Procedure : 2016/0339(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2017

Indgivne tekster :

A8-0134/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0135

BETÆNKNING     *
PDF 574kWORD 88k
31.3.2017
PE 597.532v02-00 A8-0134/2017

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2316/0339(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Olle Ludvigsson

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2316/0339(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0687),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0464/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer i Nederlandene og den svenske Riksdag om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til de øvrige bidrag forelagt af det tjekkiske Senat, det tyske Forbundsråd, det spanske parlament og det portugisiske parlament om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(1),

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik(2),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(3),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) fra Irland til Apple og til Kommissionens igangværende efterforskning af påstande om Luxembourgs støtte til McDonald's og Amazon,

–  der henviser til det pågående arbejde i dets undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0134/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 fastsætter en ramme for håndtering af hybride mismatch-arrangementer.

(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 fastsætter en første ramme for håndtering af hybride mismatch-arrangementer, som ikke i tilstrækkelig grad og systematisk fjerner hybride mismatch og hvis anvendelsesområde er begrænset til Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Til grund for BEPS-initiativet ligger også erklæringen fra G20-ledernes møde i Skt. Petersborg den 5.-6. september 2013, hvori de giver udtryk for deres ønske om at sikre, at overskud beskattes der, hvor de tilgrundliggende økonomiske aktiviteter finder sted, og værdien skabes. I praksis ville dette have krævet indførelse af ensartet beskatning med skatteindtægter til medlemsstaterne efter en fordelingsnøgle. Dette mål er ikke blevet nået.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er nødvendigt at fastsætte regler, der fuldt ud neutraliserer virkningerne af hybride mismatch. I betragtning af, at direktiv (EU) 2016/1164 kun omfatter hybride mismatch-arrangementer, der opstår i samspillet mellem medlemsstaternes selskabsskattesystemer, udsendte Økofinrådet den 20. juni 2016 en erklæring, hvori det anmodede Kommissionen om senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2016.

(5)  Det er yderst vigtigt at fastsætte regler, der fuldt ud neutraliserer virkningerne af hybride mismatch og mismatch i forbindelse med filialer. I betragtning af, at direktiv (EU) 2016/1164 kun omfatter hybride mismatch-arrangementer, der opstår i samspillet mellem medlemsstaternes selskabsskattesystemer, udsendte Økofinrådet den 20. juni 2016 en erklæring, hvori det anmodede Kommissionen om senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2016.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Virkningerne af hybride mismatch-arrangementer bør også overvejes ud fra udviklingslandenes synspunkt, og Unionen og dens medlemsstater bør sigte mod at støtte udviklingslandene i at håndtere sådanne virkninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I betragtning af, at [det bl.a. er nævnt i betragtning 13 i direktiv (EU) 2016/1164, at] det er afgørende, at der arbejdes videre med andre hybride mismatch, f.eks. i forbindelse med faste driftssteder, er det vigtigt, at hybride mismatch, der involverer et fast driftssted, også omfattes af det nævnte direktiv.

(6)  I betragtning af, at [det bl.a. er nævnt i betragtning 13 i direktiv (EU) 2016/1164, at] det er afgørende, at der arbejdes videre med andre hybride mismatch, f.eks. i forbindelse med faste driftssteder, herunder tilsidesatte faste driftssteder, er det vigtigt, at hybride mismatch, der involverer et fast driftssted, også omfattes af det nævnte direktiv (EU) 2016/1164. I forbindelse med behandlingen af sådanne mismatch bør der tages hensyn til de anbefalede regler i OECD's oplæg til offentlig drøftelse af 22. august 2016 om BEPS-aktion 2 – mismatchstrukturer i forbindelse med filialer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at skabe en samlet ramme i overensstemmelse med OECD's BEPS-rapport om hybride mismatch er det vigtigt, at direktiv (EU) 2016/1164 også indeholder regler om hybride overførsler, importerede mismatch og mismatch i forbindelse med skattesubjekter med to hjemsteder for at forhindre skattesubjekter i at udnytte de resterende smuthuller.

(7)  For at skabe en ramme, der er i overensstemmelse med og lige så effektiv som OECD's BEPS-rapport om hybride mismatch, er det vigtigt, at direktiv (EU) 2016/1164 også indeholder regler om hybride overførsler og importerede mismatch og omhandler hele spektret af dobbelte fradrag for at forhindre skattesubjekter i at udnytte de resterende smuthuller. Disse regler bør standardiseres og i videst muligt omfang koordineres mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør overveje at indføre sanktioner over for skattesubjekter, som udnytter hybride mismatch.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Det er nødvendigt at indføre bestemmelser for at standse brugen af forskellige regnskabsperioder for beskatningen i forskellige jurisdiktioner, hvilket resulterer i mismatch i skattemæssige resultater. Medlemsstaterne bør sikre, at skatteyderne deklarerer deres betalinger i alle involverede jurisdiktioner inden for en rimelig frist. De nationale myndigheder bør endvidere undersøge alle årsagerne til hybride mismatch og lukke eventuelle huller og forhindre aggressiv skatteplanlægning, frem for blot at forsøge at opnå et skatteprovenu.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Eftersom direktiv (EU) 2016/1164 indeholder regler vedrørende hybride mismatch mellem medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler om hybride mismatch med tredjelande i samme direktiv. Følgelig bør disse regler finde anvendelse på alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, herunder faste driftssteder for enheder, der er hjemmehørende i et tredjeland. Det er nødvendigt, at reglerne omfatter alle hybride mismatch-arrangementer, hvor mindst en af de involverede parter er et skattepligtigt selskab i en medlemsstat.

(8)  Eftersom direktiv (EU) 2016/1164 indeholder regler vedrørende hybride mismatch mellem medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler om hybride mismatch med tredjelande i samme direktiv. Følgelig bør disse regler finde anvendelse på alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, herunder faste driftssteder for enheder, der er hjemmehørende i et tredjeland. Det er nødvendigt, at reglerne omfatter alle hybride mismatch eller relaterede arrangementer, hvor mindst en af de involverede parter er et skattepligtigt selskab i en medlemsstat.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Reglerne om hybride mismatch bør tackle misforhold, der er en følge af modstridende skatteregler i to (eller flere) jurisdiktioner. Disse regler bør dog ikke påvirke de generelle aspekter af skattesystemet i en jurisdiktion.

(9)  Det er vigtigt, at regler om hybride mismatch automatisk finder anvendelse, når en betaling krydser en grænse efter at være blevet fratrukket af den betalende, uden at der skal påvises et motiv for skatteundgåelse, og tackler mismatchsituationer, der skyldes dobbelt fradrag, konflikt i forbindelse med den retlige kvalificering af finansielle instrumenter, betalinger og enheder eller konflikter i forbindelse med fordeling af betalinger. Da hybride mismatch kan føre til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Mismatch i forbindelse med et fast driftssted opstår, når forskellige regler for fordeling af indtægter og udgifter mellem forskellige dele af samme enhed i det faste driftssteds jurisdiktion og i hjemstedets jurisdiktion giver anledning til et mismatch i skattemæssige resultater, herunder tilfælde, hvor der opstår et mismatch, fordi et fast driftssted tilsidesættes som følge af anvendelsen af lovgivningen i filialens jurisdiktion. Sådanne mismatchresultater kan føre til ikkebeskatning uden medregning, dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning og bør derfor elimineres. I tilfælde af tilsidesatte faste driftssteder bør den medlemsstat, hvor skattesubjektet er hjemmehørende, kræve, at skattesubjektet i sin skattepligtige indkomst medregner den indkomst, der ellers ville blive henført til det faste driftssted.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til målet, er det vigtigt, at den kun omfatter de tilfælde, hvor der er en væsentlig risiko for, at hybride mismatch udnyttes til skatteundgåelse. Derfor bør reglerne omfatte hybride mismatch-arrangementer mellem et skattesubjekt og dets tilknyttede selskaber samt hybride mismatch, der er et resultat af et struktureret arrangement, der involverer et skattesubjekt.

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre, at definitionen af "tilknyttet selskab" er tilstrækkeligt dækkende i forbindelse med reglerne om hybride mismatch, bør definitionen også omfatte enheder, der i regnskabsmæssig henseende er del af samme konsoliderede koncern som skattesubjektet, selskaber, hvor skattesubjektet har en væsentlig indflydelse på ledelsen, og omvendt selskaber, som har en væsentlig indflydelse på ledelsen af skattesubjektet.

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Misforhold, der navnlig vedrører enheders hybride karakter, bør kun være omfattet af reglerne, hvis et af de tilknyttede selskaber som minimum har reel kontrol over de andre tilknyttede selskaber. I sådanne tilfælde bør det derfor kræves, at et tilknyttet selskab har interesser i skattesubjektet eller et andet tilknyttet selskab, eller omvendt, i form af stemmerettigheder, kapitalejerskab eller ret til at modtage udbytte på 50 % eller mere.

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Da mismatch i forbindelse med hybride enheder, der involverer tredjelande, kan føre til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst, alt efter omstændighederne.

(15)  Da mismatch i forbindelse med hybride enheder, der involverer tredjelande, i adskillige tilfælde fører til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst, alt efter omstændighederne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Hybride overførsler kan give anledning til forskelle i den skattemæssige behandling, hvis det underliggende afkast af et finansielt instrument som følge af en overførsel af dette instrument i forbindelse med et struktureret arrangement behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet. Det underliggende afkast er den indkomst, der vedrører og er afledt af det overførte instrument. Denne forskel i den skattemæssige behandling kan føre til et fradrag uden medregning eller til nedsættelse i den indeholdte skat i to forskellige jurisdiktioner samtidig. Sådanne misforhold bør der derfor rettes op på. I tilfælde af et fradrag uden medregning bør der gælde samme regler som for neutralisering af et mismatch i forbindelse med et hybridt finansielt instrument eller en hybrid enhed, der fører til fradrag uden medregning. I tilfælde af en dobbelt skattenedsættelse bør den berørte medlemsstat begrænse omfanget af skattenedsættelsen i forhold til den skattepligtige nettoindkomst, der er forbundet med det underliggende afkast.

(17)  Hybride overførsler kan give anledning til forskelle i den skattemæssige behandling, hvis det underliggende afkast af et finansielt instrument som følge af en overførsel af dette instrument behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet. Det underliggende afkast er den indkomst, der vedrører og er afledt af det overførte instrument. Denne forskel i den skattemæssige behandling kan føre til et fradrag uden medregning eller til nedsættelse i den indeholdte skat i to forskellige jurisdiktioner samtidig. Sådanne misforhold bør der derfor rettes op på. I tilfælde af et fradrag uden medregning bør der gælde samme regler som for neutralisering af et mismatch i forbindelse med et hybridt finansielt instrument eller en hybrid enhed, der fører til fradrag uden medregning. I tilfælde af en dobbelt skattenedsættelse bør den berørte medlemsstat begrænse omfanget af skattenedsættelsen i forhold til den skattepligtige nettoindkomst, der er forbundet med det underliggende afkast.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Importerede mismatch opstår, når virkningen af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument, hvorved de regler, der neutraliserer hybride mismatch, undergraves. En fradragsberettiget betaling i en medlemsstat kan bruges til at finansiere udgifter i forbindelse med et struktureret arrangement, der indebærer et hybridt mismatch mellem tredjelande. For at imødegå sådanne importerede mismatch er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter der nægtes fradrag for en betaling, hvis den tilsvarende indkomst fra denne betaling direkte eller indirekte modsvares af et fradrag, der opstår i forbindelse med et hybridt mismatch-arrangement, som giver anledning til et dobbelt fradrag eller et fradrag uden medregning mellem tredjelande.

(19)  Importerede mismatch opstår, når virkningen af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument, hvorved de regler, der neutraliserer hybride mismatch, undergraves. En fradragsberettiget betaling i en medlemsstat kan bruges til at finansiere udgifter i forbindelse med et struktureret arrangement, der indebærer et hybridt mismatch mellem tredjelande. For at imødegå sådanne importerede mismatch er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter der nægtes fradrag for en betaling, hvis den tilsvarende indkomst fra denne betaling direkte eller indirekte modsvares af et fradrag, der opstår i forbindelse med et hybridt mismatch- eller relateret arrangement, som giver anledning til et dobbelt fradrag eller et fradrag uden medregning mellem tredjelande.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Målet for dette direktiv er at gøre det indre marked som helhed mere modstandsdygtigt over for hybride mismatch-arrangementer. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved, at medlemsstaterne handler hver for sig, da de nationale selskabsskattesystemer er meget forskellige, og da selvstændige tiltag fra medlemsstaternes side blot ville gentage den eksisterende fragmentering af det indre marked inden for direkte beskatning. Dette ville således blot videreføre ineffektivitet og forvridninger i samspillet mellem forskellige nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være manglende koordinering. På grund af hybride mismatch-arrangementers grænseoverskridende karakter og nødvendigheden af, at der vedtages løsninger for det indre marked som helhed, kan målet bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Direktivet fastsætter det nødvendige niveau af beskyttelse af det indre marked og sigter dermed udelukkende mod at opnå den grad af koordinering inden for Unionen, der er absolut nødvendig for at opfylde målsætningerne.

(21)  Målet for dette direktiv er at gøre det indre marked som helhed mere modstandsdygtigt over for hybride mismatch. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved, at medlemsstaterne handler hver for sig, da de nationale selskabsskattesystemer er meget forskellige, og da selvstændige tiltag fra medlemsstaternes side blot ville gentage den eksisterende fragmentering af det indre marked inden for direkte beskatning. Dette ville således blot videreføre ineffektivitet og forvridninger i samspillet mellem forskellige nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være manglende koordinering. På grund af den grænseoverskridende karakter af hybride mismatch og nødvendigheden af, at der vedtages løsninger for det indre marked som helhed, kan målet bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder overgangen fra en enhedsbaseret tilgang til en samlet tilgang til beskatning af multinationale virksomheder. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Direktivet fastsætter det nødvendige niveau af beskyttelse af det indre marked og sigter dermed udelukkende mod at opnå den grad af koordinering inden for Unionen, der er absolut nødvendig for at opfylde målsætningerne.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  For at sikre en klar og effektiv gennemførelse bør overensstemmelse med henstillingerne i OECD's publikation om neutralisering af virkningerne af hybride mismatch-arrangementer, aktion 2-2015 (endelig rapport), fremhæves.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Fire år efter dette direktivs ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af dets gennemførelse og aflægge rapport til Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering

(23)  Kommissionen bør foretage en evaluering af direktivets gennemførelse hvert tredje år efter dets ikrafttræden og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Medlemsstaterne bør pålægges at dele alle relevante oplysninger og bedste praksis med henblik på at bekæmpe skattemæssige mismatch og sikre en ensartet gennemførelse af direktiv (EU) 2016/1164.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

 

”Artikel -9a finder også anvendelse på alle enheder, der behandles som skattemæssigt transparente af en medlemsstat”

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Nr. 4), litra b), tredje afsnit, affattes således:

udgår

"I forbindelse med artikel 9 forstås ved et tilknyttet selskab også en enhed, der er del af samme konsoliderede koncern i regnskabsmæssig henseende som skattesubjektet, et selskab, hvor skattesubjektet har en væsentlig indflydelse på ledelsen, eller et selskab, som har en væsentlig indflydelse på ledelsen af skattesubjektet. Hvis mismatchet omfatter en hybrid enhed, ændres definitionen af tilknyttet selskab, således at kravet om 25 % erstattes med et krav om 50 %"

 

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I nr. 4 udgår tredje afsnit.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9)  "hybridt mismatch": en situation mellem et skattesubjekt og et tilknyttet selskab eller et struktureret arrangement mellem parter i forskellige skattejurisdiktioner, hvor de følgende resultater skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en finansiel enhed eller forskelle i behandlingen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted:

"9)  "hybridt mismatch": en situation mellem et skattesubjekt og en anden enhed, hvor de følgende resultater skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en betaling i henhold hertil eller skyldes forskelle i anerkendelsen af betalinger til en hybrid enhed eller et fast driftssted eller sådanne enheders eller driftssteders betalinger, afholdte udgifter eller lidte tab eller skyldes forskelle i anerkendelsen af en anset betaling mellem to dele af det samme skattesubjekt eller i anerkendelsen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted:

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der foretages et fradrag i skattegrundlaget i den jurisdiktion, som betalingen stammer fra, mens samme betaling ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("fradrag uden medregning"),

b)  der foretages et fradrag i skattegrundlaget i enhver jurisdiktion, hvor betalingen anses for at være foretaget (”betalerens jurisdiktion”), uden at den pågældende betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i nogen anden jurisdiktion, hvor betalingen anses for at være modtaget (”betalingsmodtagerens jurisdiktion”)(”fradrag uden medregning”),

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ved forskelle i behandlingen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted, ikkebeskatning af indkomst, som stammer fra en jurisdiktion, mens den samme indkomst ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("ikkebeskatning uden medregning").

c)  ved forskelle i anerkendelsen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted, ikkebeskatning af indkomst, som stammer fra en jurisdiktion, mens den samme indkomst ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("ikkebeskatning uden medregning").

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  en betaling til en hybrid enhed eller et fast driftssted, som giver anledning til fradrag uden medregning, hvor mismatchet kan henføres til forskelle i anerkendelsen af betalinger til det faste driftssted eller hybride enhed;

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  en betaling giver anledning til fradrag uden medregning som følge af en betaling til et tilsidesat fast driftssted

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er kun tale om et hybridt mismatch, for så vidt som den samme betaling, der fradrages, eller de samme udgifter, der pådrages, eller tab, der lides, i to jurisdiktioner overstiger den indkomst, der medregnes i begge jurisdiktioner, og som kan tilskrives samme oprindelse.

Et hybridt mismatch, der skyldes forskelle i anerkendelsen af en hybrid enheds eller et fast driftssteds betalinger, afholdte udgifter eller lidte tab eller skyldes forskelle i anerkendelsen af en anset betaling mellem to dele af samme skattesubjekt opstår kun i det omfang, det deraf følgende fradrag i den jurisdiktion, hvor betalingen har sit udspring, er modregnet i en indkomst, der ikke medregnes i begge de jurisdiktioner, hvor mismatchresultatet er opstået. Såfremt den betaling, der giver anledning til dette hybride mismatch også giver anledning til et hybridt mismatch, der skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller betaling i henhold hertil eller skyldes forskelle i anerkendelsen af betalinger til en hybrid enhed eller et fast driftssted, er der imidlertid kun tale om et hybridt mismatch, i det omfang betalingen giver anledning til et fradrag uden medregning.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et hybridt mismatch omfatter også overførsel af finansielle instrumenter i forbindelse med et struktureret arrangement, der involverer et skattesubjekt, hvor det underliggende afkast af det overførte finansielle instrument skattemæssigt behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet, som er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, med følgende resultater:

Et hybridt mismatch omfatter også overførsel af finansielle instrumenter, der involverer et skattesubjekt, hvor det underliggende afkast af det overførte finansielle instrument skattemæssigt behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet, som er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, med følgende resultater:

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  følgende nr. tilføjes:

 

"9a)   "hybrid enhed": en enhed eller et arrangement, der betragtes som en person i skattemæssig henseende i henhold til lovgivningen i en jurisdiktion, og hvis indkomst eller udgift behandles som indtægt eller udgift for en eller flere andre personer i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 9 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  følgende nr. tilføjes:

 

"9b)  "tilsidesat fast driftssted": et arrangement, der anses for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i hovedkontorets jurisdiktion og anses ikke for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "struktureret arrangement": et arrangement, der indebærer et hybridt mismatch, hvor dette mismatch er prissat i vilkårene for det pågældende arrangement, eller et arrangement, der er udformet med henblik på at skabe et af resultaterne af hybride mismatch, medmindre skattesubjektet eller et tilknyttet selskab ikke med rimelighed kunne forventes at være bekendt med det hybride mismatch og ikke får del i værdien af den skattefordel, der følger af det hybride mismatch

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  følgende nr. tilføjes:

 

"11a)  "betalerens jurisdiktion ": den jurisdiktion, hvor en hybrid enhed eller et fast driftssted er etableret, eller hvor en betaling behandles som foretaget."

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling eller de samme udgifter eller tab, ydes fradraget alene i den medlemsstat, som denne betaling stammer fra, hvor udgifterne er pådraget eller tabene er lidt.

1.  I det omfang et hybridt mismatch fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling eller de samme udgifter eller tab, nægtes fradraget i den medlemsstat, der er investorens jurisdiktion.

I det omfang et hybridt mismatch, der involverer et tredjeland, fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling, de samme udgifter eller tab, nægter den berørte medlemsstat fradrag af sådanne betalinger, udgifter eller tab, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme.

Såfremt fradraget ikke nægtes i investorens jurisdiktion skal fradraget nægtes i betalerens jurisdiktion. I det omfang, at et tredjeland er involveret, påhviler bevisbyrden for at påvise, at et fradrag er blevet nægtet af det pågældende tredjeland, skattesubjektet.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater fører til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat fradrag af en sådan betaling.

2.  I det omfang et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregning, skal fradraget nægtes for en sådan betaling i den medlemsstat, der er betalerens jurisdiktion. Hvis fradraget ikke nægtes i betalerens jurisdiktion, kræver den pågældende medlemsstat, at skattesubjektet medregner størrelsen af den betaling, som ellers ville føre til et mismatch i indkomsten i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Når et hybridt mismatch, der involverer et tredjeland, fører til fradrag uden medregning, gælder følgende:

 

i)  hvis betalingen stammer fra en medlemsstat, nægter denne medlemsstat at godkende fradraget, eller

 

ii)  hvis betalingen stammer fra et tredjeland, kræver den berørte medlemsstat, at skattesubjektet medregner denne betaling i skattegrundlaget, medmindre tredjelandet allerede har nægtet at godkende fradraget eller krævet medregning af betalingen.

 

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater, der involverer et fast driftssted, fører til ikkebeskatning uden medregning, kræver den medlemsstat, som skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende i, at skattesubjektet medregner den indkomst, der hidrører fra det faste driftssted, i sit skattegrundlag.

3.  I det omfang et hybridt mismatch involverer indkomst fra et tilsidesat fast driftssted, som ikke er skattepligtigt i den medlemsstat, som skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende i, kræver denne medlemsstat, at skattesubjektet i sin skattepligtige indkomst medregner den indkomst, der ellers ville blive henført til det tilsidesatte faste driftssted.

I det omfang et hybridt mismatch, som involverer et fast driftssted beliggende i et tredjeland, fører til ikkebeskatning uden medregning, kræver den berørte medlemsstat, at skattesubjekt medregner den indkomst, der hidrører fra det faste driftssted i tredjelandet, i sit skattegrundlag.

 

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  En medlemsstat nægter at godkende fradrag for enhver betaling fra et skattesubjekt, i det omfang en sådan betaling direkte eller indirekte finansierer fradragsberettigede udgifter, der giver anledning til et hybridt mismatch gennem en transaktion eller en række transaktioner.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I det omfang et skattesubjekts betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, udgifter eller tab, der som følge af et hybridt mismatch er fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner uden for Unionen, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den betaling eller de udgifter eller tab, som ville være fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner.

4.  I det omfang et skattesubjekts betaling til en enhed i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, udgifter eller tab, der som følge af et hybridt mismatch er fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner uden for Unionen, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den betaling eller de udgifter eller tab, som ville være fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I det omfang den tilsvarende medregning af en fradragsberettiget betaling fra et skattesubjekt til et tilknyttet selskab i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, der som følge af et hybridt mismatch ikke medregnes i betalerens skattegrundlag, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den ikke-medregnede betaling.

5.  I det omfang den tilsvarende medregning af en fradragsberettiget betaling fra et skattesubjekt i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, der som følge af et hybridt mismatch ikke medregnes i betalerens skattegrundlag, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den ikke-medregnede betaling.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel -9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel -9a

 

Omvendte hybride mismatch

 

Hvis en eller flere tilknyttede ikkehjemmehørende enheder, som ejer retten til en andel af overskuddet i en hybrid enhed, som er registreret eller etableret i en medlemsstat, er beliggende i en eller flere jurisdiktioner, der behandler den hybride enhed som en skattepligtig person, anses den hybride enhed som hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, og dens indkomst beskattes, i det omfang den pågældende indkomst ikke beskattes på anden vis i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat eller i en anden jurisdiktion."

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2016/1164

Artikel 9a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det omfang et skattesubjekt, som er skattemæssigt hjemmehørende i både en medlemsstat og i et tredjeland, har betalinger, udgifter eller tab, der efter den pågældende medlemsstats og tredjelands love er fradragsberettiget i skattegrundlaget i begge jurisdiktioner, og denne betaling eller disse udgifter eller tab i skattesubjektets medlemsstat kan modsvares i skattepligtig indkomst, der ikke medregnes i tredjelandet, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for betalingen, udgifterne eller tabene, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme.

I det omfang et skattesubjekt, som er skattemæssigt hjemmehørende i både en medlemsstat og i et tredjeland, har betalinger, udgifter eller tab, der efter den pågældende medlemsstats og tredjelands love er fradragsberettiget i skattegrundlaget i begge jurisdiktioner, og denne betaling eller disse udgifter eller tab i skattesubjektets medlemsstat kan modsvares i skattepligtig indkomst, der ikke medregnes i tredjelandet, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for betalingen, udgifterne eller tabene, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme. Sådanne afslag på fradrag finder også anvendelse på situationer, hvor et skattesubjekt er skattemæssigt "statsløs". Bevisbyrden for at påvise, at tredjelandet har nægtet fradraget for betalingen, udgifterne eller tabet, påhviler skattesubjektet.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0408.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0457.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.


BEGRUNDELSE

Ordføreren finder, at Kommissionen med forslaget om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande, har forelagt et forslag, som effektivt begrænser mulighederne for virksomheders skatteundgåelse.

Internationale skattespørgsmål har af gode grunde i de seneste år ligget øverst på den politiske dagsorden. Hurtigere globalisering, digitalisering og integrationen af de nationale økonomier og markeder har afsløret en række svagheder ved de nuværende regler, hvorved der skabes muligheder for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). OECD og G20-landene vedtog i september 2013 derfor en 15-punkts handlingsplan med henblik på at tackle BEPS . Den endelige rapport om aktion 2 om neutralisering af virkningerne af hybride mismatch-arrangementer blev offentliggjort i 2015.

Et hybridt mismatch-arrangement består i, at forskelle i den skattemæssige behandling af en enhed eller et instrument i henhold til lovgivningen i to eller flere skattejurisdiktioner udnyttes til at opnå dobbelt ikkebeskatning. Denne type arrangementer er ofte oprettet udelukkende med det formål at reducere selskabsbeskatningen, hvilket har ført til, at skattegrundlaget for selskabsskattepligtige skattesubjekter i EU udhules betydeligt. Det er derfor nødvendigt at fastlægge regler, der modvirker denne type arrangementer.

Reglerne om hybride mismatch i Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse), omfatter de mest udbredte former for hybride mismatch, men kun inden for EU. Artikel 9 i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse vedrører hybride mismatch, der opstår som følge af forskelle i den retlige kvalificering af en enhed eller et finansielt instrument mellem et skattesubjekt i en medlemsstat og et tilknyttet selskab i en anden medlemsstat, eller som skyldes et struktureret arrangement mellem parter i medlemsstaterne.

Skattesubjekter i EU udnytter imidlertid også hybride mismatch for at nedbringe deres samlede skattetilsvar i Unionen ved at indgå i grænseoverskridende strukturer, der involverer tredjelande. Derfor vedtog Økofinrådet en erklæring om hybride mismatch – medtaget i det endelige kompromisforslag til direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, som der blev opnået enighed om den 20. juni 2016 – og opfordrede Kommissionen til "senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2016".

Det er derfor positivt, at Kommissionen nu forelægger foranstaltninger til at imødegå problemet med hybride mismatch, der også omfatter tredjelande. Ordføreren mener endvidere, at andre former for mismatch, der indgår i Kommissionens forslag, såsom mismatch i forbindelse med hybride faste driftssteder, hybride overførsler, såkaldte importerede mismatch og mismatch i forbindelse med selskaber med to hjemsteder, som ikke er omfattet af artikel 9 i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, også bør tackles med henblik på at begrænse mulighederne for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud.

Som en del af en pakke, der omfatter relanceringen af forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) og et forslag om et fælles selskabsskattegrundlag (FSSG), finder ordføreren, at det foreslåede direktiv er et væsentligt skridt til at modvirke hybride mismatch, der omfatter tredjelande, med henblik på at neutralisere hybride mismatch-arrangementer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Hybride mismatch med tredjelande

Referencer

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

Dato for høring af EP

21.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Dato for indgivelse

31.3.2017


RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse