Förfarande : 2016/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2017

Ingivna texter :

A8-0132/2017

Debatter :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0037

BETÄNKANDE     ***I
PDF 559kWORD 99k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

Rådgivande utskotts föredragande (*): Nirj Deva, utskottet för utveckling

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
YTTRANDE från utskottet för utveckling(*)
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

YTTRANDE från utskottet för utveckling(*)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Föredragande av yttrande: Nirj Deva

KORTFATTAD MOTIVERING

Garantifonden för åtgärder avseende tredje land skyddar EU:s budget från chocker som annars skulle kunna uppkomma i samband med uteblivna betalningar på lån som garanteras av EU. Fondens syfte är att täcka garantier från den allmänna budgeten för tredje land, så att man kan undvika eventuella störningar i genomförandet av budgeten om betalningar på lån uteblir. Kommissionen har hittills gett EIB i uppdrag att sköta garantifondens finansiella förvaltning, men medlen i fonden är fortfarande EU:s.

Kommissionens förslag att ta över garantifondens kapitalförvaltning från EIB är ett led i en större plan för att i slutändan internalisera all kapitalförvaltning. Med tanke på att den redan förvaltar sju miljarder euro anser kommissionen att den redan har den personal och expertis som krävs för att förvalta fonden. Man skulle också spara in de årsavgifter som betalas till EIB för förvaltningen och som 2015 uppgick till 861 000 euro. Kommissionen säger att överföring av kapitalförvaltningen till kommissionen skulle, under en hel FBR-period, medföra besparingar som skulle möjliggöra finansiering av investeringar i storleksordningen 66 miljoner euro.

Föredraganden håller i princip med om kommissionens förslag att ta över kapitalförvaltningen av garantifondens tillgångar, men anser att det är mycket viktigt att Europaparlamentet och revisionsrätten övervakar garantifonden och överföringen av kapitalförvaltningen till kommissionen. Därför anser föredraganden att en extern konsekvensanalys och utvärdering bör göras av revisionsrätten två år efter det att kommissionen tagit över förvaltningen av garantifondens tillgångar från EIB. Om det visar sig att resultaten försämrats kraftigt ska förvaltningen av garantifonden föras tillbaka till EIB.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det överskott i garantifonden som överstiger 10 % av unionens totala utestående kapitalbelopp ska återbetalas till unionens allmänna budget för att bättra skydda budgeten mot ytterligare eventuella fallissemangsrisker från EIB:s finansieringstransaktioner för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migrationskrisen.

(4)  Det överskott i garantifonden som överstiger 10 % av unionens totala utestående kapitalbelopp ska återbetalas till unionens allmänna budget för att bättre skydda budgeten mot ytterligare eventuella fallissemangsrisker från EIB:s finansieringstransaktioner för att hantera det migrationstryck som orsakas av fattigdom, ojämlikhet, demografisk tillväxt, brist på arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter, klimatförändring samt de långsiktiga följderna av tvångsförflyttning.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar. Genom att överta garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att förenkla och konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och goda resultat.

(5)  Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar, och den bör följa högsta standarder för transparens och demokratisk ansvarsskyldighet. Genom att överta garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att ytterligare förenkla och konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och goda resultat.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Garantifond för åtgärder avseende tredje land

Referensnummer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nirj Deva

16.12.2016

Behandling i utskott

28.2.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martina Werner

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (22.3.2017)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Föredragande av yttrande: Eduard Kukan

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag ändrar förordningen om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredjeland i samband med översynen av Europeiska investeringsbankens (EIB) mandat för extern utlåning, vilket har medfört en del tekniska justeringar.

Föredraganden stöder dessa justeringar, med undantag av förslaget att överföra förvaltningen av garantifonden till kommissionen.

Det är föredragandens fasta övertygelse att förvaltningen av garantifonden, under innevarande period, även i fortsättningen bör skötas av EIB. Föredraganden anser att en intern förvaltning av garantifonden via kommissionen ingående måste förberedas inom den bredare ramen för förvaltningen av EU:s finansiella instrument i samband med nästa fleråriga budgetram.

För närvarande har föredraganden inte fått något avgörande belägg för att överföringen av förvaltningen av fonden till kommissionen skulle medföra betydande fördelar och att det inte skulle skapa onödiga överlappningar mellan EU-institutionerna. Föredraganden anser att potentiella kostnader och fördelar bör utvärderas mer i detalj innan en sådan ändring genomförs.

Föredraganden anser därför också att en bredare diskussion om den framtida strukturen för extern utlåning bör inledas i god tid före nästa budgetperiod, som inleds 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Garantifonden finansieras med ett årligt bidrag från unionens allmänna budget, ränta från garantifondens investerade medel och belopp som återvunnits från felande gäldenärer.

(2)  Garantifonden finansieras med ett årligt bidrag från unionens allmänna budget, som inte får missgynna befintliga verksamheter under rubrik IV, ränta från garantifondens investerade medel och belopp som återvunnits från felande gäldenärer.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar. Genom att överta garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att förenkla och konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet, grundadbefintliga strukturer och goda resultat.

(5)  Möjligheten att överföra garantifondens finansiella förvaltning från EIB till kommissionen bör utvärderas i fråga om kostnader och fördelar, i syfte att säkerställa maximal effektivitet när det gäller användningen av unionens ekonomiska resurser med avseendeden fleråriga budgetramen efter 2020.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Artikel 7 ska ersättas med följande:

utgår

Artikel 7

 

Kommissionens ska säkerställa den ekonomiska förvaltningen av fonden. Kommissionen ska förvalta och investera garantifondens medel i enlighet med principen om sund finansiell förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.”, ’

 

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 4

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 överlämna till Europaparlamentet och rådet en rapport som utvärderar möjligheten att överföra förvaltningen av garantifondens medel från EIB till kommissionen. Den rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 4

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

Artikel 8 – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Från och med den 31 maj 2018 ska årsrapporten också innehålla information om garantifondens ekonomiska förvaltning och dess resultat och risker samt en bedömning av huruvida målbeloppet på 9 % och tröskelvärdet på 10 % för fonden är lämpliga.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Garantifond för åtgärder avseende tredje land

Referensnummer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eduard Kukan

2.12.2016

Behandling i utskott

9.2.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  mot

0  :  Avstod


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (22.3.2017)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Föredragande av yttrande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget ändrar förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land och är en del av den ambitiösa externa investeringsplan som kommissionen tillkännagav den 7 juni 2016 i syfte att ytterligare konsolidera den europeiska migrationsagendan. Förslaget innehåller fyra ändringar till den befintliga förordningen.

1. Det lägger till intäkter från riskpremier enligt EIB:s finansieringstransaktioner som en ny fjärde inkomstkälla för garantifonden.

2. Det överskott i garantifonden som överstiger 10 % (i stället för de nuvarande 9 %) av det totala beloppet för utestående lån ska återbetalas till budgeten. Detta syftar till att tillhandahålla större finansiell kapacitet och att bättre skydda budgeten mot eventuella ytterligare fallissemangsrisker för EIB-transaktioner i samband med migrationskrisen.

3. Förvaltningen av garantifondens medel ska överföras från EIB till kommissionen. Kommissionen har redan befogenhet att förvalta garantifonden för Efsi. Den föreslagna överföringen syftar till att ytterligare konsolidera kommissionens kapitalförvaltningsverksamhet.

4. Kommissionen ska årligen till parlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en detaljerad rapport om garantifondens situation och dess förvaltning. Detta skulle kunna ge upphov till bättre och mer korrekt information baserad på de befintliga strukturerna vid dessa institutioner.

Föredraganden stöder generellt sett dessa justeringar, med undantag för följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar. Genom att överta garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att förenkla och konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på befintliga strukturer och goda resultat.

(5) Garantifondens finansiella förvaltning bör överföras från EIB till kommissionen, som har en etablerad rutin för att förvalta liknande investeringar. Genom att överta garantifondens kapitalförvaltning bör kommissionen vara i stånd att ytterligare förenkla och konsolidera sin kapitalförvaltningsverksamhet och samordna alla externa finansieringsaspekter av den europeiska migrationsagendan, grundad på befintliga strukturer och goda resultat, som ytterligare bör stärkas. Överföringen av förvaltningen bör leda till kostnadsbesparingar för unionens budget och till att kommissionen lämnar bättre och mer korrekt information om garantifondens situation och dess förvaltning till Europaparlamentet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens ska säkerställa den ekonomiska förvaltningen av fonden. Kommissionen ska förvalta och investera garantifondens medel i enlighet med principen om sund finansiell förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.”,

Kommissionens ska säkerställa den ekonomiska förvaltningen av fonden i enlighet med denna förordning och med fondens interna bestämmelser och förfaranden. Kommissionen ska dessutom förvalta och investera garantifondens medel i enlighet med principen om sund finansiell förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav, samtidigt som den beaktar de principer som vägleder unionens yttre åtgärder. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet om hur förvaltningen av fonden ingår i dess bredare utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 mars varje år ska kommissionen, i samband med sin årsredovisning, överlämna till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten den information som begärts om situationen inom garantifonden.

Senast den 31 mars varje år ska kommissionen, i samband med sin årsredovisning, till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna all den information som begärts om situationen inom garantifonden.

Senast den 31 maj varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens förvaltning under det föregående kalenderåret. Årsrapporten ska innehålla en presentation av garantifondens finansiella ställning vid utgången av föregående kalenderår, de finansiella flödena under föregående kalenderår liksom betydande transaktioner och all relevant information om räkenskaperna. Den ska också innehålla information om garantifondens ekonomiska förvaltning och dess resultat och risker vid utgången av föregående kalenderår.”

Senast den 31 maj varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens förvaltning under det föregående kalenderåret. Årsrapporten ska innehålla en presentation av garantifondens finansiella ställning och funktionssätt vid utgången av föregående kalenderår, de finansiella flödena under föregående kalenderår liksom betydande transaktioner och all relevant information om räkenskaperna, såsom detaljerad information om utestående kapital för garanterade lån eller garantifondens medel i ogynnsamma situationer på marknaden samt slutsatser och lärdomar. Den ska också innehålla information om garantifondens ekonomiska förvaltning och dess resultat och risker vid utgången av föregående kalenderår.” Rapporten ska även innehålla detaljerade uppgifter om användningen av fonden och om de förbättringar som de finansierade projekten medförde i mottagarländerna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Garantifond för åtgärder avseende tredje land

Referensnummer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Behandling i utskott

28.2.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Teckenförklaring:

+  :  för

-  :  emot

0  :  nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Garantifonden för åtgärder avseende tredje land

Referensnummer

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Framläggande för parlamentet

14.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Antagande

27.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ingivande

30.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande