Procedūra : 2016/0339(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0134/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0134/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0135

ZIŅOJUMS     *
PDF 807kWORD 89k
31.3.2017
PE 597.532v02-00 A8-0134/2017

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Olle Ludvigsson

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0687),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0464/2016),

  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Nīderlandes parlamenta Senāts, Nīderlandes parlamenta Pārstāvju palāta un Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka šis leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko saistībā ar šo leģislatīvā akta projektu ir sniedzis Čehijas Senāts, Vācijas Bundesrāts, kā arī Spānijas un Portugāles parlaments,

–  ņemot vērā 2015. gada 25. novembra rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem(1),

–  ņemot vērā 2015. gada 16. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā(2),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem(3),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 30. augusta Lēmumu par valsts atbalstu SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ko Īrija piemēroja Apple, un Komisijas sākto izmeklēšanu par iespējamo Luksemburgas atbalstu McDonald un Amazon,

–  ņemot vērā darbu, ko pašlaik veic Komisijas izmeklēšanas komiteja, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus un administratīvās kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0134/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Direktīvā (ES) 2016/1164 ir noteikumi, ar ko vēršas pret hibrīdneatbilstības pasākumiem.

(4)  Direktīvā (ES) 2016/1164 ir iekļauti pirmie noteikumi, ar ko vēršas pret hibrīdneatbilstības pasākumiem, bet kuri nenodrošina visaptverošu un sistemātisku hibrīdneatbilstību novēršanu un kuru darbības joma aptver tikai Savienību.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  BEPS iniciatīvas pamatā ir arī G20 līderu Sanktpēterburgas 2013. gada 5. un 6. septembra sanāksmē pieņemtā deklarācija, kurā pausta vēlme nodrošināt, lai peļņa tiktu aplikta ar nodokli vietā, kur notiek peļņu nesošās ekonomiskās darbības un tiek radīta vērtība. Tas nozīmētu, ka būtu jāievieš vienota nodokļu sistēma, ar ko nodokļu ieņēmumus valstīm noteiktu saskaņā ar sadalījuma formulu. Šis mērķis nav sasniegts.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Ir nepieciešams izstrādāt noteikumus, kuri hibrīdneatbilstības neitralizē visaptveroši. Tā kā Direktīva (ES) 2016/1164 attiecas tikai uz hibrīdneatbilstībām, kuras rodas, mijiedarbojoties dalībvalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmām, ECOFIN Padome 2016. gada 20. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu, lūdzot Komisiju līdz 2016. gada oktobrim iesniegt priekšlikumu par hibrīdneatbilstībām, kurās iesaistītas trešās valstis, lai paredzētu noteikumus, kas būtu ne mazāk efektīvi kā noteikumi, kuri ieteikti ESAO BEPS ziņojumā par 2. rīcībpasākumu, un būtu saskaņā ar minētajiem noteikumiem, un mērķis ir panākt vienošanos līdz 2016. gada beigām.

(5)  Ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt noteikumus, kuri hibrīdneatbilstības un filiāļu neatbilstības neitralizē visaptveroši. Tā kā Direktīva (ES) 2016/1164 attiecas tikai uz hibrīdneatbilstībām, kuras rodas, mijiedarbojoties dalībvalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmām, ECOFIN Padome 2016. gada 20. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu, lūdzot Komisiju līdz 2016. gada oktobrim iesniegt priekšlikumu par hibrīdneatbilstībām, kurās iesaistītas trešās valstis, lai paredzētu noteikumus, kas būtu ne mazāk efektīvi kā noteikumi, kuri ieteikti ESAO BEPS ziņojumā par 2. rīcībpasākumu, un būtu saskaņā ar minētajiem noteikumiem, un mērķis ir panākt vienošanos līdz 2016. gada beigām.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Hibrīdneatbilstības pasākumu ietekme būtu jāaplūko arī no jaunattīstības valstu skatu punkta, un Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jācenšas atbalstīt jaunattīstības valstis, palīdzot novērst šādu ietekmi.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā to, ka [cita starpā tas ir norādīts Direktīvas (ES) 2016/1164 13. apsvērumā] ir būtiski turpināt darbu attiecībā uz citām hibrīdneatbilstībām, piemēram, saistībā ar pastāvīgām iestādēm, ir svarīgi, ka minētajā direktīvā tiek risinātas arī hibrīda pastāvīgo iestāžu neatbilstības.

(6)  Ņemot vērā to, ka [cita starpā tas ir norādīts Direktīvas (ES) 2016/1164 13. apsvērumā] ir būtiski turpināt darbu attiecībā uz citām hibrīdneatbilstībām, piemēram, saistībā ar pastāvīgām iestādēm, tostarp iestādēm, kuras neuzskatīta par pastāvīgām, ir svarīgi, ka Direktīvā (ES) 2016/1164 tiek risinātas arī hibrīda pastāvīgo iestāžu neatbilstības. Pievēršoties šādām neatbilstībām, būtu jāņem vērā ieteiktie noteikumi, kas iekļauti ESAO 2016. gada 22. augusta sabiedriskās apspriešanas projektā par BEPS 2. rīcībpasākumu — filiāļu neatbilstību struktūras.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai nodrošinātu visaptverošu sistēmu, kas atbilst ESAO BEPS ziņojumam par hibrīdneatbilstības pasākumiem, ir būtiski, lai Direktīvā (ES) 2016/1164 tiktu ietverti arī noteikumi par hibrīdpārvešanu, importētām neatbilstībām un dubultu rezidences vietu neatbilstībām, lai novērstu to, ka nodokļu maksātāji varētu izmantot atlikušos trūkumus.

(7)  Lai nodrošinātu sistēmu, kas atbilst ESAO BEPS ziņojumam par hibrīdneatbilstības pasākumiem un ir ne mazāk efektīva par to, ir būtiski, lai Direktīvā (ES) 2016/1164 tiktu ietverti arī noteikumi par hibrīdpārvešanu un importētām neatbilstībām un tiktu aplūkots viss dubulta atskaitījuma iznākumu spektrs ar mērķi novērst to, ka nodokļu maksātāji varētu izmantot atlikušos trūkumus. Dalībvalstīm pēc iespējas liekākā mērā būtu jācenšas šos noteikumus standartizēt un koordinēt. Dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja ieviest sankcijas, ar ko vērsties pret nodokļu maksātājiem, kuri izmanto hibrīdneatbilstības.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Ir jāparedz noteikumi, ar ko atsevišķās jurisdikcijās izbeigtu atšķirīgu nodokļu deklarēšanas periodu piemērošanu, kas rada nodokļu rezultātu neatbilstības. Dalībvalstīm ir jāpanāk, lai nodokļu maksātāji saprātīgā termiņā deklarētu maksājumus visās iesaistītajās jurisdikcijās. Turklāt valstu iestādēm būtu jāizpēta visi hibrīdneatbilstību cēloņi, jālikvidē visas nepilnības un jānovērš agresīva nodokļu plānošana, nevis jāorientējas vienīgi uz nodokļu ieņēmumu iekasēšanu.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tā kā Direktīvā (ES) 2016/1164 ir ietverti noteikumi par hibrīdneatbilstībām starp dalībvalstīm, ir lietderīgi tajā iekļaut noteikumus par hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm. Tādējādi minētie noteikumi būtu jāpiemēro visiem nodokļu maksātājiem, kuri maksā uzņēmumu ienākuma nodokli kādā dalībvalstī, tostarp tādu vienību, kas ir trešo valstu rezidenti, pastāvīgajām iestādēm. Ir nepieciešams aptvert visus hibrīdneatbilstības pasākumus, kuros vismaz viena no iesaistītajām pusēm ir korporatīvais nodokļu maksātājs kādā dalībvalstī.

(8)  Tā kā Direktīvā (ES) 2016/1164 ir ietverti noteikumi par hibrīdneatbilstībām starp dalībvalstīm, ir lietderīgi tajā iekļaut noteikumus par hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm. Tādējādi minētie noteikumi būtu jāpiemēro visiem nodokļu maksātājiem, kuri maksā uzņēmumu ienākuma nodokli kādā dalībvalstī, tostarp tādu vienību, kas ir trešo valstu rezidenti, pastāvīgajām iestādēm. Ir nepieciešams aptvert visas hibrīdneatbilstības vai ar tām saistītos pasākumus, kuros vismaz viena no iesaistītajām pusēm ir korporatīvais nodokļu maksātājs kādā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Noteikumiem par hibrīdneatbilstībām būtu jāpievēršas neatbilstības situācijām, kas rodas no pretrunīgiem nodokļu noteikumiem divās (vai vairākās) jurisdikcijās. Tomēr šiem noteikumiem nevajadzētu ietekmēt jurisdikcijas nodokļu sistēmas vispārējās iezīmes.

(9)  Ir svarīgi, lai noteikumi par hibrīdneatbilstībām tiktu piemēroti automātiski, ja maksājums ir no ārvalstīm un atskaitījums tiek piemērots maksātājam, neprasot apliecinājumu par nodokļu apiešanas motīvu, un attiektos uz neatbilstības situācijām, kas rodas no dubultiem atskaitījumiem, konfliktējošiem finanšu instrumentu, maksājumu un vienību juridiskajiem raksturojumiem vai konfliktiem maksājumu sadalē. Tā kā hibrīdneatbilstības varētu radīt dubultu atskaitījumu vai atskaitījumu bez iekļaušanas, ir jāizstrādā noteikumi, ar ko attiecīgā dalībvalsts vai nu liedz maksājuma, izmaksu vai zaudējumu atskaitījumu, vai attiecīgi pieprasa nodokļu maksātājam iekļaut maksājumu savā apliekamajā ienākumā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Pastāvīgo iestāžu neatbilstības rodas tad, ja atšķirības pastāvīgās iestādes jurisdikcijas un rezidences jurisdikcijas noteikumos par ienākumu un izdevumu sadali starp dažādām vienas un tās pašas vienības daļām rada nodokļu rezultātu neatbilstību, ietverot gadījumus, kad neatbilstības rezultāts rodas tādēļ, ka netiek ņemta vērā pastāvīgā iestāde, jo tiek piemēroti filiāles jurisdikcijas tiesību akti. Šādi neatbilstības rezultāti var izraisīt nodokļu neuzlikšanu bez iekļaušanas, dubultu atskaitīšanu vai atskaitījumu bez iekļaušanas, un tādēļ tie būtu jānovērš. Gadījumos, kas skar vērā neņemtas pastāvīgas iestādes, dalībvalstij, kurā nodokļu maksātājs ir rezidents, būtu jāpieprasa, lai nodokļu maksātājs savos apliekamajos ienākumos iekļautu ienākumu, kas citādi tiktu attiecināts uz pastāvīgo iestādi.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu samērīgumu, ir nepieciešams risināt tikai gadījumus, kad pastāv būtisks risks izvairīties no nodokļa uzlikšanas, izmantojot hibrīdneatbilstības. Tādēļ ir lietderīgi aptvert hibrīdneatbilstības pasākumus starp nodokļu maksātāju un tā saistītajiem uzņēmumiem, kā arī hibrīdneatbilstības, kas rodas no strukturētiem pasākumiem, kuros nodokļu maksātājs ir iesaistīts.

svītrots

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu pietiekami visaptverošu “saistīta uzņēmuma” definīciju noteikumu par hibrīdneatbilstībām nolūkos, šajā definīcijā būtu jāietver arī vienība, kas grāmatvedības vajadzībām ir daļa no tās pašas konsolidētās grupas, uzņēmums, kura pārvaldībā nodokļu maksātājam ir būtiska ietekme, kā arī uzņēmums, kam ir būtiska ietekme nodokļu maksātāja pārvaldībā.

svītrots

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Neatbilstības, kas īpaši attiecas uz vienību hibrīdumu, būtu jārisina tikai tad, ja vienam no saistītajiem uzņēmumiem ir vismaz faktiska kontrole pār pārējiem saistītajiem uzņēmumiem. Tādēļ šādos gadījumos būtu jānosaka, ka nodokļu maksātājs vai cits saistītais uzņēmums tur dalību saistītajā uzņēmumā vai saistītais uzņēmums tur dalību nodokļu maksātājā vai citā saistītajā uzņēmumā ar balsstiesībām, kapitālu vai tiesībām saņemt 50 procentus vai vairāk no tā peļņas.

svītrots

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Tā kā hibrīda vienību neatbilstības, kurās iesaistītas trešās valstis, var radīt dubultu atskaitīšanu vai atskaitījumu bez iekļaušanas, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus, ar kuriem attiecīgā dalībvalsts atkarībā no konkrētā gadījuma vai nu liedz maksājuma, izmaksu vai zaudējumu atskaitījumu, vai liek nodokļu maksātājam iekļaut maksājumu savā apliekamajā ienākumā.

(15)  Tā kā hibrīda vienību neatbilstības, kurās iesaistītas trešās valstis, vairākos gadījumos rada dubultu atskaitīšanu vai atskaitījumu bez iekļaušanas, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus, ar kuriem attiecīgā dalībvalsts atkarībā no konkrētā gadījuma vai nu liedz maksājuma, izmaksu vai zaudējumu atskaitījumu, vai liek nodokļu maksātājam iekļaut maksājumu savā apliekamajā ienākumā.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Hibrīdpārvešana var radīt atšķirīgu nodokļu režīmu, ja finanšu instrumenta pārveduma rezultātā atbilstīgi strukturētam pasākumam ar šo instrumentu saistīto peļņu uzskata par tādu, ko vienlaikus guvusi vairāk nekā viena pasākumā iesaistītā puse. Saistītā peļņa ir ienākums, kas saistīts ar pārvesto instrumentu un izriet no tā. Šī nodokļu režīma atšķirība var radīt atskaitījumu bez iekļaušanas vai nodokļa kredītu divās dažādās jurisdikcijās attiecībā uz vienu un to pašu nodokli, kas ieturēts ienākumu izcelsmes vietā. Tādēļ šādas neatbilstības būtu jānovērš. Uz atskaitījumu bez iekļaušanas būtu jāattiecina tie paši noteikumi, ar kuriem neitralizē hibrīda finanšu instrumenta vai hibrīda vienības neatbilstību, kas rada atskaitījumu bez iekļaušanas. Dubulta nodokļu kredīta gadījumā attiecīgajai dalībvalstij būtu jāierobežo nodokļu kredīta piešķiršana proporcionāli neto apliekamajam ienākumam attiecībā uz saistīto peļņu.

(17)  Hibrīdpārvešana var radīt atšķirīgu nodokļu režīmu, ja finanšu instrumenta pārveduma rezultātā ar šo instrumentu saistīto peļņu uzskata par tādu, ko vienlaikus guvusi vairāk nekā viena pasākumā iesaistītā puse. Saistītā peļņa ir ienākums, kas saistīts ar pārvesto instrumentu un izriet no tā. Šī nodokļu režīma atšķirība var radīt atskaitījumu bez iekļaušanas vai nodokļa kredītu divās dažādās jurisdikcijās attiecībā uz vienu un to pašu nodokli, kas ieturēts ienākumu izcelsmes vietā. Tādēļ šādas neatbilstības būtu jānovērš. Uz atskaitījumu bez iekļaušanas būtu jāattiecina tie paši noteikumi, ar kuriem neitralizē hibrīda finanšu instrumenta vai hibrīda vienības neatbilstību, kas rada atskaitījumu bez iekļaušanas. Dubulta nodokļu kredīta gadījumā attiecīgajai dalībvalstij būtu jāierobežo nodokļu kredīta piešķiršana proporcionāli neto apliekamajam ienākumam attiecībā uz saistīto peļņu.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Importētas neatbilstības novirza hibrīdneatbilstības starp trešās valstīs esošām pusēm ietekmi uz dalībvalsts jurisdikciju, izmantojot nehibrīdu instrumentu un tādējādi mazinot to noteikumu efektivitāti, ar kuriem neitralizē hibrīdneatbilstības. Atskaitāmu maksājumu kādā dalībvalstī var izmantot, lai finansētu izdevumus saskaņā ar strukturētu pasākumu, kurš saistīts ar hibrīdneatbilstību starp trešām valstīm. Lai cīnītos pret šādām importētām neatbilstībām, ir nepieciešams iekļaut noteikumus, ar kuriem netiek atļauta maksājuma atskaitīšana, ja attiecīgais ienākums no šā maksājuma tieši vai netieši tiek kompensēts ar atskaitījumu, kas rodas no hibrīdneatbilstības pasākuma, ar kuru panāk dubultu atskaitīšanu vai atskaitījumu bez iekļaušanas starp trešām valstīm.

(19)  Importētas neatbilstības novirza hibrīdneatbilstības starp trešās valstīs esošām pusēm ietekmi uz dalībvalsts jurisdikciju, izmantojot nehibrīdu instrumentu un tādējādi mazinot to noteikumu efektivitāti, ar kuriem neitralizē hibrīdneatbilstības. Atskaitāmu maksājumu kādā dalībvalstī var izmantot, lai finansētu izdevumus saskaņā ar strukturētu pasākumu, kurš saistīts ar hibrīdneatbilstību starp trešām valstīm. Lai cīnītos pret šādām importētām neatbilstībām, ir nepieciešams iekļaut noteikumus, ar kuriem netiek atļauta maksājuma atskaitīšana, ja attiecīgais ienākums no šā maksājuma tieši vai netieši tiek kompensēts ar atskaitījumu, kas rodas no hibrīdneatbilstības vai ar to saistīta pasākuma, ar kuru panāk dubultu atskaitīšanu vai atskaitījumu bez iekļaušanas starp trešām valstīm.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus noturību kopumā pret hibrīdneatbilstības pasākumiem. To nevar pietiekami labi saniegt, dalībvalstīm rīkojoties atsevišķi, jo valstu ienākuma nodokļa sistēmas ir atšķirīgas un dalībvalstu neatkarīga rīcība tikai palielinātu iekšējā tirgū tiešo nodokļu jomā pastāvošo sadrumstalotību. Tādējādi atšķirīgu valstu pasākumu mijiedarbībā saglabātos neefektivitāte un izkropļojumi. Tas radītu koordinācijas trūkumu. Hibrīdneatbilstības pasākumu pārrobežu rakstura dēļ un sakarā ar nepieciešamību pieņemt risinājumus, kas piemēroti visam iekšējam tirgum kopumā, šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī. Tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. Nosakot nepieciešamo aizsardzības līmeni iekšējā tirgū, šīs direktīvas nolūks ir panākt vien saskaņotības pamatlīmeni Savienībā, kas nepieciešams tās mērķu sasniegšanai.

(21)  Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus noturību kopumā pret hibrīdneatbilstībām. To nevar pietiekami labi sasniegt, dalībvalstīm rīkojoties atsevišķi, jo valstu ienākuma nodokļa sistēmas ir atšķirīgas un dalībvalstu neatkarīga rīcība tikai palielinātu iekšējā tirgū tiešo nodokļu jomā pastāvošo sadrumstalotību. Tādējādi atšķirīgu valstu pasākumu mijiedarbībā saglabātos neefektivitāte un izkropļojumi. Tas radītu koordinācijas trūkumu. Hibrīdneatbilstību pārrobežu rakstura dēļ un sakarā ar nepieciešamību pieņemt risinājumus, kas piemēroti visam iekšējam tirgum kopumā, šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī. Tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu, tostarp attiecībā uz daudznacionālo uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, no atsevišķu vienību pieejas pārejot uz vienotu pieeju. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. Nosakot nepieciešamo aizsardzības līmeni iekšējā tirgū, šīs direktīvas nolūks ir panākt vien saskaņotības pamatlīmeni Savienībā, kas nepieciešams tās mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Lai īstenošana būtu skaidra un efektīva, būtu jāuzsver atbilstība ieteikumiem, kas iekļauti ESAO publicētajā dokumentā “Hibrīdneatbilstības pasākumu seku neitralizēšanu, 2. rīcībpasākums — 2015. gada Nobeiguma ziņojums”.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Komisijai būtu jāizvērtē šīs direktīvas īstenošana pēc četriem gadiem no tās stāšanās spēkā un par to jāziņo Padomei. Dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai visa informācija, kas nepieciešama šim novērtējumam,

(23)  Komisijai būtu jāizvērtē šīs direktīvas īstenošana reizi trijos gados pēc tās stāšanās spēkā un par to jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai visa informācija, kas nepieciešama šim novērtējumam,

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Dalībvalstīm būtu jāparedz pienākums apmainīties ar visu attiecīgo konfidenciālo informāciju un paraugpraksi, lai apkarotu nodokļu neatbilstības un nodrošinātu Direktīvas (ES) 2016/1164 saskaņotu īstenošanu.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

1. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  direktīvas 1. pantam pievieno šādu daļu:

 

“Direktīvas 9.a pantu piemēro arī visām vienībām, kuras dalībvalsts uzskata par nodokļu vajadzībām caurskatāmām.”

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 4. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  panta 4) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

"9. panta nolūkā saistīts uzņēmums ir arī vienība, kas grāmatvedības vajadzībām ir daļa no tās pašas konsolidētās grupas, kurā ietilpst arī nodokļu maksātājs, uzņēmums, kura pārvaldībā nodokļu maksātājam ir būtiska ietekme, kā arī uzņēmums, kam ir būtiska ietekme nodokļu maksātāja pārvaldībā. Ja neatbilstībā ir iesaistīta hibrīda vienība, saistīta uzņēmuma definīciju groza tā, ka 25 procentu prasību aizstāj ar 50 procentu prasību”;

 

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 4. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  panta 4) punkta trešo daļu svītro;

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"9)  “hibrīdneatbilstība” ir situācija starp nodokļu maksātāju un saistītu uzņēmumu vai strukturēts pasākums starp pusēm dažādās nodokļu jurisdikcijās, kura rezultāts finanšu instrumenta vai vienības juridiskā raksturojuma atšķirību dēļ vai tādēļ, ka komerciālu klātbūtni uzskata vai neuzskata par pastāvīgo iestādi, ir jebkurš no turpmāk minētajiem:

"9)  “hibrīdneatbilstība” ir tāda situācija starp nodokļu maksātāju un citu vienību, kurā jebkurš no turpmāk minētajiem rezultātiem ir attiecināms uz atšķirībām finanšu instrumenta vai saistībā ar to veikta maksājuma juridiskajā raksturojumā, vai arī situācija, kas radusies hibrīdvienībai vai pastāvīgai iestādei pārskaitīto maksājumu atzīšanas atšķirību dēļ, vai hibrīdvienības vai pastāvīgās iestādes pārskaitīto maksājumu vai tām radīto izdevumu vai zaudējumu atzīšanas atšķirību dēļ, vai tādēļ, ka pastāv atšķirības attiecībā uz starp divām viena un tā paša nodokļu maksātāja daļām veikta domājamā maksājuma atzīšanu, vai attiecībā uz komerciālas klātbūtnes atzīšanu par pastāvīgo iestādi:

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  maksājuma atskaitīšana no nodokļu bāzes tā izcelsmes jurisdikcijā bez šā paša maksājuma attiecīgas iekļaušanas nodokļu vajadzībām otrā jurisdikcijā („atskaitījums bez iekļaušanas”);

(b)  maksājuma atskaitīšana no nodokļu bāzes jebkurā jurisdikcijā, kurā maksājums tiek uzskatīts par veiktu (“maksātāja jurisdikcija”) bez šā paša maksājuma attiecīgas iekļaušanas nodokļu vajadzībām jebkurā citā jurisdikcijā, kurā maksājums tiek uzskatīts par saņemtu (“maksājuma saņēmēja jurisdikcija”) („atskaitījums bez iekļaušanas”);

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  ja pastāv atšķirības attiecībā uz to, vai komerciālu klātbūtni uzskata par pastāvīgo iestādi, tāda ienākuma neaplikšana ar nodokļiem, kura izcelsme ir vienā jurisdikcijā, bez šā paša ienākuma attiecīgas iekļaušanas nodokļu vajadzībām otrā jurisdikcijā ("nodokļu neuzlikšana bez iekļaušanas”).

(c)  ja pastāv atšķirības attiecībā uz to, vai komerciālu klātbūtni atzīst par pastāvīgo iestādi, tāda ienākuma neaplikšana ar nodokļiem, kura izcelsme ir vienā jurisdikcijā, bez šā paša ienākuma attiecīgas iekļaušanas nodokļu vajadzībām otrā jurisdikcijā ("nodokļu neuzlikšana bez iekļaušanas”).

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  maksājums hibrīda vienībai vai pastāvīgajai iestādei izraisa atskaitījumu bez iekļaušanas, ja neatbilstība ir skaidrojama ar atšķirībām tādu maksājumu atzīšanā, kas veikti pastāvīgajai iestādei vai hibrīda vienībai;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  maksājums rada atskaitījumu bez iekļaušanas tāda maksājuma rezultātā, kas veikts par pastāvīgu neuzskatītai iestādei;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Hibrīdneatbilstība rodas tikai tiktāl, ciktāl viens un tas pats atskaitītais maksājums un radušies izdevumi vai zaudējumi divās jurisdikcijās pārsniedz ienākuma summu, kas ir iekļauta abās jurisdikcijās un ko var attiecināt uz vienu un to pašu izcelsmes vietu.

Hibrīdneatbilstība, kas ir radusies hibrīda vienībai vai pastāvīgajai iestādei veikto maksājumu, kā arī radušos izdevumu vai zaudējumu atšķirīgas atzīšanas dēļ vai domājama maksājuma, kas veikts starp viena nodokļu maksātāja divām daļām, atšķirīgas atzīšanas dēļ, rodas vienīgi tādā mērā, kādā radušā atskaitīšana izcelsmes jurisdikcijā tiek līdzsvarota pret pozīciju, kas nav iekļauta abās jurisdikcijās, kur šī neatbilstība ir radusies. Tomēr gadījumā, ja maksājums, kurš rada šo hibrīdneatbilstību, rada arī hibrīdneatbilstību, kas ir skaidrojama ar atšķirībām finanšu instrumenta vai saistībā ar to veikta maksājuma juridiskajā raksturojumā vai ko ir radījušas atšķirības hibrīda vienībai vai pastāvīgajai iestādei veiktu maksājumu atzīšanā, šī hibrīdneatbilstība rodas tikai tādā mērā, kādā šis maksājums rada atskaitījumu bez iekļaušanas.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Hibrīdneatbilstība arī ietver finanšu instrumenta pārvešanu saskaņā ar strukturētu pasākumu, kurā iesaistīts nodokļu maksātājs, ja ar pārvesto finanšu instrumentu saistīto peļņu nodokļu vajadzībām uzskata par tādu, ko vienlaicīgi gūst vairāk nekā viena pasākumu puse, kuru rezidence nodokļu vajadzībām ir dažādās jurisdikcijās, un tas rada vienu no šādiem rezultātiem:

Hibrīdneatbilstība arī ietver finanšu instrumenta pārvešanu, kurā iesaistīts nodokļu maksātājs, ja ar pārvesto finanšu instrumentu saistīto peļņu nodokļu vajadzībām uzskata par tādu, ko vienlaicīgi gūst vairāk nekā viena pasākumu puse, kuru rezidence nodokļu vajadzībām ir dažādās jurisdikcijās, un tas rada vienu no šādiem rezultātiem:

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pievieno šādu punktu:

 

‘(9a)   "hibrīda vienība" ir jebkura vienība vai pasākums, kuru uzskata par personu nodokļu nolūkos saskaņā ar vienas jurisdikcijas tiesību aktiem un kuras ienākumus vai izdevumus uzskata par vienas vai vairāku citu personu ienākumiem vai izdevumiem saskaņā ar citas jurisdikcijas tiesību aktiem;”

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 9.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pievieno šādu punktu:

 

‘(9b)   "par pastāvīgu neuzskatīta iestāde" ir jebkurš pasākums, ko saskaņā ar galvenā biroja jurisdikcijas tiesību aktiem uzskata par tādu, kura dēļ rodas pastāvīgā iestāde, un ko neuzskata par tādu, kura dēļ rodas pastāvīgā iestāde, saskaņā ar tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kur šī pastāvīgā iestāde atrodas;”

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  “strukturēts pasākums” ir pasākums, kas ietver hibrīdneatbilstību, ja neatbilstības sekas ir iekļautas pasākuma noteikumos, vai pasākums, kas ir izstrādāts, lai radītu hibrīdneatbilstības rezultātu, ja vien nodokļu maksātājs vai saistīts uzņēmums pamatoti nav varējis apzināties hibrīdneatbilstību un nav izmantojis nodokļu priekšrocību, kas izriet no hibrīdneatbilstības.”;

svītrots

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

2. pants – 11.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  pievieno šādu punktu:

 

11.a)  “maksātāja jurisdikcija” ir jurisdikcija, kurā ir reģistrēta hibrīdvienība vai pastāvīgā iestāde vai kurā attiecīgais darījums tiek uzskatīts par veiktu.”

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības starp dalībvalstīm sekas ir viena un tā paša maksājuma, izdevumu vai zaudējumu dubulta atskaitīšana, atskaitījumu īsteno tikai tajā dalībvalstī, kurā ir šāda maksājuma izcelsme vai ir radušies izdevumi vai zaudējumi.

1.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības starp dalībvalstīm sekas ir viena un tā paša maksājuma, izdevumu vai zaudējumu dubulta atskaitīšana, atskaitījumu nevar veikt dalībvalstī, kas ir investora jurisdikcija.

Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības, kurā ir iesaistīta trešā valsts, sekas ir tā paša maksājuma, izdevumu vai zaudējumu dubulta atskaitīšana, attiecīgā dalībvalsts liedz šāda maksājuma, izdevumu vai zaudējumu atskaitīšanu, ja vien to jau nav izdarījusi šī trešā valsts.

Ja atskaitījumu var veikt investora jurisdikcijā, atskaitījumu nevar veikt maksātāja jurisdikcijā. Tiktāl, ciktāl ir iesaistīta trešā valsts, pierādījumus par to, ka šī trešā valsts nav ļāvusi veikt atskaitījumu, sniedz nodokļu maksātājs.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības starp dalībvalstīm sekas ir atskaitījums bez iekļaušanas, maksātāja dalībvalsts liedz šāda maksājuma atskaitīšanu.

2.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības starp dalībvalstīm sekas ir atskaitījums bez iekļaušanas, atskaitījumu nevar veikt dalībvalstī, kas ir šāda maksātāja jurisdikcija. Ja atskaitījumu var veikt maksātāja jurisdikcijā, attiecīgā dalībvalsts pieprasa nodokļu maksātājam iekļaut šo maksājuma summu, kas citādi maksājuma saņēmēja jurisdikcijā radītu ienākumu neatbilstību.

Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības, kurā ir iesaistīta trešā valsts, sekas ir atskaitījums bez iekļaušanas:

 

i)  ja maksājuma izcelsme ir kādā dalībvalstī, šī dalībvalsts liedz atskaitīšanu, vai

 

ii)  ja maksājuma izcelsme ir kādā trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pieprasa nodokļu maksātājam iekļaut šādu maksājumu nodokļu bāzē, ja vien trešā valsts jau nav liegusi atskaitīšanu vai nav pieprasījusi iekļaut šo maksājumu.

 

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības starp dalībvalstīm, kurā iesaistīta pastāvīga iestāde, sekas ir nodokļu neuzlikšana bez iekļaušanas, dalībvalsts, kurā nodokļu maksātājs ir rezidents nodokļu vajadzībām, pieprasa nodokļu maksātājam iekļaut nodokļu bāzē ienākumu, kas attiecināms uz pastāvīgo iestādi.

3.  Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstība ir saistīta ar par pastāvīgu neuzskatītas iestādes ienākumiem, ko neapliek ar nodokļiem dalībvalstī, kurā nodokļu maksātājs ir rezidents nodokļu vajadzībām, šī dalībvalsts pieprasa nodokļu maksātājam tā apliekamākajā ienākumā iekļaut ienākumu, kas citādi tiktu attiecināts uz par pastāvīgu neuzskatītu iestādi.

Tiktāl, ciktāl hibrīdneatbilstības, kurā iesaistīta pastāvīga iestāde, kas atrodas trešā valstī, sekas ir nodokļu neuzlikšana bez iekļaušanas, attiecīgā dalībvalsts pieprasa nodokļu maksātājam iekļaut nodokļu bāzē ienākumu, kas attiecināms uz pastāvīgo iestādi trešā valstī.

 

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis liedz nodokļu maksātājam atskaitīt jebkādu maksājumu, ciktāl šāds maksājums tieši vai netieši nodrošina līdzekļus atskaitāmiem izdevumiem, kas ar vienu darījumu vai darījumu virkni rada hibrīdneatbilstību.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiktāl, ciktāl maksājums, kuru nodokļu maksātājs veic saistītam uzņēmumam trešā valstī, tiek tiešā vai netiešā veidā kompensēts ar maksājumu, izdevumiem vai zaudējumiem, kas sakarā ar hibrīdneatbilstību ir atskaitāmi divās dažādās jurisdikcijās ārpus Savienības, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic saistītam uzņēmumam trešā valstī, atskaitīšanu no nodokļu bāzes, ja vien kāda no iesaistītajām trešām valstīm jau nav liegusi maksājuma, izdevumu vai zaudējumu, kas būtu atskaitāmi divās dažādās jurisdikcijās, atskaitīšanu.

4.  Tiktāl, ciktāl maksājums, kuru nodokļu maksātājs veic vienībai trešā valstī, tiek tiešā vai netiešā veidā kompensēts ar maksājumu, izdevumiem vai zaudējumiem, kas sakarā ar hibrīdneatbilstību ir atskaitāmi divās dažādās jurisdikcijās ārpus Savienības, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic trešā valstī, atskaitīšanu no nodokļu bāzes, ja vien kāda no iesaistītajām trešām valstīm jau nav liegusi maksājuma, izdevumu vai zaudējumu, kas būtu atskaitāmi divās dažādās jurisdikcijās, atskaitīšanu.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tiktāl, ciktāl atskaitāma maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic saistītam uzņēmumam trešā valstī, atbilstošā iekļaušana tiek tiešā vai netiešā veidā kompensēta ar maksājumu, ko sakarā ar hibrīdneatbilstību maksājuma saņēmējs nav iekļāvis savā nodokļu bāzē, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic saistītam uzņēmumam trešā valstī, atskaitīšanu no nodokļu bāzes, ja vien kāda no iesaistītajām trešajām valstīm jau nav liegusi neiekļautā maksājuma atskaitīšanu.

5.  Tiktāl, ciktāl atskaitāma maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic trešā valstī, atbilstošā iekļaušana tiek tiešā vai netiešā veidā kompensēta ar maksājumu, ko sakarā ar hibrīdneatbilstību maksājuma saņēmējs nav iekļāvis savā nodokļu bāzē, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz maksājuma, kuru nodokļu maksātājs veic trešā valstī, atskaitīšanu no nodokļu bāzes, ja vien kāda no iesaistītajām trešajām valstīm jau nav liegusi neiekļautā maksājuma atskaitīšanu.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -3.a punkts (jauns)

Direktīva (ES) 2016/1164

-9.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a)  direktīvā iekļauj šādu pantu:

 

„-9.a pants

 

Reversu hibrīdneatbilstības

 

Ja viena vai vairākas asociētas ārvalstu vienības, kam ir peļņas daļa hibrīda vienībā, kura ir inkorporēta vai reģistrēta kādā dalībvalstī, atrodas jurisdikcijā vai jurisdikcijās, kas šo hibrīda vienību uzskata par nodokļa maksātāju, šo hibrīda vienību uzskata par minētās dalībvalsts rezidentu un tās ienākumus apliek ar nodokļiem tiktāl, ciktāl šie ienākumi netiek aplikti ar nodokli saskaņā ar šīs dalībvalsts vai jebkuras citas jurisdikcijas tiesību aktiem.”

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -4. punkts

Direktīva (ES) 2016/1164

9.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiktāl, ciktāl nodokļu maksātāja, kurš ir rezidents nodokļu vajadzībām gan kādā dalībvalstī, gan trešā valstī, maksājums, izdevumi vai zaudējumi saskaņā ar šīs dalībvalsts un minētās trešās valsts tiesību aktiem ir atskaitāmi no nodokļu bāzes abās jurisdikcijās, un šo maksājumu, izdevumus vai zaudējumus nodokļu maksātāja dalībvalstī var kompensēt ar apliekamo ienākumu, kas nav iekļauts trešā valstī, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz atskaitīt šo maksājumu, izdevumus vai zaudējumus, ja vien trešā valsts to jau nav izdarījusi.".

Tiktāl, ciktāl nodokļu maksātāja, kurš ir rezidents nodokļu vajadzībām gan kādā dalībvalstī, gan trešā valstī, maksājums, izdevumi vai zaudējumi saskaņā ar šīs dalībvalsts un minētās trešās valsts tiesību aktiem ir atskaitāmi no nodokļu bāzes abās jurisdikcijās, un šo maksājumu, izdevumus vai zaudējumus nodokļu maksātāja dalībvalstī var kompensēt ar apliekamo ienākumu, kas nav iekļauts trešā valstī, nodokļu maksātāja dalībvalsts liedz atskaitīt šo maksājumu, izdevumus vai zaudējumus, ja vien trešā valsts to jau nav izdarījusi. Šāds liegums attiecas arī uz situācijām, kurās nodokļu iekasēšanas mērķiem attiecīgo nodokļu maksātāju uzskata par bezvalstnieku. Pierādījumus par to, ka trešā valsts ir liegusi atskaitīt maksājumu, izdevumus vai zaudējumu, sniedz nodokļu maksātājs.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0408.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0457.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0310.


PASKAIDROJUMS

Izskatot priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/1164 attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm, referents uzskata, ka Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, kas būtiski samazina uzņēmumu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apjomus.

Starptautisko nodokļu jautājumi pēdējos gados ir viena no politiskās darba kārtības prioritātēm pamatotu iemeslu dēļ. Palielinoties globalizācijas ātrumam, valstu ekonomiku un tirgu digitalizācija un integrācija ir atklājušas nepilnības spēkā esošajos noteikumos, tādējādi radot iespējas īstenot nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu (BEPS). Līdz ar to, ESAO un G20 valstis 2013. gada septembrī pieņēma 15 punktu rīcības plānu BEPS novēršanai. Nobeiguma ziņojums par 2. rīcībpasākumu “Hibrīdneatbilstības pasākumu seku neitralizēšana” tika publicēts 2015. gadā.

Hibrīdneatbilstības pasākumos tiek izmantotas atšķirības kādas vienības vai instrumenta nodokļu režīmā saskaņā ar divu vai vairāku nodokļu jurisdikciju tiesību aktiem, lai panāktu nodokļu dubultu neuzlikšanu. Šāda veida pasākumi tiek plaši izmantoti ar vienīgo mērķi samazināt uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, kā rezultātā ES ievērojami samazinās korporatīvo nodokļu maksātāju nodokļu bāze. Līdz ar to bija jāparedz noteikumi pret šāda veida pasākumiem.

Noteikumi par hibrīdneatbilstībām Padomes direktīvā, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību (“nodokļu apiešanas novēršanas direktīva”), pievēršas visizplatītākajiem hibrīdneatbilstību veidiem, tomēr tikai ES iekšienē. Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas 9. pants vēršas pret hibrīdneatbilstībām, kas rodas no atšķirībām vienības vai finanšu instrumenta juridiskajā raksturojumā, starp nodokļu maksātāju kādā dalībvalstī un saistītu uzņēmumu citā dalībvalstī vai no strukturētiem pasākumiem starp pusēm dalībvalstīs.

Tomēr ES nodokļu maksātāji izmanto hibrīdneatbilstības, arī lai samazinātu savu nodokļu saistību kopējo apmēru ES, iesaistoties pārrobežu struktūrās, kurās ir iesaistītas trešās valstis. Tādēļ ECOFIN padomes sniedza paziņojumu par hibrīdneatbilstībām, kas tika iekļauts galīgajā kompromisa priekšlikumā nodokļu apiešanas novēršanas direktīvai, par ko tika panākta vienošanās 2016. gada 20. jūnijā, lūdzot Komisiju līdz 2016. gada oktobrim nākt klajā ar priekšlikumu par hibrīdneatbilstībām, kurās iesaistītas trešās valstis, lai paredzētu noteikumus, kas būtu ne mazāk efektīvi kā noteikumi, kuri ieteikti ESAO BEPS ziņojumā par 2. rīcībpasākumu, un būtu saskaņā ar šiem noteikumiem, ar mērķi panākt vienošanos līdz 2016. gada beigām.”

Tādējādi atzinīgi vērtējams tas, ka Komisija tagad ir iesniegusi pasākumus, lai vērstos pret hibrīdneatbilstības, kurās ir iesaistītas arī trešās valstis. Turklāt referents uzskata, ka citu veidu neatbilstības, kas iekļautas šajā Komisijas priekšlikumā, piemēram, hibrīda pastāvīgo iestāžu neatbilstības, hibrīda pārvedumi, tā sauktās “importētās neatbilstības” un ar dubultu rezidences vietu neatbilstības, kas nav iekļautas Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas 9. pantā, arī būtu jānovērš, lai samazinātu iespējas īstenot nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.

Kā daļa no pasākumu kopuma, kurā ir paredzēts arī atjaunot priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) un priekšlikumu par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB), referents uzskata, ka šis direktīvas priekšlikums ir būtisks solis, lai vērstos pret hibrīdneatbilstībām, kurās iesaistītas trešās valstis, un neitralizētu hibrīdneatbilstības pasākumus.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm

Atsauces

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

21.11.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Pieņemšanas datums

27.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Iesniegšanas datums

31.3.2017


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums