Proċedura : 2016/0339(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0134/2017

Testi mressqa :

A8-0134/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 27/04/2017 - 5.4

Testi adottati :

P8_TA(2017)0135

RAPPORT     *
PDF 755kWORD 89k
31.3.2017
PE 597.532v01-00 A8-0134/2017

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta' diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Olle Ludvigsson

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta' diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0687),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0464/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mis-Senat tan-Netherlands, mill-Kamra tar-Rappreżentanti tan-Netherlands u mill-Parlament Żvediż, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-kontributi l-oħra mressqa mis-Senat Ċek, mill-Bundesrat Ġermaniż, mill-Parlament Spanjol u mill-Parlament Portugiż dwar l-abbozz ta' att leġiżlattiv,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(3),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Awwissu 2016 dwar l-għajnuna mill-Istat SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implimentata mill-Irlanda lill-Apple, kif ukoll l-investigazzjonijiet miftuħa tal-Kummissjoni fl-allegata għajnuna tal-Lussemburgu lill-McDonald's u lill-Amazon,

–  wara li kkunsidra l-ħidma kontinwa tal-Kumitat ta' Inkjesta tiegħu inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjonijiet u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0134/2017),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Id-Direttiva (UE) 2016/1164 tipprevedi qafas biex jiġu indirizzati l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi.

(4)  Id-Direttiva (UE) 2016/1164 tipprevedi l-ewwel qafas biex jiġu indirizzati l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi, li ma jeliminax b'mod komprensiv u sistematiku d-diskrepanzi ibridi u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu huwa limitat għall-Unjoni.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Bħala bażi tal-inizjattiva BEPS hemm ukoll id-dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-G20 fil-laqgħa tagħhom f'San Pietruburgu fil-5 u s-6 ta' Settembru 2013, li fiha esprimew ix-xewqa tagħhom li jiżguraw li l-profitti jiġu ntaxxati fejn jitwettqu l-attivitajiet ekonomiċi li jiġġeneraw il-profitti u fejn jinħoloq il-valur. Fil-prattika, dak kien ikun jeħtieġ l-introduzzjoni ta' tassazzjoni unitarja bi tqassim skont formula speċifika ta' dħul mit-taxxa għall-istati. Dak l-għan għadu ma ntlaħaqx.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li jinnewtralizzaw id-diskrepanzi ibridi b'mod komprensiv. B'kunsiderazzjoni tal-fatt li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tkopri biss arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi li jirriżultaw fl-interazzjoni bejn is-sistemi għat-taxxa korporattiva tal-Istati Membri, fl-20 ta' Ġunju 2016 il-Kunsill ECOFIN ħareġ dikjarazzjoni fejn jitlob lill-Kummissjoni biex sa Ottubru 2016 tressaq proposta dwar id-diskrepanzi ibridi li jinvolvu pajjiżi terzi biex ikunu previsti regoli konsistenti mar-regoli rakkomandati mir-rapport tal-OECD dwar il-BEPS dwar l-Azzjoni 2 u mhux inqas effettivi minnhom,bil-għan li jintlaħaq ftehim sa tmiem l-2016.

(5)  Huwa ta' importanza kbira li jiġu stabbiliti regoli li jinnewtralizzaw id-diskrepanzi ibridi u d-diskrepanzi tal-fergħat b'mod komprensiv. B'kunsiderazzjoni tal-fatt li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tkopri biss arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi li jirriżultaw fl-interazzjoni bejn is-sistemi għat-taxxa korporattiva tal-Istati Membri, fl-20 ta' Ġunju 2016 il-Kunsill ECOFIN ħareġ dikjarazzjoni fejn talab lill-Kummissjoni biex sa Ottubru 2016 tressaq proposta dwar id-diskrepanzi ibridi bl-involviment ta' pajjiżi terzi biex ikunu previsti regoli konsistenti mar-regoli rakkomandati mir-rapport tal-OECD dwar il-BEPS dwar l-Azzjoni 2 u mhux inqas effettivi minnhom,bil-għan li jintlaħaq ftehim sa tmiem l-2016.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  L-effetti tal-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi jenħtieġ li jitqiesu wkoll mill-perspettiva tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jimmiraw biex jappoġġaw lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fl-indirizzar ta' tali effetti.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  B'kunsiderazzjoni tal-fatt li[, fost l-oħrajn, huwa ddikjarat fil-Premessa (13) tad-Direttiva (UE) 2016/1164 li] huwa kritiku li ssir ħidma ulterjuri dwar diskrepanzi ibridi oħra bħal dawk li jinvolvu stabbilimenti permanenti, huwa essenzjali li d-diskrepanzi ta' stabbilimenti permanenti jiġu indirizzati f'dik id-Direttiva wkoll.

(6)  B'kunsiderazzjoni tal-fatt li[, fost l-oħrajn, huwa ddikjarat fil-Premessa (13) tad-Direttiva (UE) 2016/1164 li] huwa kritiku li ssir ħidma ulterjuri dwar diskrepanzi ibridi oħra bħal dawk li jinvolvu stabbilimenti permanenti, inklużi stabbilimenti permanenti injorati, huwa essenzjali li d-diskrepanzi ta' stabbilimenti permanenti jiġu indirizzati wkoll fid-Direttiva (UE) 2016/1164. Fl-indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi, jenħtieġ li jitqiesu r-regoli rrakkomandati inklużi fl-Abbozz ta' Diskussjoni Pubblika tal-OECD tat-22 ta' Awwissu 2016 dwar l-Azzjoni 2 tal-BEPS - Strutturi ta' Diskrepanzi tal-Fergħat.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Biex ikun previst qafas komprensiv b'mod konsistenti mar-rapport tal-OECD dwar il-BEPS dwar arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi, huwa essenzjali li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tkun tinkludi wkoll regoli dwar trasferimenti ibridi, diskrepanzi importati u diskrepanzi ta' residenza doppja, sabiex il-kontribwenti ma jitħallewx jisfruttaw il-lakuni li fadal.

(7)  Biex ikun previst qafas li jkun konsistenti mar-rapport tal-OECD dwar il-BEPS dwar arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi u ma jkunx inqas effettiv minnu, huwa essenzjali li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tkun tinkludi wkoll regoli dwar trasferimenti ibridi u diskrepanzi importati u tindirizza l-firxa sħiħa ta' eżiti ta' tnaqqis doppju, sabiex il-kontribwenti ma jitħallewx jisfruttaw il-lakuni li fadal. Dawk ir-regoli jenħtieġ li jiġu standardizzati u kkoordinati kemm jista' jkun bejn l-Istati Membri. L-Istati Membri jenħtieġ li jqisu l-introduzzjoni ta' penali kontra l-kontribwenti li jisfruttaw id-diskrepanzi ibridi.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli sabiex jintemm l-użu ta' perjodi kontabilistiċi tat-taxxa differenti f'ġurisdizzjonijiet individwali, li jirriżultaw f'diskrepanzi fl-eżiti tat-taxxa. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-kontribwenti jiddikjaraw il-pagamenti fil-ġurisdizzjonijiet kollha involuti f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali jenħtieġ li jeżaminaw ir-raġunijiet kollha wara d-diskrepanzi ibridi u jenħtieġ li jagħlqu kwalunkwe lakuna u jipprevjenu l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, pjuttost milli jiffukaw biss fuq il-ġbir tad-dħul mit-taxxa.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Peress li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tinkludi regoli dwar diskrepanzi ibridi bejn l-Istati Membri, huwa l-każ f'dik id-Direttiva jiġu inklużi regoli dwar diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi. B'konsegwenza ta' dan, dawk ir-regoli għandhom japplikaw għall-kontribwenti kollha li huma soġġetti għal taxxa korporattiva fi Stat Membru inklużi stabbilimenti permanenti ta' entitajiet residenti f'pajjiżi terzi. Jeħtieġ li jiġu koperti l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi kollha fejn mill-inqas waħda mill-partijiet involuta hija kontribwent korporattiv fi Stat Membru.

(8)  Peress li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tinkludi regoli dwar diskrepanzi ibridi bejn l-Istati Membri, huwa l-każ f'dik id-Direttiva jiġu inklużi regoli dwar diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi. B'konsegwenza ta' dan, dawk ir-regoli għandhom japplikaw għall-kontribwenti kollha li huma soġġetti għal taxxa korporattiva fi Stat Membru inklużi stabbilimenti permanenti ta' entitajiet residenti f'pajjiżi terzi. Jeħtieġ li jiġu koperti l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi jew l-arranġamenti relatati kollha fejn mill-inqas waħda mill-partijiet involuti hija kontribwent korporattiv fi Stat Membru.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Ir-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi għandhom jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' diskrepanza li jirriżultaw mir-regoli tat-taxxa kunfliġġenti ta' żewġ ġurisdizzjonijiet (jew aktar). Madankollu, dawk ir-regoli ma għandhomx jaffettwaw il-karatteristiċi ġenerali tas-sistema tat-taxxa ta' ġurisdizzjoni.

(9)  Huwa essenzjali li r-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi japplikaw awtomatikament kull meta ħlas jiġi min-naħa l-oħra tal-fruntiera wara li jkun tnaqqas fejn ikun sar il-ħlas, mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' prova ta' għan ta' evitar tat-taxxa, u jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' diskrepanza li jirriżultaw minn tnaqqis doppju, kunflitti fil-karatterizzazzjoni legali ta' entitajiet, pagamenti u strumenti finanzjarji, jew kunflitti fl-allokazzjoni tal-pagamenti. Peress li d-diskrepanzi ibridi jistgħu jwasslu għal tnaqqis doppju jew għal tnaqqis mingħajr inklużjoni, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom l-Istat Membru kkonċernat jiċħad it-tnaqqis ta' pagament, spiża jew telf jew jirrikjedi li l-kontribwent jinkludi l-pagament fl-introjtu taxxabbli tiegħu.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a)  Id-diskrepanzi ta' stabbilimenti permanenti jseħħu meta d-differenzi fir-regoli għall-allokazzjoni tal-introjtu u l-ispiża bejn partijiet differenti tal-istess entità fil-ġurisdizzjoni ta' stabbiliment permanenti u dawk fil-ġurisdizzjoni ta' residenza jagħtu lok għal diskrepanza fl-eżiti tat-taxxa, inklużi każijiet meta jinħoloq eżitu ta' diskrepanza minħabba l-fatt li stabbiliment permanenti jiġi injorat minħabba l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-ġurisdizzjoni tal-fergħa. Dawk l-eżiti ta' diskrepanza jistgħu jwasslu għal nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, tnaqqis doppju jew tnaqqis mingħajr inklużjoni, u għalhekk jenħtieġ li jiġu eliminati. Fil-każ ta' stabbilimenti permanenti injorati, l-Istat Membru fejn il-kontribwent huwa residenti jenħtieġ li jirrikjedi li l-kontribwent jinkludi fl-introjtu taxxabbli tiegħu l-introjtu li kieku jiġi attribwit lill-istabbiliment permanenti.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Sabiex tkun żgurata l-proporzjonalità jeħtieġ li jkunu indirizzati biss il-każijiet fejn hemm riskju sostanzjali ta' evitar ta' taxxa bl-użu ta' diskrepanzi ibridi. Għaldaqstant, huwa xieraq li jkunu koperti l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi bejn il-kontribwent u l-impriżi assoċjati tiegħu u d-diskrepanzi ibridi li jirriżultaw minn arranġament strutturat li jinvolvi lil kontribwent.

imħassar

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Biex tkun prevista definizzjoni suffiċjentement komprensiva ta' “impriża assoċjata” għall-finijiet tar-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi, dik id-definizzjoni għandha tinkludi wkoll entità li hija parti mill-istess grupp konsolidat għall-finijiet ta' kontabbiltà, impriża li fiha l-kontribwent għandu influwenza sinifikanti fil-ġestjoni u bil-maqlub, impriża li għandha influwenza sinifikanti fil-ġestjoni tal-kontribwent.

imħassar

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Diskrepanzi li huma partikolarment relatati mal-ibridità tal-entitajiet għandhom jiġu indirizzati biss meta waħda mill-impriżi assoċjati għandha - bħala minimu - kontroll effettiv fuq l-impriża assoċjata l-oħra. B'konsegwenza, f'dawk il-każijiet, għandu jintalab li impriża assoċjata tkun fil-pussess tal-kontribwent jew ta' impriża assoċjata oħra, jew għandha l-pussess tagħhom, b'parteċipazzjoni f'termini ta' drittijiet tal-vot, pussess ta' kapital jew dritt għall-profitti riċevuti ta' 50 fil-mija jew aktar.

imħassar

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Peress li d-diskrepanzi ta' entità ibrida li jinvolvu pajjiżi terzi jistgħu jwasslu għal tnaqqis doppju jew għal tnaqqis mingħajr inklużjoni, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom l-Istat Membru kkonċernat jew jiċħad it-tnaqqis ta' pagament, spiża jew telf jew jirrikjedi li l-kontribwent jinkludi l-pagament fid-dħul taxxabbli tiegħu, skont ma jkun il-każ.

(15)  Peress li d-diskrepanzi ta' entità ibrida li jinvolvu pajjiżi terzi f'bosta każijiet iwasslu għal tnaqqis doppju jew għal tnaqqis mingħajr inklużjoni, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom l-Istat Membru kkonċernat jew jiċħad it-tnaqqis ta' pagament, spiża jew telf jew jirrikjedi li l-kontribwent jinkludi l-pagament fl-introjtu taxxabbli tiegħu, skont ma jkun il-każ.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Trasferimenti ibridi jistgħu jwasslu għal differenza fit-trattament tat-taxxa jekk, bħala riżultat ta' trasferiment ta' strument finanzjarju taħt arranġament strutturat, ir-redditu sottostanti fuq dak l-istrument huwa trattat bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament. Ir-redditu sottostanti huwa l-intorjtu relatat mal-istrument trasferit u d-derivat minnu. Din id-differenza fit-trattament tat-taxxa tista' twassal għal tnaqqis mingħajr inklużjoni jew għal kreditu tat-taxxa f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti għall-istess taxxa miżmuma fis-sors. Diskrepanzi bħal dawn għandhom għalhekk jiġu eliminati. Fil-każ ta' tnaqqis mingħajr inklużjoni għandhom japplikaw l-istess regoli bħal dawk għan-newtralizzar ta' strument finanzjarju ibridu jew diskrepanza ta' entità ibrida li jwasslu għal tnaqqis mingħajr inklużjoni. Fil-każ ta' kreditu tat-tassazzjoni doppju, l-Istat Membru kkonċernat għandu jillimita l-benefiċċju tal-kreditu tat-taxxa fi proporzjon mal-introjtu taxxabbli nett fir-rigward tar-redditu sottostanti.

(17)  Trasferimenti ibridi jistgħu jwasslu għal differenza fit-trattament tat-taxxa jekk, bħala riżultat ta' trasferiment ta' strument finanzjarju, ir-redditu sottostanti fuq dak l-istrument huwa trattat bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament. Ir-redditu sottostanti huwa l-intorjtu relatat mal-istrument trasferit u d-derivat minnu. Din id-differenza fit-trattament tat-taxxa tista' twassal għal tnaqqis mingħajr inklużjoni jew għal kreditu tat-taxxa f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti għall-istess taxxa miżmuma fis-sors. Diskrepanzi bħal dawn għandhom għalhekk jiġu eliminati. Fil-każ ta' tnaqqis mingħajr inklużjoni għandhom japplikaw l-istess regoli bħal dawk għan-newtralizzar ta' strument finanzjarju ibridu jew diskrepanza ta' entità ibrida li jwasslu għal tnaqqis mingħajr inklużjoni. Fil-każ ta' kreditu tat-tassazzjoni doppju, l-Istat Membru kkonċernat jenħtieġ li jillimita l-benefiċċju tal-kreditu tat-taxxa fi proporzjon mal-introjtu taxxabbli nett fir-rigward tar-redditu sottostanti.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Diskrepanzi importati jċaqilqu l-effett ta' diskrepanza ibrida bejn partijiet f'pajjiżi terzi lejn il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru bl-użu ta' strument mhux ibridu u b'hekk tiddgħajjef l-effettività tar-regoli li jinnewtralizzaw diskrepanzi ibridi. Pagament li jista' jitnaqqas fi Stat Membru jista' jintuża għall-finanzjament ta' spiża taħt arranġament strutturat li jinvolvi diskrepanza ibrida bejn pajjiżi terzi. Biex jiġu indirizzati dawn id-diskrepanzi importati, jeħtieġ li jiġu inklużi regoli li ma jħallux it-tnaqqis ta' pagament jekk l-introjtukorrispondneti minn dak il-pagament ikun kumpensat, direttament jew indirettament, bi tnaqqis li jirriżulta taħt arranġament ta' diskrepanza ibrida li jagħti lok għal tnaqqis doppju jew għal tnaqqis mingħajr inklużjoni bejn pajjiżi terzi.

(19)  Diskrepanzi importati jċaqilqu l-effett ta' diskrepanza ibrida bejn partijiet f'pajjiżi terzi lejn il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru bl-użu ta' strument mhux ibridu u b'hekk tiddgħajjef l-effettività tar-regoli li jinnewtralizzaw diskrepanzi ibridi. Pagament li jista' jitnaqqas fi Stat Membru jista' jintuża għall-finanzjament ta' spiża taħt arranġament strutturat li jinvolvi diskrepanza ibrida bejn pajjiżi terzi. Biex jiġu indirizzati dawn id-diskrepanzi importati, jeħtieġ li jiġu inklużi regoli li ma jħallux it-tnaqqis ta' pagament jekk l-introjtu korrispondenti minn dak il-pagament ikun kumpensat, direttament jew indirettament, bi tnaqqis li jirriżulta taħt arranġament ta' diskrepanza ibrida jew arranġament relatat li jagħti lok għal tnaqqis doppju jew għal tnaqqis mingħajr inklużjoni bejn pajjiżi terzi.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  L-objettiv ta' din id-Direttiva huwa li tittejjeb ir-reżiljenza tas-suq intern globali kontra l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi. Dan ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment, peress li s-sistemi għat-taxxa korporattiva nazzjonali huma differenti u azzjoni indipendenti mill-Istati Membri sempliċiment tirreplika biss il-frammentazzjoni eżistenti tas-suq intern fit-tassazzjoni diretta. B'hekk din tkun tippermetti li jippersistu l-ineffiċjenzi u d-distorsjonijiet fl-interazzjoni ta' miżuri nazzjonali distinti. Għalhekk, dan jirriżulta f'nuqqas ta' koordinazzjoni. Dak l-objettiv jista' minflok jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, minħabba n-natura transfruntiera tal-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi u l-ħtieġa li jiġu adottati soluzzjonijiet li jiffunzjonaw għas-suq intern globali. Għalhekk l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv. Bl-istabbiliment tal-livell meħtieġ ta' protezzjoni għas-suq intern, din id-Direttiva timmira biss li tikseb il-livell essenzjali ta' koordinazzjoni fi ħdan l-Unjoni li huwa meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi tagħha.

(21)  L-objettiv ta' din id-Direttiva huwa li tittejjeb ir-reżiljenza tas-suq intern globali kontra d-diskrepanzi ibridi. Dan ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment, peress li s-sistemi għat-taxxa korporattiva nazzjonali huma differenti u azzjoni indipendenti mill-Istati Membri sempliċiment tirreplika biss il-frammentazzjoni eżistenti tas-suq intern fit-tassazzjoni diretta. B'hekk din tkun tippermetti li jippersistu l-ineffiċjenzi u d-distorsjonijiet fl-interazzjoni ta' miżuri nazzjonali distinti. Għalhekk, dan jirriżulta f'nuqqas ta' koordinazzjoni. Dak l-objettiv jista' minflok jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, minħabba n-natura transfruntiera tad-diskrepanzi ibridi u l-ħtieġa li jiġu adottati soluzzjonijiet li jiffunzjonaw għas-suq intern globali. Għalhekk, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fosthom il-bidla minn approċċ ta' entità separata għal approċċ unitarju rigward it-tassazzjoni tal-impriżi multinazzjonali. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv. Bl-istabbiliment tal-livell meħtieġ ta' protezzjoni għas-suq intern, din id-Direttiva timmira biss li tikseb il-livell essenzjali ta' koordinazzjoni fi ħdan l-Unjoni li huwa meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi tagħha.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u ċara, jenħtieġ li tiġi enfasizzata l-konsistenza mar-rakkomandazzjonijiet inklużi fil-pubblikazzjoni tal-OECD bl-isem "In-newtralizzar tal-Effetti tal-Arranġamenti tad-Diskrepanzi Ibridi, Azzjoni 2 - Rapport Finali 2015".

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva erba' snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwarha. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa għal din l-evalwazzjoni,

(23)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva kull tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwarha. L-Istati Membri jenħtieġ li jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa għal din l-evalwazzjoni.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati jikkondividu l-informazzjoni kunfidenzjali rilevanti kollha u l-aħjar prattiki bl-għan li jiġġieldu d-diskrepanzi tat-taxxa u jiżguraw li d-Direttiva (UE) 2016/1164 tiġi implimentata b'mod uniformi.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"L-Artikolu -9a għandu japplika wkoll għall-entitajiet kollha li huma ttrattati bħala trasparenti għall-finijiet ta' taxxa minn Stat Membru."

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fil-punt (4), it-tielet subparagrafu, huwa sostitwit b'dan li ġej:

imħassar

"Għall-finijiet tal-Artikolu 9 impriża assoċjata tfisser ukoll entità li hija parti mill-istess grupp konsolidat għal finijiet ta' kontabbiltà finanzjarja bħall-kontribwent, impriża li fiha l-kontribwent għandu influwenza sinifikattiva fil-ġestjoni jew impriża li għandha influwenza sinifikanti fil-ġestjoni tal-kontribwent. Fejn id-diskrepanza tinvolvi entità ibrida, id-definizzjoni ta' impriża assoċjata hija modifikata biex ir-rekwiżit ta' 25 fil-mija jiġi sostitwit b'rekwiżit ta' 50 fil-mija";

 

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  fil-punt 4, it-tielet subparagrafu huwa mħassar;

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"(9)  "diskrepanza ibrida" tfisser sitwazzjoni bejn kontribwent u impriża assoċjata jew arranġament strutturat bejn partijiet f'ġurisdizzjonijiet tat-taxxa differenti fejn kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin huwa attribwibbli għal differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' strument jew entità finanzjarji, jew fit-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti:

'(9)  "diskrepanza ibrida" tfisser sitwazzjoni bejn kontribwent u entità oħra fejn kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin huwa attribwibbli għal differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' strument jew pagament li sar skontu, jew huwa r-riżultat ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' pagamenti li saru lil, jew pagamenti, spejjeż jew telf imġarrba minn, entità ibrida jew stabbiliment permanenti, jew ir-riżultat ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' pagament meqjus li sar bejn żewġ partijiet tal-istess kontribwent jew fir-rikonoxximent ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti:"

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  tnaqqis ta' pagament mill-bażi taxxabbli fil-ġurisdizzjoni fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess pagament fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("tnaqqis mingħajr inklużjoni");

(b)  tnaqqis ta' pagament mill-bażi taxxabbli fi kwalunkwe ġurisdizzjoni fejn il-pagament huwa ttrattat li sar ("il-ġurisdizzjoni tal-pagatur") mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess pagament fi kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra fejn il-pagament huwa ttrattat bħala riċevut ("il-ġurisdizzjoni tal-benefiċjarju") ("tnaqqis mingħajr inklużjoni");

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  f'każ ta' differenzi fit-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti, nontassazzjoni ta' introjtu li għandu s-sors tiegħu f'ġurisdizzjoni mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess introjtu fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("nontassazzjoni mingħajr inklużjoni").

(c)  f'każ ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti, nontassazzjoni ta' introjtu li għandu s-sors tiegħu f'ġurisdizzjoni mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess introjtu fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("nontassazzjoni mingħajr inklużjoni").

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  pagament lil entità ibrida jew stabbiliment permanenti li jagħti lok għal tnaqqis mingħajr inklużjoni meta d-diskrepanza tkun attribwibbli għal differenzi fir-rikonoxximent tal-pagamenti magħmula lill-istabbiliment permanenti jew lill-entità ibrida;

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  pagament li jwassal għal tnaqqis mingħajr inklużjoni b'riżultat ta' pagament lil stabbiliment permanenti injorat;

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diskrepanza ibrida tirriżulta biss sal-punt li l-istess pagament imnaqqas, l-ispiża li saret jew it-telf imġarrab f'żewġ ġurisdizzjonijiet jaqbżu l-ammont ta' introjtu li huwa inkluż fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet u li jista' jiġi attribwit għall-istess sors.

Diskrepanza ibrida li hija r-riżultat ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' pagamenti, spejjeż jew telf imġarrba minn entità ibrida jew stabbiliment permanenti jew hija r-riżultat ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' pagament meqjus bejn żewġ partijiet tal-istess kontribwent, tirriżulta biss sal-punt li t-tnaqqis li jirriżulta fil-ġurisdizzjoni ta' oriġini huwa paċut ma' entrata mhux inkluża fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet fejn tkun tfaċċat id-diskrepanza. Madankollu, f'każ li l-pagament li jwassal għal dik id-diskrepanza ibrida jwassal ukoll għal diskrepanza ibrida li hija attribwibbli għal differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' strument finanzjarju jew ta' pagament li sar skontu, jew li hija r-riżultat ta' differenzi fir-rikonoxximent ta' pagamenti li saru lil entità ibrida jew lil stabbiliment permanenti, id-diskrepanza ibrida tirriżulta biss sal-punt li l-pagament iwassal għal tnaqqis mingħajr inklużjoni.

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diskrepanza ibrida tinkludi wkoll it-trasferiment ta' strument finanzjarju taħt arranġament strutturat li jinvolvi lil kontribwent fejn ir-redditu sottostanti fuq l-istrument finanzjarju trasferit huwa trattat għal finijiet ta' taxxa bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament, li huma residenti għal finijiet ta' taxxa f'ġurisdizzjonijiet differenti, li jwassal għal kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin:

Diskrepanza ibrida tinkludi wkoll it-trasferiment ta' strument finanzjarju li jinvolvi lil kontribwent fejn ir-redditu sottostanti fuq l-istrument finanzjarju trasferit huwa trattat għal finijiet ta' taxxa bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament, li huma residenti għal finijiet ta' taxxa f'ġurisdizzjonijiet differenti, li jwassal għal kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin:

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  jiżdied il-punt li ġej:

 

"(9a)  "entità ibrida" tfisser kwalunkwe entità jew arranġament li jitqiesu bħala persuna għall-finijiet ta' taxxa skont il-liġijiet ta' ġurisdizzjoni waħda u li l-introjtu u l-ispiża tagħhom huma ttrattati bħala introjtu jew spiża ta' persuna waħda jew aktar skont il-liġijiet ta' ġurisdizzjoni oħra;"

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bb (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 9b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  jiżdied il-punt li ġej:

 

"(9b)  "stabbiliment permanenti injorat" tfisser kwalunkwe arranġament li jiġi ttrattat bħala li jwassal għal stabbiliment permanenti skont il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju prinċipali u li mhuwiex ittrattat bħala li jwassal għal stabbiliment permanenti skont il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni fejn ikun jinsab l-istabbiliment permanenti;"

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  “arranġament strutturat” tfisser arranġament li jinvolvi diskrepanza ibrida fejn id-diskrepanza hija pprezzata fit-termini tal-arranġament jew arranġament li tfassal biex jipproduċi eżitu ta' diskrepanza ibrida, ħlief jekk il-kontribwent jew impriża assoċjata ma setax ikun raġonevolment mistenni minnhom li jkunu konxji tad-diskrepanza ibrida u ma kkondividewx fil-valur tal-benefiċċju tat-taxxa li jirriżulta mid-diskrepanza ibrida.”;

imħassar

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 2 – punt 11a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jiżdied il-punt li ġej:

 

"(11a)  "il-ġurisdizzjoni tal-pagatur" tfisser il-ġurisdizzjoni fejn entità ibrida jew stabbiliment permanenti huma stabbiliti jew fejn il-pagament jiġi ttrattat bħala magħmul;"

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn Stati Membri tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spiża jew telf, it-tnaqqis għandu jingħata biss fl-Istat Membru fejn tali pagament għandu s-sors tiegħu, fejn isiru l-ispejjeż jew fejn jiġi mġarrab it-telf.

1.  Sal-punt li diskrepanza ibrida tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spiża jew telf, it-tnaqqis għandu jkun miċħud fl-Istat Membru li jkun il-ġurisdizzjoni tal-investitur.

Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spiża jew telf, l-Istat Membru kkonċernat għandu jiċħad it-tnaqqis ta' tali pagament, spiża jew telf, ħlief jekk il-pajjiż terz ma jkunx diġà għamel dan.

F'każ li t-tnaqqis ma jiġix miċħud fil-ġurisdizzjoni tal-investitur, it-tnaqqis għandu jiġi miċħud fil-ġurisdizzjoni tal-pagatur. Sal-punt li jkun involut pajjiż terz, l-oneru tal-provi li t-tnaqqis ġie miċħud minn dak il-pajjiż terz għandu jinkombi fuq il-kontribwent.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn Stati Membri tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru tal-pagatur għandu jiċħad it-tnaqqis ta' tali pagament.

2.  Sal-punt li diskrepanza ibrida tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni, it-tnaqqis għandu jiġi miċħud fl-Istat Membru li huwa l-ġurisdizzjoni tal-pagatur ta' tali pagament. Fejn it-tnaqqis ma jiġix miċħud fil-ġurisdizzjoni tal-pagatur, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi l-ammont tal-pagament li nkella jwassal għal diskrepanza fl-introjtu fil-ġurisdizzjoni tal-benefiċjarju.

Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni:

 

(i)  jekk il-pagament għandu s-sors tiegħu fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jiċħad it-tnaqqis, jew

 

(ii)  jekk il-pagament għandu s-sors tiegħu f'pajjiż terz, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi tali pagament fil-bażi taxxabbli, ħlief jekk il-pajjiż terz ma ċaħadx diġà it-tnaqqis jew talab li l-pagament ikun inkluż.

 

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn Stati Membri li tinvolvi stabbiliment permanenti tirriżulta f'nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru li fih il-kontribwent huwa residenti għal finijiet ta' taxxa għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti.

3.  Sal-punt li diskrepanza ibrida tinvolvi introjtu ta' stabbiliment permanenti injorat li mhuwiex soġġett għal taxxa fl-Istat Membru li fih huwa residenti l-kontribwent għall-finijiet ta' taxxa, dak l-Istat Membru għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi fl-introjtu taxxabbli tiegħu l-introjtu li nkella jkun attribwit lill-istabbiliment permanenti injorat.

Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi stabbiliment permanenti li jkun jinsab f'pajjiż terz tirriżulta f'nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti fil-pajjjiż terz.

 

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jiċħdu tnaqqis għal kwalunkwe pagament minn kontribwent sal-punt li tali pagament jiffinanzja, direttament jew indirettament, spiża deduċibbli li twassal għal diskrepanza ibrida permezz ta' tranżazzjoni jew serje ta' tranżazzjonijiet.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sal-punt li pagament minn kontribwent lil impriża assoċjata f'pajjiż terz huwa kumpensat direttament jew indirettament b'pagament, spiża jew telf li minħabba d-diskrepanza ibrida jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti barra l-Unjoni, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil impriża assoċjata f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà ċaħad it-tnaqqis tal-pagament, spiża jew telf li jkunu jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti.

4.  Sal-punt li pagament minn kontribwent lil entità f'pajjiż terz huwa kumpensat direttament jew indirettament b'pagament, spiża jew telf li minħabba d-diskrepanza ibrida jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti barra l-Unjoni, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà ċaħad it-tnaqqis tal-pagament, spiża jew telf li jkunu jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Sal-punt li l-inklużjoni korrispondenti ta' pagament li jista' jitnaqqas minn kontribwent lil impriża assoċjata f'pajjiż terz hija kumpensata direttament jew indirettament b'pagament li minħabba diskrepanza ibrida ma jkunx inkluż mill-benefiċjarju fil-bażi taxxabbli tiegħu, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil impriża assoċjata f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma ċaħadx diġà t-tnaqqis tal-pagament mhux inkluż.

5.  Sal-punt li l-inklużjoni korrispondenti ta' pagament li jista' jitnaqqas minn kontribwent f'pajjiż terz hija kumpensata direttament jew indirettament b'pagament li minħabba diskrepanza ibrida ma jkunx inkluż mill-benefiċjarju fil-bażi taxxabbli tiegħu, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma ċaħadx diġà t-tnaqqis tal-pagament mhux inkluż.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu -9a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu -9a

 

Diskrepanzi ibridi bil-maqlub

 

Meta waħda jew aktar mill-entitajiet mhux residenti li jkollhom sehem ta' profitt f'entità ibrida inkorporata jew stabbilita fi Stat Membru jkunu jinsabu f'ġuriżdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet li jqisu l-entità ibrida bħala persuna taxxabbli, l-entità ibrida għandha titqies bħala resident ta' dak l-Istat Membru u għandha tiġi intaxxata fuq l-introjtu tagħha sal-punt li l-introjtu ma jiġix intaxxat b'mod ieħor skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru jew ta' kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra."

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Direttiva (UE) 2016/1164

Artikolu 9a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sal-punt li pagament, spiża jew telf ta' kontribwent li huwa residenti għal finijiet ta' taxxa kemm fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru u ta' dak il-pajjiż terz, jistgħu jitnaqqsu mill-bażi taxxabbli fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet u li dak il-pagament, l-ispejjeż jew it-telf jistgħu jiġu kumpensati fl-Istat Membru tal-kontribwent b'introjtu taxxabbli li mhux inkluż fil-pajjiż terz, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament, l-ispiża jew it-telf, ħlief jekk il-pajjiż terz mhux diġà għamel dan.

Sal-punt li pagament, spiża jew telf ta' kontribwent li huwa residenti għal finijiet ta' taxxa kemm fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru u ta' dak il-pajjiż terz, jistgħu jitnaqqsu mill-bażi taxxabbli fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet u li dak il-pagament, l-ispejjeż jew it-telf jistgħu jiġu kumpensati fl-Istat Membru tal-kontribwent b'introjtu taxxabbli li mhux inkluż fil-pajjiż terz, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament, l-ispiża jew it-telf, ħlief jekk il-pajjiż terz mhux diġà għamel dan.Din iċ-ċaħda ta' tnaqqis għandha tapplika wkoll għal sitwazzjonijiet meta kontribwent ikun "apolidu" għal finijiet ta' taxxa. L-oneru tal-provi sabiex jintwera li l-pajjiż terz ikun ċaħad it-tnaqqis tal-pagament, l-ispiża jew it-telf għandu jinkombi fuq il-kontribwent.

(1)

Testi adottati, P8_TA(2015)0408.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2015)0457.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2016)0310.


NOTA SPJEGATTIVA

B'rabta mal-proposta dwar l-emendar tad-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta' diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi, ir-Rapporteur jemmen li l-Kummissjoni ppreżentat proposta li effettivament iċċekken l-ambitu għall-evitar tat-taxxa korporattiva.

F'dawn l-aħħar snin,il-kwistjonijiet marbuta mat-taxxa fil-livell internazzjonali kienu fil-quċċata tal-aġenda politika, u dan bir-raġun. Iż-żieda fir-ritmu tal-globalizzazzjoni, tad-diġitalizzazzjoni u tal-integrazzjoni tas-swieq u l-ekonomiji nazzjonali kixfet dgħufijiet fir-regoli attwali, u b'hekk inħolqu opportunitajiet ta' erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt (BEPS). Konsegwentement, f'Settembru 2013, il-pajjiżi tal-OECD u tal-G20 adottaw Pjan ta' Azzjoni ta' 15-il punt biex jindirizzaw il-BEPS. Rapport finali dwar l-Azzjoni 2 – In-newtralizzar tal-Effetti tal-Arranġamenti tad-Diskrepanzi Ibridi – ġie ppubblikat fl-2015.

L-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi jisfruttaw id-differenzi fit-trattament tat-taxxa ta' entità jew ta' strument taħt il-liġijiet ta' żewġ ġurisdizzjonijiet tat-taxxa jew aktar biex tinkiseb nontassazzjoni doppja. Dawn it-tipi ta' arranġamenti sikwit jinħolqu bl-iskop waħdieni li jnaqqsu t-taxxa korporattiva, u dan iwassal għal erożjoni sostanzjali tal-bażijiet taxxabbli tal-kontribwenti korporattivi fl-UE. Għaldaqstant, kien meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli kontra dawn it-tipi ta' arranġamenti.

Ir-regoli ta' diskrepanza ibrida fid-Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (id-Direttiva Kontra l-Evitar tat-Taxxa), jindirizzaw l-aktar forom komuni ta' diskrepanzi ibridi, iżda fi ħdan l-UE biss. L-Artikolu 9 tad-Direttiva Kontra l-Evitar tat-Taxxa jimmira d-diskrepanzi ibridi li jirriżultaw minn differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' entità jew strument finanzjarju bejn kontribwent fi Stat Membru u impriża assoċjata fi Stat Membru ieħor jew minn arranġament strutturat bejn partijiet fl-Istati Membri.

Madankollu, il-kontribwenti fl-UE wkoll jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi ibridi sabiex inaqqsu l-obbligazzjonijiet ta' taxxa kumplessivi tagħhom fl-UE billi jidħlu fi strutturi transfruntiera li jinvolvu pajjiżi terzi. Għalhekk il-Kunsill ECOFIN ħareġ dikjarazzjoni dwar id-diskrepanzi ibridi – inkluża fil-proposta ta' kompromess finali għad-Direttiva kontra l-Evitar tat-Taxxa, li ntlaħaq ftehim dwarha fl-20 ta' Ġunju 2016 – fejn talab lill-Kummissjoni tippreżenta proposta, sa Ottubru 2016, dwar diskrepanzi ibridi li jinvolvu pajjiżi terzi sabiex isir provvediment għal regoli li jkunu konsistenti mar-regoli rrakomandati mir-rapport dwar tal-BEPS tal-OECD dwar l-Azzjoni 2, u li ma jkunux inqas effettivi minnhom, bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim sal-aħħar tal-2016.

Għalhekk, laqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tippreżenta miżuri li jindirizzaw diskrepanzi ibridi li jinvolvu wkoll pajjiżi terzi. Ir-rapporteur iqis ukoll li jenħtieġ li tipi oħra ta' diskrepanzi inklużi fil-proposta tal-Kummissjoni, bħalma huma d-diskrepanzi ta' stabbilimenti permanenti ibridi, trasferimenti ibridi, l-hekk imsejħa diskrepanzi importati u d-diskrepanżi ta' residenza doppja, li mhumiex indirizzati fl-Artikolu 9 tad-Direttiva Kontra l-Evitar tat-Taxxa, jiġu indirizzati wkoll sabiex jiġu minimizzati l-opportunitajiet ta' erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt. .

Bħala parti minn pakkett li jinkludi t-tnedija mill-ġdid tal-proposta għal bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK) u proposta dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva (BKTK), ir-Rapporteur iqis li din il-proposta għal direttiva hija pass fundamentali fil-ġlieda kontra d-diskrepanzi ibridi li jinvolvu pajjiżi terzi sabiex l-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi jiġu newtralizzati.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Diskrepanzi ibridi ma’ pajjiżi terzi

Referenzi

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

21.11.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

21.11.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Data tal-adozzjoni

27.3.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

44

0

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Data tat-tressiq

31.3.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali