Процедура : 2016/0275(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2017

Внесени текстове :

A8-0135/2017

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0038

ДОКЛАД     ***I
PDF 1382kWORD 210k
31.3.2017
PE 599.628v02-00 A8-0135/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8‑0376/2016 – 2016/0275(COD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

Докладчик по становище (*):

Нърдж Дива, комисия по развитие

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие(*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0583),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0376/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно междинния преглед на прилагането на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0584),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по развитие, комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0135/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно използване на съществуващите процеси и програми в подкрепа на инициативи, които допринасят за преодоляване на първопричините за миграцията.

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с миграцията и бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно да използват съществуващите програми за разработване и в подкрепа на инициативи, които допринасят за целите за устойчиво развитие (ЦУР) и за преодоляване на първопричините за миграционния натиск, произтичащ от бедността неравенството, демографския растеж, липсата на работни места и икономически възможности, изменението на климата, както и дългосрочните последици от принудителното разселване.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Всякакви опити за обвързване на финансирането на развитието с граничен контрол, управление на миграционните потоци или спогодби за обратно приемане следва да бъдат избягвани.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която са взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, както и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

Обосновка

С Парижкото споразумение за климата правителствата се споразумяха глобалното затопляне да бъде ограничено значително под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности и да предприемат в тази връзка бързо намаляване на емисиите на парникови газове с най-добрите налични техники. Те поеха ангажимент също така да подкрепят развиващите се страни в техните усилия за адаптиране към изменението на климата.

Изменение     4

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Основен елемент от инициативата на ЕИБ за устойчивост е разширяването, както в количествено, така и в качествено отношение, на мандата на ЕИБ за външно кредитиране. Това ще позволи на ЕИБ да допринесе за целите на ПВИ, по-специално чрез осигуряване на допълнително финансиране за бенефициерите от частния сектор.

(4)  Основен елемент от инициативата на ЕИБ за устойчивост е разширяването, както в количествено, така и в качествено отношение, на мандата на ЕИБ за външно кредитиране. Това ще позволи на ЕИБ бързо да допринесе за целите на ПВИ, по-специално чрез осигуряване на допълнително финансиране за бенефициентите от частния сектор с цел насърчаване на дългосрочни инвестиции.

Изменение     5

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, следва да бъде увеличен на 32 300 000 000 евро чрез предоставянето на незадължителните допълнителни средства в размер на 3 000 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности в районите, засегнати от кризи.

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграционния натиск, произтичащ от бедността, неравенството, демографския растеж, липсата на работни места и икономически възможности, както и изменението на климата, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС следва да бъде увеличен на 38 470 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към развитие на икономическа и социална инфраструктура в страните партньори, общностите на транзитно преминаване и приемащите общности, с акцент върху създаването на работни места и устойчивостта.

Изменение     6

Предложение за решение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Въпреки че справянето с първопричините за кризата с миграцията и бежанците е от първостепенно значение, това не следва да се осъществява за сметка на политиките в други области от основен стратегически приоритет, посочени в Глобалната стратегия на ЕС.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В рамките на новия мандат за отпускане на заеми на частния сектор максималната сума от 2 300 000 000 евро следва да бъде предназначена за проекти, насочени към първопричините за миграцията в рамките на максималното увеличаване на тавана, и следва да се ползва от цялостна гаранция от Съюза.

(10)  В рамките на новия мандат за отпускане на заеми на частния сектор максималната сума от 2 300 000 000 евро следва да бъде предназначена за проекти, насочени към първопричините за миграцията и допринасящи за дългосрочната икономическа устойчивост на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване, в рамките на максималното увеличаване на тавана, и следва да се ползва от цялостна гаранция от Съюза.

Изменение     8

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Като една от основните цели на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране, подкрепата за микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и развитието на частния сектор на местно равнище изисква съгласувани усилия операциите на ЕИБ да се съсредоточат върху подобряването на достъпа до финансиране и кредити за ММСП, предоставяне на техническа помощ, насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подходящо предоставяне на финансови услуги на домакинствата и предприятията, така че да се позволи на ММСП да извършат по-лесен преход от нестабилната неформална икономика към официалния сектор. Операциите по финансиране от ЕИБ следва също така да се стремят да оказват решителна подкрепа на малки инвестиционни проекти на ММСП, като улесняват интернационализацията на ММСП, особено в отдалечените селски райони, и по-специално в областта на пречистването на питейната вода, управлението на отпадните води и възобновяемите енергийни източници.

Изменение     9

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Справянето с първопричините за миграцията следва да се добави като нова цел на мандата.

(11)  Дългосрочната икономическа устойчивост на мигрантските, бежанските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията, включително, но не само, бедността, неравенството, демографския растеж, липсата на работни места и икономически възможности, както и изменението на климата, следва да се добави като нова цел на мандата; проектите, финансирани в рамките на новата цел, следва по принцип да отговарят на критериите за официална помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието (КПР) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и следва да бъдат в съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз и ръководните принципи на Обединените нации за бизнеса и правата на човека.

Изменение     10

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25% на 35% до 2020 г.

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да повиши сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на нейните свързани с климата инвестиции в развиващите се страни от 25% на 35% до 2020 г., в съответствие с ангажимента, поет в нейната стратегия по отношение на климата. ЕИБ следва да вземе под внимание заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. за постепенно преустановяване на вредните за околната среда или икономиката субсидии, включително тези за изкопаеми горива.

_________________

_________________

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

Обосновка

В своята стратегия в областта на климата, приета в края на 2015 г., ЕИБ пое ангажимент да повиши равнището на своите проекти за действия във връзка с климата в развиващите се страни с до 35% до края на 2020 г. Тази декларация следва да бъде отразена в нейния външен мандат. Също така заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. следва да бъдат напълно отразени в дейностите на Европа по външно кредитиране.

Изменение     11

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране с цел справяне с първопричините за миграцията в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране.

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, за справяне с първопричините за миграцията и за дългосрочна икономическа устойчивост на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране спрямо тези цели, и по-конкретно на приноса за ЦУР, участието на местното гражданско общество и съответствието на външните политически приоритети и бюджетните приоритети на Съюза, в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране. ЕИБ следва да предприеме всички необходими стъпки за засилване на своята отчетност пред Европейския парламент чрез прозрачност и достъп до информация, като системно оповестява резултатите, оценките и преценките на въздействието на проектите посредством рамката за измерване на резултатите.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Следва да се гарантира по-голяма видимост и прозрачност на операциите на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране, в частност по отношение на подпроектите, финансирани чрез финансови посредници, като се подобри достъпът до информация за институциите на Съюза и за широката общественост.

Изменение     13

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. Мандатът за частният сектор мандат в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор, не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията.

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. ЕИБ следва да уведомява Европейския парламент за всички решения за преразпределяне на средства посредством доклад обосновка и оценка на въздействието. Мандатът за частния сектор в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията, както и да се посрещнат потребностите на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване.

Изменение     14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  максимален размер от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности;

a)  максимален размер от 36 170 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към справяне с първопричините за миграцията и посрещане на потребностите на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване;

Изменение     15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията.

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията и с потребностите на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване;.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Максималните суми в рамките на общия таван и на мандата за отпускане на заеми в частния сектор, посочени в параграф 1, се разпределят по регионални тавани и техните подтавани, посочени в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ постепенно осигурява балансирано разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от гаранцията от ЕС;

2.  Максималните суми в рамките на общия таван и на мандата за отпускане на заеми в частния сектор, посочени в параграф 1, се разпределят по регионални тавани и техните подтавани, посочени в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ осигурява подходящо разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от гаранцията от ЕС, в съответствие с приоритетите на външната политика на Съюза, които се отразяват в регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 5;

Изменение    17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.;

г)  дългосрочната икономическа устойчивост на мигрантските, бежанските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване като стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията, включително, но не само, бедността, неравенството, демографския растеж, липсата на работни места и икономически възможности, както и изменението на климата;

Изменение    18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  В член 3 параграф 4 се заменя със следното:

"4.   В развиващите се държави, определени в изготвения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие списък на получателите на официална помощ за развитие, операциите на ЕИБ по финансиране допринасят, в съответствие с членове 208 и 209 ДФЕС, косвено за изпълнението на целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничество за развитие, като намаляване на бедността посредством приобщаващ растеж и устойчива икономика, екологично и социално развитие.

"4.   В развиващите се държави, определени в изготвения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие списък на получателите на официална помощ за развитие, операциите на ЕИБ по финансиране се съсредоточават, в съответствие с членове 208 и 209 ДФЕС, върху целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничество за развитие, особено намаляване на бедността посредством приобщаващ растеж и устойчиво икономическо, екологично и социално развитие.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор в държавите бенефициенти посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициерите;

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да допринася за създаването на благоприятни условия за частните предприятия и инвестиции и да осигури приоритетното укрепване на местния частен сектор, включително ММСП, кооперациите и социалните предприятия, в държавите бенефициенти, посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на ММСП от държавата получател и от Съюза, като се улеснява достъпът до финансиране и същевременно се насърчава разработването на нови инвестиционни проекти, осъществявани от ММСП, което още повече улеснява интернационализацията на ММСП. Операциите на ЕИБ по финансиране допринасят за подобряването на достъпа до пазара за МСП в трети държави – партньори на Съюза, и тяхното интегриране в глобалните вериги за създаване на стойност и допринася освен това за засилване на интернационализацията и конкурентоспособността на дружествата в Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение и оценка на използването на средствата в полза на съответните ММСП, ЕИБ извършва надлежна проверка и установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за крайните бенефициенти. ЕИБ полага усилия да идентифицира пречките по отношение на достъпа на МСП до финансиране и гарантира тяхното преодоляване;

Изменение    20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 5 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

бa)  в параграф 5, втората алинея се заменя със следното:

„ЕИБ си сътрудничи с финансови посредници, които могат да действат в подкрепа на конкретните потребности на МСП в държавите, в които се осъществяват операциите, и които не участват в операции на ЕИБ по финансиране, извършвани в отговаряща на условията за финансиране държава посредством инструменти, намиращи се в чужда юрисдикция, която не оказва съдействие, посочена в член 13.“

„ЕИБ си сътрудничи с финансови посредници, които могат да действат в подкрепа на конкретните потребности на МСП в държавите, в които се осъществяват операциите, и които посредници не участват в операции, извършвани посредством инструменти, намиращи се в чужда юрисдикция, която не оказва съдействие, посочена в член 13.“

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  В член 3 параграф 6 се заменя със следното:

"6.   С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за производството на газ и преноса му до енергийния пазар на Съюза, както и електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи.

"6.   С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, мерките за енергийна ефективност, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за производството на газ и преноса му до енергийния пазар на Съюза, както и електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=BG)

Обосновка

Производството и преносът на газ не следва да бъдат обхванати от гаранцията от ЕС, тъй като това представлява субсидиране на изкопаемите горива. Решението следва да прилага заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. за постепенно преустановяване на вредните за околната среда или икономиката субсидии, включително тези за изкопаеми горива.

Изменение     22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на въглеродния отпечатък в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа сегашното високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, като същевременно минималният обем на тези операции представлява най-малко 25% от всички операции на ЕИБ по финансиране.

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, обемът на които представлява най-малко 25% от всички операции на ЕИБ по финансиране извън Съюза, като до 2020 г. тази цел се увеличава постепенно до най-малко 35%.

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Операциите на ЕИБ включват, наред с другото, конкретни действия за постепенно преустановяване на финансирането на проекти, които пречат на постигането на целите на Съюза във връзка с изменението на климата, както и действия за увеличаване на усилията в подкрепа на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Изменение     25

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграцията и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициери. Операциите на ЕИБ по финансиране са насочени по-конкретно към удовлетворяване на нарастващите потребности от инфраструктура и свързаните с нея услуги с цел посрещане на мигрантския приток и увеличаване на възможностите за работа за приемащите и бежанските общности, за да се насърчи икономическата интеграция и да се даде възможност на бежанците да станат независими.

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграцията и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициенти, като същевременно гарантират спазването на ЦУР. Операциите на ЕИБ по финансиране са насочени по-конкретно към удовлетворяване на нарастващите потребности от инфраструктура и свързаните с нея услуги с цел посрещане на мигрантския приток и увеличаване на възможностите за работа за приемащите и бежанските общности, за да се насърчи икономическата интеграция и да се даде възможност на бежанците да станат независими, укрепване на хуманитарната дейност и подкрепа за създаването на достойни работни места, като в същото време се гарантира пълно зачитане на правата на човека и на трудовите и социалните права, основните свободи и интегрирането на принципа на равенство между половете чрез прилагане на основан на правата подход, който обхваща всички права на човека и социални права, в съответствие с изискванията за прозрачност, участие, недискриминация и отчетност. Операциите на ЕИБ по финансиране признават равенството между половете като хоризонтален въпрос при постигането на устойчиво развитие. Перспективата на равенството между половете се прилага при всички тези операции по финансиране. ЕИБ разработва план за действие относно равенството между половете до 31 декември 2017 г. и гарантира, че всички операции на ЕИБ по настоящия мандат спазват принципите на нейната Стратегия за равенство между половете, одобрена през декември 2016 г.

Изменение    26

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  публичния сектор, включително общини и субекти от публичния сектор, по отношение на инфраструктура и услуги за преодоляване на значително нарасналите нужди.“;

б)  публичния сектор, включително общини и субекти от публичния сектор, по отношение на инфраструктура и услуги, и по-специално здравеопазването и специалните структури за деца, санитарно-хигиенните услуги и училищното образование, за преодоляване на значително нарасналите нужди.“;

Изменение     27

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)   вмъква се следният параграф:

 

„8a.  Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели, посочени в параграф 1, отчитат, че като хоризонтален въпрос при постигането на устойчиво развитие равенството между половете е важен елемент в надлежната проверка на проектите. Перспектива на равенството между половете се прилага при всички тези операции по финансиране.

Изменение    28

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в б (нова)

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  вмъква се следният параграф:

 

„8б.  ЕИБ гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа за равно заплащане и за прозрачност на заплащането, както и принципа за равенство между половете, както е посочено в Директива № 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a. Решенията на ЕИБ относно финансирането на проекти вземат предвид действията от кандидатстващите дружества в областта на корпоративната социална отговорност;

 

______________

 

1a Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

Изменение     29

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в в (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 9

 

Текст в сила

Изменение

 

вв)  параграф 9 се заменя със следното:

„9   Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани в отговарящи на условията за финансиране държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ за определяне на правните условия за осъществяване на тези операции.“

„9   Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани в отговарящи на условията за финансиране държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ за определяне на правните условия за осъществяване на тези операции. Правните условия за извършването на операциите включват също така екологични, социални и трудови стандарти и стандарти в областта на правата на човека.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Изменение     30

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  В член 5, параграф 1 се добавя следната алинея след алинея 3:

 

Комисията и ЕИБ гарантират, че местното гражданско общество е достатъчно добре информирано относно планираните и текущите операции.

Изменение     31

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 5 – параграф 1 – алинея 7 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)  В член 5, параграф 1 се добавя следната алинея след алинея 7:

 

Операциите на ЕИБ по финансиране са в съответствие със съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011 – 2014 г. за корпоративната социална отговорност“, включително по отношение на финансовите посредници.

Изменение    32

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в)  В член 5 се вмъква следният параграф:

 

„1а.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 във връзка с измененията на приложение ІV, посредством включване, по-специално, на списък на първопричините за миграцията по региони.“

Изменение     33

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 8 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

3a)  В член 8 параграф 5 се заменя със следното:

“5.  Споразуменията за финансиране с отделни организатори, свързани с операции на ЕИБ по финансиране, включват и подходящи разпоредби в екологичната и социалната област в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ.“

“5.   Споразуменията за финансиране с отделни организатори, свързани с операции на ЕИБ по финансиране, включват и подходящи разпоредби в областта на обществените поръчки, в екологичната и социалната област и в областта на изменението на климата в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ , включително и изисквания крайният бенефициент да бъде ясно информиран относно гаранцията от ЕС и участието на ЕИБ.“

Изменение    34

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 8 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

3б)  В член 8 параграф 6 се заменя със следното:

"6.  В гаранционното споразумение, посочено в член 14, Комисията и ЕИБ установяват ясна и прозрачна политика на отпускане на средства, позволяваща на ЕИБ да определя в рамките на външната си дейност операциите, които да бъдат финансирани съгласно настоящото решение, за да се осигури най-ефективно използване на гаранцията от ЕС. Политиката на отпускане на средства се основава на кредитоспособността на операциите на ЕИБ по финансиране според оценката на ЕИБ, на определените в приложение I тавани, на формата на насрещната страна – дали е суверенна държава или образувание на поддържавно равнище, попадащо в обхвата на параграф 1 от настоящия член, или частен субект, на способността на ЕИБ за поемане на риск и на други приложими критерии, включително добавената стойност на гаранцията от ЕС. Европейският парламент и Съветът се информират за политиката на отпускане на средства в съответствие с член 14.“

"6.  В гаранционното споразумение, посочено в член 14, Комисията и ЕИБ установяват ясна и прозрачна политика на отпускане на средства, позволяваща на ЕИБ да определя в рамките на външната си дейност операциите, които да бъдат финансирани съгласно настоящото решение, за да се осигури най-ефективно използване на гаранцията от ЕС. Политиката на отпускане на средства се основава на кредитоспособността на операциите на ЕИБ по финансиране според оценката на ЕИБ, на определените в приложение I тавани, на формата на насрещната страна – дали е суверенна държава или образувание на поддържавно равнище, попадащо в обхвата на параграф 1 от настоящия член, или частен субект, на способността на ЕИБ за поемане на риск и на други приложими критерии, включително добавената стойност на гаранцията от ЕС. Европейският парламент и Съветът се информират за политиката на отпускане на средства съгласно настоящото решение, включително в сравнение с политиката на ЕИБ за отпускане на заеми на собствен риск извън Съюза, в съответствие с член 14.“

Изменение    35

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

3в)  В член 9, параграф 1, първа алинея от параграф 1 се заменя със следното:

„ЕИБ извършва щателна комплексна проверка и, когато е целесъобразно, изисква от организаторите на проекти да проведат обществени консултации на местно равнище, съобразно социалните и екологичните принципи на Съюза, със съответните заинтересовани страни в национален и местен план, както и с гражданското общество, на етапа на планиране и изпълнение на проекта по социалните, екологичните, икономическите и свързаните с правата на човека и с развитието аспекти на инвестиционните проекти, покрити от гаранцията от ЕС, както и да предоставят необходимата информация за оценка на приноса за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза.“

„ЕИБ извършва щателна комплексна проверка и изисква от организаторите на проекти да проведат обществени консултации на местно равнище, съобразно социалните и екологичните принципи на Съюза, със съответните заинтересовани страни в национален и местен план, както и с гражданското общество, на етапа на планиране и изпълнение на проекта по социалните, екологичните, икономическите и свързаните с правата на човека, с равенството между половете и с развитието аспекти на инвестиционните проекти, покрити от гаранцията от ЕС, както и да предоставят необходимата информация за оценка на приноса за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза.“

Изменение    36

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г)  В член 9, параграф 1 след първата алинея се вмъква следната алинея:

 

„ЕИБ гарантира, че принципът на свободно предварително информирано съгласие е приложен преди операциите по финансиране, отнасящи се до земя и природни ресурси.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Обосновка

През 2007 г. Общото събрание на ООН прие Декларацията на ООН за правата на коренното население, в която се признават правата и специално се упоменава свободно, предварително и информирано съгласие като предварително условие за всяка дейност, която оказва влияние върху техните земи, наследени от предците им, териториите им и природните им ресурси. Този принцип следва да се спазва и в операциите на ЕИБ.

Изменение     37

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 д (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

3д)  В член 9, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Когато е целесъобразно, посочената проверка включва оценка на начините, по които капацитетът на бенефициерите на финансиране от ЕИБ може да бъде повишаван чрез техническа помощ през целия проектен цикъл. Собствените правила и процедури на ЕИБ включват необходимите разпоредби относно оценяването на екологичното и социалното въздействие на инвестиционните проекти, както и на аспектите, свързани с правата на човека и предотвратяването на конфликти, за да се гарантира, че подпомаганите в съответствие с настоящото решение инвестиционни проекти са екологично и социално устойчиви.

„Посочената проверка включва оценка на начините, по които капацитетът на бенефициерите на финансиране от ЕИБ може да бъде повишаван чрез техническа помощ през целия проектен цикъл. Собствените правила и процедури на ЕИБ включват необходимите разпоредби относно оценяването на екологичното и социалното въздействие на инвестиционните проекти, както и на аспектите, свързани с правата на човека и предотвратяването на конфликти, за да се гарантира, че подпомаганите в съответствие с настоящото решение инвестиционни проекти са екологично и социално устойчиви. Като част от своите налични вътрешни насоки относно провеждането на надлежна проверка ЕИБ разработва практически насоки относно оценката на аспектите, свързани с всички основни права на човека, които следва да се използват по време на предварителната оценка и текущото наблюдение за всеки отделен проект, включително за проекти с участието на финансови посредници, въз основа на съществуващите рамки, по-специално на Стратегическата рамка на ЕС и Плана за действие относно правата на човека, и като се вземат предвид съществуващите показатели за правата на човека, предоставени от Съюза, съответните органи на ООН и организациите по правата на човека.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Изменение     38

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 e (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

3е)  Параграф 3 на член 9 се заменя със следното:

3.  Наблюдението от страна на ЕИБ има за цел също така да обхваща изпълнението на операциите, извършвани чрез посредници, и резултатите от дейността на финансовите посредници в подкрепа на МСП.

"3.   Наблюдението от страна на ЕИБ обхваща изпълнението на операциите, извършвани чрез посредници, и резултатите от дейността на финансовите посредници в подкрепа на МСП.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Изменение    39

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

3ж)   В член 9 параграф 5 се заменя със следното:

“5.   Когато е възможно, резултатите от наблюдението се оповестяват при спазване на изискванията за поверителност и със съгласието на съответните страни. ”

“5.   Резултатите от наблюдението се оповестяват при спазване на изискванията за поверителност и със съгласието на съответните страни.

Изменение     40

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в буква б) се добавя следното изречение:

a)  буква б) се изменя, както следва:

б)  ЕИБ разработва показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията.

б)  оценка на добавената стойност, прогнозираните крайни продукти, резултати и въздействие на операциите на ЕИБ по финансиране върху развитието на обобщено равнище, въз основа на годишния доклад на ЕИБ за рамката за измерване на резултатите. За тази цел ЕИБ използва показатели за изпълнение във връзка с екологичните, социалните и свързаните с развитието аспекти, включително аспектите, свързани с правата на човека и равенството между половете, на финансираните проекти, като взема предвид съответните показатели съгласно Парижката декларация от 2005 г. за ефективност на помощта. Показателите за равенство между половете включват насърчаване на равенството между жените и мъжете, бюджетиране, съобразено с принципа на равенство между половете, и цели във връзка с това равенство и когато е възможно, при извършване на последваща оценка на тези показатели данните се разбиват по пол. Показателите за екологичните аспекти на проектите включват критерии за „чисти технологии“, които са ориентирани по принцип към енергийната ефективност и технологиите за намаляване на емисиите. ЕИБ разработва, при тесни и редовни консултации и сътрудничество със заинтересованите лица, гражданското общество, засегнатите общности и НПО, показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията и изграждащи дългосрочна икономическа устойчивост на приемащите общности и общностите на транзитно преминаване;

Изменение     41

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  буква в) се заменя със следното:

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза, като се отчитат регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 5;

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза;

 

Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), установява рамка и методология за годишно отчитане на ЕИБ относно нейните операции, обхванати от общностната гаранция, и тяхното съответствие с общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от Договора за ЕС. Основната цел на това отчитане е да се наблюдава спазването от страна на ЕИБ на задълженията съгласно Договора за Европейския съюз, и по-специално спазването на член 21 от ДЕС, включително зачитането и насърчаването на правата на човека, изкореняването на бедността и управлението на рисковете, свързани с околната среда.

 

Тази методология се разработва от Комисията и ЕСВД в срок до.... [една година след влизането в сила на настоящото решение за изменение] и се основава на отчитането относно спазването на правата на човека от страна на ЕИБ съгласно изискванията на Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека.

 

Въз основа на годишното отчитане от страна на ЕИБ Комисията представя ежегодно на Европейския парламент собствената си оценка на информацията, предоставена от ЕИБ, и предлага държавите членки да приемат евентуални промени в политиките и процедурите на ЕИБ, след като се вземе под внимание становището на Европейския парламент по тези промени. Евентуалните препоръки на Европейската комисия и на Европейския парламент относно начина за подобряване на отчитането на ЕИБ за тази цел се отразяват в контекста на актуализирането на регионалните технически оперативни насоки.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Изменение     42

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

aб)  В член 11, параграф 1 буква д) се заменя със следното:

д)  оценка на качеството на операциите на ЕИБ по финансиране, по-специално на степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост по време на комплексната проверка и наблюдението на финансираните инвестиционни проекти;“

„д)  оценка на качеството на операциите на ЕИБ по финансиране, по-специално на степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост по време на комплексната проверка и наблюдението на финансираните инвестиционни проекти, както и мерки за повишаване в максимална степен на местната ангажираност чрез насърчаване на участието на засегнатите общности, организациите на гражданското общество и НПО;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Изменение     43

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията. ;

й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията, произтичащи от бедността, неравенството, демографския растеж, липсата на работни места и икономически възможности, изменението на климата, и за допринасянето за дългосрочната икономическа устойчивост на бежанските, мигрантските, приемащите общности и общностите на транзитно преминаване;

Изменение    44

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

5a)  В член 11, параграф 2 се заменя със следното:

2.  За да може Комисията да изготви доклада по параграф 1, ЕИБ ѝ предоставя ежегодни доклади за операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение, като включва всички данни, необходими на Комисията за доклада в съответствие с параграф 1. ЕИБ може да предоставя на Комисията допълнителна информация, благодарение на която Европейският парламент и Съветът могат да получат цялостна представа за външната дейност на ЕИБ.

2.  За да може Комисията да изготви доклада по параграф 1, ЕИБ ѝ предоставя ежегодни доклади за операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение, като включва всички данни, необходими на Комисията за доклада в съответствие с параграф 1. ЕИБ може да предоставя на Комисията допълнителна информация, благодарение на която Европейският парламент и Съветът могат да получат цялостна представа за външната дейност на ЕИБ. Въз основа на годишните доклади Европейският парламент може да изготвя препоръки до ЕИБ във връзка с текущи проекти.

Изменение    45

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

5б)  В член 12, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

"1.  Съгласно собствената си политика за прозрачност и принципите на Съюза относно достъпа до документи и информация и във все по-голяма степен съгласно стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ, ЕИБ оповестява чрез уебсайта си информация за:“

„1.  Съгласно собствената си политика за прозрачност и принципите на Съюза относно достъпа до документи и информация и във все по-голяма степен съгласно стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ, ЕИБ оповестява проактивно и системно чрез уебсайта си информация за:“

Изменение    46

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

5в)  в член 12, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„(a)   всички операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани съгласно настоящото решение, след етапа на одобрение на проекта, като по-специално се посочва дали даден инвестиционен проект е покрит от гаранцията от ЕС и как той допринася за постигането на целите на външните действия на Съюза, по-специално неговото икономическо, социално и екологично въздействие;“

„(a)   всички операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани съгласно настоящото решение, след етапа на одобрение на проекта, като по-специално се посочва дали даден инвестиционен проект е покрит от гаранцията от ЕС и как той допринася за постигането на целите на външните действия на Съюза, по-специално неговото икономическо, социално и екологично въздействие, а също и въздействието по отношение на климата и специфичното за отделните полове въздействие, както и се оповестява съответната информация във връзка с отделните проекти съгласно настоящото решение, включително документацията относно измерването на резултатите, като се взема под внимание опазването на поверителната и чувствителна в търговско отношение информация;“

Изменение     47

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 г (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

5г)  В член 12, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)  съществуващи рамкови споразумения между ЕИБ и държавата получател, когато това е възможно и целесъобразно. Когато подписва нови или изменя съществуващи споразумения, ЕИБ се стреми да осигури възможност за оповестяването им;

„в)  съществуващи рамкови споразумения между ЕИБ и държавата получател, когато това е възможно и целесъобразно. Когато подписва нови или изменя съществуващи споразумения, ЕИБ гарантира оповестяването им;

Изменение     48

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 д (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5д)  Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

„Член 13

Юрисдикции, които не оказват съдействие

Юрисдикции, които не оказват съдействие

В своите операции по финансиране ЕИБ не толерира действия, извършвани с незаконна цел, включително изпиране на пари, финансиране на тероризъм, данъчни измами и избягване на данъци, корупция и измами, засягащи финансовите интереси на Съюза. По-специално, ЕИБ не взема участие в операции по финансиране, извършвани в отговаряща на условията за финансиране държава чрез чуждестранен инструмент, намиращ се в юрисдикция, която не оказва съдействие и която е определена като такава от Съюза, ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Специалната група за финансови действия.

В своите операции по финансиране ЕИБ спазва съответните стандарти и приложимото законодателство относно предотвратяването на изпирането на пари и борбата срещу тероризма, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

 

ЕИБ не използва, нито се ангажира със структури за избягване на данъци, по-специално схеми за агресивно данъчно планиране, или практики, които не съответстват на критериите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени в законодателните актове на Съюза, заключенията на Съвета, съобщенията на Комисията или евентуално официално уведомление от Комисията.

 

ЕИБ не поддържа стопански отношения със субекти, учредени или установени в юрисдикции, които не оказват съдействие на Съюза във връзка с прилагането на международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация.

 

При сключване на споразумения с финансови посредници ЕИБ транспонира изискванията, посочени в настоящия член, в съответните договори и изисква доклад за всяка държава поотделно във връзка с тяхното спазване.

 

ЕИБ, след консултация с Комисията и със заинтересованите лица, преразглежда и актуализира своята политика относно юрисдикциите ,които не оказват съдействие, най-късно след приемането на списъка на Съюза на юрисдикциите, които не оказват съдействие. След това всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на тази политика.

По отношение на финансовите си операции ЕИБ прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително изискване да се предприемат разумни мерки за установяване на действителните собственици, когато е приложимо.

 

Изменение    49

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 e (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 14 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

5е)  В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

„Комисията и ЕИБ сключват гаранционно споразумение, в което се установяват подробните разпоредби и процедури, свързани с гаранцията от ЕС съгласно член 8, и информират за това Европейския парламент и Съвета.“

„Комисията и ЕИБ сключват гаранционно споразумение, в което се установяват подробните разпоредби и процедури, свързани с гаранцията от ЕС съгласно член 8, и го изпращат на Европейския парламент и Съвета.“

Изменение    50

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5ж)   В член 18 се вмъква следният параграф:

 

„2a.   Делегираните съгласно член 5 правомощия се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [датата на влизане в сила на настоящото решение за изменение].“

Изменение    51

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 з (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 18 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

5з)   В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

"3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

"3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

Изменение    52

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 и (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 18 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

5и)  В член 18 параграф 5 се заменя със следното:

"5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

"5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 4 и 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение     53

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение I – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Управителните органи на ЕИБ използват по-специално тази възможност за преразпределяне, за да дадат възможност за трайна насоченост на гаранцията от ЕС към приоритетните държави с по-висок рисков профил в сравнение с тези, обхванати от инструментите на ЕИБ за кредитиране на собствен риск. Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета за подобни преразпределения, включително в сравнение с политиката на ЕИБ за кредитиране на собствен риск извън Съюза.

Изменение    54

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение I – буква Б – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Държави, обхванати от европейската политика за съседство, и партньорски държави: 18 374 000 000 EUR, разпределени в следните подгрупи:

Б.  Държави, обхванати от европейската политика за съседство, и партньорски държави: 23 145 000 000 EUR, разпределени в следните подгрупи:

Изменение    55

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение І – буква Б – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  Средиземноморски държави: 12 366 000 000 EUR, от които 12 EUR в рамките на общия мандат и 1 860 000 000 EUR в рамките на мандата за отпускане на заеми на частния сектор;

i)  Средиземноморски държави: 13 607 000 000 EUR, от които 11 EUR в рамките на общия мандат и 1 860 000 000 EUR в рамките на мандата за отпускане на заеми на частния сектор;

Изменение    56

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение I – буква Б – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 9 538 000 000 EUR ;

Изменение    57

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение І – буква В – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В.  Азия и Латинска Америка: 3 785 000 000, EUR, разпределени в следните подгрупи:

В.  Азия и Латинска Америка: 5 130 000 000,EUR, разпределени в следните ориентировъчни подгрупи:

Изменение    58

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение І – буква В – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  Латинска Америка: 2 543 000 000 EUR;

i)  Латинска Америка: 3 318 000 000 EUR;

Изменение    59

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение І – буква В – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  Азия: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Азия: 1 510 000 000 EUR;

Изменение    60

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение І – буква В – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  Централна Азия: 202 000 000 EUR;

iii)  Централна Азия: 302 000 000 EUR;

Изменение    61

Предложение за решение

Приложение І

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение I – буква Г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Южна Африка: 462 000 000 EUR.

Южна Африка: 516 000 000 EUR.

Изменение    62

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1 а

 

Преходна разпоредба

 

ЕИБ може да финансира проекти за мандата за отпускане на заеми в частния сектор преди влизането в сила на настоящото решение и сключването на споразумение между Комисията и ЕИБ относно гаранцията. Тези проекти могат да бъдат включени в обхвата на гаранцията от ЕС, след потвърждение от Комисията, че са спазени условията, договорени в споразумението относно гаранцията.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие(*) (24.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Докладчик по становище (*): Нърдж Дива

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като най-големия многостранен кредитор в света, ЕИБ все повече засилва активността си извън ЕС, като инвестира в проекти, които насърчават устойчивото развитие и приобщаващия икономически растеж, като се ръководи от целите на външната политика на ЕС, и следователно става неразделна част от Плана за външни инвестиции (ПВИ).

Безпрецедентни предизвикателства продължават да превишават капацитета на външния мандат, което оставя ограничен оперативен марж в Азия, Южна Африка, Централна Азия, Източна Европа, а се предвижда капацитетът да бъде допълнително намален според предложения от Комисията таван за МВК. Присъствието на ЕИБ в Азия и Латинска Америка, както и Южна Африка, ще бъде намалено с 50% в сравнение с настоящите си нива, докато дейността на Банката в държавите от Източното съседство ще отбележи значителен спад.

Докладчикът приветства Пакета за устойчивост на ЕИБ, но счита, че допълнителната сума от 3 530 000 000 EUR, надхвърляща предложението на Комисията, ще позволи на ЕИБ да запази своите външни дейности на сегашните нива, извън рамките на съседните държави, които понастоящем са засегнати от миграционната и бежанска криза.

ЕПИ може да се развива като невероятен катализатор за устойчивия растеж и създаването на работни места. Споразумението осигурява съгласувана рамка за насърчаване на инвестициите и публично-частните партньорства, и за подпомагане на микропредприятията, чрез привличане на средства от ЕС, от неговите държави членки и от други донори и финансови институции (ФИ), и частния сектор.

Докладчикът счита, че Европейската комисия и ЕИБ би трябвало да поддържат по-дългосрочен акцент върху устойчивото развитие, създаването на работни места и растеж, вместо да инвестират по-голямата част от енергията си за справяне с бежанската и миграционна криза. Държави с ниски и средни доходи са в центъра на кризата с бежанците. Голяма част от принудително разселените лица живеят в развиващи се страни, които приемат 89 процента от бежанците и 99 процента от вътрешно разселените лица(1).

Трябва да се прави ясно разграничение между дългосрочна програма за развитие, в контекста на целите за устойчиво развитие, която включва разглеждане на първопричините за миграцията, и краткосрочна перспектива на оказване на помощ на бежанците и приемащите общности в засегнатите от кризи райони, както е предвидено от елемент 3 от Пакета за устойчивост на ЕИБ.

Докладчикът освен това счита, че е от основно значение да се подкрепят МСП за преход в сектора на официалната икономика и да имат по-добър достъп до кредитиране. Като се има предвид, че 70% от ММСП в развиващите се пазари нямат достъп до кредитиране, подобряването на достъпа на МСП до финансиране и намирането на решения за отключване на източници на капитал е от решаващо значение, за да се дадат възможности на този потенциално динамичен сектор, необходими за да се разраства и да предоставя работни места.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно използване на съществуващите процеси и програми в подкрепа на инициативи, които допринасят за преодоляване на първопричините за миграцията.

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с миграцията и бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно да използват съществуващите програми за разработването и в подкрепа на инициативи, които допринасят за целите за устойчиво развитие (ЦУР) и преодоляване на първопричините за миграционния натиск, произтичащ от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата, както и дългосрочните последици от принудителното разселване.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  Всякакви опити за обвързване на помощта с граничен контрол, управление на миграционните потоци или споразумения за реадмисия следва да бъдат избягвани.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, съобразена с принципите на ефективност за развитие, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да се създаде план за външни инвестиции, който да засилва устойчивите инвестиции, целящи постигането на ЦУР в региони извън Съюза, като партнира на европейския и местния частен сектор и допринася за постигането на целите за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, Програмата за действие от Адис Абеба, включително насърчаването на мобилизирането на местни ресурси, и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност. Колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи, целящи изграждане и укрепване на демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза. Такъв подход на обвързване с положителни условия може да донесе истинска промяна и да гарантира по-устойчиво изразходване на парите на данъкоплатците от Съюза;

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, следва да бъде увеличен на 32 300 000 000 евро чрез предоставянето на незадължителните допълнителни средства в размер на 3 000 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности в районите, засегнати от кризи.

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграционния натиск, произтичащ от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС следва да бъде увеличен на 38 470 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към развитие на икономическа и социална инфраструктура в страните партньори, транзитните и приемащите общности, с акцент върху създаването на работни места и устойчивостта.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В рамките на новия мандат за отпускане на заеми на частния сектор максималната сума от 2 300 000 000 евро следва да бъде предназначена за проекти, насочени към първопричините за миграцията в рамките на максималното увеличаване на тавана, и следва да се ползва от цялостна гаранция от Съюза.

(10)  В рамките на новия мандат за отпускане на заеми на частния сектор максималната сума от 2 300 000 000 евро следва да бъде предназначена за проекти, насочени към първопричините за миграцията и допринасящи за дългосрочната икономическа устойчивост на приемните и транзитни общности, в рамките на максималното увеличаване на тавана, и следва да се ползва от цялостна гаранция от Съюза.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10a)  Като една от основните цели на ЕИБ по външно кредитиране, подкрепата за микро-, малките и средните предприятия и развитието на частния сектор на местно равнище изисква съгласувани усилия операциите на ЕИБ да се съсредоточат върху подобряването на достъпа до финансиране и кредити за микро-, малките и средните предприятия, предоставяне на техническа помощ, насърчаване на предприемачеството и осигуряване на адекватно предоставяне на финансови услуги на домакинствата и предприятията, така че да позволяват на ММСП да направят по-лесен преход от нестабилна неформална икономика към официалната икономика. Операциите по финансиране от ЕИБ следва също да се стремят да оказват решителна подкрепа на малки инвестиционни проекти, изпълнявани от ММСП, като улесняват интернационализацията на ММСП, особено в отдалечени селски райони, и още по-конкретно в областта на третирането на питейната вода, обезвреждането на отпадните води и възобновяемите енергийни източници.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10б)  Следва да се извърши преглед на мандата за външно кредитиране, за да се осигури съответствието му с принципите на ефективността по отношение на развитието и ЦУР.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Справянето с първопричините за миграцията следва да се добави като нова цел на мандата.

(11)  Справянето с първопричините за миграцията и приносът за дългосрочното устойчиво развитие следва да се добавят като нова цел на мандата; проектите, финансирани в рамките на новата цел следва, по принцип, да отговарят на критериите за официална помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието (КПР) на ОИСР, и следва да бъдат в съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Следва да се гарантира взаимно допълване и координация с инициативи на Съюза с цел справяне с първопричините за миграцията, включително с подкрепата на Съюза за трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в страните на произход.

заличава се

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25% на 35% до 2020 г.

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да повиши сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на нейните свързани с климата инвестиции в развиващите се страни от 25 % на 35 % до 2020 г., в съответствие с ангажимента, поет в нейната стратегия по отношение на климата. ЕИБ следва да отчита заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. за постепенно преустановяване на вредните за околната среда или икономиката субсидии, включително тези за изкопаеми горива.

_________________

_________________

4Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

4Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

Обосновка

В своята стратегия в областта на климата, приета в края на 2015 г., ЕИБ пое ангажимент да повиши равнището на своите проекти в областта на климата в развиващите се страни с до 35% до края на 2020 г. Това заявление следва да бъде отразено в нейния външен мандат. Също така заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. следва да бъдат напълно отразени в дейностите на Европа по външно кредитиране.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране с цел справяне с първопричините за миграцията в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране.

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, за справяне с първопричините за миграцията и за дългосрочна икономическа устойчивост на приемните и транзитните общности. Следователно трябва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране спрямо тези цели, по-конкретно принос за ЦУР, участие на местното гражданско общество и съответствието на външните приоритети и бюджетните приоритети на Съюза, в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране. ЕИБ следва да предприеме всички необходими стъпки за консолидиране на своята отчетност пред Европейския парламент, чрез прозрачност и достъп до информация, чрез публикуване на резултатите, оценките и преценките на въздействието на проектите на систематична база чрез измерване на резултатите.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. Мандатът за частният сектор мандат в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор, не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията.

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. ЕИБ следва да уведомява Европейския парламент за всякакви решения за преразпределяне на средства посредством доклад-обосновка и оценка на въздействието. Мандатът за частния сектор в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор в рамките на инициативата на ЕИБ за устойчивост, следва да бъдат усвоени изцяло за целта им и следва да не бъдат преразпределяни.

Изменение    13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014— 020 г. не надхвърля 32 300 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014 – 2020 г. не надхвърля 38 470 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

Обосновка

Предлаганото увеличение е наложително, ако ЕИБ ще допринася за пълния спектър от политики и приоритети на ЕС, включително Украйна и други, нови допустими страни.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  максимален размер от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности;

а)  максимален размер от 36 170 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, имащи за цел справяне с първопричините за миграцията, в т.ч. изменението на климата, и дългосрочната социална и икономическа инфраструктура и развитие на принудително разселените лица и на приемните общности, и изпълнявани в рамките на инициативата на ЕИБ за устойчивост;

Изменение    15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията.

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията, дългосрочната социална и икономическа инфраструктура и развитие на принудително разселените лица и на приемните общности, и изпълнявани в рамките на инициативата на ЕИБ за устойчивост;

Изменение    16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 3 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.;

г)  стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията, произтичащи от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата и принос за дългосрочната икономическа устойчивост на приемните и транзитните общности;

Изменение    17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  Точка 4 се заменя със следния текст:

"4.  В развиващите се държави, определени в изготвения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие списък на получателите на официална помощ за развитие, операциите на ЕИБ по финансиране допринасят, в съответствие с членове 208 и 209 ДФЕС, косвено за изпълнението на целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничество за развитие, като намаляване на бедността посредством приобщаващ растеж и устойчива икономика, екологично и социално развитие.

"4.  В развиващите се държави, определени в изготвения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие списък на получателите на официална помощ за развитие, операциите на ЕИБ по финансиране се съсредоточават, в съответствие с членове 208 и 209 ДФЕС, върху целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничество за развитие, особено намаляване на бедността посредством приобщаващ растеж и устойчиво икономическо, екологично и социално развитие.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=BG

Изменение    18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор в държавите бенефициери посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициентите“;

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва приоритетно местния частен сектор, включително ММСП, в държавите бенефициери посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на ММСП от Съюза, осъществявани от микро-, малките и средните предприятия, улесняване на достъпа до финансиране, като същевременно мобилизират разработването на нови инвестиционни проекти, осъществявани от микро-, малките и средните предприятия, като още повече се улесни интернационализацията на ММСП. С цел осигуряване на ефективно наблюдение и оценка на използването на средствата в полза на съответните ММСП, ЕИБ извършва надлежна проверка и установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за крайните бенефициенти.

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа сегашното високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, като същевременно минималният обем на тези операции представлява най-малко 25 % от всички операции на ЕИБ по финансиране.

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, обемът на които представлява най-малко 25% от всички операции на ЕИБ по финансиране, като до 2020 г. тази цел се увеличава постепенно до най-малко 35%.

Изменение    20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграцията и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициери. Операциите на ЕИБ по финансиране са насочени по-конкретно към удовлетворяване на нарастващите потребности от инфраструктура и свързаните с нея услуги с цел посрещане на мигрантския приток и увеличаване на възможностите за работа за приемащите и бежанските общности, за да се насърчи икономическата интеграция и да се даде възможност на бежанците да станат независими.

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграционния натиск, произтичащ от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата, и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициери, като същевременно осигуряват съответствие с ЦУР. Операциите на ЕИБ по финансиране осигуряват, по-специално, укрепване на хуманитарната дейност и подкрепа за създаването на достойни работни места, като в същото време се гарантира пълно зачитане на човешките, трудовите и социалните права, основните свободи и равенството между половете чрез прилагане на основан на правата подход, който обхваща всички човешки и социални права, в съответствие с изискванията за прозрачност и участие, недискриминация и отчетност. Операциите на ЕИБ по финансиране отдават признание на равенството между половете като хоризонтален въпрос при постигането на устойчиво развитие. Перспективата на пола се прилага при всички тези операции по финансиране. ЕИБ гарантира, че разработва план за действие за равенство между половете до 31 декември 2017 г. и че всички операции на ЕИБ по настоящия мандат спазват принципите на нейната Стратегия за равенство между половете, одобрена през декември 2016 г.

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 9

 

Текст в сила

Изменение

 

вa)  параграф 9 се заменя със следното:

"9. Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани в отговарящи на условията за финансиране държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ за определяне на правните условия за осъществяване на тези операции.

"9. Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани в отговарящи на условията за финансиране държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ за определяне на правните условия за осъществяване на тези операции. Правните условия за извършването на операциите включват също така екологични, социални и трудови стандарти и стандарти в областта на правата на човека.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&from=EN

Обосновка

Рамковите споразумения, сключвани между ЕИБ и държавите получателки, уреждат, наред с другото, данъчното облагане, валутната конвертируемост, превеждането на средства, митническото и данъчното облагане на проектите, тръжните процедури и третирането на представителите на банката. Следователно рамковите споразумения следва да включват разпоредби относно задълженията по отношение на екологични, социални, правозащитни и трудови въпроси.

Изменение    22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„ЕИБ гарантира, че принципът на свободно предварително информирано съгласие е приложен преди операциите по финансиране, отнасящи се до земя и природни ресурси.“;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=BG

Обосновка

През 2007 г. общото събрание на ООН прие Декларацията на ООН за правата на коренното население, като се признават правата и специално се упоменава свободно, предварително и информирано съгласие) като предварително условие за всяка дейност, която оказва влияние върху техните земи, територии и природните ресурси. Този принцип следва да се спазва и в операциите на ЕИБ.

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„ЕИБ изготвя практически насоки относно оценката на аспектите, свързани с всички основни права на човека, които следва да се използват по време на предварителната оценка и текущото наблюдение на база отделни проекти, включително за проекти с участието на финансови посредници, въз основа на съществуващите рамки, по-специално на стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека.“;

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ЕИБ разработва показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията;

б)  ЕИБ разработва, в консултации и сътрудничество със заинтересовани страни и гражданското общество, показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията и принос за дългосрочната икономическа устойчивост на приемните и транзитните общности;

Изменение    25

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  В член 11, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза, като се отчитат регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 5;

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза;

 

Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), установява рамка и методология за годишно отчитане на ЕИБ относно нейните операции, покрити от гаранцията на Общността, и тяхното съответствие с общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от Договора за ЕС. Основната цел на това отчитане е да се наблюдава спазването от страна на ЕИБ на задълженията съгласно ДЕС, и по-специално спазването на член 21 от ДЕС, включително зачитането и насърчаването на правата на човека, изкореняването на бедността и управлението на рисковете, свързани с околната среда.

 

Посочената методология се разработва от Комисията и ЕСВД през първата година след влизането в сила на настоящото преразгледано решение и се основава на докладите на ЕИБ относно съответствието с правата на човека съгласно изискванията на Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека.

 

Въз основа на годишните отчети от ЕИБ Комисията представя на Европейския парламент всяка година собствената си оценка на информацията, предоставена от ЕИБ, и предлага държавите членки да приемат евентуални промени в политиките и процедурите, следвани от ЕИБ, след като се вземе под внимание становището на Европейския парламент по тези промени. Евентуалните препоръки на Европейската комисия и на Европейския парламент относно начина за подобряване на отчитането на ЕИБ за тази цел се отразяват в контекста на актуализирането на регионалните технически оперативни насоки.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&from=EN

Изменение    26

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията. ;

й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията, произтичащи от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата и принос за дългосрочната икономическа устойчивост на приемните и транзитните общности;

Изменение    27

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – уводно изречение

 

Текст в сила

Изменение

 

5a)  В член 12, параграф 1, уводните думи се заменят със следното:

"1.  Съгласно собствената си политика за прозрачност и принципите на Съюза относно достъпа до документи и информация и във все по-голяма степен съгласно стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ, ЕИБ оповестява чрез уебсайта си информация за:“

"1.  Съгласно собствената си политика за прозрачност и правото на Съюза относно достъпа до документи и информация и във все по-голяма степен съгласно стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ, ЕИБ оповестява чрез уебсайта си информация за:“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&from=EN

Изменение    28

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б)  В член 12, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„ба)  ЕИБ оповестява чрез своя публичен регистър следните документи:

 

- всичката документация относно измерването на резултатите за проектите, попадащи в обхвата на тази гаранция, особено посочващата как тази гаранция допринася за постигането на целите на външните действия на Съюза, по-специално неговото икономическо, социално и екологично въздействие;

 

- мониторингови доклади и доклади за оценка;

 

- доклади за завършване на проекти;

 

- становищата, представени от Комисията съгласно процедурата, описана в член 19 от Устава на ЕИБ.“

Обосновка

Достъпът до информация и документи, предвиден с тази гаранция, следва пряко да се основава на действащото законодателство на ЕС относно достъпа до документи и оповестяването на информация, като например Регламент № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и Регламент № 1367/2006 на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността.

Изменение    29

Предложение за решение

Приложение ІI

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение II – буква Б – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Източна Европа, Южен Кавказ и Русия

Източна Европа, Южен Кавказ

Изменение    30

Предложение за решение

Приложение ІI

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение II – буква Б – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Русия

заличава се

Изменение    31

Предложение за решение

Приложение ІI

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение II – буква В – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Аржентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Куба, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела

Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела

Изменение    32

Предложение за решение

Приложение ІII

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение III – буква Б – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Източна Европа, Южен Кавказ и Русия

Източна Европа, Южен Кавказ

Изменение    33

Предложение за решение

Приложение ІII

Решение № 466/2014/ЕС

Приложение III – буква Б – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Русия

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Позовавания

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

DEVE

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Nirj Deva

16.12.2016

Разглеждане в комисия

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts (Принудително разселени лица — Към подход за развитие, подпомагане на бежанците, вътрешно разселените лица и приемащите ги общности) ADVANCE EDITION, Световна банка, 2016 г., стр. 3https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (22.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Докладчик по становище: Едуард Кукан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията има за цел да разшири мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) както в количествено, така и в качествено отношение, по-специално за да се засилят дейностите в региона на южното съседство и Западните Балкани и да се осигури принос към новия План за външни инвестиции.

Докладчикът приветства това предложение, но счита, че то трябва да бъде придружено от подходящо увеличаване на тавана за операции на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, за да се избегне необходимостта от преустановяване на съществуващи приоритетни операции. Това е преди всичко случаят с дейностите на ЕИБ в Украйна – според предварителните оценки кредитирането на сегашните нива би изчерпало предложения финансов пакет още преди средата на 2018 г.

Докладчикът подкрепя поставянето на по-голям стратегически акцент върху първопричините за миграцията, както и проекти за подкрепа на приемащите общности в приоритетните региони. В предложението обаче е необходима повече яснота с оглед разграничаване между тези различни цели и сумите, определени за тях.

Докладчикът също така подкрепя идеята да се даде на ЕИБ възможността да финансира проекти в рамките на новия мандат за отпускане на заеми в частния сектор, преди въпросното решение да е влязло в сила (т. нар. „складиране“).

Освен това докладчикът счита, че изключително важната връзка между операциите на ЕИБ и външната политика на ЕС следва да бъде допълнително укрепена. По-специално, разпределението по държави в рамките на регионалните тавани следва да отразява напълно приоритетите и ограниченията на външната политика и следва да бъде определено след консултации с Европейската служба за външна дейност.

Освен това следва да се подобри прозрачността по отношение на проектите на ЕИБ, финансирани чрез финансови посредници.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно използване на съществуващите процеси и програми в подкрепа на инициативи, които допринасят за преодоляване на първопричините за миграцията.

(1)  Международната общност е изправена пред безпрецедентна криза с миграцията и бежанците, която изисква солидарност, ефикасно мобилизиране на финансови ресурси и необходимост да се посрещнат и преодолеят съществуващите предизвикателства по съгласуван начин. Всички участници трябва да работят заедно, за да прилагат устойчиви, средносрочни и дългосрочни политики и ефективно да използват съществуващите процеси и програми в подкрепа на инициативи, които допринасят за преодоляване на първопричините за миграцията и за изграждане на устойчивостта на общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и на приемащите общности.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, следва да бъде увеличен на 32 300 000 000 евро чрез предоставянето на незадължителните допълнителни средства в размер на 3 000 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности в районите, засегнати от кризи.

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да запази настоящите равнища на подкрепа за приоритетите на Съюза, както са записани в Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз („Глобалната стратегия на ЕС“), да се реагира на евентуалните бъдещи предизвикателства и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС следва да бъде увеличен на 36 300 000 000 евро, наред с другото чрез предоставянето на незадължителните допълнителни средства в размер на 3 000 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 EUR следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към повишаване на устойчивостта на мигрантите, бежанците, общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и приемащите общности.

Изменение     3

Предложение за решение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Въпреки че справянето с първопричините за кризата с миграцията и бежанците е от първостепенно значение, това не трябва да се случва за сметка на политики в други области от основен стратегически приоритет, посочени в Глобалната стратегия на ЕС.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10 а)  Предвид необходимостта от бързо прилагане на инициативата на ЕИБ за устойчивост, ЕИБ следва да бъде в състояние да „складира“ проекти в рамките на мандата за отпускане на заеми в частния сектор при условия, които ще бъдат договорени между Комисията и ЕИБ.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Справянето с първопричините за миграцията следва да се добави като нова цел на мандата.

(11)  Справянето с първопричините за миграцията и изграждането на устойчивостта на общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и на приемащите общности следва да се добавят като нова цел на мандата и да се осъществяват в пълно съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). ЕИБ следва да извършва щателна комплексна проверка и мониторинг на проекта, за да осигури съответствие, и следва да поддържа механизъм за разглеждане на жалби, достъпен за всички заинтересовани страни. Комисията следва да включи в годишния си доклад оценка на спазването на член 21 от ДЕС, включително относно зачитането на правата на човека, изкореняването на бедността и управлението на рисковете за околната среда.

Изменение     6

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4 , ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25% на 35% до 2020 г.

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4 , ЕИБ следва да се стреми да повиши сегашното равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на нейните свързани с климата инвестиции в развиващите се страни от 25% на 35% до 2020 г., в съответствие с ангажимента, поет като част от нейната стратегия по отношение на климата.

_________________

_________________

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране с цел справяне с първопричините за миграцията в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране.

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към справяне с първопричините за миграцията и повишаване на устойчивостта на мигрантите, бежанците, общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и приемащите общности. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за постигане на тези цели в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Следва да се гарантира по-голяма видимост и прозрачност на операциите на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране, в частност по отношение на подпроектите, финансирани чрез финансови посредници, за да се подобри достъпът до информация за институциите на Съюза и за широката общественост.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. Мандатът за частният сектор мандат в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор, не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията.

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. Мандатът за частния сектор в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор в рамките на инициативата на ЕИБ за устойчивост, следва да бъдат усвоени изцяло за целта им и следва да не бъдат преразпределяни.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Списъкът на отговарящите на условията региони и държави и потенциално отговарящите на условията региони и държави следва да бъде изменен, за да се изключат държавите с високи доходи и с висок кредитен рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, Сингапур, Чили и Южна Корея). Иран следва да се добави към списъка с потенциално отговарящите на условията региони и държави.

(17)  Списъкът на отговарящите на условията региони и държави и потенциално отговарящите на условията региони и държави следва да бъде изменен, за да се изключат държавите с високи доходи и с висок кредитен рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, Сингапур, Чили и Южна Корея). Русия следва да се извади от списъка на отговарящите на условията региони и държави, а Иран следва да се добави към списъка с потенциално отговарящите на условията региони и държави.

Изменение    11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014— 020 г. не надхвърля 32 300 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014 – 2020 г. не надхвърля 36 300 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  максимален размер от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности;

а)  максимален размер от 34 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, имащи за цел повишаване на устойчивостта на мигрантите, бежанците, общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и приемащите общности;

Изменение    13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията.

б)  максимална сума от 2 300 000 000 евро в рамките на мандат за отпускане на заеми в частния сектор за проекти, свързани с първопричините за миграцията, изпълнявани в рамките на инициативата на ЕИБ за устойчивост.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение № 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Максималните суми в рамките на общия таван и на мандата за отпускане на заеми в частния сектор, посочени в параграф 1, се разпределят по регионални тавани и техните подтавани, посочени в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ постепенно осигурява балансирано разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от гаранцията от ЕС.“;

2.  Максималните суми в рамките на общия таван и на мандата за отпускане на заеми в частния сектор, посочени в параграф 1, се разпределят по регионални тавани и техните подтавани, посочени в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ осигурява адекватно разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от гаранцията от ЕС, в съответствие с приоритетите на външната политика на Съюза, отразени в регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 5.“;

Изменение    15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„г)  стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.“;

„г)  стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията и изграждане на устойчивостта на общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и на приемащите общности.“;

Изменение     16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор в държавите бенефициери посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициерите“;

„За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор в държавите бенефициенти посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. ЕИБ дава възможност за поемане на по-голям риск, гъвкавост и подход за развитие, както и за точни измервания на въздействието. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициентите“;

Изменение     17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на въглеродния отпечатък в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Изменение     18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 9 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(3 a)  Параграф 3 на член 9 се заменя със следния текст:

Наблюдението от страна на ЕИБ има за цел също така да обхваща изпълнението на операциите, извършвани чрез посредници, и резултатите от дейността на финансовите посредници в подкрепа на МСП.

"3. Наблюдението от страна на ЕИБ обхваща изпълнението на операциите, извършвани чрез посредници, и резултатите от дейността на финансовите посредници в подкрепа на МСП.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488876119905&from=BG)

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„б)  ЕИБ разработва показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията;“;

„б)  ЕИБ разработва, в тесни консултации със засегнатите общности, организации на гражданското общество и НПО, показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията и изграждащи устойчивостта на общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и на приемащите общности;“;

Изменение     20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 –буква a а (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

(a a)  буква д) се заменя със следния текст:

д)  оценка на качеството на операциите на ЕИБ по финансиране, по-специално на степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост по време на комплексната проверка и наблюдението на финансираните инвестиционни проекти;“

„д)  оценка на качеството на операциите на ЕИБ по финансиране, по-специално на степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост по време на комплексната проверка и наблюдението на финансираните инвестиционни проекти, както и мерки за повишаване в максимална степен на местната ангажираност чрез насърчаване на участието на засегнатите общности, организации на гражданското общество и НПО;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488876119905&from=BG)

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията.“;

„й)  оценка на приноса на ЕИБ към операциите по финансиране за предоставянето на стратегически отговор за справяне с първопричините за миграцията и за изграждането на устойчивостта на общностите, през които преминават мигрантите и бежанците, и на приемащите общности.“;

Изменение    22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 12 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(5 a)  Буква a) на член 12, параграф 1 се заменя със следния текст:

а)  всички операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани съгласно настоящото решение, след етапа на одобрение на проекта, като по-специално се посочва дали даден инвестиционен проект е покрит от гаранцията от ЕС и как той допринася за постигането на целите на външните действия на Съюза, по-специално неговото икономическо, социално и екологично въздействие;

„а)  всички операции на ЕИБ по финансиране, осъществявани съгласно настоящото решение, след етапа на одобрение на проекта, включително информация относно проекти и подпроекти, финансирани чрез финансови посредници, като по-специално се посочва дали даден инвестиционен проект е покрит от гаранцията от ЕС и как той допринася за постигането на целите на външните действия на Съюза, по-специално неговото икономическо, социално и екологично въздействие;“

Изменение     23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 13 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(5 б)  В член 13 втора алинея се заменя със следния текст:

По отношение на финансовите си операции ЕИБ прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително изискване да се предприемат разумни мерки за установяване на бенефициерите, когато е приложимо.

По отношение на финансовите си операции ЕИБ прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително въвеждането на отчитане по държави, публични регистри на действителните собственици и черен списък на данъчните юрисдикции, неспазващи правилата. ЕИБ редовно докладва на Европейския парламент относно прилаганата от нея политика за юрисдикциите, неспазващи правилата.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488876119905&from=BG)

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Решение № 466/2014/ЕС

Член 20 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„До 30 юни 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящото решение и предоставящ информация, необходима за евентуално ново решение относно мандата за външно кредитиране, покрит от гаранцията от ЕС.

Изменение    25

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Преходна разпоредба

 

ЕИБ може да финансира проекти за мандата за отпускане на заеми в частния сектор преди влизането в сила на настоящото решение и сключването на споразумение между Комисията и ЕИБ относно гаранцията. Тези проекти могат да бъдат включени в покритието на гаранцията от ЕС, при условие че Комисията потвърди спазването на условията, договорени в споразумението за гаранция.

Изменение    26

Предложение за решение

Приложение І – буква Б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Държави, обхванати от европейската политика за съседство, и партньорски държави: 18 374 000 000 EUR, разпределени в следните подгрупи:

Б.  Държави, обхванати от европейската политика за съседство, и партньорски държави: 21 904 000 000 EUR, разпределени в следните подгрупи:

Изменение    27

Предложение за решение

Приложение I – буква Б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 9 538 000 000 EUR;

Изменение     28

Предложение за решение

Приложение І – буква В – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В.  Азия и Латинска Америка: 3 785 000 000, EUR, разпределени в следните подгрупи:

В.  Азия и Латинска Америка: 4 255 000 000 EUR, разпределени в следните подгрупи:

Изменение     29

Предложение за решение

Приложение І – буква В – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  Азия: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Азия: 1 510 000 000 EUR;

Изменение    30

Предложение за решение

Приложение III – буква Б – точка 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Русия

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Позовавания

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eduard Kukan

2.12.2016

Разглеждане в комисия

9.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

8

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (28.2.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Докладчик по становище: Салваторе Чику

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за приобщаващо и устойчиво развитие, създаване на благосъстояние и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУС). Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  На ЕИБ бяха възложени допълнителни функции, като например в областта на европейската икономическа дипломация. За да може да ги изпълни, ЕИБ се нуждае от достатъчно финансови средства. Успехът на Гаранционния фонд в рамките на мандата за външно кредитиране позволява на ЕИБ да постига конкретни резултати и прави възможно постигането на въздействие на равнището на Съюза чрез надеждни проекти в трети държави на минимална цена за бюджета на Съюза. В съответствие с нарастващите изисквания към ЕИБ като финансово подразделение на Съюза се счита за важно да се засили този успешен инструмент, като Комисията следва да увеличи предоставяното на ЕИБ бюджетно финансиране за Гаранционния фонд при следващото законодателно предложение, обхващащо периода 2021—2028 г.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, следва да бъде увеличен на 32 300 000 000 евро чрез предоставянето на незадължителните допълнителни средства в размер на 3 000 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности в районите, засегнати от кризи.

(9)  С цел да се даде възможност на мандата за външно кредитиране да отговори на евентуалните бъдещи предизвикателства и приоритети на Съюза, както и да се даде стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС следва да бъде увеличен на 38 500 000 000 евро. В рамките на общия мандат сумата от 1 400 000 000 евро следва да бъде заделена за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности в районите, засегнати от кризи.

Обосновка

Предложението на Комисията би имало пряко и непосредствено въздействие върху други належащи политики и приоритети на ЕС. Фактически това ще изисква значително намаляване на годишната дейност на ЕИБ в източните съседни на ЕС държави, включително Украйна. Годишната дейност на Изток всъщност ще бъде съкратена с около 70% в сравнение с настоящите годишни нива на отпускане на заеми. Предложените тавани за Азия, Латинска Америка и Южна Африка ще доведат до намаляване с 50% на годишната дейност в сравнение с настоящите нива.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Справянето с първопричините за миграцията следва да се добави като нова цел на мандата.

(11)  Справянето с първопричините за миграцията следва да се добави като нова цел на мандата, като всеки проект, финансиран в рамките на тази нова цел, следва да бъде в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС).

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Следва да се гарантира взаимно допълване и координация с инициативи на Съюза с цел справяне с първопричините за миграцията, включително с подкрепата на Съюза за трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в страните на произход.

(12)  Следва да се гарантира взаимно допълване и координация с инициативи на Съюза с цел справяне с първопричините за миграцията, включително с подкрепата на Съюза за трайната реинтеграция на завърналите се мигранти в страните на произход. Ето защо ЕИБ следва да си сътрудничи тясно с ЕСВД и следва да бъде в състояние да може да се обърне, в случай на необходимост, към съответните международни организации, като МОМ и ВКБООН.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25 % на 35 % до 2020 г.

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, ЕИБ следва да се стреми да повиши сегашното равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на нейните свързани с климата инвестиции в развиващите се страни от 25 % на 35 % до 2020 г., в съответствие с ангажимента, поет в нейната стратегия по отношение на климата.

Обосновка

В своята стратегия в областта на климата, приета в края на 2015 г., ЕИБ пое ангажимент да повиши равнището на своите проекти в областта на климата в развиващите се страни с до 35% до края на 2020 г. Това заявление следва да бъде отразено в нейния външен мандат.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности. Следователно следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране с цел справяне с първопричините за миграцията в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране.

(15)  ЕИБ следва да разработи и приложи набор от показатели в своята рамка за измерване на резултатите за проекти в публичния и в частния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности, включително показатели, които да позволяват измерването на приноса на проекта за постигане на целите за устойчиво развитие, борбата с първопричините за миграцията и участието на гражданските общества на приемащите държави. Следва да бъде включена оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за справяне с посочените фактори в годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране, като се обезпечи пълна отчетност и прозрачност. ЕИБ следва да подобри подходящия достъп до информация не само за Европейския парламент и за другите институции, но също така за широката общественост, особено по отношение на системата за договори и договори с подизпълнители, както и финансовите данни, отнасящи се до финансирани от ЕИБ проекти.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. Мандатът за частният сектор мандат в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор, не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията.

(16)  Само когато се отнася до необходимостта от решаване на спешни случаи и кризисни ситуации, които биха могли да възникнат в рамките на мандата и които са признати като приоритети на външната политика на Съюза, таванът за преразпределение между регионите от ЕИБ в рамките на мандата следва да бъде увеличен от 10 % на 20 %. ЕИБ следва да уведомява Европейския парламент за всякакви решения за преразпределяне на средства посредством доклад-обосновка и оценка на въздействието. Мандатът за частният сектор мандат в размер на 2 300 000 000 евро, както и сумата от 1 400 000 000 евро за проекти в публичния сектор, не могат да бъдат преразпределяни, тъй като целта им е да се преодолеят първопричините за миграцията.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Списъкът на отговарящите на условията региони и държави и потенциално отговарящите на условията региони и държави следва да бъде изменен, за да се изключат държавите с високи доходи и с висок кредитен рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, Сингапур, Чили и Южна Корея). Иран следва да се добави към списъка с потенциално отговарящите на условията региони и държави.

(17)  Списъкът на отговарящите на условията региони и държави и потенциално отговарящите на условията региони и държави следва да бъде изготвен, за да се постигне най-голямо въздействие по отношение на развитието, и изменен, за да се изключат държавите с високи доходи и с висок кредитен рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, Сингапур, Чили и Южна Корея). Иран следва да се добави към списъка с потенциално отговарящите на условията региони и държави.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Европейският съвет подчерта ключовата роля на ЕИБ във външните икономически отношения на Съюза и на своето заседание на 20 и 21 март 2014 г. призова ЕИБ „да продължи да допринася за подобряване на реализацията на европейските дружества на международните пазари и на конкурентоспособността им“. Достъпът до финансиране е едно от най-неотложните предизвикателства за МСП. Поради това е необходима стратегия на ЕИБ, която да направи възможен допълнителен и подобрен достъп до финансиране за МСП, включително чрез програми за улесняване на търговията и инициативи като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и новите инструменти за финансиране на търговските дейности на европейски МСП. В допълнение следва да бъдат установени изисквания за по-активна политика по отношение на МСП и на микропредприятията за банките посредници, които отпускат финансиране от ЕИБ, както и следва да бъде допълнително увеличена прозрачността по отношение на оценката на местното икономическо и социално въздействие от заемите, отпускани от ЕИБ чрез посредник.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Количествените цели на ЕИБ за свързани с климата действия са в процес на изпълнение. ЕИБ пое ангажимент да увеличи още повече своята насоченост към действия във връзка с климата в развиващите се държави, като достигне 35 % до 2020 г. За да може ЕИБ да постигне тази цел, трябва да бъдат разпределени регионални тавани с достатъчно финансиране, в противен случай ЕИБ ще трябва да намали своите дейности в Азия и Латинска Америка – региони, в които тя традиционно е много активна във финансирането на борбата с изменението на климата.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014— 020 г. не надхвърля 32 300 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

1.  Максималният таван за операциите на ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС за периода 2014 – 2020 г. не надхвърля 38 500 000 000 евро. От този таван се изваждат сумите, които първоначално са били предвидени за операции по финансиране, но впоследствие са отменени.

Изменение    13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Решение 466/2014/ЕС

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  максимален размер от 30 000 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 1 400 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности;

a)  максимален размер от 36 200 000 000 евро в рамките на общ мандат, от които сума в размер до 2 500 000 000 евро се заделя за проекти в публичния сектор, насочени към бежанците и приемащите общности, както и за справяне с първопричините за миграцията;

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор в държавите бенефициери посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициерите“;

За да се гарантира, че инвестициите от частния сектор имат максимално въздействие върху развитието, ЕИБ се стреми да укрепва местния частен сектор и да допринася за създаването на благоприятни условия за частното предприемачество и инвестиции в държавите бенефициери посредством подкрепа за местните инвестиции, както е предвидено в параграф 1, буква а). При операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1 се полагат усилия и за увеличаване на подкрепа за инвестиционни проекти на МСП от Съюза. Операциите на ЕИБ по финансиране допринасят за подобряването на пазарния достъп за МСП в трети държави партньори на Съюза и тяхното интегриране в глобалните вериги за създаване на стойност и допринася освен това за засилване на интернационализацията и конкурентоспособността на дружествата в Съюза. С цел осигуряване на ефективно наблюдение на използването на средствата в полза на съответните МСП, ЕИБ установява и поддържа подходящи договорни разпоредби, налагащи стандартни задължения за отчитане както за финансовите посредници, така и за бенефициерите“; ЕИБ полага усилия да идентифицира пречките по отношение на достъпа на МСП до финансиране и гарантира тяхното преодоляване;

Изменение    15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

бa)  В член 3 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за производството на газ и преноса му до енергийния пазар на Съюза, както и електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи.

„6.   С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, мерките за енергийна ефективност, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за производството на газ и преноса му до енергийния пазар на Съюза, както и електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=BG

Обосновка

Производството и преноса на газ следва да не бъдат покрити от гаранцията на ЕС, тъй като това представлява субсидиране на изкопаемите горива. Решението следва да прилага заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. за постепенно преустановяване на вредните за околната среда или икономиката субсидии, включително тези за изкопаеми горива.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Операциите на ЕИБ следва да включват, наред с другото, конкретни действия за постепенно преустановяване на финансирането на проекти, които пречат на постигането на целите на Съюза във връзка с изменението на климата, както и действия за увеличаване на усилията в подкрепа на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Изменение    17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграцията и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициери. Операциите на ЕИБ по финансиране са насочени по-конкретно към удовлетворяване на нарастващите потребности от инфраструктура и свързаните с нея услуги с цел посрещане на мигрантския приток и увеличаване на възможностите за работа за приемащите и бежанските общности, за да се насърчи икономическата интеграция и да се даде възможност на бежанците да станат независими.

Операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на общите цели по параграф 1, буква г) подпомагат инвестиционни проекти, които са насочени към първопричините за миграцията и допринасят за дългосрочната икономическа устойчивост и опазването на устойчивото развитие в държавите бенефициенти, включително като засилват хуманитарното действие и предоставят подкрепа за строителството на инфраструктура и създаването на работни места, като същевременно осигуряват съблюдаване на целите на устойчиво развитие. Операциите на ЕИБ по финансиране са насочени по-конкретно към удовлетворяване на нарастващите потребности от инфраструктура и транспорт, енергия и достъп до енергия и телекомуникации, тъй като посочените проекти значително увеличават потенциала за търговия и могат да имат лостов ефект за интернационализацията на МСП, особено в региони с неблагоприятно географски характеристики, но също така могат да използват потенциала в сектори като селското стопанство, зелените технологии, изследванията и иновациите и авторските права, както и да укрепят хуманитарните действия, подкрепят създаването на качествени работни места и образование за приемащите и бежанските общности, за да се насърчи икономическата интеграция и да се даде възможност на бежанците да станат независими, като същевременно се осигурява пълно спазване на правата на човека, и по-специално трудовите и социални права, и принципите на правовата държава.

Изменение    18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  публичния сектор, включително общини и субекти от публичния сектор, по отношение на инфраструктура и услуги за преодоляване на значително нарасналите нужди.“;

б)  публичния сектор, включително общини и субекти от публичния сектор, по отношение на инфраструктура и услуги, и по-специално за здравеопазването и със специални структури за деца, за санитарно-хигиенни услуги и училищно образование, за преодоляване на значително нарастналите нужди.“;

Обосновка

Медицинското обслужване, особено на децата, успешната превенция на болести посредством достатъчно санитарно оборудване и предоставянето на училищно образование се нареждат сред най-важните потребности за децата мигранти и техните семейства.

Изменение    19

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в а (нова)

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  Добавя се следният параграф:

 

8a.  Програмите за МСП в трети държави следва да бъдат ориентирани към тяхната интеграция в глобалните вериги за доставки, като същевременно подобни програми на ЕИБ в източните и южните съседни на ЕС държави по-специално следва да бъдат насочени към интеграцията на МСП в европейските вериги за създаване на стойност.

Изменение    20

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в б (нова)

Решение 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 8 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  Добавя се следният параграф:

 

8б.  ЕИБ гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа за равно заплащане и за прозрачност на заплащането, както и принципа за равенство между половете, както е посочено в Директива № 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, решенията на ЕИБ относно финансирането на проекти вземат предвид действията от кандидатстващите дружества в областта на корпоративната социална отговорност;

 

______________

 

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ЕИБ разработва показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията;

б)  ЕИБ разработва показатели за проектите, осигуряващи стратегически отговор с цел справяне с първопричините за миграцията, след обстойни и редовни консултации и сътрудничество със заинтересованите страни и гражданското общество;

Изменение    22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Решение 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  буква в) се заменя със следното:

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза, като се отчитат регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 5;

„в)  оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране за изпълнението на външнополитическите и стратегическите цели на Съюза и тяхната последователност с останалите политики на Съюза;

 

Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), установява рамка и методология за годишно отчитане на ЕИБ относно нейните операции, покрити от гаранцията на Общността, и тяхното съответствие с общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от Договора за ЕС. Основната цел на посоченото отчитане е да се наблюдава спазването от страна на ЕИБ на нейните задължения съгласно Договора за ЕС и на разпоредбите на член 21 от него, включително зачитането и насърчаването на правата на човека, изкореняването на бедността и управлението на рисковете, свързани с околната среда.

 

Посочената методология се разработва от Комисията и ЕСВД през първата година след влизането в сила на настоящото решение за изменение и се основава на докладите на ЕИБ относно съответствието с правата на човека съгласно изискванията на Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека.

 

Въз основа на годишните отчети от ЕИБ Комисията представя на Европейския парламент всяка година собствената си оценка на информацията, предоставена от ЕИБ, и предлага държавите членки да приемат евентуални промени в политиките и процедурите, следвани от ЕИБ, след като се вземе под внимание становището на Европейския парламент във връзка с последните. Евентуалните препоръки на Европейската комисия и на Европейския парламент относно начина за подобряване на отчитането на ЕИБ за тази цел се отразяват при актуализирането на регионалните технически оперативни насоки.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=BG

Обосновка

Основното опасение по отношение на кредитирането от ЕИБ извън ЕС продължава да бъде привеждането в действие на място на разпоредбите от МВК. В тази връзка, създаването на механизъм за оценка на съответствието с член 21 от Договора за ЕС ще бъде от първостепенно значение, за да подтикне ЕИБ към създаване и прилагане на ефективни процедури за комплексна проверка при проучването на операциите, подкрепяни от банката по отношение на потенциалното им въздействие върху правата на човека, изкореняването на бедността и околната среда.

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 11 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  В член 11 параграф 2 се изменя, както следва:

2.  За да може Комисията да изготви доклада по параграф 1, ЕИБ ѝ предоставя ежегодни доклади за операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение, като включва всички данни, необходими на Комисията за доклада в съответствие с параграф 1. ЕИБ може да предоставя на Комисията допълнителна информация, благодарение на която Европейският парламент и Съветът могат да получат цялостна представа за външната дейност на ЕИБ.

2.  За да може Комисията да изготви доклада по параграф 1, ЕИБ ѝ предоставя ежегодни доклади за операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение, като включва всички данни, необходими на Комисията за доклада в съответствие с параграф 1. ЕИБ може да предоставя на Комисията допълнителна информация, благодарение на която Европейският парламент и Съветът могат да получат цялостна представа за външната дейност на ЕИБ. Въз основа на годишните доклади, Европейският парламент може да изготви препоръки до ЕИБ във връзка с текущи проекти.

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Решение № 466/2014/ЕС

Член 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за прилагането на настоящото решение.

С цел засилване на парламентарния контрол, управленската структура на ЕИБ се реорганизира в съответствие със схемата за засилено управление на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Комисията предоставя информация за изпълнението на посочената реорганизация не по-късно от 31 декември 2017 г. Освен това ЕИБ информира Европейския парламент за своите инвестиционни решения, настоящи оценки на въздействието, които показват съответствието на планираните проекти с целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение, както и публикува доклади за всеки финансиран проект, резултата от вътрешните проучвания, подбора, надзора и оценката на своите дейности и програми въз основа на измерими показатели, както и използваните методи и констатациите от предварителните оценки и последващите доклади за всеки финансиран проект, като зачита чувствителната търговска информация за операции на частния сектор, особено що се отнася до основанията за отхвърляне на подадени проекти.

 

До 31 декември 2021 г. Комисията внася пред Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за прилагането на настоящото решение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Позовавания

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Salvatore Cicu

12.10.2016

Разглеждане в комисия

24.1.2017

 

 

 

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (21.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Докладчик по становище: Алдо Патричело

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на Съюза за финансиране, която допринася за европейската интеграция, европейското развитие и сближаване чрез финансирането на проекти в подкрепа на политиките на ЕС. Въпреки че по-голямата част от проектите, финансирани от ЕИБ, са на територията на Съюза, ЕИБ също така извършва и операции извън Съюза. Съюзът предостави на ЕИБ редица мандати, за да извършва определени операции по отпускане на заем в рамките на гаранция от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г., включително мандата на ЕИБ за външно кредитиране (МВК), който обхваща операциите на ЕИБ извън Съюза.

Докладчикът отбелязва, че в качеството си на глобален фактор, ЕС следва да поеме водеща роля в борбата с изменението на климата. Освен това той признава, че ЕИБ превърна действията в областта на климата в един от своите най-големи приоритети и разви водеща позиция сред международните финансови институции в тази област, като вписа тези приоритети по отношение на околната среда в дейностите и действията на банката в рамките на Съюза и извън него.

През периода 2010—2014 г. ЕИБ е предоставила над 90 милиарда евро за проекти в областта на климата, като така банката се превърна в един от най-големите източници на финансиране в областта на климата в световен мащаб.

Финансиране от ЕИБ на проекти в областта на изменението на климата

След междинния преглед на настоящия мандат, който взема предвид опита, натрупан през периода 2014—2016 г., докладчикът приветства настоящото законодателно предложение, прието от Комисията на 14 септември 2016 г.

Това ново предложение, основаващо се на предишните постижения и появили се предизвикателства, се позовава на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, при което правителствата се споразумяха глобалното затопляне да бъде ограничено до значително под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности, и поради това да предприемат бързо намаляване на емисиите на парникови газове с най-добрите налични механизми.

Ето защо, като признава, че споразумението представлява стъпка по пътя към по-устойчива икономика в световен мащаб, докладчикът напълно подкрепя всички действия, необходими, за да се хармонизират до голяма степен целите на мандата за външно кредитиране и операциите, включително наскоро добавените нови хоризонтални приоритетни цели за преодоляване на първопричините за миграцията, с целите на ООН за устойчиво развитие. Подобни действия биха могли да допринесат пряко за някои от тези цели, като например чиста вода и канализация и чиста енергия на достъпни цени, промишленост, иновации и инфраструктура, устойчиви градове и общности, действия в областта на климата, достойни условия на труд и икономически растеж.

Докладчикът приветства предложението, особено по отношение на целта на ЕИБ за поддържане на сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25% на 35% до 2020 г.

Освен това докладчикът подкрепя факта, че предложението съдържа следните основни елементи:

  С операциите на ЕИБ по финансиране, въпреки доста различното положение на държавите по света, следва да се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

  Въпреки че ЕИБ е първата международна финансова институция, която систематично въведе на цена на въглерода в своята оценка на проектите, критериите за допустимост за проектите за дейности в областта на климата следва да бъдат тези, определени в стратегията на ЕИБ във връзка с изменението на климата, актуализирана през 2015 г. Въз основа на методологиите за оценка на емисиите на парникови газове на проектите и за колебанията на емисиите, изготвени от ЕИБ, анализ на „въглеродния отпечатък“ следва да бъде включен в процедурата за екологична оценка, за да се определи дали предложените проекти водят до максимално подобрение на енергийната ефективност.

  През периода, обхванат от настоящото решение (2014 – 2020 г.), ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, като същевременно минималният обем на тези операции следва да представлява най-малко 25% от всички операции на ЕИБ по финансиране.

  ЕИБ следва да увеличи елементите за адаптиране в своя принос към проекти, свързани с изменението на климата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която се взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

(2)  Следва да бъде разработена нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство с трети държави, в която са взети предвид всички политики и инструменти на Съюза. Като част от тази нова рамка за партньорство следва да бъде създаден план за външни инвестиции, който да подпомага инвестициите в региони извън Съюза, като допринася за постигането на целта за устойчиво развитие. Планът следва също така да изпълни целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, както и целите, преследвани от другите инструменти за финансиране на външната дейност.

Обосновка

С Парижкото споразумение за климата правителствата се споразумяха глобалното затопляне да бъде ограничено до значително под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности, и поради това да предприемат бързо намаляване на емисиите на парникови газове с най-добрите налични механизми. Те поеха ангажимент също така да подкрепят развиващите се страни в техните усилия за адаптиране към изменението на климата.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25% на 35% до 2020 г.

(13)  След Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата4, ЕИБ следва да се стреми да поддържа сегашното високо равнище на свързано с изменението на климата финансиране в рамките на мандата за външно кредитиране, което допринася за увеличаване на свързаните с климата инвестиции в развиващите се страни, от 25 % на 35 % до 2020 г. Освен това ЕИБ следва да работи за постепенното преустановяване на финансирането на проекти, които не допринасят за постигането на целите на Съюза, свързани с климата и преминаването към нисковъглеродна икономика.

_________________

_________________

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 1).

Изменение     3

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б б (нова)

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  параграф 6 се заменя със следното:

„6. С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за производството на газ и преноса му до енергийния пазар на Съюза, както и електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи.

„6. С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общата цел по параграф 1, буква б) се подпомагат инвестиционни проекти предимно в областта на транспорта, енергетиката, екологичната инфраструктура, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването и образованието. Това включва производството и интегрирането на енергия от възобновяеми източници, преобразуването на енергийни системи, даващо възможност за преминаване към технологии и горива с по-ниски въглеродни емисии, устойчивата енергийна сигурност и енергийна инфраструктура, включително за електрификацията на селските райони, екологичната инфраструктура, като например водоснабдяване и канализация и екологосъобразна инфраструктура, далекосъобщителната инфраструктура и широколентовите интернет мрежи. Финансирането от ЕИБ не допринася за нови мощности на въглища за производство на енергия и не увеличава зависимостта от въглища.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=bg

Обосновка

Привеждане на условията за операциите на ЕИБ по финансиране в областта на енергетиката в съответствие със становището на Парламента относно подкрепата по линия на схемата за търговия с емисии за модернизирането на енергийния сектор. Финансирането на проекти за производство и транспортиране на газ до енергийния пазар на Съюза не следва да влиза в обхвата на инструмента, чиято цел е справяне с първопричините за миграцията чрез допринасяне за постигането на целите за устойчиво развитие.

Изменение    4

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Чрез признаване на изменението на климата като най-голямото световно предизвикателство на нашето време, и с цел да се избегне това рискът от изменението на климата сериозно да подкопае усилията, вече предприети за подобряване на хуманното отношение към животните, и по-специално в най-бедните региони, с операциите на ЕИБ по финансиране в подкрепа на постигането на общите цели по параграф 1, буква в) се подпомагат инвестиционни проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, които допринасят за постигането на общите цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, прието по Конвенцията. По-специално, тези амбициозни цели се реализират чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт или чрез увеличаване на устойчивостта на уязвимите държави, сектори и общности към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Обосновка

Едно от основните препятствия в борбата с изменението на климата е да се осигури възможност за извършване на необходимите инвестиции в този преход, особено в най-бедните региони в света. Важно е да се развиват новаторски решения за финансиране в областта на климата, които разрешават проблема с неефективността на пазара и използват възможностите за привличане на частно финансиране, включително чрез капиталовите пазари.

Изменение     5

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа сегашното високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, като същевременно минималният обем на тези операции представлява най-малко 25 % от всички операции на ЕИБ по финансиране.

През периода, обхванат от настоящото решение, ЕИБ се стреми да поддържа високо равнище на операциите, имащи отношение към изменението на климата, обемът на които представлява най-малко 25 % от всички операции на ЕИБ по финансиране извън Съюза, като до 2020 г. тази цел се увеличава постепенно до най-малко 35 %.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Решение № 466/2014/ЕС

Член 3 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„7а.  Свързаните с климата съображения се отчитат надлежно във всички дейности, извършвани в рамките на мандата на ЕИБ за външно кредитиране, за да се гарантира, че печалби се реализират, винаги когато е възможно и осъществимо. Въпреки значителния обем на кредитиране и широкото секторно разпределение на подкрепяните проекти трябва да се положат допълнителни усилия, за да се постигне по-голяма ефективност на действията на ЕИБ в областта на околната среда и инструментите за интегриране, и по-специално чрез широко разширяване, когато е възможно, на обхвата на секторните политики и чрез разработване на оценка на риска и уязвимостта в областта на климата.“

Обосновка

Интегрирането на съображенията във връзка с изменението на климата във всички стандарти, методи и процеси на ЕИБ ще спомогне за подобряване на въздействието върху околната среда на дейностите на ЕИБ по финансиране.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Позовавания

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Aldo Patriciello

13.10.2016

Разглеждане в комисия

27.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Позовавания

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

12.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Дата на приемане

27.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

31.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация