Procedūra : 2016/0275(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0135/2017

Pateikti tekstai :

A8-0135/2017

Debatai :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0038

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1316kWORD 154k
31.3.2017
PE 599.628v02-00 A8-0135/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

Nuomonės referentas (*):

Nirj Deva, Vystymosi komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
  Vystymosi komiteto NUOMONĖ (*)
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0583),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 209 ir 212 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0376/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2016) 0584), taikymo laikotarpio vidurio peržiūros,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8-0135/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia kitu tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamus procesus ir programas, kad būtų galima remti iniciatyvas, padedančias šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią migracijos ir pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamas programas, kad būtų galima kurti ir remti iniciatyvas, kuriomis prisidedama siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir padedama šalinti pagrindines migracijos spaudimo priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos ir ilgalaikių priverstinio gyventojų perkėlimo pasekmių;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  reikia vengti bet kokių bandymų susieti vystymosi finansavimą su sienų kontrole, migracijos srautų valdymu arba readmisijos susitarimais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

Pagrindimas

Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos vyriausybės susitarė, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei nustatyta 2°C riba, palyginti su prieš industrializacija buvusiais lygiais, ir todėl nusprendė, naudojantis geriausiais turimais metodais, greitai sumažinti išmetamų ŠESD kiekį. Vyriausybės taip pat įsipareigojo remti besivystančių šalių pastangas prisitaikyti prie klimato kaitos.

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pagrindinis EIB atsparumo iniciatyvos komponentas yra EIB išorės skolinimo įgaliojimo (ISĮ) kiekybinis ir kokybinis išplėtimas. Taip EIB turėtų galėti greitai padėti įgyvendinti IIP tikslus, ypač teikdamas papildomą finansavimą privačiojo sektoriaus gavėjams;

(4)  pagrindinis EIB atsparumo iniciatyvos komponentas yra EIB išorės skolinimo įgaliojimo (ISĮ) kiekybinis ir kokybinis išplėtimas. Taip EIB turėtų galėti greitai padėti įgyvendinti IIP tikslus, ypač teikdamas papildomą finansavimą privačiojo sektoriaus gavėjams siekiant paskatinti ilgalaikes investicijas;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus Sąjungos uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 32 300 000 000 EUR, leidžiant panaudoti neprivalomą papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse;

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus uždavinius ir Sąjungos prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos spaudimo priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, taip pat klimato kaitos, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 38 470 000 000 EUR. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems ekonominei ir socialinei infrastruktūrai šalyse partnerėse, tranzito ir priimančiosiose bendruomenėse kurti, daugiausia dėmesio skiriant darbo vietų kūrimui ir tvarumui;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  nors labai svarbu šalinti pagrindines migracijos ir pabėgėlių krizės priežastis, dėl to neturėtų nukentėti kitų strategiškai svarbių sričių politika, kaip apibrėžta ES visuotinėje strategijoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pagal naują skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą didžiausia 2 300 000 000 EUR suma turėtų būti skirta projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, neviršijant didžiausios padidintos viršutinės ribos, ir jai turėtų būti taikoma Sąjungos bendroji garantija;

(10)  pagal naują skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą didžiausia 2 300 000 000 EUR suma turėtų būti skirta projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių ilgalaikio ekonominio atsparumo didinimo, neviršijant didžiausios padidintos viršutinės ribos, ir jai turėtų būti taikoma Sąjungos bendroji garantija;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kaip vienas iš EIB pagrindinių tikslų pagal ISĮ, parama labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir vietos privačiojo sektoriaus plėtojimas reikalauja bendrų pastangų, kad vykdant EIB operacijas dėmesys būtų sutelktas į labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybių gauti finansavimą ir kreditą gerinimą, techninės pagalbos teikimą, verslumo skatinimą ir tinkamo finansinių paslaugų teikimo namų ūkiams ir įmonėms užtikrinimą, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galėtų lengviau pereiti iš nepastovios neoficialios ekonomikos aplinkos į oficialųjį sektorių. Vykdant EIB finansavimo operacijas taip turėtų būti siekiama iš esmės paremti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendinamus mažus investicinius projektus, ypač atokiose kaimo vietovėse ir visų pirma geriamojo vandens apdorojimo, nuotekų šalinimo ir atsinaujinančiosios energijos srityse;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas;

(11)  pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių ilgalaikis ekonominio atsparumas kaip strateginis atsakas šalinant pagrindines migracijos priežastis, įskaitant skurdą, nelygybę, demografinį augimą, užimtumo ir ekonominių galimybių stoką, klimato kaitą ir kitus veiksnius, turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas; pagal naują tikslą finansuojami projektai turėtų iš esmės atitikti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto (DAC) nustatytus oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti padidinti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip, atsižvelgiant į jo klimato strategijoje prisiimtą įsipareigojimą, iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %; EIB turėtų atsižvelgti į 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kad reikia palaipsniui atsisakyti žalą aplinkai ar ekonomikai darančių subsidijų, įskaitant subsidijas iškastiniam kurui;

_________________

_________________

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

Pagrindimas

2015 m. pabaigoje priimtoje savo klimato strategijoje EIB įsipareigojo iki 2020 m. pabaigos klimato politikos projektų lygį besivystančiose šalyse padidinti iki 35 %. Šis ketinimas turėtų būti įtrauktas į jo išorės įgaliojimą. Taip pat Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gegužės 22 d. išvados turėtų būti visapusiškai atspindėtos Europos išorės skolinimo veikloje.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, skirtais pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio, šalinant pagrindines migracijos priežastis, vertinimą;

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, kuriais siekiama šalinti pagrindines migracijos priežastis ir didinti pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių ilgalaikį ekonominį atsparumą. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio siekiant šių tikslų, ypač indėlio siekiant DVT, pilietinės visuomenės dalyvavimo, Sąjungos išorės politikos prioritetų ir Sąjungos biudžeto prioritetų suderinimo, vertinimą. EIB turi imtis visų būtinų priemonių savo atskaitomybei Europos Parlamentui konsoliduoti, užtikrindamas skaidrumą ir galimybes susipažinti su informacija, sistemingai skelbdamas rezultatus, vertinimus ir projektų poveikio vertinimus naudodamasis rezultatų vertinimo sistema;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  reikėtų užtikrinti didesnį EIB operacijų pagal ISĮ matomumą ir skaidrumą, ypač tais atvejais, kai jos susiję su daliniais projektais, finansuojamais per finansų tarpininkus, gerinant galimybes Sąjungos institucijoms ir plačiajai visuomenei susipažinti su informacija;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. EIB turėtų pranešti Europos Parlamentui apie bet kokį sprendimą dėl perskirstymo, pateikdamas jam pagrindžiamąją ataskaitą ir poveikio vertinimą. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes jo tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis ir tenkinti pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių poreikius;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didžiausią 30 000 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms;

a)  didžiausią 36 170 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir tenkinami pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių poreikiai;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys.

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir tenkinami pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių poreikiai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Didžiausios sumos pagal bendrąjį įgaliojimą ir skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą, nurodytos 1 dalyje, suskirstomos į regionines viršutines ribas ir viršutinių ribų dalis, kaip nustatyta I priede. Taikydamas regionines viršutines ribas EIB laipsniškai užtikrina proporcingą paskirstymą pagal šalis regionuose, kuriems taikoma ES garantija.“;

2.  Didžiausios sumos pagal bendrąjį įgaliojimą ir skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą, nurodytos 1 dalyje, suskirstomos į regionines viršutines ribas ir viršutinių ribų dalis, kaip nustatyta I priede. Taikydamas regionines viršutines ribas EIB užtikrina tinkamą paskirstymą pagal šalis regionuose, kuriems taikoma ES garantija, laikydamasis Sąjungos išorės politikos prioritetų, kurie yra atspindėti 5 straipsnyje nurodytose regioninėse techninėse veiklos gairėse.“;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis.“;

d)  pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių ilgalaikis ekonominio atsparumas kaip strateginis atsakas šalinant pagrindines migracijos priežastis, įskaitant skurdą, nelygybę, demografinį augimą, užimtumo ir ekonominių galimybių stoką, klimato kaitą ir kitus veiksnius;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Besivystančiose šalyse, kaip nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytame oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB finansavimo operacijomis, vadovaujantis SESV 208 ir 209 straipsniais, netiesiogiai prisidedama siekiant Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų, pavyzdžiui, sumažinti skurdą pasitelkiant integracinį augimą ir tvarų ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“

„4.   Besivystančiose šalyse, kaip nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytame oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB finansavimo operacijomis, vadovaujantis SESV 208 ir 209 straipsniais, dėmesys sutelkiamas į Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus, ypač siekiant sumažinti skurdą pasitelkiant integracinį augimą ir tvarų ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai.“;

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi prisidėti kuriant privačioms įmonėms ir investicijoms palankias sąlygas ir užtikrinti, kad visų pirma būtų stiprinamas vietos privatusis sektorius, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, kooperatyvus ir socialines įmones, lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama sustiprinti paramą Sąjungoje ir lėšas gaunančiose šalyse įregistruotų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių investiciniams projektams, suteikiant galimybes gauti finansavimą, kartu dedant pastangas plėtoti naujus labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomus investicijų projektus ir toliau gerinant sąlygas labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai tarptautiniu mastu. EIB finansavimo operacijomis prisidedama sudarant palankesnes sąlygas MVĮ patekti į rinką Sąjungos trečiosiose šalyse partnerėse ir joms integruotis į pasaulines vertės grandines, be to, jomis toliau prisidedama didinant Sąjungos bendrovių internacionalizavimą ir konkurencingumą. Siekiant veiksmingai stebėti ir vertinti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių naudai, EIB atlieka kruopštų išsamų patikrinimą ir nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir galutinių gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai; EIB stengiasi nustatyti kliūtis, trukdančias MVĮ gauti finansavimą, ir turi užtikrinti, kad šios kliūtys būtų pašalintos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„EIB bendradarbiauja su finansų tarpininkais, kurie gali paremti konkrečius MVĮ poreikius šalyse, kuriose vykdomos operacijos, ir kurie nedalyvauja EIB finansavimo operacijose, vykdomose reikalavimus atitinkančioje šalyje pasitelkiant struktūras, esančias nebendradarbiaujančioje užsienio šalyje ar teritorijoje, kaip nurodyta 13 straipsnyje.“

„EIB bendradarbiauja su finansų tarpininkais, kurie gali paremti konkrečius MVĮ poreikius šalyse, kuriose vykdomos operacijos, ir kurie nedalyvauja operacijose, vykdomose pasitelkiant struktūras, esančias nebendradarbiaujančioje užsienio šalyje ar teritorijoje, kaip nurodyta 13 straipsnyje.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, įskaitant dujų gamybai ir transportavimui į Sąjungos energijos rinką skirtą infrastruktūrą, taip pat kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandenį ir sanitariją bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą.“

„6.   EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos vartojimo efektyvumo priemones, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, taip pat kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandenį ir sanitariją bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=LT)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES garantija yra subsidija iškastiniam kurui, ji neturėtų būti teikiama dujų gamybai ir transportavimui. Šiuo sprendimu turėtų būti įgyvendintos 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos rekomendacijos palaipsniui atsisakyti žalą aplinkai ar ekonomikai darančių subsidijų, įskaitant subsidijas iškastiniam kurui.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant ir mažinant anglies pėdsaką atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o mažiausia šių operacijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų.

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų ne Sąjungoje, iki 2020 m. palaipsniui didinant šį tikslą iki ne mažiau kaip 35 %.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EIB operacijos turi, inter alia, apimti konkrečius veiksmus, skirtus projektų, trukdančių įgyvendinti Sąjungos klimato tikslus, finansavimui palaipsniui nutraukti ir pastangoms siekiant remti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą padidinti.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse. EIB finansavimo operacijomis visų pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir susijusių paslaugų poreikiai, siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu ir didinti priimančiųjų ir pabėgėlių bendruomenių galimybes įsidarbinti, siekiant skatinti ekonominę integraciją ir suteikti pabėgėliams galimybę tapti savarankiškiems.

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse, kartu užtikrinant atitiktį DVT. EIB finansavimo operacijomis visų pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir susijusių paslaugų poreikiai, siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu ir didinti priimančiųjų ir pabėgėlių bendruomenių užimtumo galimybes, siekiant skatinti ekonominę integraciją ir suteikti pabėgėliams galimybę tapti savarankiškiems, taip pat stiprinami humanitariniai veiksmai ir remiamas deramo darbo vietų kūrimas, kartu užtikrinant, kad būtų visapusiškai paisoma žmogaus, darbo ir socialinių teisių, pagrindinių laisvių ir lyčių aspekto integravimo, įgyvendinant teisėmis grindžiamą požiūrį, kuris apima visas žmogaus ir socialines teises, laikantis skaidrumo, dalyvavimo, nediskriminavimo ir atskaitomybės principų. Vykdant EIB finansavimo operacijas pripažįstama, kad siekiant darnaus vystymosi lyčių lygybė yra horizontalusis klausimas. Lyčių aspektas taikomas visoms finansavimo operacijoms. EIB iki 2017 m. gruodžio 31 d. turi parengti jo Lyčių lygybės veiksmų planą ir užtikrinti, kad visos EIB operacijos pagal šį įgaliojimą atitiktų jo 2016 m. gruodžio mėn. patvirtintos Lyčių lygybės strategijos principus.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 8 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  viešasis sektorius, įskaitant savivaldybes ir viešojo sektoriaus subjektus, infrastruktūros ir paslaugų srityse, siekiant patenkinti labai padidėjusius poreikius.;

b)  viešasis sektorius, įskaitant savivaldybes ir viešojo sektoriaus subjektus, infrastruktūros ir paslaugų srityse, taip pat ypač sveikatos priežiūros, specialių įstaigų vaikams, sanitarijos paslaugų ir mokyklinio ugdymo srityse, siekiant patenkinti labai padidėjusius poreikius.;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)   įterpiama ši dalis:

 

„8a.  Vykdant EIB finansavimo operacijas, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, pripažįstama, kad siekiant darnaus vystymosi lyčių lygybė kaip horizontalus klausimas yra svarbus išsamaus patikrinimo elementas. Lyčių aspektas taikomas visoms tokioms finansavimo operacijoms.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 8 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  įterpiama ši dalis:

 

„8b.  EIB turi užtikrinti, kad bendrovės, dalyvaujančios projektuose, kuriuos bendrai finansuoja EIB, vadovautųsi vienodo darbo užmokesčio ir užmokesčio skaidrumo, taip pat lyčių lygybės principais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB1a. EIB priimant sprendimus dėl projektų finansavimo turi būti atsižvelgiama į bendrovių kandidačių veiklą įmonių socialinės atsakomybės srityje;

 

______________

 

1a 2006 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, p. 23).

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c c papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 9 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cc)  9 dalis pakeičiama taip:

„9.   ES garantija taikoma tik toms EIB finansavimo operacijoms, kurios vykdomos reikalavimus atitinkančiose šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos tokios operacijos.“

„9.   ES garantija taikoma tik toms EIB finansavimo operacijoms, kurios vykdomos reikalavimus atitinkančiose šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos tokios operacijos. Teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos operacijos, taip pat apima aplinkosaugos, socialinius ir žmogaus teisių bei darbo standartus.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

5 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  5 straipsnio 1 dalyje po trečios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

Komisija ir EIB turi užtikrinti, kad vietos pilietinė visuomenė būtų pakankamai informuojama apie numatytus ir vykdomus veiksmus.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

5 straipsnio 1 dalies 7 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  5 straipsnio 1 dalyje po septintos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

EIB finansavimo operacijos turi atitikti Komisijos komunikatą pavadinimu „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“, taip pat kalbant apie finansų tarpininkus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c)  5 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   Pagal 18 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo pakeitimų, visų pirma įtraukiant pagrindinių migracijos priežasčių pagal regionus sąrašą.“

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

8 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  8 straipsnyje 5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Į finansavimo susitarimus su atskirais projektų, susijusių su EIB finansavimo operacijomis, vykdytojais taip pat įtraukiamos tinkamos aplinkosaugos ir socialinės nuostatos vadovaujantis EIB taisyklėmis ir procedūromis.“

„5.   Į finansavimo susitarimus su atskirais projektų, susijusių su EIB finansavimo operacijomis, vykdytojais taip pat įtraukiamos tinkamos nuostatos dėl viešųjų pirkimų, aplinkosaugos, klimato ir socialinės nuostatos vadovaujantis EIB taisyklėmis ir procedūromis, įskaitant reikalavimus užtikrinti ES garantijos ir EIB dalyvavimo matomumą galutiniam paramos gavėjui.“

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

8 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b)  8 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Komisija ir EIB 14 straipsnyje nurodytame garantijos susitarime nustato aiškią ir skaidrią paskirstymo politiką, kuria EIB suteikiama galimybė savo išorės veikloje nustatyti pagal šį sprendimą finansuotinas operacijas siekiant užtikrinti veiksmingiausią ES garantijos panaudojimą. Paskirstymo politika grindžiama EIB įvertintu EIB finansavimo operacijų kreditingumu, I priede apibrėžtomis viršutinėmis ribomis, susitarimo šalies pobūdžiu, ar tai valstybinis, ar valstybės, vietos valdžios subjektas, kuriems taikoma šio straipsnio 1 dalis, ar privatusis subjektas, EIB rizikos prisiėmimo pajėgumu ir kitais svarbiais kriterijais, įskaitant ES garantijos pridėtinę vertę. Europos Parlamentas ir Taryba informuojami apie paskirstymo politiką vadovaujantis 14 straipsniu.“

„6.  Komisija ir EIB 14 straipsnyje nurodytame garantijos susitarime nustato aiškią ir skaidrią paskirstymo politiką, kuria EIB suteikiama galimybė savo išorės veikloje nustatyti pagal šį sprendimą finansuotinas operacijas siekiant užtikrinti veiksmingiausią ES garantijos panaudojimą. Paskirstymo politika grindžiama EIB įvertintu EIB finansavimo operacijų kreditingumu, I priede apibrėžtomis viršutinėmis ribomis, susitarimo šalies pobūdžiu, ar tai valstybinis, ar valstybės, vietos valdžios subjektas, kuriems taikoma šio straipsnio 1 dalis, ar privatusis subjektas, EIB rizikos prisiėmimo pajėgumu ir kitais svarbiais kriterijais, įskaitant ES garantijos pridėtinę vertę. Europos Parlamentas ir Taryba informuojami apie paskirstymo politiką pagal šį sprendimą, įskaitant palyginimą su EIB skolinimo savo rizika paskirstymo politika už Sąjungos ribų, vadovaujantis 14 straipsniu.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c)  9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„EIB atlieka išsamų patikrinimą ir atitinkamais atvejais reikalauja, kad projektų vykdytojai, laikydamiesi Sąjungos socialinių ir aplinkosaugos principų, projektų planavimo ir įgyvendinimo etapuose surengtų vietos lygio viešas konsultacijas su atitinkamais nacionaliniais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su pilietine visuomene, dėl investicinių projektų, kuriems suteikiama ES garantija, socialinių, žmogaus teisių, aplinkosaugos, ekonominių bei su vystymusi susijusių aspektų ir suteiktų informacijos, kuri yra svarbi norint įvertinti, kaip jais prisidedama įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus.

„EIB atlieka išsamų patikrinimą ir reikalauja, kad projektų vykdytojai, laikydamiesi Sąjungos socialinių ir aplinkosaugos principų, projektų planavimo ir įgyvendinimo etapuose surengtų vietos lygio viešas konsultacijas su atitinkamais nacionaliniais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su pilietine visuomene, dėl investicinių projektų, kuriems suteikiama ES garantija, socialinių, žmogaus teisių, lyčių lygybės, aplinkosaugos, ekonominių bei su vystymusi susijusių aspektų ir suteiktų informacijos, kuri yra svarbi norint įvertinti, kaip jais prisidedama įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d)  9 straipsnio 1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„EIB užtikrina, kad būtų įgyvendintas laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principas prieš pradedant finansavimo operacijas, kurios daro poveikį žemei ir gamtos ištekliams.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=LT)

Pagrindimas

2007 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių, pripažindama jų teises ir konkrečiai nurodydama laisvą, išankstinį ir informacija pagrįstą sutikimą kaip būtiną sąlygą kiekvienai veiklai, kuri daro poveikį jų protėvių žemėms, teritorijoms ir gamtos ištekliams. Šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi ir vykdant EIB operacijas.

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 e punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3e)  9 straipsnio 1dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Atitinkamais atvejais taip pat įvertinama, kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiant techninę pagalbą būtų galima padidinti EIB finansavimo gavėjų pajėgumus. EIB taisyklės ir procedūros apima būtinas nuostatas dėl investicinių projektų poveikio aplinkai bei socialinio poveikio ir aspektų, susijusių su žmogaus teisėmis ir konfliktų prevencija, vertinimo siekiant užtikrinti, kad pagal šį sprendimą remiami investiciniai projektai būtų tvarūs aplinkos ir socialiniu požiūriu.“

„Taip pat įvertinama, kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiant techninę pagalbą būtų galima padidinti EIB finansavimo gavėjų pajėgumus. EIB taisyklės ir procedūros apima būtinas nuostatas dėl investicinių projektų poveikio aplinkai bei socialinio poveikio ir aspektų, susijusių su žmogaus teisėmis ir konfliktų prevencija, vertinimo siekiant užtikrinti, kad pagal šį sprendimą remiami investiciniai projektai būtų tvarūs aplinkos ir socialiniu požiūriu. Kaip vidinių gairių dėl išsamaus patikrinimo taikymo dalį EIB parengia praktinius nurodymus dėl aspektų, susijusių su visomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, vertinimo, kuriais turėtų būti naudojamasi atliekant ex ante vertinimą ir nuolat vykdomą stebėseną atskiriems projektams, įskaitant projektus, kuriuose dalyvauja finansų tarpininkai, remiantis galiojančiomis programomis, visų pirma ES strategine programa ir veiksmų planu žmogaus teisių srityje, ir atsižvelgiant į galiojančius lyginamuosius rodiklius žmogaus teisių srityje, kuriuos taiko Sąjunga, atitinkamos Jungtinių Tautų įstaigos ir žmogaus teisių organizacijos.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 f punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3f)  9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  EIB stebėsena taip pat siekiama apimti tarpinių operacijų vykdymo ir finansų tarpininkų veiklos remiant MVĮ stebėseną.

„3.   EIB stebėsena apima tarpinių operacijų vykdymo ir finansų tarpininkų veiklos remiant MVĮ stebėseną.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=LT)

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 g punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3g)   9 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jeigu įmanoma, stebėsenos rezultatai atskleidžiami, laikantis konfidencialumo reikalavimų ir gavus atitinkamų šalių sutikimą. ”

„5.   Stebėsenos rezultatai atskleidžiami, laikantis konfidencialumo reikalavimų ir gavus atitinkamų šalių sutikimą.

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  b punktas papildomas šiuo sakiniu:

a)  b punktas iš dalies keičiamas taip:

b)  EIB parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, rodiklius;

b)  EIB finansavimo operacijų pridėtinės vertės, numatomų rezultatų, pasiektų rezultatų ir poveikio vystymuisi bendras vertinimas, grindžiamas EIB rezultatų vertinimo sistemos metine ataskaita. Tuo tikslu EIB naudoja veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su finansuojamų projektų vystymosi, aplinkosaugos ir socialiniais aspektais, įskaitant žmogaus teisių ir lyčių lygybės aspektus, atsižvelgdamas į atitinkamus rodiklius, nustatytus pagal 2005 m. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo. Lyčių lygybės rodikliai apima moterų ir vyrų lygybės skatinimą visose politikos srityse, biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir tikslus ir, kur įmanoma, yra vertinami ex post suskirstant duomenis pagal lytis. Projektų aplinkosaugos aspektų rodikliai apima „švarios technologijos“ kriterijus, iš esmės grindžiamus energijos vartojimo efektyvumu ir išmetamųjų teršalų mažinimo technologijomis. EIB, išsamiai ir reguliariai konsultuodamasis su susijusiomis bendruomenėmis, pilietine visuomene, susijusiomis bendruomenėmis ir NVO, parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir stiprinti ilgalaikį tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą, rodiklius;

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  c punktas pakeičiamas taip:

„c)   EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus vertinimas atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytas regionines technines veiklos gaires;“

„c)   EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus vertinimas.

 

Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), nustato sistemą ir parengia metodiką, pagal kurią EIB turi teikti metines ataskaitas dėl savo operacijų, kurioms taikoma ES garantija, ir jų atitikties bendriesiems principams, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant Sąjungos išorės veiksmus, kaip nurodyta ES sutarties 21 straipsnyje. Svarbiausias šio ataskaitų teikimo tikslas – stebėti, ar EIB laikosi Europos Sąjungos sutartyje nustatytų prievolių ir visų pirma 21 straipsnio nuostatų, įskaitant žmogaus teisių paisymą ir propagavimą, skurdo panaikinimą ir rizikos aplinkai valdymą.

 

Komisija ir EIVT parengia šią metodiką [per pirmuosius metus po šio sprendimo įsigaliojimo datos; metodika remiasi EIB ataskaitomis dėl žmogaus teisių laikymosi, kaip reikalaujama ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių srityje.

 

Komisija, remdamasi metinėmis EIB ataskaitomis, kasmet pateikia Europos Parlamentui savo EIB pateiktos informacijos vertinimą ir pateikia pasiūlymų dėl galimų EIB vykdomos politikos ir įgyvendinamų procedūrų pokyčių, kuriuos turi patvirtinti valstybės narės, atsižvelgusios į dėl tokių pokyčių pateiktą Europos Parlamento nuomonę. Atnaujindamas regionines technines veiklos gaires, EIB atsižvelgia į galimas Europos Komisijos ir Europos Parlamento rekomendacijas, kaip šiuo tikslu patobulinti EIB ataskaitas, pateikiamos ;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  11 straipsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

e)  EIB finansavimo operacijų kokybės vertinimas, visų pirma, kiek atlikdamas išsamų finansuojamų investicinių projektų patikrinimą ir juos stebėdamas EIB atsižvelgė į tvarumą aplinkos ir socialiniu požiūriais;“

„e)  EIB finansavimo operacijų kokybės vertinimas, visų pirma, kiek atlikdamas išsamų finansuojamų investicinių projektų patikrinimą ir juos stebėdamas EIB atsižvelgė į tvarumą aplinkos ir socialiniu požiūriais, taip pat priemonės, kuriomis maksimaliai didinama atsakomybė vietos lygmeniu, skatinant dalyvauti susijusias bendruomenes, pilietinės visuomenės organizacijas ir NVO;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=LT)

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, vertinimas. ;

j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, ir prisidedant prie pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bei tranzito bendruomenių ilgalaikio ekonominio atsparumo, vertinimas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Kad Komisija galėtų parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą, EIB teikia Komisijai pagal šį sprendimą įvykdytų EIB finansavimo operacijų metines ataskaitas, įskaitant visą būtiną informaciją, kuri leistų Komisijai parengti ataskaitą pagal 1 dalį. EIB taip pat gali pateikti Komisijai papildomą Europos Parlamentui ir Tarybai svarbią informaciją, kad šios institucijos gautų išsamią EIB išorės veiklos apžvalgą.

2.  Kad Komisija galėtų parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą, EIB teikia Komisijai pagal šį sprendimą įvykdytų EIB finansavimo operacijų metines ataskaitas, įskaitant visą būtiną informaciją, kuri leistų Komisijai parengti ataskaitą pagal 1 dalį. EIB taip pat gali pateikti Komisijai papildomą Europos Parlamentui ir Tarybai svarbią informaciją, kad šios institucijos gautų išsamią EIB išorės veiklos apžvalgą. Europos Parlamentas, remdamasis metinėmis ataskaitomis, EIB gali pateikti rekomendacijų dėl įvairių įgyvendinamų projektų.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b)  12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.  Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir Sąjungos galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija principų, taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją, susijusią su:“

„1.  Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir Sąjungos galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija principų, taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, EIB aktyviai ir sistemingai savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją, susijusią su:“

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c)  12 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)   visomis EIB finansavimo operacijomis, vykdomomis pagal šį sprendimą pasibaigus projekto tvirtinimo etapui, visų pirma nurodydamas, ar investiciniam projektui taikoma ES garantija ir kaip juo prisidedama siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų, pažymėdamas visų pirma jo ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;“

„a)   visomis EIB finansavimo operacijomis, vykdomomis pagal šį sprendimą pasibaigus projekto tvirtinimo etapui, visų pirma nurodydamas, ar investiciniam projektui taikoma ES garantija ir kaip juo prisidedama siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų, pažymėdamas visų pirma jo ekonominį bei socialinį poveikį, poveikį aplinkai, klimatui ir lytimi susijusį poveikį, taip pat paskelbia visą atitinkamą informaciją, susijusią su konkrečiais projektais, vykdomais pagal šį sprendimą, įskaitant rezultatų vertinimo suvestines, atsižvelgiant į konfidencialių duomenų ir konfidencialios verslo informacijos apsaugą;“

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 d punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5d)  12 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)  jeigu įmanoma ir tinkama, esamais EIB ir lėšas gaunančios šalies bendraisiais susitarimais. Pasirašydamas naujus susitarimus arba iš dalies keisdamas esamus susitarimus, EIB stengiasi užtikrinti, kad juos būtų galima atskleisti;“

„c)  jeigu įmanoma ir tinkama, esamais EIB ir lėšas gaunančios šalies bendraisiais susitarimais. Pasirašydamas naujus susitarimus arba iš dalies keisdamas esamus susitarimus, EIB privalo užtikrinti, kad jie būtų atskleisti;“

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 e punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5e)  13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

„13 straipsnis

Nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos

Nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos

EIB savo finansavimo operacijose netoleruoja jokių veiksmų, kurie vykdomi siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją ir sukčiavimą, kenkiantį Sąjungos finansiniams interesams. Visų pirma EIB nedalyvauja jokiose finansavimo operacijose, kurios vykdomos reikalavimus atitinkančioje šalyje pasitelkiant užsienio struktūrą, esančią nebendradarbiaujančioje užsienio šalyje ar teritorijoje, kurią tokia pripažino Sąjunga, Jungtinės Tautos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Finansinių veiksmų darbo grupė.

EIB savo finansavimo operacijose turi laikytis atitinkamų standartų, taip pat taikomų teisės aktų pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu srityse.

 

EIB negali naudotis mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, ir jose dalyvauti ir netaiko praktikos, kuri neatitinka gero mokesčių valdymo kriterijų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose, Tarybos išvadose, Komisijos komunikatuose arba bet kuriuose oficialiuose Komisijos pranešimuose.

 

EIB negali palaikyti verslo santykių su subjektais, kurie užregistruoti arba įsisteigę tose šalyse ir teritorijose, kurios nebendradarbiauja su Sąjunga taikant tarptautiniu mastu sutartus mokesčių standartus, susijusius su skaidrumu ir informacijos manais.

 

EIB, sudarydamas susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šiame straipsnyje numatytus reikalavimus į atitinkamas sutartis ir prašo teikti ataskaitas pagal šalis dėl jų laikymosi.

 

EIB, pasikonsultavęs su Komisija ir suinteresuotaisiais subjektais, vėliausiai po to, kai bus parengtas Sąjungos nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašas, persvarsto ir atnaujina savo politiką dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų. Vėliau Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios politikos įgyvendinimo.

Vykdydamas finansavimo operacijas, EIB taiko Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nustatytus principus ir standartus, įskaitant reikalavimą atitinkamais atvejais imtis pagrįstų priemonių siekiant nustatyti tikrųjų savininkų tapatybę.

 

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 f punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

14 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5f)  14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Komisija ir EIB pasirašo garantijos susitarimą, kuriame nustatomos išsamios nuostatos ir procedūros, susijusios su ES garantija, kaip nustatyta 8 straipsnyje, ir atitinkamai apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.“

„Komisija ir EIB pasirašo garantijos susitarimą, kuriame nustatomos išsamios nuostatos ir procedūros, susijusios su ES garantija, kaip nustatyta 8 straipsnyje, ir apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 g punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5g)   18 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.   5 straipsnyje nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio pakeitimų sprendimo įsigaliojimo data].“

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 h punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

18 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5h)   18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“

„3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 ir 5 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 i punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

18 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5i)  18 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].“

„5.   Pagal 4 ir 5 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

Priedo -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EIB valdymo organai turi ypač naudotis tokia perskirstymo galimybe siekdami, kad suteikiant ES garantiją dėmesys būtų nuolat skiriamas prioritetinėms šalims, turinčioms didesnį rizikos profilį, nei tos, kurioms taikomos EIB skolinimo savo rizika priemonės. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tokį perskirstymą, įskaitant palyginimą su EIB skolinimo savo rizika paskirstymo politika už Sąjungos ribų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

1 priedo B punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B.  Kaimynystės ir partnerystės šalys – 18 374 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

B.  Kaimynystės ir partnerystės šalys – 23 145 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo B punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  Viduržemio jūros regiono šalys – 12 366 000 000 EUR, iš kurių 10 506 000 000 EUR pagal bendrąjį įgaliojimą ir 1 860 000 000 EUR pagal skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą;

i)  Viduržemio jūros regiono šalys – 13 607 000 000 EUR, iš kurių 11 747 000 000 EUR pagal bendrąjį įgaliojimą ir 1 860 000 000 EUR pagal skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo B punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija – 6 008 000 000 EUR;

ii)  Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija – 9 538 000 000 EUR;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo C punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C.  Azija ir Lotynų Amerika – 3 785 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

C.  Azija ir Lotynų Amerika – 5 130 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo C punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  Lotynų Amerika – 2 543 000 000 EUR;

i)  Lotynų Amerika – 3 318 000 000 EUR;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo C punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Azija – 1 040 000 000 EUR;

ii)  Azija – 1 510 000 000 EUR;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo C punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  Vidurinė Azija – 202 000 000 EUR.

iii)  Vidurinė Azija – 302 000 000 EUR.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

I priedo D punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pietų Afrika – 462 000 000 EUR.

Pietų Afrika – 516 000 000 EUR.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostata

 

EIB gali finansuoti projektus pagal skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą iki įsigaliojant šiam sprendimui ir sudarant Komisijos ir EIB garantijos susitarimą. Tokiems projektams gali būti taikoma ES garantija, su sąlyga, jog Komisija patvirtina, kad laikomasi sąlygų, dėl kurių bus susitarta garantijos susitarime.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (*) (31.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Nuomonės referentas (*): Nirj Deva

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

EIB, kaip didžiausias pagal apimtį daugiašalis skolintojas pasaulyje, vis aktyviau veikia už ES ribų investuodamas į projektus, kuriais skatinamas darnus vystymasis ir integracinis ekonomikos augimas, ir savo veikloje vadovaudamasis ES išorės politikos tikslais, todėl tampa neatskiriama Išorės investicijų plano (IIP) dalimi.

Dėl precedento neturinčių iššūkių toliau plečiama išorės įgaliojimų apimtis, paliekant ribotą veiklos laisvę Azijoje, Pietų Afrikoje, Vidurinėje Azijoje, Rytų Europoje, kurią pagal Komisijos siūlomą išorės skolinimo įgaliojimo viršutinę ribą numatyta dar labiau sumažinti. EIB veikla Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Pietų Afrikoje sumažėtų 50 %, palyginti su dabartiniu lygiu, o banko veikla rytinės kaimynystės šalyse gerokai sumažėtų.

Nuomonės referentas palankiai vertina EIB atsparumo didinimo dokumentų rinkinį, tačiau mano, kad Komisijos pasiūlyme numatytas lėšas papildanti 3 530 000 000 EUR suma sudarytų sąlygas išlaikyti dabartinio lygio EIB išorės veiklą ne vien tik kaimyninėse šalyse, kurios šiuo metu kenčia dėl migracijos ir pabėgėlių krizės.

IIP gali tapti nepaprastu katalizatoriumi skatinant tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Jis suteikia nuoseklią sistemą investicijoms remti, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms skatinti ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, pritraukiant lėšas iš ES, jos valstybių narių ir kitų paramos teikėjų ir finansų įstaigų (FĮ) bei privačiojo sektoriaus.

Nuomonės referentas mano, kad Europos Komisija ir EIB turėtų ilgalaikį dėmesį sutelkti į darnų vystymąsi, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, o ne skirti didžiąją savo energijos dalį siekdami spręsti pabėgėlių ir migracijos krizę. Mažas ir vidutines pajamas gaunančios šalys labiausiai paveiktos pabėgėlių krizės. Dauguma priverstinai perkeltų asmenų gyvena besivystančiose šalyse, kurios priėmė 89 % pabėgėlių ir 99 % šalies viduje perkeltų asmenų(1).

Iš esmės, būtina aiškiai atskirti ilgalaikio vystymosi darbotvarkę, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, kurie apima pagrindinių migracijos priežasčių šalinimą, nuo siekio per trumpą laiką padėti pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse, kaip numatyta EIB atsparumo didinimo dokumentų rinkinio 3 pamatinėje dalyje.

Be to, nuomonės referentas mano, kad labai svarbu remti MVĮ perėjimą į oficialųjį sektorių ir geresnes jų galimybes gauti kreditus. Atsižvelgiant į tai, kad 70 % visų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių besiformuojančiose rinkose neturi galimybių gauti kreditų, siekiant suteikti galimybę šiam potencialiai dinamiškam sektoriui augti ir užtikrinti reikalingas darbo vietas, nepaprastai svarbu gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir surasti galimus kapitalo šaltinius. 

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamus procesus ir programas, kad būtų galima remti iniciatyvas, padedančias šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią migracijos ir pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamas programas, kad būtų galima kurti ir remti iniciatyvas, kuriomis prisidedama siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir padedama šalinti pagrindines migracijos spaudimo priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos ir ilgalaikių priverstinio gyventojų perkėlimo pasekmių;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  reikia vengti bet kokių bandymų susieti vystymosi finansavimą su sienų kontrole, migracijos srautų valdymu arba readmisijos susitarimais;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą ir su vystymosi veiksmingumo principais suderintą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant paskatinti tvarias investicijas, kuriomis būtų siekiama DVT regionuose už Sąjungos ribų, kartu bendradarbiaujant su Sąjungos ir vietos privačiuoju sektoriumi ir padedant siekti DVT. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus, Adis Abebos veiksmų darbotvarkę, įskaitant šalies išteklių mobilizavimo skatinimą, ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus. Kuo šalis daro didesnę ir spartesnę pažangą vykdydama vidaus reformas demokratinių institucijų kūrimo ir stiprinimo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo srityse, tuo daugiau Sąjungos paramos ji turėtų gauti. Tokios teigiamų rezultatų sąlygos gali lemti realius pokyčius ir užtikrintų, kad Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami tvariai;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus Sąjungos uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 32 300 000 000 EUR, leidžiant panaudoti neprivalomą papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse;

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus uždavinius ir Sąjungos prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos spaudimo priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 38 470 000 000 EUR. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems ekonominei ir socialinei infrastruktūrai šalyse partnerėse, tranzito ir priimančiosiose bendruomenėse kurti, daugiausia dėmesio skiriant darbo vietų kūrimui ir tvarumui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pagal naują skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą didžiausia 2 300 000 000 EUR suma turėtų būti skirta projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, neviršijant didžiausios padidintos viršutinės ribos, ir jai turėtų būti taikoma Sąjungos bendroji garantija;

(10)  pagal naują skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą didžiausia 2 300 000 000 EUR suma turėtų būti skirta projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie priimančiųjų ir tranzito bendruomenių ilgalaikio ekonominio atsparumo didinimo, neviršijant didžiausios padidintos viršutinės ribos, ir jai turėtų būti taikoma Sąjungos bendroji garantija;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kaip vienas iš EIB pagrindinių tikslų pagal ISĮ, parama labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir vietos privačiojo sektoriaus plėtojimas reikalauja bendrų pastangų, kad vykdant EIB operacijas dėmesys būtų sutelktas į labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybių gauti finansavimą ir kreditą gerinimą, techninės pagalbos teikimą, verslumo skatinimą ir tinkamo finansinių paslaugų teikimo namų ūkiams ir įmonėms užtikrinimą, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galėtų lengviau pereiti iš nepastovios neoficialios ekonomikos aplinkos į oficialųjį sektorių. Vykdant EIB finansavimo operacijas taip turėtų būti siekiama iš esmės paremti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendinamus mažus investicinius projektus, ypač atokiose kaimo vietovėse ir visų pirma geriamojo vandens apdorojimo, nuotekų šalinimo ir atsinaujinančiosios energijos srityse;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  reikia atlikti išorės skolinimo įgaliojimo peržiūrą, kad būtų užtikrintas jo suderinimas su vystymosi veiksmingumo principais ir DVT;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas;

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas ir parama užtikrinant ilgalaikį darnų vystymąsi turėtų būti įtraukti kaip naujas įgaliojimo tikslas. Pagal naują tikslą finansuojami projektai turėtų iš esmės atitikti EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) nustatytus oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  turėtų būti užtikrintas papildomumas ir derėjimas su Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama pašalinti pagrindines migracijos priežastis, taip pat su Sąjungos teikiama parama, skirta į kilmės šalis grįžusių migrantų tvariai reintegracijai užtikrinti;

Išbraukta.

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti padidinti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip, atsižvelgiant į jo klimato strategijoje prisiimtą įsipareigojimą, iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %; EIB turėtų atsižvelgti į 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kad reikia palaipsniui atsisakyti žalą aplinkai ar ekonomikai darančių subsidijų, įskaitant subsidijas iškastiniam kurui;

_________________

_________________

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

Pagrindimas

2015 m. pabaigoje priimtoje savo klimato strategijoje EIB įsipareigojo iki 2020 m. pabaigos klimato politikos projektų lygį besivystančiose šalyse padidinti iki 35 %. Šis ketinimas turėtų būti įtrauktas į jo išorės įgaliojimą. Taip pat Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gegužės 22 d. išvados turėtų būti visapusiškai atspindėtos Europos išorės skolinimo veikloje.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, skirtais pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio, šalinant pagrindines migracijos priežastis, vertinimą;

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, kuriais siekiama šalinti pagrindines migracijos priežastis ir didinti priimančiųjų ir tranzito bendruomenių ilgalaikį ekonominį atsparumą. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų būtina įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio siekiant šių tikslų, ypač indėlio siekiant DVT, pilietinės visuomenės dalyvavimo, Sąjungos išorės prioritetų ir Sąjungos biudžeto prioritetų suderinimo, vertinimą. EIB turi imtis visų būtinų priemonių savo atskaitomybei Europos Parlamentui konsoliduoti, užtikrindamas skaidrumą ir galimybes susipažinti su informacija, sistemingai skelbdamas rezultatus, vertinimus ir projektų poveikio vertinimus naudodamasis rezultatų vertinimo sistema.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes jų tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. EIB turėtų pranešti Europos Parlamentui apie bet kokį sprendimą dėl perskirstymo, pateikdamas jam pagrindžiamąją ataskaitą ir poveikio vertinimą. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo suma ir 1 400 000 000 EUR suma, skirta viešojo sektoriaus projektams pagal EIB atsparumo iniciatyvą, turėtų būti visiškai panaudotos tam tikslui, kuriam yra skirtos, ir neturėtų būti perskirstytos;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 32 300 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 38 470 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

Pagrindimas

Pasiūlytas lėšų padidinimas būtinas tam, kad EIB galėtų prisidėti įgyvendinant įvairiausias ES politikos priemones ir prioritetus, be kita ko, susijusius su Ukraina ir kitomis naujomis reikalavimus atitinkančiomis šalimis.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didžiausią 30 000 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms;

a)  didžiausią 36 170 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, kuriais siekiama šalinti pagrindines migracijos priežastis, įskaitant klimato kaitą, ir stiprinti ilgalaikę socialinę ir ekonominę infrastruktūrą ir priverstinai perkeltų asmenų ir priimančiųjų bendruomenių raidą ir kurie įgyvendinami pagal EIB atsparumo iniciatyvą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys.

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir stiprinama ilgalaikė socialinė ir ekonominė infrastruktūra ir priverstinai perkeltų asmenų ir priimančiųjų bendruomenių raida ir kurie įgyvendinami pagal EIB atsparumo iniciatyvą;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis.;

d)  strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, ir padėti didinti priimančiųjų ir tranzito bendruomenių ilgalaikį ekonominį atsparumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Besivystančiose šalyse, kaip nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytame oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB finansavimo operacijomis, vadovaujantis SESV 208 ir 209 straipsniais, netiesiogiai prisidedama siekiant Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų, pavyzdžiui, sumažinti skurdą pasitelkiant integracinį augimą ir tvarų ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“

„4.   Besivystančiose šalyse, kaip nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytame oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB finansavimo operacijomis, vadovaujantis SESV 208 ir 209 straipsniais, dėmesys sutelkiamas į Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus, ypač siekiant sumažinti skurdą pasitelkiant integracinį augimą ir tvarų ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai.;

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi visų pirma stiprinti vietos privatųjį sektorių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama sustiprinti paramą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių investiciniams projektams, suteikiant galimybes gauti finansavimą, kartu dedant pastangas plėtoti naujus labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomus investicinius projektus ir toliau gerinant sąlygas labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių tarptautinimui. Siekiant veiksmingai stebėti ir vertinti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių naudai, EIB atlieka kruopštų išsamų patikrinimą ir nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir galutinių gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o mažiausia šių operacijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų.

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o mažiausia šių operacijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų, iki 2020 m. palaipsniui didinant šį tikslą iki ne mažiau kaip 35%.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse. EIB finansavimo operacijomis visų pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir susijusių paslaugų poreikiai, siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu ir didinti priimančiųjų ir pabėgėlių bendruomenių galimybes įsidarbinti, siekiant skatinti ekonominę integraciją ir suteikti pabėgėliams galimybę tapti savarankiškiems.

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos spaudimo priežastys, atsirandančios dėl skurdo, nepakankamo išsivystymo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, taip pat klimato kaitos, ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse, kartu užtikrinant atitiktį DVT. EIB finansavimo operacijomis visų pirma stiprinami humanitariniai veiksmai ir remiamas deramo darbo vietų kūrimas, kartu užtikrinant, kad būtų visapusiškai paisoma žmogaus, darbo ir socialinių teisių, pagrindinių laisvių ir lyčių aspekto integravimo, įgyvendinant teisėmis grindžiamą požiūrį, kuris apimtų visas žmogaus ir socialines teises, laikantis skaidrumo, dalyvavimo, nediskriminavimo ir atskaitomybės principų. Vykdant EIB finansavimo operacijas pripažįstama, kad siekiant darnaus vystymosi lyčių lygybė yra horizontalusis klausimas. Lyčių aspektas taikomas visoms finansavimo operacijoms. EIB užtikrina, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. būtų parengtas jo Lyčių lygybės veiksmų planas ir kad visos EIB operacijos pagal šį įgaliojimą atitiktų jo 2016 m. gruodžio mėn. patvirtintos Lyčių lygybės strategijos principus.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 9 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  9 dalis pakeičiama taip:

„9. ES garantija taikoma tik toms EIB finansavimo operacijoms, kurios vykdomos reikalavimus atitinkančiose šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos tokios operacijos.

„9. ES garantija taikoma tik toms EIB finansavimo operacijoms, kurios vykdomos reikalavimus atitinkančiose šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos tokios operacijos. Teisinės sąlygos, pagal kurias turi būti vykdomos operacijos, taip pat apima aplinkosaugos, socialinius ir žmogaus teisių bei darbo standartus.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pagrindimas

EIB ir šalies gavėjos sudaryti bendrieji susitarimai apima, be kita ko, nuostatas dėl mokesčių, valiutos konvertabilumo, lėšų pervedimo, projektams taikomos muitų ir apmokestinimo tvarkos, konkursų ir banko atstovų atlyginimų. Atitinkamai į bendruosius susitarimus turėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su prievolėmis aplinkosaugos, socialinėje, žmogaus teisių ir darbo srityse.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  9 straipsnio 1 dalyje įrašoma tokia pastraipa:

 

„EIB užtikrina, kad būtų įgyvendintas laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principas prieš pradedant finansavimo operacijas, kurios daro poveikį žemei ir gamtos ištekliams.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=LT)

Pagrindimas

2007 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių, pripažindama jų teises ir konkrečiai nurodydama laisvą, išankstinį ir informacija pagrįstą sutikimą kaip būtiną sąlygą kiekvienai veiklai, kuri daro poveikį jų protėvių žemėms, teritorijoms ir gamtos ištekliams. Šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi ir vykdant EIB operacijas.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  9 straipsnio 1 dalyje įrašoma tokia pastraipa:

 

„EIB parengia praktinius nurodymus dėl aspektų, susijusių su visomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, vertinimo, kuriais turėtų būti naudojamasi atliekant ex ante vertinimą ir nuolat vykdomą stebėseną atskiriems projektams, įskaitant projektus, kuriuose dalyvauja finansų tarpininkai, remiantis galiojančiomis programomis, visų pirma ES strategine programa ir veiksmų planu žmogaus teisių srityje.“;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  EIB parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, rodiklius;;

b)  EIB, konsultuodamasis ir bendradarbiaudamas su suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene, parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir didinti priimančiųjų ir tranzito bendruomenių ilgalaikį ekonominį atsparumą, rodiklius;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  11 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)   EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus vertinimas atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytas regionines technines veiklos gaires;“

„c)   EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus vertinimas.

 

Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), nustato sistemą ir parengia metodiką, pagal kurią EIB teikia metines ataskaitas dėl savo operacijų, kurioms taikoma Bendrijos garantija, ir jų atitikties bendriesiems principams, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant Sąjungos išorės veiksmus, kaip nurodyta ES sutarties 21 straipsnyje. Svarbiausias šio ataskaitų teikimo tikslas – stebėti, ar EIB laikosi ES sutartyje nustatytų prievolių ir visų pirma 21 straipsnio nuostatų, įskaitant žmogaus teisių paisymą ir propagavimą, skurdo panaikinimą ir rizikos aplinkai valdymą.

 

Komisija ir EIVT parengia šią metodiką per pirmuosius metus po šio persvarstyto sprendimo įsigaliojimo datos; metodika turi būti paremta EIB ataskaitomis dėl žmogaus teisių laikymosi, kaip reikalaujama ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių srityje.

 

Komisija, remdamasi metinėmis EIB ataskaitomis, kasmet pateikia Europos Parlamentui savo EIB pateiktos informacijos vertinimą ir pateikia pasiūlymų dėl galimų EIB vykdomos politikos ir įgyvendinamų procedūrų pokyčių, kuriuos turi taikyti valstybės narės, atsižvelgusios į dėl tokių pokyčių pateiktą Europos Parlamento nuomonę. Galimos Europos Komisijos ir Europos Parlamento rekomendacijos, kaip šiuo tikslu patobulinti EIB ataskaitas, atspindimos jose vykdant regioninių techninių veiklos gairių atnaujinimą.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, vertinimas. ;

j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, ir prisidedant prie priimančiųjų ir tranzito bendruomenių ilgalaikio ekonominio atsparumo, vertinimas;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  12 straipsnio 1 dalyje įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„1.   Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir Sąjungos galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija principų, taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją, susijusią su:“

„1.   Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir Sąjungos teisės dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją, susijusią su:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  Į 12 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ba)  EIB savo viešajame registre pateikia šiuos dokumentus:

 

  visas projektų, kuriems taikoma ši garantija, rezultatų vertinimo suvestines, ypač tas, kuriose nurodoma, kaip minėta garantija prisidedama prie Sąjungos išorės veiksmų tikslų, visų pirma nurodant jos ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

 

  stebėsenos ir vertinimo ataskaitas;

 

  projektų užbaigimo ataskaitas;

 

  nuomones, kurias Komisija pateikia pagal EIB statuto 19 straipsnyje nurodytą procedūrą.“

Pagrindimas

Galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais, susijusiais su šia garantija, turėtų būti tiesiogiai grindžiama galiojančiais ES teisės aktais dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacijos atskleidimo, pvz., 2001 m. gegužės 30 d. Reglamentu Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Reglamentu Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

II priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

II priedo B punkto 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija

Rytų Europa ir Pietų Kaukazas

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

II priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

II priedo B punkto 2 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rusija

Išbraukta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

II priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

II priedo C punkto 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Ekvadoras, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela.

Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Ekvadoras, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

III priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

III priedo B punkto 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija

Rytų Europa ir Pietų Kaukazas

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

III priedas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

III priedo B punkto 2 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rusija

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Nirj Deva

16.12.2016

Svarstymas komitete

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tania González Peñas, Martina Werner

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

Priverstinai perkelti asmenys. Pabėgėlius, šalies viduje perkeltus asmenis ir juos priėmusias bendruomenes palaikantis požiūris į vystymąsi, IŠANKSTINIS LEIDIMAS, Pasaulio bankas, 2016 m., p. 3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (22.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Nuomonės referentas: Eduard Kukan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – išplėsti Europos investicijų banko (EIB) išorės skolinimo įgaliojimą ir kiekybiniu, ir kokybiniu aspektais, visų pirma siekiant intensyvinti veiklą pietinėse kaimyninėse šalyse ir Vakarų Balkanų šalyse bei prisidėti prie naujo Išorės investicijų plano.

Nuomonės referentas palankiai vertina šį pasiūlymą, tačiau mano, kad kartu reikia atitinkamai padidinti EIB finansavimo operacijų, kurioms teikiama ES garantija, viršutinę ribą, kad būtų išvengta poreikio nutraukti dabar vykdomas prioritetines operacijas. Visų pirma tai būtų EIB veikla Ukrainoje, kurios atžvilgiu apskaičiuota, kad skolinant dabartiniu lygiu pasiūlyto paketo suma būtų jau išnaudota iki 2018 m. vidurio.

Nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų skiriamas didesnis strateginis dėmesys pagrindinėms migracijoms priežastims, taip pat projektams, kuriais siekiama remti priimančiąsias bendruomenes prioritetiniuose regionuose. Vis dėlto pasiūlyme reikia aiškiau atskirti šiuos skirtingus tikslus ir jiems numatytas sumas.

Nuomonės referentas taip pat pritaria minčiai suteikti EIB galimybę finansuoti projektus pagal naują skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą iki įsigaliojant šiam sprendimui (vadinamasis projektų saugojimas).

Nuomonės referentas taip pat yra įsitikinęs, kad reikėtų toliau stiprinti esminį ryšį tarp EIB operacijų ir ES išorės politikos. Visų pirma, lėšų paskirstymas šalims laikantis viršutinių regiono ribų turėtų visapusiškai atspindėti išorės politikos prioritetus bei apribojimus ir jis turėtų būti apibrėžtas konsultuojantis su Europos išorės veiksmų tarnyba.

Be to, reikėtų padidinti skaidrumą, susijusį su EIB projektais, finansuojamais per finansų tarpininkus.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamus procesus ir programas, kad būtų galima remti iniciatyvas, padedančias šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(1)  tarptautinė bendruomenė išgyvena precedento neturinčią migracijos ir pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti esamas problemas. Visi subjektai turi bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti esamus procesus ir programas, kad būtų galima remti iniciatyvas, padedančias šalinti pagrindines migracijos priežastis ir stiprinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus Sąjungos uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 32 300 000 000 EUR, leidžiant panaudoti neprivalomą papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse;

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima išlaikyti dabartinio lygio paramą Sąjungos prioritetams, kaip apibrėžta Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijoje (toliau – Visuotinė ES strategija), reaguoti į galimus būsimus uždavinius ir pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 36 300 000 000 EUR, be kita ko, leidžiant panaudoti neprivalomą papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems migrantų, pabėgėlių ir tranzito bei priimančiųjų bendruomenių atsparumui didinti;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  nors labai svarbu šalinti pagrindines migracijos ir pabėgėlių krizės priežastis, dėl to neturėtų nukentėti kitų strategiškai svarbių sričių politika, kaip apibrėžta Visuotinėje ES strategijoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai įgyvendinti EIB atsparumo iniciatyvą, EIB turėtų galėti saugoti projektus pagal skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą, laikydamasis sąlygų, dėl kurių turi susitarti Komisija ir EIB;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas;

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas ir tranzito bei priimančiųjų bendruomenių atsparumo didinimas turėtų būti įtraukti kaip naujas įgaliojimo tikslas ir jų turėtų būti siekiama visapusiškai laikantis Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnio. EIB turėtų vykdyti kruopštų išsamų patikrinimą ir projektų stebėseną, kad būtų užtikrinta atitiktis, ir turėtų taikyti skundų nagrinėjimo tvarką, kuria galėtų pasinaudoti visi suinteresuotieji subjektai. Savo metinėse ataskaitose Komisija turėtų vertinti atitiktį ES sutarties 21 straipsniui, be kita ko, atsižvelgiant į žmogaus teisių paisymą, skurdo panaikinimą ir rizikos aplinkai valdymą;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti padidinti dabartinį su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip, atsižvelgiant į jo klimato strategijoje prisiimtą įsipareigojimą, iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

_________________

_________________

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, skirtais pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio, šalinant pagrindines migracijos priežastis, vertinimą;

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, kuriais siekiama šalinti pagrindines migracijos priežastis ir didinti migrantų, pabėgėlių ir tranzito bei priimančiųjų bendruomenių atsparumą. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio siekiant šių tikslų vertinimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  reikėtų užtikrinti didesnį EIB operacijų pagal ISĮ matomumą ir skaidrumą, ypač tais atvejais, kai jos susiję su daliniais projektais, finansuojamais per finansų tarpininkus, gerinant galimybes Sąjungos institucijoms ir plačiajai visuomenei susipažinti su informacija;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes jų tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo suma ir 1 400 000 000 EUR suma, skirta viešojo sektoriaus projektams pagal EIB atsparumo iniciatyvą, turėtų būti visiškai panaudotos tam tikslui, kuriam yra skirtos, ir neturėtų būti perskirstytos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  reikėtų iš dalies pakeisti reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašą ir reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą, kad iš jų būtų išbrauktos aukštą kredito reitingą turinčios dideles pajamas gaunančios šalys (Brunėjus, Islandija, Izraelis, Singapūras, Čilė ir Pietų Korėja). Be to, į reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą turi būti įtrauktas Iranas;

(17)  reikėtų iš dalies pakeisti reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašą ir reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą, kad iš jų būtų išbrauktos aukštą kredito reitingą turinčios dideles pajamas gaunančios šalys (Brunėjus, Islandija, Izraelis, Singapūras, Čilė ir Pietų Korėja). Be to, iš reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašo reikia išbraukti Rusiją ir į reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą turi būti įtrauktas Iranas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 32 300 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 36 300 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didžiausią 30 000 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms;

a)  didžiausią 34 000 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems migrantų, pabėgėlių ir tranzito bei priimančiųjų bendruomenių atsparumui didinti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys.

b)  didžiausią 2 300 000 000 EUR sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo sektoriaus projektams, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, įgyvendinamiems pagal EIB atsparumo iniciatyvą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Didžiausios sumos pagal bendrąjį įgaliojimą ir skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą, nurodytos 1 dalyje, suskirstomos į regionines viršutines ribas ir viršutinių ribų dalis, kaip nustatyta I priede. Taikydamas regionines viršutines ribas EIB laipsniškai užtikrina proporcingą paskirstymą pagal šalis regionuose, kuriems taikoma ES garantija.“;

2.  Didžiausios sumos pagal bendrąjį įgaliojimą ir skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą, nurodytos 1 dalyje, suskirstomos į regionines viršutines ribas ir viršutinių ribų dalis, kaip nustatyta I priede. Taikydamas regionines viršutines ribas EIB užtikrina tinkamą paskirstymą pagal šalis regionuose, kuriems taikoma ES garantija, laikydamasis Sąjungos išorės politikos prioritetų, kurie yra atspindėti 5 straipsnyje nurodytose regioninėse techninėse veiklos gairėse.“;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„d)  strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis.“;

„d)  strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir didinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą.“

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai.“;

„Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. EIB sudaro sąlygas didesnei rizikai, lankstumui ir vystymosi požiūriui, taip pat sudaro galimybę tiksliai nustatyti poveikį. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai.“;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant ir mažinant anglies pėdsaką atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

9 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. EIB stebėsena taip pat siekiama apimti tarpinių operacijų vykdymo ir finansų tarpininkų veiklos remiant MVĮ stebėseną.

„3. EIB stebėsena apima tarpinių operacijų vykdymo ir finansų tarpininkų veiklos remiant MVĮ stebėseną.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„b)  EIB parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, rodiklius;“;

„b)  EIB, glaudžiai konsultuodamasis su susijusiomis bendruomenėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir NVO, parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir stiprinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą, rodiklius;“;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  e punktas pakeičiamas taip:

e)  EIB finansavimo operacijų kokybės vertinimas, visų pirma, kiek atlikdamas išsamų finansuojamų investicinių projektų patikrinimą ir juos stebėdamas EIB atsižvelgė į tvarumą aplinkos ir socialiniu požiūriais;

„e)  EIB finansavimo operacijų kokybės vertinimas, visų pirma, kiek atlikdamas išsamų finansuojamų investicinių projektų patikrinimą ir juos stebėdamas EIB atsižvelgė į tvarumą aplinkos ir socialiniu požiūriais, taip pat priemonės, kuriomis maksimaliai didinama atsakomybė vietos lygmeniu, skatinant dalyvauti susijusias bendruomenes, pilietinės visuomenės organizacijas ir NVO;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, vertinimas. “;

„j)  EIB finansavimo operacijų indėlio, pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir stiprinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą, vertinimas.“;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  12 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a)  visomis EIB finansavimo operacijomis, vykdomomis pagal šį sprendimą pasibaigus projekto tvirtinimo etapui, visų pirma nurodydamas, ar investiciniam projektui taikoma ES garantija ir kaip juo prisidedama siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų, pažymėdamas visų pirma jo ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

„a)  visomis EIB finansavimo operacijomis, vykdomomis pagal šį sprendimą pasibaigus projekto tvirtinimo etapui, įskaitant informaciją apie projektus ir dalinius projektus, finansuojamus per finansų tarpininkus, visų pirma nurodydamas, ar investiciniam projektui taikoma ES garantija ir kaip juo prisidedama siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų, pažymėdamas visų pirma jo ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

13 straipsnio 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b)  13 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

Vykdydamas finansavimo operacijas, EIB taiko Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nustatytus principus ir standartus, įskaitant reikalavimą atitinkamais atvejais imtis pagrįstų priemonių siekiant nustatyti tikrųjų savininkų tapatybę.

„Vykdydamas finansavimo operacijas, EIB taiko Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nustatytus principus ir standartus, be kita ko, nustatant reikalavimą teikti ataskaitas pagal šalis, sukuriant viešuosius tikrųjų savininkų registrus ir reikalavimų neatitinkančių mokesčių jurisdikcijų juodąjį sąrašą. EIB reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamentui apie savo vykdomą politiką reikalavimų nesilaikančių jurisdikcijų atžvilgiu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

20 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertina šio sprendimo taikymą ir kuriame pateikia rekomendacijas dėl galimo naujo sprendimo dėl ISĮ, kuriam taikoma ES garantija.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostata

 

EIB gali finansuoti projektus pagal skolinimo privačiajam sektoriui įgaliojimą iki įsigaliojant šiam sprendimui ir sudarant Komisijos ir EIB garantijos susitarimą. Tokiems projektams gali būti taikoma ES garantija, su sąlyga, jog Komisija patvirtina, kad laikomasi sąlygų, dėl kurių bus susitarta garantijos susitarime.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo B punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B.  Kaimynystės ir partnerystės šalys – 18 374 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

B.  Kaimynystės ir partnerystės šalys – 21 904 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo B punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija – 6 008 000 000 EUR;

ii)  Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija – 9 538 000 000 EUR;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo C punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C.  Azija ir Lotynų Amerika – 3 785 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

C.  Azija ir Lotynų Amerika – 4 255 000 000 EUR, išskaidyta į tokias viršutinių ribų dalis:

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo C punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Azija – 1 040 000 000 EUR;

ii)  Azija – 1 510 000 000 EUR;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

III priedo B punkto 2 papunkčio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rusija

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

2.12.2016

Svarstymas komitete

9.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

8

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Simbolių paaiškinimai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ  (28.2.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Nuomonės referentas: Salvatore Cicu

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti įtraukaus ir darnaus vystymosi, gerovės kūrimo ir pasiekti darnaus vystymosi tikslų (DVT). Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  EIB suteiktos papildomos užduotys, pvz., Europos ekonominės diplomatijos srityje. Siekiant, kad EIB galėtų vykdyti šias užduotis, jam reikia skirti pakankamai finansinių išteklių. Garantijų fondo pagal išorės skolinimo įgaliojimą sėkmė sudaro galimybes EIB pasiekti konkrečių rezultatų ir daryti poveikį Sąjungos lygiu įgyvendinant patikimus projektus trečiosiose šalyse mažiausiomis Sąjungos biudžeto sąnaudomis. Atsižvelgiant į didėjančius reikalavimus, keliamus EIB kaip Sąjungos finansų institucijai, manoma, kad svarbu sustiprinti šią sėkmingą priemonę ir Komisija turėtų padidinti biudžeto įnašą garantijų fondui, skiriamą EIB, kai bus teikiamas kitas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, apimantis 2021–2028 m. laikotarpį;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus Sąjungos uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 32 300 000 000 EUR, leidžiant panaudoti neprivalomą papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse;

(9)  siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima reaguoti į galimus būsimus Sąjungos uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti strateginį sprendimą, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 38 500 000 000 EUR. Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 EUR suma turėtų būti panaudota viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės nukentėjusiose vietovėse;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas iš karto darytų tiesioginį poveikį kitiems neatidėliotiniems ES politikos klausimams ir prioritetams. Faktiškai reikėtų iš esmės sumažinti EIB metinę veiklą rytinėse kaimyninėse šalyse, įskaitant Ukrainą. Metinė veikla rytinėse kaimyninėse šalyse turėtų būti sumažinta maždaug 70 proc., palyginti su dabartiniu skolinimo lygiu. Pasiūlytos viršutinės ribos, susijusios su Azija ir Lotynų Amerika, taip pat Pietų Afrika, reikštų 50 proc. mažesnę metinę veiklą, palyginti su dabartiniu lygiu.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas;

(11)  pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas įgaliojimo tikslas, o kiekvienas pagal šį naują tikslą finansuojamas projektas turėtų atitikti Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 21 straipsnį;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  turėtų būti užtikrintas papildomumas ir derėjimas su Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama pašalinti pagrindines migracijos priežastis, taip pat su Sąjungos teikiama parama, skirta į kilmės šalis grįžusių migrantų tvariai reintegracijai užtikrinti;

(12)  turėtų būti užtikrintas papildomumas ir derėjimas su Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama pašalinti pagrindines migracijos priežastis, taip pat su Sąjungos teikiama parama, skirta į kilmės šalis grįžusių migrantų tvariai reintegracijai užtikrinti; todėl EIB turėtų glaudžiai bendradarbiauti su EIVT ir jam turėtų būti suteikiama galimybė prireikus kreiptis į kompetentingas tarptautines organizacijas, kaip antai TMO ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurą (UNHCR);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, EIB turėtų siekti padidinti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %, laikydamasis įsipareigojimų, prisiimtų pagal savo klimato strategiją;

Pagrindimas

2015 m. pabaigoje priimtoje savo klimato strategijoje EIB įsipareigojo iki 2020 m. pabaigos klimato politikos projektų lygį besivystančiose šalyse padidinti iki 35 %. Šis ketinimas turėtų būti įtrauktas į jo išorės įgaliojimą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, skirtais pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms. Todėl į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio, šalinant pagrindines migracijos priežastis, vertinimą;

(15)  EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių projektais, skirtais pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms, įskaitant rodiklius, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, kiek projektu prisidedama siekiant DVT, kovojant su pagrindinėmis migracijos priežastimis ir užtikrinant priimančiųjų bendruomenių pilietinės visuomenės dalyvavimą. Į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EIB finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB finansavimo operacijų indėlio šalinant šiuos veiksnius vertinimą, užtikrinant visapusišką atskaitomybę ir skaidrumą. EIB turėtų pagerinti atitinkamas Europos Parlamento bei kitų institucijų, taip pat plačiosios visuomenės galimybes susipažinti su informacija, ypač apie rangos ir subrangos sutarčių skyrimo sistemą, taip pat galimybes susipažinti su finansiniais duomenimis apie EIB finansuojamus projektus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes jų tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis;

(16)  tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti Sąjungos išorės politikos prioritetais, įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo perskirstymo tarp regionų viršutinė riba turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. EIB turėtų pranešti Europos Parlamentui apie bet kokį sprendimą dėl perskirstymo, pateikdamas jam pagrindžiamąją ataskaitą ir poveikio vertinimą. 2 300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR sumos, skirtos viešojo sektoriaus projektams, negalima perskirstyti, nes jų tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  reikėtų iš dalies pakeisti reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašą ir reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą, kad iš jų būtų išbrauktos aukštą kredito reitingą turinčios dideles pajamas gaunančios šalys (Brunėjus, Islandija, Izraelis, Singapūras, Čilė ir Pietų Korėja). Be to, į reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą turi būti įtrauktas Iranas;

(17)  siekiant užtikrinti kuo didesnį poveikį vystymuisi, reikėtų parengti reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašą ir reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą ir jį iš dalies pakeisti, kad iš jų būtų išbrauktos aukštą kredito reitingą turinčios dideles pajamas gaunančios šalys (Brunėjus, Islandija, Izraelis, Singapūras, Čilė ir Pietų Korėja). Be to, į reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą turi būti įtrauktas Iranas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į pagrindinį EIB vaidmenį palaikant Sąjungos išorės santykius ekonomikos srityje ir savo 2014 m. kovo 20–21 d. susitikime ragino Europos investicijų banką „toliau prisidėti didinant Europos bendrovių internacionalizavimą ir konkurencingumą. Galimybės gauti finansavimą yra vienas iš labiausiai neatidėliotinų MVĮ iššūkių. Todėl reikia parengti EIB strategiją, kuria būtų sudaryta daugiau geresnių galimybių MVĮ gauti finansavimą, be kita ko, pasitelkiant programas ir iniciatyvas, kuriomis palengvinama prekyba, pvz., Europos mikrofinansų priemonę „Progress“ ir naujas priemones Europos MVĮ prekybos veiklai finansuoti. Be to, reikia nustatyti veiksnesnius MVĮ ir labai mažų įmonių politikos reikalavimus bankams tarpininkams, kurie skirsto EIB lėšas, ir dar labiau padidinti skaidrumą, susijusį su EIB per tarpininkus teikiamų paskolų ekonominio ir socialinio poveikio vietos lygmeniu vertinimu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  siekiant EIB klimato politikos kiekybinių tikslų daroma pažanga. EIB įsipareigojo dar daugiau dėmesio – iki 35 proc. iki 2020 m. – skirti klimato politikai besivystančiose šalyse. Siekiant, kad EIB įvykdytų šią užduotį, reikia skirti pakankamai lėšų pagal regionines viršutines ribas, nes kitokiu atveju EIB turės sumažinti savo veiklą Azijoje ir Lotynų Amerikoje – regionuose, kuriuose tradiciškai labai aktyviai teikė finansavimą klimato srityje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 32 300 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

1.  EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, didžiausia viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui neviršija 38 500 000 000 EUR. Sumos, kurios iš pradžių buvo paskirtos finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 466/2014/ES

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didžiausią 30 000 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms;

a)  didžiausią 36 200 000 000 EUR sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne daugiau kaip 2 500 000 000 EUR skiriama viešojo sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms, taip pat pagrindinėms migracijos priežastims šalinti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai;

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti vietos privatųjį sektorių ir prisidėti kuriant privačioms įmonėms ir investicijoms palankias sąlygas lėšas gaunančiose šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip nustatyta 1 dalies a punkte. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, siekiama taip pat sustiprinti paramą Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. EIB finansavimo operacijomis prisidedama sudarant palankesnes sąlygas MVĮ patekti į rinką Sąjungos trečiosiose šalyse partnerėse ir joms integruotis į pasaulines vertės grandines, be to, jomis toliau prisidedama didinant Sąjungos bendrovių internacionalizavimą ir konkurencingumą. Siekiant veiksmingai stebėti, kaip naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines nuostatas, kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų teikimo įpareigojimai. EIB stengiasi nustatyti kliūtis, trukdančias MVĮ gauti finansavimą, ir užtikrina, kad šios kliūtys būtų nugalėtos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, įskaitant dujų gamybai ir transportavimui į Sąjungos energijos rinką skirtą infrastruktūrą, taip pat kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandenį ir sanitariją bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą.

„6.   EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos vartojimo efektyvumo priemones, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, taip pat kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandens ir sanitarijos bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES garantija yra subsidija iškastiniam kurui, ji neturėtų būti teikiama dujų gamybai ir transportavimui. Šiuo sprendimu turėtų būti įgyvendintos 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos rekomendacijos palaipsniui atsisakyti žalą aplinkai ar ekonomikai darančių subsidijų, įskaitant subsidijas iškastiniam kurui.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EIB operacijos turėtų, inter alia, apimti konkrečius veiksmus, skirtus projektų, trukdančių įgyvendinti Sąjungos klimato tikslus, finansavimui palaipsniui nutraukti ir pastangoms siekiant remti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą padidinti.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse. EIB finansavimo operacijomis visų pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir susijusių paslaugų poreikiai, siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu ir didinti priimančiųjų ir pabėgėlių bendruomenių galimybes įsidarbinti, siekiant skatinti ekonominę integraciją ir suteikti pabėgėliams galimybę tapti savarankiškiems.

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies d punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami investiciniai projektai, kuriais šalinamos pagrindinės migracijos priežastys ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose šalyse, be kita ko, stiprinami humanitariniai veiksmai ir teikiama parama infrastruktūrai statyti ir darbo vietoms kurti, kartu užtikrinant atitiktį DVT. EIB finansavimo operacijomis visų pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir transporto, energetikos ir galimybės naudotis energijos ištekliais bei telekomunikacijomis poreikiai, nes šie projektai gerokai padidina prekybos galimybes ir gali turėti sverto poveikį tarptautinant MVĮ, ypač nepalankioje geografinėje padėtyje esančiuose regionuose, taip pat siekis išnaudoti tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, žaliosios technologijos, moksliniai tyrimai ir inovacijos ir nuosavybės teisės teikiamas galimybes, be to, stiprinti humanitarinius veiksmus, remti deramo darbo vietų kūrimą ir švietimą priimančiosiose ir pabėgėlių bendruomenėse, siekiant skatinti ekonominę integraciją ir suteikti pabėgėliams galimybę tapti savarankiškiems, kartu užtikrinant, kad būtų visapusiškai paisoma žmogaus teisių, visų pirma darbo ir socialinių teisių ir teisinės valstybės principo.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 8 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  viešasis sektorius, įskaitant savivaldybes ir viešojo sektoriaus subjektus, infrastruktūros ir paslaugų srityse, siekiant patenkinti labai padidėjusius poreikius;

b)  viešasis sektorius, įskaitant savivaldybes ir viešojo sektoriaus subjektus, infrastruktūros ir paslaugų srityse, taip pat ypač sveikatos priežiūros, specialių įstaigų vaikams, sanitarijos bei higienos paslaugų ir mokyklinio lavinimo srityse, siekiant patenkinti labai padidėjusius poreikius;

Pagrindimas

Medicininis gydymas, ypač vaikų, sėkminga ligų prevencija turint pakankamai sanitarinių priemonių, taip pat mokyklinio ugdymo paslaugų teikimas – vieni didžiausių migruojančių vaikų ir jų šeimų poreikių.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Sprendimas 466/2014/ES

3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įterpiama ši dalis:

 

8a.  Trečiosiose šalyse įgyvendinamos su MVĮ susijusios programos turėtų būti orientuotos į šių įmonių integravimą į pasaulines tiekimo grandines, o ypač rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse tokiomis EIB programomis turėtų būti siekiama integruoti MVĮ į Europos vertės grandines.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c b punktas (naujas)

Direktyva 466/2014/ES

3 straipsnio 8 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  įterpiama ši dalis:

 

8b.  EIB užtikrina, kad bendrovės, dalyvaujančios projektuose, kuriuos bendrai finansuoja EIB, vadovautųsi vienodo darbo užmokesčio ir užmokesčio skaidrumo, taip pat lyčių lygybės principais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB1a. EIB sprendimais dėl projektų finansavimo atsižvelgiama į bendrovių kandidačių veiklą įmonių socialinės atsakomybės srityje.

 

______________

 

1a 2006 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, p. 23).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 pastraipos a punktas

Direktyva 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  EIB parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, rodiklius;

b)  EIB, nuodugniai ir reguliariai konsultuodamasis ir bendradarbiaudamas su suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene, parengia projektų, kuriuose pateikiamas strateginis sprendimas, kaip šalinti pagrindines migracijos priežastis, rodiklius;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Direktyva 466/2014/ES

11 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  c punktas pakeičiamas taip:

„c)  EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus vertinimas atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytas regionines technines veiklos gaires;“

„c)  EIB finansavimo operacijų indėlio įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir strateginius tikslus ir šių operacijų suderinamumo su kitomis Sąjungos politikos kryptimis vertinimą.

 

Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), nustato sistemą ir parengia metodiką, pagal kurią EIB turi teikti metines ataskaitas dėl savo operacijų, kurioms taikoma Bendrijos garantija, ir jų atitikties bendriesiems principams, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant Sąjungos išorės veiksmus, kaip nurodyta ES sutarties 21 straipsnyje. Svarbiausias šio ataskaitų teikimo tikslas – stebėti, ar EIB laikosi ES sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir 21 straipsnio nuostatų, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir jų skatinimą, skurdo panaikinimą ir rizikos aplinkai valdymą.

 

Komisija ir EIVT parengia šią metodiką per pirmuosius metus po šio iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo datos; metodika turi būti paremta EIB ataskaitomis dėl žmogaus teisių laikymosi, kaip reikalaujama ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių srityje.

 

Remdamasi metinėmis EIB ataskaitomis, Komisija kasmet parengia Europos Parlamentui skirtą EIB pateiktos informacijos vertinimą ir pateikia pasiūlymų dėl galimų Banko vykdomos politikos ir įgyvendinamų procedūrų pokyčių, kuriuos turi patvirtinti valstybės narės, atsižvelgusios į dėl jų pateiktą Parlamento nuomonę. Galimos Europos Komisijos ir Europos Parlamento rekomendacijos, kaip šiuo tikslu patobulinti EIB ataskaitas, pateikiamos atnaujinant regionines technines veiklos gaires.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Pagrindimas

Didžiausią susirūpinimą dėl EIB skolinimo už ES ribų ir toliau kelia įgyvendinimas vietoje remiantis ISĮ nuostatomis. Todėl pirmiausia reikėtų parengti atitikties ES sutarties 21 straipsniui vertinimo mechanizmą, kad EIB būtų paskatintas sukurti ir įgyvendinti veiksmingas išsamaus Banko remiamų operacijų patikrinimo procedūras, atsižvelgiant į galimą šių operacijų poveikį žmogaus teisėms, skurdo panaikinimui ir aplinkai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Direktyva 466/2014/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  11 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

2.  Kad Komisija galėtų parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą, EIB teikia Komisijai pagal šį sprendimą įvykdytų EIB finansavimo operacijų metines ataskaitas, įskaitant visą būtiną informaciją, kuri leistų Komisijai parengti ataskaitą pagal 1 dalį. EIB taip pat gali pateikti Komisijai papildomą Europos Parlamentui ir Tarybai svarbią informaciją, kad šios institucijos gautų išsamią EIB išorės veiklos apžvalgą.

2.  Kad Komisija galėtų parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą, EIB teikia Komisijai pagal šį sprendimą įvykdytų EIB finansavimo operacijų metines ataskaitas, įskaitant visą būtiną informaciją, kuri leistų Komisijai parengti ataskaitą pagal 1 dalį. EIB taip pat gali pateikti Komisijai papildomą Europos Parlamentui ir Tarybai svarbią informaciją, kad šios institucijos gautų išsamią EIB išorės veiklos apžvalgą. Europos Parlamentas, remdamasis metinėmis ataskaitomis, EIB gali parengti rekomendacijų dėl įvairių įgyvendinamų projektų.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 466/2014/ES

20 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo taikymo galutinę vertinimo ataskaitą.

Siekiant sustiprinti parlamentinę kontrolę, turi būti pertvarkyta EIB valdymo struktūra, remiantis Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) tvirtesnio valdymo sistema. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia informaciją apie to pertvarkymo įgyvendinimą. Be to, EIB praneša Parlamentui apie savo investicinius sprendimus, pateikia poveikio vertinimus, iš kurių matyti, ar planuojami projektai atitinka DVT ir Paryžiaus susitarimą, taip pat skelbia ataskaitas dėl visų finansuotų projektų ir, atsižvelgdamas į verslo informacijos apie privačiojo sektoriaus operacijas neskelbtiną pobūdį, ypač apie priežastis, dėl kurių pateikti projektai buvo atmesti, vidaus tyrimų rezultatus, savo veiklos ir programų atranką, priežiūrą ir vertinimą remiantis aiškiais ir išmatuojamais rodikliais, taip pat apie kiekvieno finansuojamo projekto ex ante vertinimų ir ex post ataskaitų metodus ir išvadas.

 

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo taikymo galutinę vertinimo ataskaitą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Salvatore Cicu

12.10.2016

Svarstymas komitete

24.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (21.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

(COM(2016) 0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Nuomonės referentas: Aldo Patriciello

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkybės

Europos investicijų bankas (EIB) – tai Sąjungos finansų institucija, kuri prisideda prie Europos integracijos, plėtros ir sanglaudos, finansuodama projektus, kuriais remiama ES politika. Didelė EIB finansuojamų projektų dalis vykdoma Sąjungos teritorijoje, bet EIB vykdo operacijas ir už Sąjungos ribų. Sąjunga suteikė EIB nemažai įgaliojimų vykdyti tam tikras skolinimo operacijas pagal ES biudžeto garantiją, apimančią 2014–2020 m. laikotarpį, įskaitant EIB išorės skolinimo įgaliojimą, kuris apima EIB operacijas ne Europos Sąjungoje.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad, sprendžiant klimato kaitos klausimus, Sąjunga, kaip pasaulinio masto veikėja, turėtų imtis vadovaujančio vaidmens. Be to, nuomonės referentas pripažįsta, kad klimato kaita EIB yra vienas iš svarbiausių prioritetų, o, įtvirtinęs šiuos aplinkos apsaugos prioritetus į EIB veiklą ir veiksmus Sąjungos teritorijoje ir už jos ribų, bankas šioje srityje tarp tarptautinių finansų institucijų įgijo vadovaujančią poziciją.

Per 2010–2014 m. laikotarpį EIB suteikė didesnę nei 90 mlrd. EUR sumą veiksmų klimato srityje projektams ir tapo vienas iš didžiausių klimato srities finansuotojų pasaulyje.

EIB klimato kaitos projektų finansavimas

Įvertinęs dabartinio įgaliojimo laikotarpio vidurio peržiūrą, kurioje atsižvelgiama į patirtį, sukauptą per 2014–2016 m. laikotarpį, nuomonės referentas palankiai vertina šį 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos priimtą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Šiame naujame pasiūlyme, kuris grindžiamas praeities laimėjimais ir patirtais sunkumais, minimas pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją priimtas Paryžiaus susitarimas, kuriuo vyriausybės susitarė, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei nustatyta 2°C riba, palyginti su prieš industrializaciją buvusiais lygiais, ir nusprendė, naudojantis geriausiais turimais metodais, greitai sumažinti išmetamų ŠESD kiekį.

Atitinkamai, pripažindamas, kad, siekiant tvaresnės viso pasaulio ekonomikos, susitarimas yra itin svarbus, nuomonės referentas visiškai remia visus veiksmus, kurių reikia imtis, kad išorės skolinimo įgaliojimo tikslai ir operacijos, įskaitant naują neseniai pridėtą horizontalų aukšto lygio tikslą šalinti pagrindines migracijos priežastis, iš esmės atitiktų JT darnaus vystymosi tikslus. Tokiais veiksmais galėtų būti tiesiogiai padedama siekti kai kurių šių tikslų, pvz., susijusių su švariu vandeniu ir sanitarija, prieinama ir ekologiška energija, pramone, inovacijomis ir infrastruktūra, tvariais miestais ir bendruomenėmis, klimato politika, deramu darbu ir ekonomikos augimu.

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą, ypač dėl EIB siekio išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal išorės skolinimo įgaliojimą ir iki 2020 m. padidinti savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse nuo 25 % iki 35 %.

Be to, nuomonės referentas pritaria tam, kad pasiūlyme nustatyti šie pagrindiniai aspektai:

  EIB finansavimo operacijomis, nepaisant labai skirtingos viso pasaulio šalių padėties, turėtų būti remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti JT bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal ją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma, vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

  Nors EIB yra pirmoji tarptautinė finansų institucija, kuri pradėjo sistemingai į savo projektų vertinimus įtraukti išlaidas dėl išmetamo anglies dioksido, turėtų būti vadovaujamasi klimato politikos projektų tinkamumo kriterijais, kurie apibrėžti 2015 m. atnaujintoje EIB klimato kaitos strategijoje. Remiantis EIB parengta vykdant projektą išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir to kiekio svyravimų vertinimo metodika, į poveikio aplinkai vertinimo procedūrą turi būti įtrauktas anglies pėdsakas, kad būtų galima nustatyti, ar pasiūlymais dėl projektų optimaliai didinamas energijos vartojimo efektyvumas.

  Per šio sprendimo taikymo laikotarpį (2014–2020 m.) EIB turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o mažiausia šių operacijų apimtis turėtų sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų.

  Prisidėdamas prie klimato kaitos projektų, EIB turėtų stiprinti su prisitaikymu prie klimato kaitos susijusius aspektus.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

(2)  reikėtų sukurti naują, į rezultatus nukreiptą partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. Kuriant tą naują partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės investicijų planą, siekiant remti investicijas į regionus už Sąjungos ribų, kartu padedant siekti darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, tikslus ir išorės veiksmų kitų finansavimo priemonių tikslus;

Pagrindimas

Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos vyriausybės susitarė, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei nustatyta 2°C riba, palyginti su prieš industrializacija buvusiais lygiais, ir todėl nusprendė, naudojantis geriausiais turimais metodais, greitai sumažinti išmetamų ŠESD kiekį. Vyriausybės taip pat įsipareigojo remti besivystančių šalių pastangas prisitaikyti prie klimato kaitos.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %;

(13)  pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 2020 m. jis padidintų savo su klimatu susijusias investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 % iki 35 %. Be to, EIB turėtų siekti palaipsniui nutraukti projektų, kuriais neprisidedama prie Sąjungos klimato tikslų ir perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, finansavimą;

_________________

_________________

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 103, 2016 4 19, p. 1).

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  6 dalis pakeičiama taip:

„6. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, įskaitant dujų gamybai ir transportavimui į Sąjungos energijos rinką skirtą infrastruktūrą, taip pat kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandenį ir sanitariją bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą.

„6. EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiamas 1 dalies b punkte nustatytas bendrasis tikslas, remiami investiciniai projektai daugiausia transporto, energetikos, aplinkosaugos infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, sveikatos ir švietimo srityse. Tai apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir integraciją, energijos sistemų transformavimą, kuriuo sudaromos sąlygos pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų ir kuro, tvarų energetinį saugumą ir energetikos infrastruktūrą, įskaitant kaimo vietovių elektrifikavimą, aplinkosaugos infrastruktūrą, pavyzdžiui, vandenį ir sanitariją bei žaliąją infrastruktūrą, telekomunikacijų ir plačiajuosčių tinklų infrastruktūrą. EIB finansavimo operacijos nedidina naujo energijos gamybos kūrenant anglimi pajėgumo ir priklausomybės nuo anglies.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti EIB finansavimo operacijų energetikos srityje sąlygas su Parlamento pozicija dėl paramos pagal ATLPS modernizuojant energetikos sektorių. Dujų gamybos ir transportavimo į Sąjungos energijos rinką projektų finansavimas neturėtų patekti į priemonės taikymo sritį, nes pagal šią priemonę siekiama šalinti svarbiausias migracijos priežastis prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų siekimo.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų, visų pirma vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

Pripažįstant, kad klimato kaita yra didžiausias mūsų laikų išbandymas, ir siekiant išvengti, kad klimato rizika stipriai nepakenktų pastangoms, kurių jau imtasi, kad būtų padidinta gerovė, ypač pasaulio skurdžiausiuose regionuose, EIB finansavimo operacijomis, kuriomis remiami 1 dalies c punkte nustatyti bendrieji tikslai, remiami klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos investiciniai projektai, kuriais padedama siekti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir pagal tą konvenciją priimto Paryžiaus susitarimo bendrų tikslų. Visų pirma, tie ambicingi tikslai vykdomi vengiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba jį mažinant atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus transporto srityse arba didinant pažeidžiamų šalių, sektorių ir bendruomenių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui.

Pagrindimas

Kovojant su klimato kaita vienas pagrindinių sunkumų yra užtikrinti šiuo pereinamuoju laikotarpiu būtinas investicijas, ypač pasaulio skurdžiausiuose regionuose. Svarbu ieškoti naujoviškų kovos su klimato kaita finansavimo sprendimų, spręsti rinkos nepakankamumo klausimus ir pasinaudoti galimybėmis pritraukti privačių lėšų, be kita ko, per kapitalo rinką.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o mažiausia šių operacijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų.

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB turėtų stengtis išlaikyti aukštą su klimatu susijusių operacijų lygį, o apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB finansavimo operacijų ne Sąjungoje, iki 2020 m. palaipsniui didinant šį tikslą iki ne mažiau kaip 35 %.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 466/2014/ES

3 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„7a.  Vykdant bet kokią veiklą pagal EIB išorės skolinimo įgaliojimą, turi būti tinkamai atsižvelgta į klimato kaitos aspektus, kad būtų užtikrinta, kad, kai tik įmanoma, būtų gaunami teigiami rezultatai. Nors skolinama ir labai daug, o remiami projektai apima labai skirtingus sektorius, reikia dėti daugiau pastangų, kad EIB aplinkosaugos veiksmai ir integravimo priemonės būtų veiksmingesni, visų pirma labai išplečiant, jei įmanoma, sektoriaus politikos priemonių aprėptį ir parengiant klimato rizikos ir neatsparumo klimato kaitai vertinimą.“

Pagrindimas

Įtraukus klimato kaitos aspektus į visus EIB standartus, metodus ir procesus, bus padedama stiprinti EIB finansavimo veiklos poveikį aplinkai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Aldo Patriciello

13.10.2016

Svarstymas komitete

27.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

12.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Priėmimo data

27.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

31.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas