Procedūra : 2016/0339(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0134/2017

Pateikti tekstai :

A8-0134/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0135

PRANEŠIMAS     *
PDF 871kWORD 91k
31.3.2017
PE 597.532v02-00 A8-0134/2017

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais

(COM(2016) 0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Olle Ludvigsson

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais

(COM(2016) 0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016) 0687),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0464/2016),

–  atsižvelgdamas į Nyderlandų Pirmųjų Rūmų, Nyderlandų Atstovų Rūmų ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į kitas nuomones, kurias pateikė Čekijos Respublikos Senatas, Vokietijos Bundesratas, Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmai ir Portugalijos Respublikos Asamblėja, dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), kurią Airija suteikė įmonei „Apple“, ir Komisijos pradėtą tyrimą dėl įtariamos Liuksemburgo pagalbos įmonėms „McDonald“ ir „Amazon“,

–  atsižvelgdamas į vykstantį darbą, kurį atlieka Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0134/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Direktyva (ES) 2016/1164 nustatoma sistema, kuria siekiama spręsti pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų problemą;

(4)  Direktyva (ES) 2016/1164 nustatoma pirmoji sistema, kuria siekiama spręsti pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų problemą, tačiau ja nepavyksta visapusiškai ir sistemingai panaikinti šalių mokestinės tvarkos neatitikimų ir ji yra taikoma tik Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  BEPS iniciatyva taip pat grindžiama G 20 lyderių deklaracija, kurią jie priėmė per susitikimą Sankt Peterburge 2013 m. rugsėjo 5–6 d. ir kurioje jie išreiškia pageidavimą užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas, jeigu vykdoma pelną duodanti ekonominė veikla ir sukuriama vertė. Praktiškai tam būtų reikėję įvesti unitarinio apmokestinimo sistemą, proporcingai pagal formulę paskirstant mokesčių pajamas valstybėms. Šis tikslas nepasiektas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  būtina nustatyti taisykles, pagal kurias šalių mokestinės tvarkos neatitikimai būtų visapusiškai neutralizuoti. Kadangi Direktyva (ES) 2016/1164 taikoma tik pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemoms, sudaromoms atsižvelgiant į valstybių narių pelno mokesčio sistemų sąveiką, 2016 m. birželio 20 d. ECOFIN taryba paskelbė pareiškimą, kuriuo paprašė Komisijos iki 2016 m. spalio mėn. pateikti pasiūlymą dėl su trečiosiomis valstybėmis susijusių mokestinės tvarkos neatitikimų, kad būtų nustatytos taisyklės, kurios dera su EBPO BEPS ataskaitoje dėl 2 veiksmo rekomenduotomis taisyklėmis ir yra ne mažiau už jas veiksmingos, kad iki 2016 m. pabaigos būtų pasiektas susitarimas;

(5)  labai svarbu nustatyti taisykles, pagal kurias šalių mokestinės tvarkos ir filialams taikomos tvarkos neatitikimai būtų visapusiškai neutralizuoti. Kadangi Direktyva (ES) 2016/1164 taikoma tik pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemoms, sudaromoms atsižvelgiant į valstybių narių pelno mokesčio sistemų sąveiką, 2016 m. birželio 20 d. ECOFIN taryba paskelbė pareiškimą, kuriuo paprašė Komisijos iki 2016 m. spalio mėn. pateikti pasiūlymą dėl su trečiosiomis valstybėmis susijusių mokestinės tvarkos neatitikimų, kad būtų nustatytos taisyklės, kurios dera su EBPO BEPS ataskaitoje dėl 2 veiksmo rekomenduotomis taisyklėmis ir yra ne mažiau už jas veiksmingos, kad iki 2016 m. pabaigos būtų pasiektas susitarimas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  į naudojimosi šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų padarinius derėtų pažvelgti ir iš besivystančių šalių perspektyvos, o Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų siekti padėti besivystančioms šalims tuos padarinius įveikti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad[, be kita ko, Direktyvos (ES) 2016/1164 13 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad] itin svarbu vykdyti tolesnį darbą, susijusį su valstybių narių ir trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais, taip pat su kitų rūšių mokestinės tvarkos neatitikimais, pavyzdžiui, apimančiais nuolatines buveines, labai svarbu ta direktyva spręsti ir šalių mokestinės tvarkos neatitikimo problemas, susijusias su hibridine nuolatine buveine;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad[, be kita ko, Direktyvos (ES) 2016/1164 13 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad] itin svarbu vykdyti tolesnį darbą, susijusį su valstybių narių ir trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais, taip pat su kitų rūšių mokestinės tvarkos neatitikimais, pavyzdžiui, apimančiais nuolatines buveines, įskaitant nuolatines buveines, kurios kitur tokiomis nelaikomos, labai svarbu Direktyva (ES) 2016/1164 spręsti ir šalių mokestinės tvarkos neatitikimo problemas, susijusias su hibridine nuolatine buveine. Siekiant panaikinti tokius neatitikimus, reikėtų atsižvelgti į rekomenduojamas taisykles, įtrauktas į 2016 m. rugpjūčio 22 d. EBPO viešųjų diskusijų dokumento projektą „2 BEPS priemonė. Filialams taikomos mokestinės tvarkos neatitikimų struktūros“;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sukurti visapusišką sistemą, derančią su EBPO BEPS ataskaita dėl pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų, ir sutrukdyti mokesčių mokėtojams išnaudoti likusias spragas, būtina į Direktyvą (ES) 2016/1164 įtraukti ir taisykles, taikomas hibridinams perkėlimams, importuotiems šalių mokestinės tvarkos neatitikimams ir su dvigubu bendrovių rezidavimu susijusiems neatitikimams;

(7)  siekiant sukurti sistemą, derančią su EBPO BEPS ataskaita dėl pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų ir ne mažiau veiksmingą nei BEPS, ir sutrukdyti mokesčių mokėtojams išnaudoti likusias spragas, būtina į Direktyvą (ES) 2016/1164 įtraukti ir taisykles, taikomas hibridiniams perkėlimams ir importuotiems šalių mokestinės tvarkos neatitikimams, ir panaikinti visas galimybes naudotis dvigubu atskaitymu. Tos taisyklės turėtų būti standartizuotos ir kuo labiau suderintos tarp valstybių narių. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę taikyti sankcijas tiem mokesčių mokėtojams, kurie naudojasi šalių mokestinės tvarkos neatitikimais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  reikia nustatyti taisykles, kad būtų nebeleidžiama naudotis mokesčių ataskaitinių laikotarpių atskirose jurisdikcijose skirtumais, nes dėl to atsiranda mokestinių pasekmių neatitikimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai deklaruotų mokėjimus visose atitinkamose jurisdikcijose per pagrįstą laikotarpį. Be to, nacionalinės institucijos turėtų nagrinėti, dėl kokių priežasčių atsiranda mokestinės tvarkos neatitikimai, panaikinti visas spragas ir užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui, o ne skirti visą dėmesį vien tik mokesčių surinkimui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atsižvelgiant į tai, kad Direktyvoje (ES) 2016/1164 yra taisyklių dėl pasinaudojimo valstybių narių mokestinės tvarkos neatitikimais, tikslinga į tą direktyvą įtraukti taisykles dėl pasinaudojimo trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais. Todėl tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems mokesčių mokėtojams, kuriems taikomas pelno mokestis valstybėje narėje, įskaitant subjektų, kurie yra trečiųjų valstybių rezidentai, nuolatines buveines. Būtina apimti visas pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemas, kai bent viena dalyvaujančių šalių yra pelno mokesčio mokėtojas valstybėje narėje;

(8)  atsižvelgiant į tai, kad Direktyvoje (ES) 2016/1164 yra taisyklių dėl pasinaudojimo valstybių narių mokestinės tvarkos neatitikimais, tikslinga į tą direktyvą įtraukti taisykles dėl pasinaudojimo trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais. Todėl tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems mokesčių mokėtojams, kuriems taikomas pelno mokestis valstybėje narėje, įskaitant subjektų, kurie yra trečiųjų valstybių rezidentai, nuolatines buveines. Būtina apimti visus šalių mokestinės tvarkos neatitikimus arba naudojimosi jais schemas, kai bent viena dalyvaujančių šalių yra pelno mokesčio mokėtojas valstybėje narėje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų taisyklės turėtų būti taikomos šalių mokestinės tvarkos neatitikimų situacijoms, kurios susidaro nesutapus dviejų (ar daugiau) jurisdikciją turinčių subjektų mokesčių taisyklėms. Tačiau šios taisyklės neturėtų paveikti jurisdikcijos mokesčių sistemos bendrųjų ypatumų;

(9)  būtina, kad pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų taisyklės būtų taikomos automatiškai, kai atliekamas tarpvalstybinis mokėjimas, atskaitomas iš mokėtojo pajamų, netaikant reikalavimo įrodyti, jog esama mokesčių vengimo priežasčių, ir būtų taikomos šalių mokestinės tvarkos neatitikimų situacijoms, kurios susidaro dėl dvigubo atskaitymo arba dėl prieštaravimų, susijusių su finansinių priemonių, mokėjimų ir subjektų teisiniu kvalifikavimu arba mokėjimų paskirstymu. Kadangi pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais atvejai galėtų lemti dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias atitinkama valstybė narė atsisakytų atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių atskaitymą arba reikalautų, kad mokesčių mokėtojas įtrauktų mokėjimą į apmokestinamąsias pajamas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  su nuolatine buveine susiję pasinaudojimo mokestinės tvarkos neatitikimais atvejai atsiranda tada, kai dėl nuolatinės buveinės ir rezidavimo jurisdikcijų taisyklių, taikomų pajamų ir išlaidų paskirstymui tarp skirtingų to paties subjektų dalių, skirtumų susidaro mokestinių pasekmių neatitikimas, įskaitant tuos atvejus, kuriais neatitikimo pasekmė atsiranda dėl to, kad pagal filialo jurisdikcijos įstatymus nuolatinė buveinė tokia nelaikoma. Tokių neatitikimų pasekmės gali lemti neapmokestinimą neįtraukiant, dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant, todėl turėtų jos būti panaikintos. Nuolatinės buveinės, kuri kitur tokia nelaikoma, atveju valstybė narė, kurioje mokesčių mokėtojas yra rezidentas, turėtų reikalauti, kad mokesčių mokėtojas įtrauktų pajamas, kurios kitu atveju būtų priskirtos nuolatinei buveinei, į savo apmokestinamąsias pajamas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti proporcingumą, būtina reglamentuoti tik tuos atvejus, kuriais kyla didelė rizika, kad bus išvengta apmokestinimo pasinaudojant šalių mokestinės tvarkos neatitikimais. Todėl tikslinga aprėpti pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemas, kuriose dalyvauja mokesčių mokėtojas ir su juo susijusios įmonės, ir šalių mokestinės tvarkos neatitikimus, atsirandančius dėl struktūrinio susitarimo, kurio vienas dalyvių yra mokesčių mokėtojas;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  taisyklių dėl pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais tikslais siekiant pakankamai išsamiai apibrėžti „susijusią įmonę“, ta apibrėžtis taip pat turėtų apimti subjektą, kuris finansinės apskaitos tikslais priklauso tai pačiai konsoliduotai grupei, įmonę, kurios valdymui mokesčių mokėtojas daro reikšmingą poveikį, ir, atvirkščiai, įmonę, darančią reikšmingą poveikį mokesčių mokėtojo valdymui;

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šalių mokestinės tvarkos neatitikimai, kurie labiausiai siejasi su subjektų hibridiškumu, turėtų sulaukti dėmesio tiktai kai viena iš susijusių įmonių bent jau veiksmingai kontroliuoja kitas susijusias įmones. Todėl tokiais atvejais reikėtų reikalauti, kad mokesčio mokėtojas ar kita susijusi įmonė valdytų susijusios įmonės kapitalo dalį per balsavimo teises ar per nuosavybės teise priklausantį kapitalą arba teisę gauti 50 % arba daugiau pelno, arba būtų tokiu būdu valdomi tos susijusios įmonės;

Išbraukta.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kadangi šalių, tarp kurių yra trečiųjų valstybių, mokestinės tvarkos neatitikimai, susiję su hibridiniais subjektais, gali lemti dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias atitinkama valstybė narė atsisakytų atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių atskaitymą arba reikalautų mokesčio mokėtojo įtraukti mokėjimą į apmokestinamąsias pajamas, nelygu situacija;

(15)  kadangi šalių, tarp kurių yra trečiųjų valstybių, mokestinės tvarkos neatitikimai, susiję su hibridiniais subjektais, kai kuriais atvejais lemia dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias atitinkama valstybė narė atsisakytų atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių atskaitymą arba reikalautų mokesčio mokėtojo įtraukti mokėjimą į apmokestinamąsias pajamas, nelygu situacija;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  dėl hibridinių perkėlimų gali atsirasti skirtingas mokestinis vertinimas, jei dėl finansinės priemonės perkėlimo pagal struktūrinį susitarimą, su šia priemone susijusi grąža laikoma vienu metu gauta iš daugiau kaip vienos susitarimo šalies. Susijusi grąža yra pajamos, susijusios su perkelta priemone ir iš jos atsirandančios. Dėl tokio skirtingo mokestinio vertinimo galimas atskaitymas neįtraukiant arba to paties išskaičiuojamojo mokesčio mokestinė lengvata dviejose skirtingose jurisdikcijose. Tokie neatitikimai turėtų būti pašalinti. Atskaitymo neįtraukiant atveju reikėtų taikyti tas pačias taisykles kaip neutralizuojant hibridines finansines priemones arba su hibridiniais subjektais susijusį šalių mokestinės tvarkos neatitikimą, dėl kurio galimas atskaitymas neįtraukiant. Dvigubos mokestinės lengvatos atveju atitinkama valstybė narė mokestinės lengvatos naudą turėtų apriboti proporcingai grynosioms apmokestinamosioms pajamoms, kiek tai susiję su susijusia grąža;

(17)  dėl hibridinių perkėlimų gali atsirasti skirtingas mokestinis vertinimas, jei dėl finansinės priemonės perkėlimo su šia priemone susijusi grąža laikoma vienu metu gauta iš daugiau kaip vienos susitarimo šalies. Susijusi grąža yra pajamos, susijusios su perkelta priemone ir iš jos atsirandančios. Dėl tokio skirtingo mokestinio vertinimo galimas atskaitymas neįtraukiant arba to paties išskaičiuojamojo mokesčio mokestinė lengvata dviejose skirtingose jurisdikcijose. Tokie neatitikimai turėtų būti pašalinti. Atskaitymo neįtraukiant atveju reikėtų taikyti tas pačias taisykles kaip neutralizuojant hibridines finansines priemones arba su hibridiniais subjektais susijusį šalių mokestinės tvarkos neatitikimą, dėl kurio galimas atskaitymas neįtraukiant. Dvigubos mokestinės lengvatos atveju atitinkama valstybė narė mokestinės lengvatos naudą turėtų apriboti proporcingai grynosioms apmokestinamosioms pajamoms, kiek tai susiję su susijusia grąža;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  importuoti neatitikimai reiškia, kad šalims trečiosiose valstybėse susidarančio mokestinės tvarkos neatitikimo poveikis perkeliamas į valstybės narės jurisdikciją naudojant nehibridinę priemonę ir taip sumažinamas taisyklių, pagal kurias neutralizuojami šalių mokestinės tvarkos neatitikimai, efektyvumas. Valstybėje narėje atskaitomas mokėjimas gali būti naudojamas padengti išlaidoms pagal struktūrinį susitarimą, susijusį su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimu. Siekiant kovoti su tokiais importuotais neatitikimais, būtina įtraukti taisykles, kurios neleistų atlikti mokėjimo atskaitymo, jei atitinkamos pajamos iš tokio mokėjimo yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomos į atskaitomą sumą, atsirandančią pasinaudojant trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų schema, leidžiančia dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant;

(19)  importuoti neatitikimai reiškia, kad šalims trečiosiose valstybėse susidarančio mokestinės tvarkos neatitikimo poveikis perkeliamas į valstybės narės jurisdikciją naudojant nehibridinę priemonę ir taip sumažinamas taisyklių, pagal kurias neutralizuojami šalių mokestinės tvarkos neatitikimai, efektyvumas. Valstybėje narėje atskaitomas mokėjimas gali būti naudojamas padengti išlaidoms pagal struktūrinį susitarimą, susijusį su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimu. Siekiant kovoti su tokiais importuotais neatitikimais, būtina įtraukti taisykles, kurios neleistų atlikti mokėjimo atskaitymo, jei atitinkamos pajamos iš tokio mokėjimo yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomos į atskaitomą sumą, atsirandančią dėl trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų arba naudojimosi tokiais neatitikimais schema, leidžiančia dvigubą atskaitymą arba atskaitymą neįtraukiant;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šia direktyva siekiama didinti visos vidaus rinkos atsparumą prieš pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemas. Valstybės narės negali to pakankamai pasiekti veikdamos atskirai, nes nacionalinės pelno mokesčio sistemos yra skirtingos ir nepriklausomi valstybių narių veiksmai tik padidintų esamą vidaus rinkos susiskaidymą tiesioginio apmokestinimo srityje. Tokiu būdu, sąveikaujant skirtingoms nacionalinėms priemonėms, trūkumai ir iškraipymai išliktų. Todėl tai reikštų koordinavimo trūkumą. Kadangi pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemos yra tarpvalstybinio pobūdžio ir reikia priimti sprendimus, kurie tiktų visai vidaus rinkai, šį tikslą vis dėlto geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga gali patvirtinti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Nustatant reikalingą vidaus rinkos apsaugos lygį šia direktyva siekiama tik esminio lygio koordinavimo Sąjungoje, kuris būtinas šios direktyvos tikslams pasiekti;

(21)  šia direktyva siekiama didinti visos vidaus rinkos atsparumą naudojimuisi šalių mokestinės tvarkos neatitikimais. Valstybės narės negali to pakankamai pasiekti veikdamos atskirai, nes nacionalinės pelno mokesčio sistemos yra skirtingos ir nepriklausomi valstybių narių veiksmai tik padidintų esamą vidaus rinkos susiskaidymą tiesioginio apmokestinimo srityje. Tokiu būdu, sąveikaujant skirtingoms nacionalinėms priemonėms, trūkumai ir iškraipymai išliktų. Todėl tai reikštų koordinavimo trūkumą. Kadangi naudojimasis šalių mokestinės tvarkos neatitikimais yra tarpvalstybinio pobūdžio ir reikia priimti sprendimus, kurie tiktų visai vidaus rinkai, šį tikslą vis dėlto geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga gali patvirtinti priemones, laikydamasi subsidiarumo principo, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, įskaitant perėjimą nuo individualaus subjekto apmokestinimo principo prie unitarinio apmokestinimo principo tarptautinių bendrovių apmokestinimo klausimu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Nustatant reikalingą vidaus rinkos apsaugos lygį šia direktyva siekiama tik esminio lygio koordinavimo Sąjungoje, kuris būtinas šios direktyvos tikslams pasiekti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant užtikrinti aiškų ir veiksmingą įgyvendinimą, reikėtų užtikrinti atitiktį rekomendacijoms, įtrauktoms į EBPO ataskaitą dėl naudojimosi šalių mokestinės tvarkos neatitikimais poveikio neutralizavimo (2 veiksmas, 2015 m. galutinė ataskaita);

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą praėjus ketveriems metams po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą Tarybai. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti,

(23)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą kas trejus metus po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti,

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės dalytųsi visa susijusia konfidencialia informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant kovoti su mokesčių tvarkos neatitikimais ir užtikrinti, kad Direktyva (ES) 2016/1164 būtų įgyvendinama vienodai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnyje pridedama ši dalis:

 

„-9a straipsnis taip pat taikomas visiems subjektams, kuriuos tam tikra valstybė narė laiko skaidriais mokesčių tikslais.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 4 punkto 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  4 punkto trečia pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„9 straipsnio tikslais susijusi įmonė taip pat reiškia subjektą, kuris finansinės apskaitos tikslais priklauso tai pačiai konsoliduotai grupei, kaip mokesčių mokėtojas, įmonę, kurios valdymui mokesčių mokėtojas daro reikšmingą poveikį, arba įmonę, darančią reikšmingą poveikį mokesčių mokėtojo valdymui. Kai neatitikimas susijęs su hibridiniu subjektu, ši apibrėžtis pakeičiama – 25 % reikalavimas pakeičiamas 50 % reikalavimu“;

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 4 punkto 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 punkto trečia pastraipa išbraukiama;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9)  šalių mokestinės tvarkos neatitikimai – mokesčių mokėtojo vienoje valstybėje narėje ir susijusios įmonės kitoje valstybėje narėje tarpusavio padėtis arba skirtingose mokesčių jurisdikcijose esančių šalių struktūrinis susitarimas, kai dėl finansinės priemonės ar subjekto teisinio kvalifikavimo skirtumų arba dėl komercinio vieneto laikymo nuolatine buveine, kyla kuris nors iš toliau nurodytų padarinių:

„9)  šalių mokestinės tvarkos neatitikimai – mokesčių mokėtojo ir kito subjekto tarpusavio padėtis, kai dėl finansinės priemonės ar pagal ją atlikto mokėjimo teisinio kvalifikavimo skirtumų arba dėl atliktų mokėjimų hibridiniam subjektui ar nuolatinei buveinei ar jų patirtų mokėjimų, išlaidų arba nuostolių pripažinimo skirtumų, arba dėl skirtingo mokėjimo tarp tam pačiam mokesčių mokėtojui priklausančių dviejų dalių pripažinimo, arba dėl komercinio vieneto pripažinimo nuolatine buveine, kyla kuris nors iš toliau nurodytų pasekmių:

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mokėjimas atskaitomas iš mokesčio bazės jurisdikcijoje, kurioje yra mokėjimo šaltinis, atitinkamai neįtraukiant mokesčių tikslais to paties mokėjimo kitoje jurisdikcijoje (atskaitymas neįtraukiant).

b)  mokėjimas atskaitomas iš mokesčio bazės bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje mokėjimas laikomas įvykdytu („mokėtojo jurisdikcija“), atitinkamai neįtraukiant mokesčių tikslais to paties mokėjimo kitoje jurisdikcijoje, kurioje mokėjimas laikomas gautu („gavėjo jurisdikcija“) (atskaitymas neįtraukiant);

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jei skiriasi požiūris į komercinio vieneto laikymą nuolatine buveine, nėra apmokestinamos pajamos, kurių šaltinis yra jurisdikcijoje, atitinkamai neįtraukiant mokesčių tikslais tų pačių pajamų kitoje jurisdikcijoje (neapmokestinimas neįtraukiant).

c)  jei skiriasi požiūris į komercinio vieneto pripažinimą nuolatine buveine, nėra apmokestinamos pajamos, kurių šaltinis yra jurisdikcijoje, atitinkamai neįtraukiant mokesčių tikslais tų pačių pajamų kitoje jurisdikcijoje (neapmokestinimas neįtraukiant).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 1 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mokėjimas hibridiniam subjektui arba nuolatinei buveinei, kuris lemia atskaitymą neįtraukiant, kai neatitikimai atsiranda dėl mokėjimų nuolatinei buveinei arba hibridiniam subjektui pripažinimo skirtumų;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 1 pastraipos c b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  mokėjimas, kuris lemia atskaitymą neįtraukiant, susijusį su mokėjimu nuolatinei buveinei, kuri kitur tokia nelaikoma;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimai atsiranda tik tais atvejais, kai tas pats dviejose jurisdikcijose atskaitytas mokėjimas, susidariusios išlaidos arba patirti nuostoliai viršija abiejose jurisdikcijose įtrauktą pajamų, kurias galima priskirti tam pačiam šaltiniui, dydį.

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimai, kuriuos lemia skirtingas mokėjimų, išlaidų ar nuostolių, kuriuos patyrė hibridinis subjektas arba nuolatinė buveinė, pripažinimas arba skirtingas mokėjimo tarp tam pačiam mokesčių mokėtojui priklausančių dviejų dalių pripažinimas, atsiranda tik tais atvejais, kai atitinkamas mokėjimas šaltinio jurisdikcijoje įtraukiamas į punktą, kuris nėra įtrauktas į abi jurisdikcijas, kuriose atsirado neatitikimai. Vis dėlto, jeigu mokėjimai, lemiantys tuos šalių mokestinės tvarkos neatitikimus, taip pat lemia šalių mokestinės tvarkos neatitikimus, kurie priskiriami finansinių priemonių ar pagal jas atlikto mokėjimo teisinio kvalifikavimo skirtumams arba kuriuos lemia mokėjimų hibridiniam subjektui ar nuolatinei buveinei pripažinimo skirtumai, šalių mokestinės tvarkos neatitikimai atsiranda tais atvejais, kai mokėjimas lemia atskaitymą neįtraukiant.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 punkto 3 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimai taip pat apima finansinės priemonės perkėlimą pagal struktūrinį susitarimą, kuriame dalyvauja mokesčių mokėtojas, kai su perkelta finansine priemone susijusi grąža mokesčių tikslais yra laikoma vienu metu gauta iš daugiau kaip vienos susitarimo šalies, kuri yra rezidentė mokesčių tikslais skirtingose jurisdikcijose, ir atsiranda kuris nors iš šių padarinių:

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimai taip pat apima finansinės priemonės perkėlimą, kuriame dalyvauja mokesčių mokėtojas, kai su perkelta finansine priemone susijusi grąža mokesčių tikslais yra laikoma vienu metu gauta iš daugiau kaip vienos susitarimo šalies, kuri yra rezidentė mokesčių tikslais skirtingose jurisdikcijose, ir atsiranda kuri nors iš šių pasekmių:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  papildoma šiuo punktu:

 

„9a)   hibridinis subjektas – bet koks subjektas arba darinys, kuris pagal vienos jurisdikcijos įstatymus laikomas asmeniu mokesčių tikslais ir kurio pajamos arba išlaidos pagal kitos jurisdikcijos įstatymus laikomos kito asmens arba (kelių kitų) asmenų pajamomis arba išlaidomis;“

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 9 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  papildoma šiuo punktu:

 

„9b)   nuolatinė buveinė, kuri kitur tokia nelaikoma – bet koks darinys, kuris pagal pagrindinės buveinės jurisdikcijos įstatymus laikomas tokiu, kuris lemia nuolatinės buveinės statusą, o pagal jurisdikcijos, kurioje yra nuolatinė buveinė, įstatymus nėra laikomas tokiu, kuris lemia nuolatinės buveinės statusą;“

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  struktūrinis susitarimas – susitarimas, susijęs su šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, kai neatitikimo kaina yra įtraukta į susitarimo sąlygas, arba susitarimas, kuris parengtas kaip pasekmės siekiant šalių mokestinės tvarkos neatitikimų, nebent negalima pagrįstai manyti, kad mokesčio mokėtojas ar susijusi įmonė žinojo apie šalių mokestinės tvarkos neatitikimus, ir negavo jokios naudos iš mokesčių lengvatos, kuriai sąlygas sudaro šalių mokestinės tvarkos neatitikimai.“;

Išbraukta.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  papildoma šiuo punktu:

 

„11a)  mokėtojo jurisdikcija – šalies, kurioje yra įsisteigęs hibridinis subjektas arba nuolatinė buveinė arba kurioje mokėjimas laikomas atliktu, jurisdikcija.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tais atvejais, kai pasinaudojus valstybių narių mokestinės tvarkos neatitikimu susidaro to paties mokėjimo, išlaidų arba nuostolių dvigubo atskaitymo sąlygos, atskaitymas leidžiamas tik valstybėje narėje, kurioje yra tokio mokėjimo šaltinis ar patiriamos išlaidos arba nuostoliai.

1.  Tais atvejais, kai pasinaudojus mokestinės tvarkos neatitikimu susidaro to paties mokėjimo, išlaidų arba nuostolių dvigubo atskaitymo sąlygos, atskaitymas neleidžiamas valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso investuotojas.

Tais atvejais, kai pasinaudojus šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, susijusiais su trečiąja valstybe, susidaro to paties mokėjimo, išlaidų arba nuostolių dvigubo atskaitymo sąlygos, atitinkama valstybė narė atsisako atlikti tokio mokėjimo, išlaidų arba nuostolių atskaitymą, nebent tai jau padarė trečioji šalis.

Tais atvejais, kai investuotojo jurisdikcijoje neatsisakyta atlikti atskaitymo, atskaitymas neatliekamas mokėjimo gavėjo jurisdikcijoje. Jei tai susiję su trečiąja šalimi, prievolė įrodyti, kad ta trečioji šalis atsisakė atlikti atskaitymą, tenka mokesčių mokėtojui.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai pasinaudojus šalių mokestinės tvarkos neatitikimais susidaro sąlygos atlikti atskaitymą neįtraukiant, mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti tokio mokėjimo atskaitymą.

2.  Tais atvejais, kai pasinaudojus mokestinės tvarkos neatitikimais susidaro sąlygos atlikti atskaitymą neįtraukiant, atskaitymas nesuteikiamas valstybėje narėje, kuri yra tokio mokėjimo mokėtojo jurisdikcija. Kai atskaitymas mokėtojo jurisdikcijoje atliekamas, susijusi valstybė narė reikalauja, kad mokesčių mokėtojas mokėjimo, dėl kurio priešingu atveju atsirastų pasinaudojimo mokestinės tvarkos neatitikimais atvejis, sumą įtrauktų į pajamas mokėjimo gavėjo jurisdikcijoje.

Tais atvejais, kai pasinaudojus šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, susijusiais su trečiosiomis valstybėmis, susidaro sąlygos atlikti atskaitymą neįtraukiant:

 

i)  jei mokėjimo šaltinis yra valstybėje narėje, ta valstybė narė atsisako atlikti mokėjimo atskaitymą, arba

 

ii)  jei mokėjimo šaltinis yra trečiojoje valstybėje, atitinkama valstybė narė reikalauja mokesčio mokėtojo įtraukti tokį mokėjimą į mokesčio bazę, išskyrus tuos atvejus, kai trečioji valstybė jau atsisakė atlikti atskaitymą arba pareikalavo tą mokėjimą įtraukti.

 

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tais atvejais, kai pasinaudojus su nuolatine buveine susijusiais valstybių narių mokestinės tvarkos neatitikimais susidaro sąlygos neapmokestinti neįtraukiant, valstybė narė, kurioje mokesčių mokėtojas yra rezidentas mokesčių tikslais, reikalauja mokesčio mokėtojo įtraukti į mokesčio bazę pajamas, priskirtas nuolatinei buveinei.

3.  Tais atvejais, kai pasinaudojimas mokestinės tvarkos neatitikimais yra susijęs su nuolatinės buveinės, kuri kitur tokia nelaikoma, pajamomis, kurios nėra apmokestinamos valstybėje narėje, kurioje mokesčių mokėtojas yra rezidentas mokesčių tikslais, ta valstybė narė reikalauja, kad mokesčių mokėtojas į savo apmokestinamąsias pajamas įtrauktų pajamas, kurios priešingu atveju būtų priskirtos nuolatinei buveinei, kuri kitur tokia nelaikoma.

Tais atvejais, kai pasinaudojus su nuolatine buveine trečiojoje valstybėje susijusiais šalių mokestinės tvarkos neatitikimais susidaro sąlygos neapmokestinti neįtraukiant, atitinkama valstybė narė reikalauja mokesčio mokėtojo įtraukti į mokesčio bazę pajamas, priskirtas nuolatinei buveinei trečiojoje valstybėje.

 

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės atsisako atlikti tokio mokesčių mokėtojo mokėjimo atskaitymą tais atvejais, kai tokiu mokėjimu tiesiogiai arba netiesiogiai finansuojamos atskaitomos išlaidos, lemiančios sandorio arba sandorių mokestinės tvarkos neatitikimą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tais atvejais, kai į mokėjimą, išlaidas ar nuostolius, kuriuos, pasinaudojant šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, galima atskaityti dviejose skirtingose ne Sąjungai priklausančiose jurisdikcijose, yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomas mokesčio mokėtojo mokėjimas susijusiai įmonei trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti mokėjimo su mokesčio mokėtoju susijusiai įmonei trečiojoje valstybėje atskaitymą iš mokesčio bazės, nebent viena iš susijusių trečiųjų šalių jau atsisakė atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių, kuriuos būtų galima atskaityti dviejose skirtingose jurisdikcijose, atskaitymą.

4.  Tais atvejais, kai į mokėjimą, išlaidas ar nuostolius, kuriuos, pasinaudojant šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, galima atskaityti dviejose skirtingose ne Sąjungai priklausančiose jurisdikcijose, yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomas mokesčio mokėtojo mokėjimas subjektui trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti mokesčio mokėtojo mokėjimo trečiojoje valstybėje atskaitymą iš mokesčio bazės, nebent viena iš susijusių trečiųjų šalių jau atsisakė atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių, kuriuos būtų galima atskaityti dviejose skirtingose jurisdikcijose, atskaitymą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tais atvejais, kai į mokėjimą, kurio jo gavėjas, pasinaudodamas šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, neįtraukia į savo mokesčio bazę, yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomas į mokesčio bazę įtrauktas atitinkamas atskaitomas mokesčio mokėtojo mokėjimas susijusiai įmonei trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako iš mokesčio bazės atlikti mokėjimo su mokesčio mokėtoju susijusiai įmonei trečiojoje valstybėje atskaitymą, nebent viena iš susijusių trečiųjų valstybių jau atsisakė atlikti neįtraukto mokėjimo atskaitymą.

5.  Tais atvejais, kai į mokėjimą, kurio jo gavėjas, pasinaudodamas šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, neįtraukia į savo mokesčio bazę, yra tiesiogiai ar netiesiogiai įskaitomas į mokesčio bazę įtrauktas atitinkamas atskaitomas mokesčio mokėtojo mokėjimas trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako iš mokesčio bazės atlikti mokesčio mokėtojo mokėjimo trečiojoje valstybėje atskaitymą, nebent viena iš susijusių trečiųjų valstybių jau atsisakė atlikti neįtraukto mokėjimo atskaitymą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2016/1164

-9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„-9a straipsnis

 

Atvirkštiniai mokestinės tvarkos neatitikimai

 

Kai vienas ar daugiau susijusių subjektų nerezidentų, kuriems priklauso hibridinio subjekto, įtraukto į valstybę narę arba įsteigto joje, pelno dalis, yra jurisdikcijoje arba jurisdikcijose, kuriose hibridinis subjektas laikomas apmokestinamu asmeniu, hibridinis subjektas laikomas tos valstybės narės rezidentu ir jo pajamos apmokestinamos tuo atveju, kai jos nėra apmokestintos pagal tos valstybės narės ar bet kokios kitos jurisdikcijos įstatymus.“

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2016/1164

9a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojo, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais ir valstybėje narėje, ir trečiojoje valstybėje, mokėjimas, išlaidos arba nuostoliai pagal tos valstybės narės ir tos trečiosios valstybės teisės aktus gali būti atskaitomi iš mokesčio bazės abiejose jurisdikcijose ir tas mokėjimas, išlaidos arba nuostoliai mokesčio mokėtojo valstybėje narėje gali būti įskaitomi į apmokestinamąsias pajamas, kurios nėra įtrauktos trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių atskaitymą, nebent tai jau padarė trečioji valstybė..

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojo, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais ir valstybėje narėje, ir trečiojoje valstybėje, mokėjimas, išlaidos arba nuostoliai pagal tos valstybės narės ir tos trečiosios valstybės teisės aktus gali būti atskaitomi iš mokesčio bazės abiejose jurisdikcijose ir tas mokėjimas, išlaidos arba nuostoliai mokesčio mokėtojo valstybėje narėje gali būti įskaitomi į apmokestinamąsias pajamas, kurios nėra įtrauktos trečiojoje valstybėje, mokesčio mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti mokėjimo, išlaidų ar nuostolių atskaitymą, nebent tai jau padarė trečioji valstybė. Toks atsisakymas atlikti atskaitymą taip pat taikomas, kai mokesčių mokėtojas yra be pilietybės mokesčių tikslais. Prievolė įrodyti, kad ta trečioji šalis atsisakė atlikti mokėjimo, išlaidų arba nuostolių atskaitymą, tenka mokesčių mokėtojui.“

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0408.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0457.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0310.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas, atsižvelgdamas į pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais, mano, kad Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo veiksmingai susiaurinama pelno mokesčio vengimo taikymo sritis.

Pastaraisiais metais politinėje darbotvarkėje pagrįstai skirta pirmenybė tarptautinių mokesčių klausimams. Spartesnė nacionalinės ekonomikos ir rinkų globalizacija, skaitmeninimas ir integracija atskleidė dabartinių taisyklių trūkumus ir taip sudarė sąlygas mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui (BEPS). Dėl to EBPO ir G20 šalys 2013 m. rugsėjo mėn. priėmė 15 punktų veiksmų planą, kuriuo sprendžiamas BEPS klausimas. 2015 m. paskelbta galutinė ataskaita dėl 2 veiksmo „Pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais priemonėmis poveikio neutralizavimas“.

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimų schemoms yra naudojami subjekto ar priemonės, kurie priklauso dviems ar daugiau mokesčių jurisdikcijų, apmokestinimo tvarkos skirtumai siekiant visiškai išvengti apmokestinimo. Dėl tokių priemonių, kurios dažnai sukuriamos tik siekiant sumažinti pelno apmokestinimą, ES vyksta didelė pelno mokesčių mokėtojų mokesčio bazės erozija. Todėl reikėjo nustatyti taisykles dėl tokios rūšies priemonių.

Tarybos direktyvoje, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (Kovos su mokesčių vengimu direktyva), numatytomis šalių mokestinės tvarkos neatitikimams taikomomis taisyklėmis sprendžiamos dažniausios šalių mokestinės tvarkos neatitikimų praktikos problemos, tačiau tik Europos Sąjungoje. Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 9 straipsnis taikomas šalių mokestinės tvarkos neatitikimams, kylantiems dėl mokesčių mokėtoją valstybėje narėje ir susijusią įmonę kitoje valstybėje narėje apimančio subjekto ar finansinės priemonės teisinio kvalifikavimo arba dėl valstybėse narėse esančių šalių struktūrinio susitarimo.

Vis dėlto mokesčių mokėtojai ES, dalyvaudami su trečiosiomis valstybėmis susijusiose tarpvalstybinėse struktūrose, taip pat naudojasi mokestinės tvarkos neatitikimais, kad būtų sumažinti bendri mokestiniai įsipareigojimai ES. Dėl to ECOFIN taryba paskelbė pareiškimą dėl šalių mokestinės tvarkos neatitikimų, kuris įtrauktas į galutinį kompromisinį pasiūlymą dėl Kovos su mokesčių vengimu direktyvos, dėl kurio buvo susitarta 2016 m. birželio 20 d. ir kuriame Komisijos prašoma „iki 2016 m. spalio mėn. pateikti pasiūlymą dėl šalių mokestinės tvarkos neatitikimų, susijusių su trečiosiomis valstybėmis, siekiant nustatyti taisykles, atitinkančias EBPO BEPS ataskaitoje dėl 2 veiksmo rekomenduotas taisykles ir ne mažiau už jas veiksmingas, kad iki 2016 m. pabaigos būtų pasiektas susitarimas“.

Dėl to palankiai vertinama tai, kad Komisija pristato priemones, kurios skirtos kovoti su šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, kurie taip pat susiję su trečiosiomis valstybėmis. Pranešėjas taip pat mano, kad norint sumažinti bazės erozijos ir pelno perkėlimo galimybes, reikia kovoti su kitokio tipo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, įtrauktais į Komisijos pasiūlymą, pvz., su hibridine nuolatine buveine susijusiais šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, hibridiniais perkėlimais, vadinamaisiais importuotais neatitikimais ir dvigubo rezidavimo neatitikimais, kurių klausimas nėra sprendžiamas Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 9 straipsnyje.

Į dokumentų rinkinį įtrauktas atnaujintas pasiūlymas dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) ir pasiūlymas dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB), dėl to pranešėjas mano, kad ši siūloma direktyva – esminis žingsnis kovojant su šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, susijusiais su trečiosiomis valstybėmis, kad būtų neutralizuoti šalių mokestinės tvarkos neatitikimai.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai

Nuorodos

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

Konsultacijos su EP data

21.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

21.11.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Priėmimo data

27.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pateikimo data

31.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Simbolių paaiškinimai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas