski, izterjanimi od dolžnikov, ki niso izpolnili obveznosti odplačila. Letno plačilo ne sme biti v škodo obstoječim dejavnostim v razdelku 4.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Znesek Jamstvenega sklada, ki presega 10 % skupnih neplačanih obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi boljše zaščite proračuna Unije pred morebitnim dodatnim tveganjem neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(4)  Znesek Jamstvenega sklada, ki presega 10 % skupnih neplačanih obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi boljše zaščite proračuna Unije pred morebitnim dodatnim tveganjem neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti in podnebnih sprememb, pa tudi dolgoročnih posledic prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev, in sicer na podlagi obstoječih struktur in dosedanjih dobrih rezultatov.

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb, ter ga izvajati v skladu z najvišjimi standardi preglednosti in demokratične odgovornosti. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da še bolj racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev, in sicer na podlagi obstoječih struktur in nadaljnjega izboljševanja rezultatov. Prenos upravljanja naj bi ustvaril prihranke za proračun Unije ter Komisiji omogočil, da Evropskemu parlamentu posreduje boljše in natančnejše podatke o upravljanju in stanju Jamstvenega sklada.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi finančno poslovodenje Sklada. Komisija sredstva Jamstvenega sklada upravlja in vlaga v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in upošteva ustrezna bonitetna pravila.;

Komisija zagotovi finančno poslovodenje Sklada v skladu s to uredbo ter notranjimi pravili in postopki Sklada. Poleg tega Komisija sredstva Jamstvenega sklada upravlja in vlaga v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in upošteva ustrezna bonitetna pravila, pri čemer sledi načelom, ki vodijo zunanje delovanje Unije. Komisija Evropskemu parlamentu pojasni, kako je upravljanje Sklada sestavni del njene širše razvojne strategije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru svojih računovodskih izkazov predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču potrebne informacije o stanju Jamstvenega sklada.

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru svojih računovodskih izkazov predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču vse potrebne informacije o stanju Jamstvenega sklada.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg vsako leto do 31. maja predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču letno poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada v preteklem koledarskem letu. Letno poročilo vsebuje predstavitev finančnega stanja Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta, finančnih tokov v preteklem koledarskem letu, pa tudi pomembne transakcije in vse relevantne informacije o finančnih računih. Vsebuje tudi informacije o finančnem poslovodenju, uspešnosti in tveganju Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta.“

Poleg tega jim vsako leto do 31. maja predloži poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada v preteklem koledarskem letu in oceno o ustreznosti 9-odstotnega ciljnega zneska, 10-odstotnega praga iz člena 3 in o tem, kako Komisija upravlja premoženje Jamstvenega sklada. Letno poročilo vsebuje predstavitev finančnega stanja in delovanja Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta, finančnih tokov v preteklem koledarskem letu, pa tudi pomembne transakcije in vse relevantne informacije o finančnih računih, kot so podrobne informacije o preostali glavnici posojil, za katera so bila dana jamstva, ali premoženje Jamstvenega sklada v težavnejših tržnih okoljih, pa tudi spoznanja in izkušnje. Vsebuje tudi informacije o finančnem poslovodenju, uspešnosti in tveganju Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta.“


MNENJE Odbora za razvoj(*) (24.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Pripravljavec mnenja: Nirj Deva

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe ščiti proračun EU pred šoki, do katerih bi lahko prišlo zaradi neplačila posojil, za katera jamči EU. Namenjen je kritju aktiviranja jamstev splošnega proračuna za tretje države, da bi preprečili morebitne motnje pri izvrševanju proračuna v primeru neplačil. Komisija je doslej finančno upravljanje Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe zaupala Evropski investicijski banki (EIB), vendar sredstva tega sklada ostajajo v lasti EU.

Predlog Komisije, da od EIB prevzame upravljanje sredstev Jamstvenega sklada, je del večjega načrta, po katerem bi sčasoma internalizirali celotno upravljanje sredstev. Ob upoštevanju dejstva, da Komisija že upravlja 7 milijard EUR meni, da že ima osebje in strokovno znanje za upravljanje sklada, hkrati pa se bo prihranila letna pristojbina, ki se plačuje EIB za upravljanje sredstev in je leta 2015 znašala 861.000 EUR. Komisija trdi, da bi s prenosom upravljanja sredstev nanjo v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira ustvarili prihranke, ki bi omogočili financiranje naložb v višini 66 milijonov EUR.

Pripravljavec mnenja se načeloma strinja s predlogom Komisije, da bi prevzela upravljanje sredstev Jamstvenega sklada, vendar meni, da je ključnega pomena, da Evropski parlament in Računsko sodišče spremljata Jamstveni sklad in prenos upravljanja sredstev na Komisijo. V zvezi s tem pripravljavec mnenja meni, da bi moralo Računsko sodišče pripraviti zunanjo oceno učinka in vrednotenje dve leti po prenosu upravljanja sredstev Jamstvenega sklada z EIB na Komisijo. V primeru znatne vrzeli v uspešnosti, se upravljanje sredstev Jamstvenega sklada prenese nazaj na EIB.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Znesek Jamstvenega sklada, ki presega 10 % skupnih neplačanih obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi boljše zaščite proračuna Unije pred morebitnim dodatnim tveganjem neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(4)  Znesek Jamstvenega sklada, ki presega 10 % skupnih neplačanih obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi boljše zaščite proračuna Unije pred morebitnim dodatnim tveganjem neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter dolgoročnih posledic prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev, in sicer na podlagi obstoječih struktur in dosedanjih dobrih rezultatov.

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb, ter ga izvajati v skladu z najvišjimi standardi preglednosti in demokratične odgovornosti. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da še bolj racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev, in sicer na podlagi obstoječih struktur in dosedanjih dobrih rezultatov.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Referenčni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Nirj Deva

16.12.2016

Obravnava v odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martina Werner

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (22.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

(COM(2016)0582 – C8-0384/2016 – 2016/0274(COD))

Pripravljavec mnenja: Eduard Kukan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

The Commission proposal amends the Regulation establishing the Guarantee Fund for external actions in the context of the revision of the External Lending Mandate of the European Investment Bank, bringing some technical adjustments.

The Rapporteur agrees with these adjustments, with the exception of the proposed transfer of the management of the Guarantee Fund to the Commission.

It is the Rapporteur’s belief that for the on-going period, the Guarantee Fund should remain under the management of the European Investment Bank. The rapporteur is of the opinion that re-internalization of the Guarantee Fund to the Commission would need to be properly prepared within a broader framework of management of the EU’s financial toolbox under the next Multiannual Financial Framework.

At the moment the rapporteur has not received conclusive evidence that moving the Fund under the management of the Commission would bring significant advantages and would not create unnecessary overlaps between the EU institutions. The Rapporteur is of the opinion that potential costs and benefits should be evaluated in more detail before such change is made.

Therefore, it is also Rapporteur’s opinion that broader discussion on future structure of the external lending should start well in advance the next financial period running from 2020.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  The Guarantee Fund is endowed by one annual payment from the general budget of the Union, by interest on Guarantee Fund resources invested and by amounts recovered from defaulting debtors.

(2)  The Guarantee Fund is endowed by one annual payment from the general budget of the Union, which cannot go to the detriment of existing activities under heading IV, by interest on Guarantee Fund resources invested and by amounts recovered from defaulting debtors.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  The financial management of the Guarantee Fund should be transferred from the EIB to the Commission, which has an established practice of managing similar investments. By taking over the asset management of the Guarantee Fund, the Commission should be able to streamline and consolidate its asset management activities, building on existing structures and a good track record.

(5)  The possibility of transferring the financial management of the Guarantee Fund from the EIB to the Commission should be evaluated in terms of associated costs and benefits in order to ensure maximum efficiency of the use of Union financial resources in view of the post-2020 Multiannual Financial Framework.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Article 7 is replaced by the following:

deleted

‘Article 7

 

The Commission shall ensure the financial management of the Fund. The Commission shall manage and invest the resources of the Guarantee Fund in accordance with the principle of sound financial management and shall follow appropriate prudential rules.; ’

 

Predlog spremembe    4

Proposal for a regulation

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Regulation (EC, Euratom) No 480/2009

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

By 30 June 2018, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report evaluating the possibility of transferring the asset management of the Guarantee Fund from the EIB to the Commission. Where appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal.

Predlog spremembe 5

Proposal for a regulation

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

As of 31 May 2018, the annual report shall also include information about the financial management and performance, the risk of the Guarantee Fund and an assessment of the adequacy of the 9 % target and of the 10 % threshold/ceiling for the Fund.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Referenčni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

2.12.2016

Obravnava v odboru

9.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Traian Ungureanu, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)), Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (22.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Pripravljavka mnenja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog spreminja Uredbo (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe in je del ambicioznega načrta za zunanje naložbe, ki ga je Komisija napovedala 7. junija 2016 in s katerim naj bi nadalje utrdili evropsko agendo o migracijah. Predlog uvaja 4 spremembe k obstoječi uredbi.

1. Prihodki iz premij za tveganje, ustvarjeni v okviru financiranja, ki ga izvaja EIB, bodo nov, četrti vir dohodka za Jamstveni sklad.

2. Znesek Jamstvenega sklada, ki bo za več kot 10 % presegal znesek skupnih neodplačanih posojil (namesto sedanjih 9 %), bo vrnjen v proračun. S tem naj bi omogočili višje zmogljivosti financiranja in bolje zaščitili proračun pred morebitnim dodatnim tveganjem neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri financiranju, ki ga EIB izvaja v zvezi z migracijsko krizo.

3. Zato bi bilo treba upravljanje sredstev Jamstvenega sklada prenesti z EIB na Komisijo, saj je že pooblaščena za upravljanje Jamstvenega sklada za EFSI. S predlaganim prenosom naj bi dodatno utrdili dejavnosti Komisije za upravljanje sredstev.

4. Komisija bo vsako leto predložila Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču podrobno poročilo o stanju in upravljanju Jamstvenega sklada. S tem bi lahko pridobili boljše in natančnejše podatke, ki bi temeljili na že uveljavljenih strukturah med temi institucijami.

Pripravljavka mnenja se na splošno strinja s temi prilagoditvami, razen s spodaj navedenimi predlogi sprememb.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev, in sicer na podlagi obstoječih struktur in dosedanjih dobrih rezultatov.

(5)  Finančno upravljanje Jamstvenega sklada bi bilo treba prenesti z EIB na Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za upravljanje podobnih naložb. Prevzem upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi moral Komisiji omogočiti, da še bolj racionalizira in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja sredstev ter da usklajuje vse zunanje vidike financiranja evropske agende o migracijah, in sicer na podlagi obstoječih struktur in z dodatnim povečanjem svojih rezultatov. Prenos upravljanja naj bi pomagal prihraniti stroške iz proračuna Unije ter zagotoviti boljše in natančnejše podatke o upravljanju in stanju Jamstvenega sklada, ki jih Komisija posreduje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

„Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi finančno poslovodenje Sklada. Komisija sredstva Jamstvenega sklada upravlja in vlaga v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in upošteva ustrezna bonitetna pravila.“

Komisija zagotovi finančno poslovodenje Sklada v skladu s to uredbo ter notranjimi pravili in postopki Sklada. Poleg tega Komisija sredstva Jamstvenega sklada upravlja in vlaga v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in upošteva ustrezna bonitetna pravila, pri čemer upošteva načela, ki vodijo zunanje delovanje Unije. Komisija Evropskemu parlamentu pojasni, kako je upravljanje Sklada sestavni del njene širše razvojne strategije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru svojih računovodskih izkazov predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču potrebne informacije o stanju Jamstvenega sklada.

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru svojih računovodskih izkazov predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču vse potrebne informacije o stanju Jamstvenega sklada.

Poleg vsako leto do 31. maja predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču letno poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada v preteklem koledarskem letu. Letno poročilo vsebuje predstavitev finančnega stanja Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta, finančnih tokov v preteklem koledarskem letu, pa tudi pomembne transakcije in vse relevantne informacije o finančnih računih. Vsebuje tudi informacije o finančnem poslovodenju, uspešnosti in tveganju Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta.“

Poleg vsako leto do 31. maja predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču letno poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada v preteklem koledarskem letu. Letno poročilo vsebuje predstavitev finančnega stanja in delovanja Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta, finančnih tokov v preteklem koledarskem letu, pa tudi pomembne transakcije in vse relevantne informacije o finančnih računih, kot so podrobne informacije o neodplačanih obveznostih iz posojil z jamstvi ali o sredstvih Jamstvenega sklada v težjih tržnih okoljih pa tudi sklepe in spoznanja. Vsebuje tudi informacije o finančnem poslovodenju, uspešnosti in tveganju Jamstvenega sklada na koncu preteklega koledarskega leta. Poleg tega poročilo vsebuje podrobne informacije o uporabi Sklada in izboljšave, ki so jih ustvarili financirani projekti v državah prejemnicah.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Referenčni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Obravnava v odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philippe Loiseau, Jordi Solé

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (earl) Dartmouthski

ENL

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Referenčni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum sprejetja

27.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

30.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENL

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo