Procedūra : 2016/0275(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0135/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0135/2017

Debates :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0038

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1333kWORD 158k
31.3.2017
PE 599.628v02-00 A8-0135/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Budžeta komiteja

Referente: Eider Gardiazabal Rubial

Atzinuma sagatavotājs (*):

Nirj Deva, Attīstības komiteja

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Attīstības komitejas atzinums(*)
  Ārlietu komitejas atzinums
 Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinums
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0583),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0376/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Lēmuma Nr. 466/2014/ES piemērošanas starpposma pārskatīšanu attiecībā uz ES garantiju, kas piešķirta Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0584),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Ārlietu komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A8-0135/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.     1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot esošos procesus un programmas tādu iniciatīvu atbalstam, kuras palīdz risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu migrācijas un bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas ilgtspējīgas vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas piemērošanā un esošo programmu efektīvā izmantošanā, lai izstrādātu un atbalstītu iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu un no nabadzības, nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkuma, klimata pārmaiņu un piespiedu pārvietošanas ilgtermiņa sekām izrietošā migrācijas spiediena pamatcēloņu novēršanu.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Būtu jāizvairās no jebkādiem mēģinājumiem attīstības finansējumu saistīt ar robežkontroli, migrācijas plūsmu pārvaldību vai atpakaļuzņemšanas nolīgumiem.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

(2)  Būtu jāizstrādā jauns uz rezultātiem vērsts satvars partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā tiktu ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Kā daļa no šī jaunā partnerattiecību satvara būtu jāizstrādā ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Ar šī satvara palīdzību arī būtu jāīsteno Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteiktie mērķi, saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām pieņemtais Parīzes nolīgums un mērķi, kurus īsteno ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

Pamatojums

Ar Parīzes nolīgumu klimata jomā valdības vienojās ierobežot globālo sasilšanu līdz līmenim, kas būtu krietni zem 2°C virs pirmsindustriālajiem līmeņiem, un tāpēc sākt strauji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. Tās arī apņēmās atbalstīt jaunattīstības valstis to centienos pielāgoties klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr.     4

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  EIB iniciatīvas izturētspējai svarīgākais elements ir EIB ārējo aizdevumu mandāta paplašināšana gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tas ļautu EIB ātri veicināt Ārējo investīciju plāna mērķu sasniegšanu, jo īpaši, sniedzot papildu finansējumu privātā sektora saņēmējiem.

(4)  EIB izturētspējas iniciatīvas svarīgākais elements ir EIB ārējo aizdevumu mandāta paplašināšana gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tas ļautu EIB ātri veicināt ārējo investīciju plāna mērķu sasniegšanu, jo īpaši, sniedzot papildu finansējumu privātā sektora saņēmējiem, lai stimulētu ilgtermiņa investēšanu.

Grozījums Nr.     5

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas vai pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 32 300 000 000, atbrīvojot izvēles papildu summu EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām krīzes skartajās teritorijās.

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu mandāta palīdzību varētu risināt iespējamas turpmākās problēmas, īstenot Savienības prioritātes un stratēģiski reaģēt, novēršot no nabadzības, nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkuma un klimata pārmaiņām izrietošā migrācijas spiediena pamatcēloņus, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķir ES garantiju, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 38 470 000 000. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kuru mērķis ir ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstība partnervalstīs, tranzīta kopienās un uzņēmējās kopienās, īpašu uzmanību veltot darbvietu izveidei un ilgtspējai.

Grozījums Nr.     6

Lēmuma priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai gan migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņu novēršana ir ļoti svarīga, tai nevajadzētu notikt uz politikas īstenošanas rēķina citās ES globālajā stratēģijā izklāstītajās stratēģiski prioritārajās jomās.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Saskaņā ar jauno privātā sektora aizdevumu mandātu maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, saņemot Savienības vispārējo garantiju.

(10)  Saskaņā ar jauno mandātu aizdošanai privātajam sektoram maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēlē projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai un bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas veicināšanai, un tai būtu jāpiemēro Savienības vispārējā garantija.

Grozījums Nr.     8

Lēmuma priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Kā vienam no galvenajiem ar ārējo aizdevumu mandātu saistītajiem mērķiem mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) un vietējā privātā sektora attīstības atbalstīšanai ir nepieciešami saskaņoti centieni, lai EIB darījumos galvenā uzmanība tiktu veltīta finansējuma un aizdevumu pieejamības MMVU uzlabošanai, tehniskās palīdzības sniegšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai un atbilstošu finanšu pakalpojumu sniegšanas mājsaimniecībām un uzņēmumiem nodrošināšanai, lai atvieglotu MMVU pāreju no nepastāvīgās neoficiālās ekonomikas uz oficiālo sektoru. EIB ar saviem finansēšanas darījumiem arī būtu jācenšas stingri atbalstīt MMVU īstenotus mazus ieguldījumu projektus, lai turpinātu atvieglot šo uzņēmumu internacionalizāciju, jo īpaši attālos lauku rajonos un jo īpaši dzeramā ūdens attīrīšanas, notekūdeņu novadīšanas un atjaunojamās enerģijas jomā.

Grozījums Nr.     9

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana.

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jāpievieno bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskā izturētspēja, lai stratēģiski reaģētu uz nepieciešamību risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītos jautājumus, tostarp, bet ne tikai, nabadzību, nevienlīdzību, demogrāfisko pieaugumu, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkumu un klimata pārmaiņas. Saskaņā ar jauno mērķi finansētajiem projektiem principā būtu jāatbilst oficiālās attīstības palīdzības (OAP) piešķiršanas kritērijiem, kurus noteikusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komiteja, un tiem būtu jāatbilst arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantam un ANO vadošajiem pamatprincipiem uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr.     10

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 % saskaņā ar klimata stratēģijā pausto apņemšanos. EIB būtu jāņem vērā Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi par pakāpenisku videi vai ekonomikai kaitīgu subsīdiju, tostarp fosilajiem kurināmajiem paredzētu subsīdiju, izbeigšanu.

_________________

_________________

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

EIB savā 2015. gada beigās pieņemtajā klimata stratēģijā ir apņēmusies līdz 2020. gada beigām darbībām klimata jomā jaunattīstības valstīs veltīto projektu īpatsvaru palielināt līdz 35 %. Šis paziņojums būtu jāatspoguļo tās ārējā mandātā. Tāpat arī Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi būtu pilnībā jāatspoguļo Eiropas ārējo aizdevumu darbībās.

Grozījums Nr.     11

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanā.

(15)  EIB būtu jāizstrādā un jāievieš rādītāju kopums savā rezultātu mērīšanas satvarā publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai un bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas nodrošināšanai. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums attiecībā uz EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu minēto mērķu, jo īpaši IAM, sasniegšanā, vietējās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un saskaņotību ar Savienības ārpolitikas prioritātēm un budžeta prioritātēm. EIB būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nostiprinātu savu pārskatatbildību Eiropas Parlamentam, nodrošinot pārredzamību un informācijas pieejamību un sistemātiski ar rezultātu mērīšanas satvara palīdzību publicējot projektu īstenošanas rezultātus, novērtējumus un ietekmes izvērtējumus.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Uzlabojot informācijas pieejamību Savienības institūcijām un plašai sabiedrībai, būtu jānodrošina lielāka EIB ārējo aizdevumu mandāta ietvaros veikto darījumu redzamība un pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz apakšprojektiem, kuru finansēšanai izmanto finanšu starpniekus.

Grozījums Nr.     13

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nevar pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. EIB par visiem lēmumiem par līdzekļu pārdali būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam, pievienojot pamatojuma ziņojumu un ietekmes izvērtējumu. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nedrīkst pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un apmierināt bēgļu, migrantu un tranzīta un uzņēmēju kopienu vajadzības.

Grozījums Nr.     14

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  maksimālā summa EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām;

a)  maksimālā summa EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuras ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuru mērķis ir ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto problēmu risināšana un bēgļu, migrantu un tranzīta kopienu un uzņēmēju kopienu vajadzību apmierināšana;

Grozījums Nr.     15

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai.

b)  saskaņā ar mandātu aizdošanai privātajam sektoram maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā — projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai un bēgļu, migrantu un tranzīta kopienu un uzņēmēju kopienu vajadzību apmierināšanai.

Grozījums Nr.    16

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Maksimālās summas saskaņā ar vispārējo mandātu un privātā sektora aizdevumu mandātu, kā minēts 1. punktā, sadala reģionālos maksimālajos apjomos un pakārtotos maksimālajos apjomos, kā noteikts I pielikumā. Ievērojot reģionālos pieļaujamos apjomus, EIB pakāpeniski nodrošina līdzsvarotu sadalījumu pa valstīm tajos reģionos, uz kuriem attiecas ES garantija.

2.  Saskaņā 1. punktā minēto ar vispārējo mandātu un mandātu aizdošanai privātajam sektoram paredzētās maksimālās summas iedala reģionālos maksimālajos apjomos un maksimālajos apakšapjomos, kā noteikts I pielikumā. Ievērojot reģionālos maksimālos apjomus, EIB nodrošina atbilstošu sadalījumu pa valstīm reģionos, uz kuriem attiecas ES garantija, saskaņā ar Savienības ārpolitikas prioritātēm, ko atspoguļo 5. pantā minētajās reģionālajās tehniskās darbības pamatnostādnēs.

Grozījums Nr.    17

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – a punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

d)  bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas nodrošināšana kā stratēģiska reakcija uz nepieciešamību risināt ar migrācijas pamatcēloņiem, tostarp, bet ne tikai, ar nabadzību, nevienlīdzību, demogrāfisko pieaugumu, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkumu un klimata pārmaiņām, saistītās problēmas.

Grozījums Nr.    18

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  lēmuma 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas darījumi saskaņā ar LESD 208. un 209. pantu netieši palīdz sasniegt Savienības politikas mērķus attiecībā uz sadarbību attīstības jomā, piemēram, nabadzības mazināšanu, veicinot iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomikas, vides un sociālo attīstību.”

“4.   Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas darījumos saskaņā ar LESD 208. un 209. pantu galvenā uzmanība ir jāpievērš Savienības attīstības sadarbības politikas mērķiem, jo īpaši nabadzības mazināšanai, izmantojot iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomisko, vides un sociālo attīstību.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Grozījums Nr.    19

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – b punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, veicot finansēšanas darījumus 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu Savienības MVU vadītiem ieguldījumu projektiem. Lai efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan saņēmējiem.

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka ietekme uz attīstību, EIB cenšas veicināt labvēlīgu apstākļu radīšanu privātajiem uzņēmumiem un ieguldīšanai un nodrošina, ka saņēmējvalstīs prioritārā kārtā tiek stiprināts vietējais privātais sektors, tostarp MMVU, kooperatīvi un sociālie uzņēmumi, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB ar finansēšanas darījumiem, ar ko atbalsta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītos vispārīgos mērķus, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu saņēmējvalsts un Savienības MMVU īstenotiem ieguldījumu projektiem, darot pieejamu finansējumu un vienlaikus veicinot to, ka MMVU īsteno jaunus ieguldījumu projektus, tādējādi turpinot atvieglot MMVU internacionalizāciju. EIB finansēšanas darījumi veicina tirgus pieejamības uzlabošanu MVU trešās valstīs, kas ir Savienības partnervalstis, un šo uzņēmumu integrāciju globālās vērtību ķēdēs, un turpina sekmēt Savienības uzņēmumu internacionalizācijas un konkurētspējas pastiprināšanu. Lai efektīvi uzraudzītu un izvērtētu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MMVU labā, EIB veic pamatīgu uzticamības pārbaudi un izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan galīgajiem saņēmējiem. EIB cenšas identificēt šķēršļus finansējuma pieejamībai, ar kuriem saskaras MVU, un nodrošina šo šķēršļu novēršanu.

Grozījums Nr.    20

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 5. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EIB sadarbojas ar finanšu starpniekiem, kas var atbalstīt MVU konkrētās vajadzības valstīs, kurās EIB darbojas, un kas EIB finansēšanas darījumos, kurus īsteno valstī, kas ir tiesīga saņemt finansējumu, nepiedalās ar tādu instrumentu starpniecību, kuri atrodas sadarbībā neieinteresētā citā valstī vai teritorijā, kas minēta 13. pantā.”

“EIB sadarbojas ar finanšu starpniekiem, kas var atbalstīt MVU konkrētās vajadzības valstīs, kurās EIB darbojas, un kas nepiedalās darījumos, kurus īsteno ar tādu instrumentu starpniecību, kas atrodas 13. pantā minētā ārvalstu jurisdikcijā, kas nesadarbojas.”

Grozījums Nr.    21

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – bb punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

bb)  lēmuma 3. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes ražošanai un transportēšanai uz Savienības enerģijas tirgu, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru.”

“6.  Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas ietver arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energoefektivitātes pasākumus, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes ražošanai un transportēšanai uz Savienības enerģijas tirgu, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=lv)

Pamatojums

ES garantiju nevajadzētu izmantot attiecībā uz gāzes ražošanu un transportēšanu, jo tā būtu fosilā kurināmā subsidēšana. Ar šo lēmumu būtu jāievieš Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi, lai pakāpeniski izbeigtu videi vai ekonomikai kaitīgas subsīdijas, tostarp fosilajiem kurināmajiem.

Grozījums Nr.     22

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas paredzēti tam, lai nepieļautu vai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai lai palielinātu apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas paredzēti tam, lai nepieļautu vai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos un mazinātu oglekļa dioksīda pēdu atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai lai palielinātu apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Grozījums Nr.    23

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem.

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem ārpus Savienības un līdz 2020. gadam šo mērķi pakāpeniski palielinot līdz 35 %.

Grozījums Nr.    24

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 4.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

EIB operācijas cita starpā iekļauj konkrētas darbības, kuru mērķis ir pakāpeniski atteikties no tādu projektu finansēšanas, kuri kaitē Savienības mērķu sasniegšanai klimata jomā, un pastiprināt centienus, lai atbalstītu atjaunojamās enerģijas avotus un energoefektivitāti.

Grozījums Nr.     25

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 8. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina infrastruktūras un saistīto pakalpojumu vajadzības, kas pieaug saistībā ar migrantu pieplūdumu, un palīdz palielināt nodarbinātības iespējas uzņēmējām kopienām un bēgļu kopienām, lai veicinātu ekonomisko integrāciju un sniegtu bēgļiem iespēju kļūt pašpietiekamiem.

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs, vienlaikus nodrošinot atbilstību IAM. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši apmierina vajadzības pēc infrastruktūras un saistītajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai tiktu galā ar migrantu pieplūdumu, palielina nodarbinātības iespējas uzņēmējās kopienās un bēgļu kopienās, lai veicinātu ekonomisko integrāciju un bēgļiem sniegtu iespēju kļūt pašpietiekamiem, stiprina humanitāro darbību un atbalsta pienācīgu darbvietu radīšanu, vienlaikus nodrošinot cilvēktiesību, darba un sociālo tiesību, pamatbrīvību un dzimumu līdztiesības pilnīgu ievērošanu, īstenojot uz tiesībām balstītu pieeju, kas aptver visas cilvēktiesības un sociālās tiesības, atbilstoši pārredzamības, līdzdalības, nediskriminācijas un pārskatatbildības principam. Veicot finansēšanas darījumus, EIB atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir transversāls elements ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Visiem finansēšanas darījumiem piemēro dzimumu līdztiesības perspektīvu. EIB līdz 2017. gada 31. decembrim izstrādā dzimumu līdztiesības plānu un nodrošina, ka visas EIB operācijas, ko veic saskaņā ar minēto mandātu, atbilst tās 2016. gada decembrī pieņemtās dzimumu līdztiesības stratēģijas principiem.

Grozījums Nr.    26

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  publiskajam sektoram, tostarp pašvaldībām un publiskā sektora struktūrām, infrastruktūras un pakalpojumu jomā, lai nodrošinātu ievērojami pieaugošās vajadzības.

b)  publiskajam sektoram, tostarp pašvaldībām un publiskā sektora struktūrām, — infrastruktūras un pakalpojumu, jo īpaši veselības aprūpes un bērniem paredzētu īpašu pakalpojumu sniegšanas institūciju, sanitāro pakalpojumu un skolu izglītības, ziņā —, lai nodrošinātu ievērojami pieaugošās vajadzības.

Grozījums Nr.     27

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)   iekļauj šādu punktu:

 

“8.a  Veicot finansēšanas darījumus, ar ko atbalsta 1. punktā izklāstītos vispārīgos mērķus, EIB atzīst, ka dzimumu līdztiesība — transversāls jautājums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā — ir svarīgs projektu pienācīgas pārbaudes elements. Visiem finansēšanas darījumiem piemēro dzimumu līdztiesības perspektīvu.”

Grozījums Nr.    28

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – cb punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 8.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb)  iekļauj šādu punktu:

 

“8.b  EIB nodrošina, ka uzņēmumiem, kas piedalās tās līdzfinansētos projektos, tiek noteikta prasība ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/54/EK1a izklāstīto vienlīdzīgas darba samaksas un tās pārredzamības principu un dzimumu līdztiesības principu. Pieņemot lēmumus par projektu finansēšanu, EIB ņem vērā kandidējošo uzņēmumu darbību korporatīvās sociālās atbildības jomā.”

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūnija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.).

Grozījums Nr.     29

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – cc punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 9. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

cc)  panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.  Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir veicami šādi darījumi.”

“9.  Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, saskaņā ar kuriem veic šādus darījumus. Juridiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem veic šādus darījumus, ietver vides, sociālos, cilvēktiesību un darba standartus.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr.     30

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

5. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  lēmuma 5. panta 1. punktā aiz trešās daļas pievieno šādu daļu:

 

“Komisija un EIB nodrošina, ka vietējā pilsoniskā sabiedrība ir pietiekami labi informēta par plānotajām un notiekošajām operācijām.”

Grozījums Nr.     31

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

5. pants – 1. punkts – 7.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  lēmuma 5. panta 1. punktā aiz septītās daļas pievieno šādu daļu:

 

“EIB finansēšanas darījumi atbilst Komisijas paziņojumam “Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību”, tostarp attiecībā uz finanšu starpniekiem.”

Grozījums Nr.    32

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.c apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c)  lēmuma 5. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“1.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu attiecībā uz IV pielikuma grozīšanu, jo īpaši attiecībā uz tāda saraksta iekļaušanu, kurā minēti migrācijas pamatcēloņi pa reģioniem.”

Grozījums Nr.     33

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

8. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3a)  lēmuma 8. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.  Finansēšanas nolīgumos, kurus saistībā ar EIB finansēšanas darījumiem slēdz ar individuāliem projektu virzītājiem, paredz arī pienācīgus vides un sociālos noteikumus atbilstīgi EIB noteikumiem un procedūrām.”

“5.  Finansēšanas nolīgumos, kurus saistībā ar EIB finansēšanas darījumiem slēdz ar individuāliem projektu virzītājiem, atbilstīgi EIB noteikumiem un procedūrām paredz arī pienācīgus publiskā iepirkuma, vides, klimata jomas un sociālos noteikumus, tostarp prasības ES garantiju un EIB līdzdalību darīt redzamu galīgajiem saņēmējiem.”

Grozījums Nr.    34

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.b apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

8. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3b)  lēmuma 8. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Komisija un EIB 14. pantā minētajā garantijas nolīgumā izklāsta skaidru un pārredzamu finansējuma piešķiršanas politiku, saskaņā ar kuru EIB savas ārējās darbības jomā nosaka tos darījumus, kas būtu jāfinansē atbilstīgi šim lēmumam, lai nodrošinātu, ka ES garantija tiek izmantota visefektīvākajā veidā. Šīs finansējuma piešķiršanas politikas pamatā ir EIB novērtētā EIB finansēšanas darījumu kredītspēja, I pielikumā noteiktie maksimālie apjomi, darījumu partnera veids – valsts vai reģionāla vienība, uz ko attiecas šā panta 1. punkts, vai privāta vienība – EIB spēja uzņemties risku un citi attiecīgi kritēriji, tostarp ES garantijas radītā papildvērtība. Eiropas Parlamentu un Padomi informē par finansējuma piešķiršanas politiku saskaņā ar 14. pantu.”

“6.  Komisija un EIB 14. pantā minētajā garantijas nolīgumā izklāsta skaidru un pārredzamu finansējuma piešķiršanas politiku, saskaņā ar kuru EIB savas ārējās darbības jomā nosaka tos darījumus, kas būtu jāfinansē atbilstīgi šim lēmumam, lai nodrošinātu, ka ES garantija tiek izmantota visefektīvākajā veidā. Šīs finansējuma piešķiršanas politikas pamatā ir EIB novērtētā EIB finansēšanas darījumu kredītspēja, I pielikumā noteiktie maksimālie apjomi, darījumu partnera veids — valsts vai reģionāla vienība, uz ko attiecas šā panta 1. punkts, vai privāta vienība — EIB spēja uzņemties risku un citi attiecīgi kritēriji, tostarp ES garantijas pievienotā vērtība. Saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamentu un Padomi informē par šajā lēmumā paredzēto finansējuma piešķiršanas politiku, tostarp salīdzinājumā ar EIB politiku attiecībā uz aizdevumu piešķiršanu ārpus Savienības, pašai uzņemoties atbildību par risku.”

Grozījums Nr.    35

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.c apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3c)  lēmuma 9. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EIB veic rūpīgu padziļinātu izpēti un attiecīgos gadījumos lūdz projektu virzītājiem projekta plānošanas un īstenošanas posmā un atbilstīgi Savienības principiem sociālajā un vides jomā īstenot vietēja līmeņa sabiedrisko apspriešanos ar attiecīgajām valsts un vietējā līmeņa ieinteresētajām personām, kā arī ar pilsonisko sabiedrību par to ieguldījumu projektu sociālajiem, cilvēktiesību, vides, ekonomiskajiem un ar attīstību saistītajiem aspektiem, kuriem piemēro ES garantiju, un sniegt attiecīgu informāciju, lai novērtētu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā.”

“EIB veic rūpīgu padziļinātu izpēti un lūdz projektu virzītājiem projekta plānošanas un īstenošanas posmā un atbilstīgi Savienības principiem sociālajā un vides jomā īstenot vietēja līmeņa sabiedrisko apspriešanos ar attiecīgajām valsts un vietējā līmeņa ieinteresētajām personām, kā arī ar pilsonisko sabiedrību par to ieguldījumu projektu sociālajiem, cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vides, ekonomiskajiem un ar attīstību saistītajiem aspektiem, kuriem piemēro ES garantiju, un sniegt attiecīgu informāciju, lai novērtētu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā.”

Grozījums Nr.  36

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.d apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3d)  lēmuma 9. panta 1. punktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

 

“EIB nodrošina, ka pirms zemi un dabas resursus ietekmējošu finansēšanas darījumu veikšanas tiek ievērots brīvprātīgas, iepriekšējas un uz informāciju balstītas piekrišanas princips.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=LV)

Pamatojums

2007. gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ANO Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, ar kuru tiek atzītas viņu tiesības un kurā īpaši ir minēta brīvprātīga, iepriekšēja un uz informāciju balstīta piekrišana kā priekšnoteikums jebkādai darbībai, kas ietekmē viņu senču zemi, teritoriju un dabas resursus. Šāds princips būtu jāievēro arī EIB veiktajās operācijās.

Grozījums Nr.     37

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.e apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3e)  lēmuma 9. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecīgos gadījumos tas ietver arī novērtējumu par to, kā, izmantojot tehnisko palīdzību, visā projekta ciklā var uzlabot EIB finansējuma saņēmēju spējas. EIB noteikumi un procedūras ietver arī nepieciešamos noteikumus par ieguldījumu projektu ietekmes novērtēšanu vides un sociālā jomā un par tādu aspektu novērtēšanu, kas saistīti ar cilvēktiesībām un konfliktu novēršanu, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo lēmumu atbalstītie ieguldījumu projekti ir vides un sociālā ziņā ilgtspējīgi.”

“Tas ietver arī novērtējumu par to, kā, izmantojot tehnisko palīdzību, visā projekta ciklā var uzlabot EIB finansējuma saņēmēju veiktspēju. EIB noteikumi un procedūras ietver arī nepieciešamos noteikumus par ieguldījumu projektu ietekmes novērtēšanu vides un sociālā jomā un par tādu aspektu novērtēšanu, kas saistīti ar cilvēktiesībām un konfliktu novēršanu, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo lēmumu atbalstītie ieguldījumu projekti ir vides un sociālā ziņā ilgtspējīgi. Kā daļu no saviem pieejamiem iekšējiem norādījumiem par uzticamības pārbaudes piemērošanu EIB izstrādā praktiskus norādījumus par aspektiem, kas saistīti ar visām cilvēka pamattiesībām, un šos norādījumus izmanto ex ante izvērtēšanā un pastāvīgajā uzraudzībā, ko veic par katru projektu atsevišķi, tostarp par projektiem, kuri paredz finanšu starpnieku iesaistīšanu, pamatojoties uz pastāvošajiem satvariem, jo īpaši uz ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jomā, un ņemot vērā Savienības, attiecīgo ANO struktūrvienību un cilvēktiesību organizāciju noteiktos standartus cilvēktiesību jomā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Grozījums Nr.     38

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.f apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3f)  lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  EIB cenšas uzraudzīt arī starpniecības darbību īstenošanu un finanšu starpnieku darbību MVU atbalstam.”

“3.  EIB veiktā uzraudzība attiecas arī uz darījumiem, ko veic ar starpnieku palīdzību, un finanšu starpnieku darbības rezultātiem MVU atbalstīšanas jomā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr.    39

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.g apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3g)  lēmuma 9. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.  Ja tas ir iespējams, uzraudzības rezultāti ir publiskojami, ievērojot konfidencialitātes prasības un attiecīgo personu piekrišanu.”

“5.  Uzraudzības rezultātus atklāj ar nosacījumu, ka tiek ievērotas konfidencialitātes prasības un ir saņemta attiecīgo personu piekrišana.”

Grozījums Nr.     40

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – a punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  punkta b) apakšpunktā pievieno šādu teikumu:

a)  punkta b) apakšpunktu groza šādi:

b)  rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, izstrādā EIB;

b)  EIB finansēšanas darījumu pievienotās vērtības, paredzamo rezultātu un ietekmes uz attīstību apkopotu izvērtējumu, pamatojoties uz gada ziņojumu par EIB rezultātu mērīšanas satvaru. Šajā nolūkā EIB izmanto darbības rādītājus, kas raksturo finansētos projektus no attīstības, vides un sociālā viedokļa, tostarp cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības viedokļa, ņemot vērā attiecīgos rādītājus saskaņā ar 2005. gada Parīzes deklarāciju par palīdzības efektivitāti. Dzimumu līdztiesības rādītāji ietver rādītājus, kas raksturo sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanu, dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un mērķu noteikšanā, un, ja iespējams, tos izvērtē ex post, iedalot datus pēc dzimuma. Projektu vides aspektus raksturojošie rādītāji ietver tīras tehnoloģijas kritērijus, kas principā ir orientēti uz energoefektivitāti un emisiju mazināšanas tehnoloģijām. EIB izstrādā rādītājus projektiem, kas nodrošina stratēģisku atbildes reakciju, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un veidotu uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomisko izturētspēju, pamatīgi un regulāri apspriežoties un sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, pilsonisko sabiedrību, attiecīgajām kopienām un NVO;

Grozījums Nr.     41

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 5. pantā minētās reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes;”

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā.

 

Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), izveido satvaru un metodiku EIB ikgadējai ziņošanai par darījumiem, kuriem piemēro Kopienas garantiju, un par to atbilstību LES 21. pantā minētajiem vispārējiem principiem, saskaņā ar kuriem notiek Savienības ārējā darbība. Šādas ziņošanas galvenais mērķis ir uzraudzīt to, kā EIB pilda Līgumā par Eiropas Savienību noteiktos pienākumus un jo īpaši tā 21. panta noteikumus, tostarp cilvēktiesību ievērošanu un tās veicināšanu, nabadzības izskaušanu un vides risku pārvaldību.

 

Minēto metodiku Komisija un EĀDD izstrādā līdz ... [viens gads pēc dienas, kad stājas spēkā šis grozošais lēmums], un tā balstās uz ziņošanu par to, kā EIB ievēro cilvēktiesības atbilstoši ES stratēģiskajam satvaram un rīcības plānam cilvēktiesību jomā.

 

Pamatojoties uz minēto EIB ikgadējo ziņošanu, Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam savu EIB sniegtās informācijas izvērtējumu un ierosina iespējamās izmaiņas EIB politikā un procedūrās, kuras dalībvalstis pieņem, ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu par šīm izmaiņām. Tajā atspoguļo iespējamos Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta ieteikumus par to, kā uzlabot minēto EIB ziņošanu saistībā ar reģionālo tehnisko darbības pamatnostādņu atjaunināšanu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr.     42

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – ab punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ab)  lēmuma 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu kvalitāti, jo īpaši par to, cik lielā mērā EIB, veicot finansēto ieguldījumu projektu padziļinātu izpēti un uzraudzību, ir ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju;”

“e)  EIB finansēšanas darījumu kvalitātes novērtējumu, jo īpaši to, cik lielā mērā EIB, veicot finansēto ieguldījumu projektu uzticamības pārbaudi un uzraudzību, ir ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju, kā arī pasākumus, lai maksimāli palielinātu vietējā līmeņa līdzdalību, veicinot attiecīgo kopienu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un NVO līdzdalību;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr.     43

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – b punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j)  Novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu, nodrošinot stratēģisku reakciju ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai. ;

j)  novērtējumu attiecībā uz EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu stratēģiskas reakcijas nodrošināšanā, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, kas izriet no nabadzības, nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkuma un klimata pārmaiņām, un bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas veicināšanā.

Grozījums Nr.    44

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  lēmuma 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Lai sagatavotu 1. punktā minēto Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB var arī sniegt Komisijai papildu informāciju, kas var būt noderīga Eiropas Parlamentam un Padomei, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo darbību.”

“2.  Lai sagatavotu 1. punktā minēto Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB var arī sniegt Komisijai papildu informāciju, kas var būt noderīga Eiropas Parlamentam un Padomei, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo darbību. Eiropas Parlaments, pamatojoties uz minētajiem ikgadējiem ziņojumiem, var sniegt EIB ieteikumus par īstenošanas procesā esošajiem projektiem.”

Grozījums Nr.    45

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5b)  lēmuma 12. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1.  Saskaņā ar savu pārredzamības politiku un Savienības principiem par dokumentu un informācijas pieejamību un pakāpeniski ievērojot Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvas standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu informāciju par:”

“1.  Saskaņā ar savu pārredzamības politiku un Savienības principiem par dokumentu un informācijas pieejamību un pakāpeniski ievērojot Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvas standartus, EIB savā tīmekļa vietnē proaktīvi un sistemātiski dara publiski pieejamu informāciju par:”

Grozījums Nr.    46

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.c apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5c)  lēmuma 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  visiem saskaņā ar šo lēmumu veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc projekta apstiprināšanas, jo īpaši norādot, vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī ietekmi uz vidi;”

“a)  visiem saskaņā ar šo lēmumu veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc projekta apstiprināšanas, jo īpaši norādot, vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, un ietekmi uz vidi, klimatu un dzimumu līdztiesību, kā arī publicē ar individuāliem projektiem saistīto attiecīgo informāciju saskaņā ar šo lēmumu, tostarp rezultātu mērījumu lapas, ņemot vērā konfidenciālas informācijas un sensitīvas komercinformācijas aizsardzību;”

Grozījums Nr.     47

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.d apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5d)  lēmuma 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  ja tas iespējams un attiecīgajos gadījumos – spēkā esošiem pamatnolīgumiem, kas noslēgti starp EIB un saņēmējvalsti. Kad tiek parakstīti jauni nolīgumi vai tiek veikti grozījumi spēkā esošajos nolīgumos, EIB cenšas nodrošināt, lai minētie nolīgumi tiktu publiskoti;”

“c)  attiecīgā gadījumā, ja tas ir iespējams, — spēkā esošiem pamatnolīgumiem, kas noslēgti starp EIB un saņēmējvalsti. Kad tiek parakstīti jauni nolīgumi vai tiek veikti grozījumi spēkā esošajos nolīgumos, EIB nodrošina, lai minētie nolīgumi tiktu publiskoti;”

Grozījums Nr.     48

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.e apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

13. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5e)  lēmuma 13. pantu aizstāj ar šādu:

“13. pants

“13. pants

Sadarbībā neieinteresētas jurisdikcijas

Jurisdikcijas, kas nesadarbojas

Īstenojot savus finansēšanas darījumus, EIB nepieļauj nekādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju un krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses. Jo īpaši EIB nepiedalās nekādos finansēšanas darījumos, ko valstī, kura ir tiesīga saņemt finansējumu, īsteno ar tāda ārvalsts instrumenta starpniecību, kas atrodas sadarbībā neieinteresētā valstī vai teritorijā, kuru par tādu ir atzinusi Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija vai Finanšu darbības uzdevumu grupa.

Īstenojot savus finansēšanas darījumus, EIB ievēro attiecīgos standartus un piemēro tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

 

EIB neizmanto nodokļu apiešanas shēmas, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas, vai praksi, kas neatbilst Savienības tiesību aktos, Padomes secinājumos, Komisijas paziņojumos vai jebkādos citos Komisijas oficiālos dokumentos noteiktajiem labas nodokļu pārvaldības kritērijiem, un neiesaistās šādās shēmās.

 

EIB neuztur uzņēmējdarbības attiecības ar vienībām, kas ietilpst vai ir izveidotas jurisdikcijās, kas nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz pārredzamības un informācijas apmaiņas jomā starptautiskā līmenī noteiktu nodokļu standartu piemērošanu.

 

Slēdzot nolīgumus ar finanšu starpniekiem, EIB transponē šajā pantā minētās prasības attiecīgajos līgumos un prasa sniegt pārskatus par šo prasību ievērošanu par katru valsti atsevišķi.

 

EIB ne vēlāk kā pēc tam, kad Savienība ir apstiprinājusi savu sarakstu, kurā iekļautas jurisdikcijas, kas nesadarbojas, pēc apspriešanās ar Komisiju un ieinteresētajām personām pārskata un atjaunina savu politiku attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Pēc tam reizi gadā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs politikas īstenošanu.

Savos finansēšanas darījumos EIB piemēro principus un standartus, kas noteikti Savienības tiesību aktos par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, tostarp prasību veikt nepieciešamus pasākumus, lai attiecīgajos gadījumos noskaidrotu faktiskos īpašniekus.

 

Grozījums Nr.    49

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.f apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

14. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5f)  lēmuma 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“Komisija un EIB paraksta garantijas nolīgumu, kurā ir sīki izklāstīti noteikumi un procedūras attiecībā uz ES garantiju, kā noteikts 8. pantā, un attiecīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi.”

“Komisija un EIB paraksta garantijas nolīgumu, kurā ir sīki izklāstīti noteikumi un procedūras attiecībā uz ES garantiju, kā noteikts 8. pantā, un dara to zināmu Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Grozījums Nr.    50

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.g apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5g)  lēmuma 18. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.a  Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šī grozošā lēmuma spēkā stāšanās diena].”

Grozījums Nr.    51

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.h apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

18. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5h)  lēmuma 18. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

“3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

Grozījums Nr.    52

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.i apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

18. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5i)  lēmuma 18. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Saskaņā ar 4. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

"5.   Saskaņā ar 4. un 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

Grozījums Nr.     53

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – -1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

EIB pārvaldības struktūras šādu pārdales iespēju jo īpaši izmanto, lai, piešķirot ES garantiju, uzmanību pastāvīgi koncentrētu uz prioritārām valstīm, kuru riska profils ir augstāks nekā to valstu riska profils, kurām piemēro EIB pašas riska mehānismus. Komisija par šādu pārdali regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi, tostarp salīdzinājumā ar EIB politiku attiecībā uz aizdevumu piešķiršanu ārpus Savienības, pašai uzņemoties atbildību par risku.

Grozījums Nr.    54

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – B punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.  Kaimiņattiecību un partnerattiecību valstis: EUR 18 374 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

B.  Kaimiņattiecību un partnerattiecību valstis: EUR 23 145 000 000, iedalīts šādos maksimālajos apakšapjomos:

Grozījums Nr.    55

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – B punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  Vidusjūras reģiona valstis: EUR 12 366 000 000, no kuriem EUR 10 506 000 000 saskaņā ar vispārējo mandātu un EUR 1 860 000 000 saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu.

i)  Vidusjūras reģiona valstis: EUR 13 607 000 000, no kuriem EUR 11 747 000 000 saskaņā ar vispārējo mandātu un EUR 1 860 000 000 saskaņā ar mandātu aizdošanai privātajam sektoram.

Grozījums Nr.    56

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – B punkts – ii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un Krievija: EUR 6 008 000 000;

ii)  Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un Krievija: EUR 9 538 000 000;

Grozījums Nr.    57

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – C punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C.  Āzija un Latīņamerika: EUR 3 785 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

C.  Āzija un Latīņamerika: EUR 5 130 000 000, iedalīts šādos provizoriskos maksimālajos apakšapjomos:

Grozījums Nr.    58

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – C punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  Latīņamerika: EUR 2 543 000 000;

i)  Latīņamerika: EUR 3 318 000 000;

Grozījums Nr.    59

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – C punkts – ii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  Āzija: EUR 1 040 000 000;

ii)  Āzija: EUR 1 510 000 000;

Grozījums Nr.    60

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – C punkts – iii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  Vidusāzija: EUR 202 000 000;

iii)  Vidusāzija: EUR 302 000 000;

Grozījums Nr.    61

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

I pielikums – D punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dienvidāfrika: EUR 462 000 000.

Dienvidāfrika: EUR 516 000 000.

Grozījums Nr.    62

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Pārejas noteikumi

 

EIB var finansēt projektus mandāta aizdošanai privātajam sektoram ietvaros, pirms stājas spēkā šis lēmums un Komisija un EIB noslēdz ES garantijas nolīgumu. Šādus projektus var iekļaut ES garantijas piemērošanas jomā, ja Komisija apstiprina to, ka ir ievēroti nosacījumi, par kuriem vienojas garantijas nolīgumā.


Attīstības komitejas atzinums(*) (24.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Nirj Deva

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Kā apjoma ziņā pasaulē lielākais daudzpusējais aizdevējs EIB aizvien vairāk paplašina savu darbību ārpus ES, investējot projektos, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu ekonomisku izaugsmi, balstoties uz ES ārpolitikas mērķiem, līdz ar to kļūstot par neatņemamu Ārējo investīciju plāna (EIP) daļu.

Nepieredzēti izaicinājumi joprojām pārbauda ārējo pilnvaru spēju robežas, kā rezultātā Āzijā, Dienvidāfrikā, Centrālāzijā, Austrumeiropā ir pieejama tikai ierobežota darījumu rezerve, un ir paredzams, ka saskaņā ar ārējo aizdevumu pilnvaru maksimālo apjomu, kuru ierosināja Komisija, tā samazināsies vēl vairāk. EIB klātbūtne Āzijā un Latīņamerikā, kā arī Dienvidāfrikā tiktu samazināta par 50 % salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni, kamēr bankas darbība austrumu kaimiņreģionā ievērojami kristos.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē EIB izturētspējas dokumentu kopumu, taču uzskata, ka palielinot Komisijas priekšlikumu vēl par EUR 3 530 000 000, EIB varētu saglabāt ārējās darbības pašreizējā līmenī, neaprobežojoties ar kaimiņvalstīm, kuras pašlaik saskaras ar migrācijas un bēgļu krīzi.

Ārējo investīciju plāns var kļūt par neticamu ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu radīšanas veicinātāju. Šis plāns ir saskaņota sistēma investīciju sekmēšanai, publisko un privāto partnerību veicināšanai un MMVU atbalstīšanai, aizņemoties līdzekļus no ES, tās dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem un finansējumu no finanšu iestādēm (FI) un privātā sektora.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Komisijai un EIB ir jāpalielina ilgtermiņa orientācija uz ilgtspējīgu attīstību, darbvietu radīšanu un izaugsmi, nevis jāveltī lielākā enerģijas daļa bēgļu un migrācijas krīzes risināšanai. Valstis ar maziem un vidējiem ienākumiem atrodas bēgļu krīzes centrā. Liels vairums piespiedu kārtā pārvietoto personu dzīvo jaunattīstības valstīs, kuras uzņem 89 % no bēgļiem un 99 % no iekšēji pārvietotajām personām(1).

Līdz ar to ir skaidri jānošķir ilgtermiņa attīstības programma saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuros iekļauta migrācijas pamatcēloņu novēršana un īstermiņa perspektīva palīdzības sniegšanai bēgļiem un uzņemošajām kopienām krīzes skartajā teritorijā, kā paredzēts EIB izturētspējas dokumentu kopuma 3. pamatelementā.

Atzinuma sagatavotājs tāpat uzskata, ka ir būtiski atbalstīt MVU pāreju uz oficiālo sektoru un to labāku piekļuvi kredītiem. Ņemot vērā to, ka 70 % no visiem MMVU jaunietekmes tirgos nav pieejami kredīti, ir būtiski uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un atrast risinājumus kapitāla avotu nodrošināšanai, lai palīdzētu šā potenciāli dinamiskā sektora izaugsmei un nodrošinātu nepieciešamās darbvietas.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot esošos procesus un programmas tādu iniciatīvu atbalstam, kuras palīdz risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu migrācijas un bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot esošās programmas, lai izstrādātu un atbalstītu iniciatīvas, kuras palīdz sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto spiedienu, kuru rada nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkums, klimata pārmaiņas un piespiedu pārvietošanas ilgtermiņa sekas.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Nekādā ziņā nevajadzētu pieļaut, ka attīstības finansēšana tiek saistīta ar robežkontroli, migrācijas plūsmu pārvaldi vai atpakaļuzņemšanas nolīgumiem.

Grozījums Nr.     3

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

(2)  Saskaņā ar attīstības efektivitātes principiem būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Minētās jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ilgtspējīgus ieguldījumus, kuru mērķis ir sasniegt IAM reģionos ārpus Savienības, vienlaikus veidojot partnerības ar Savienības un vietējo privāto sektoru un palīdzot sasniegt IAM. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, Adisabebas rīcības plānā, tostarp iekšzemes resursu mobilizācijas sekmēšana, un mērķi, kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem. Jo vairāk un ātrāk valsts īsteno iekšējās reformas demokrātisko iestāžu veidošanai un nostiprināšanai, cilvēktiesību ievērošanai un tiesiskuma īstenošanai, jo vairāk atbalsta tai būtu jāsaņem no Savienības. Ar šādu pozitīvu nosacījumu pieeju var panākt reālas izmaiņas un garantēt, ka Savienības nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota ilgtspējīgi.

Grozījums Nr.     4

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas vai pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 32 300 000 000, atbrīvojot izvēles papildu summu EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām krīzes skartajās teritorijās.

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas vai pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto spiedienu, kuru rada nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkums, klimata pārmaiņas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 38 470 000 000. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai partnervalstīs, tranzīta un uzņēmējām kopienām, pievēršot uzmanību darbvietu radīšanai un ilgtspējai.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Saskaņā ar jauno privātā sektora aizdevumu mandātu maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, saņemot Savienības vispārējo garantiju.

(10)  Saskaņā ar jauno privātā sektora aizdevumu mandātu maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai un tranzīta un uzņemošo kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas palielināšanai, saņemot Savienības vispārējo garantiju.

Grozījums Nr.     6

Lēmuma priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Atbalsts MMVU un vietējā privātā sektora attīstībai, kas ir viens no EIB galvenajiem mērķiem saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, rada nepieciešamību īstenot saskaņotus EIB darījumus ar mērķi uzlabot MMVU piekļuvi finansējumam un kredītiem, sniegt tehnisko palīdzību, sekmēt uzņēmējdarbību un nodrošināt pienācīgu finanšu pakalpojumu sniegšanu mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai MMVU no nedrošas neoficiālās ekonomikas varētu vieglāk pāriet uz oficiālo sektoru. Ar EIB finansēšanas darījumiem būtu jācenšas arī pamatīgi atbalstīt mazos ieguldījumu projektus, kurus īsteno MMVU, tādējādi vēl vairāk sekmējot MMVU internacionalizāciju, īpaši attālos lauku reģionos un sevišķi dzeramā ūdens attīrīšanas, notekūdeņu novadīšanas, kā arī atjaunojamo energoresursu jomā.

Grozījums Nr.     7

Lēmuma priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Vajadzētu pārskatīt ārējo aizdevumu mandātu, lai nodrošinātu tā atbilstību attīstības efektivitātes principiem un ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Grozījums Nr.     8

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana.

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka migrācijas pamatcēloņu risināšana un ilgtermiņa ilgtspējīgas attīstības sekmēšana; projektiem, kurus finansēs saskaņā ar jauno mērķi, principā būtu jāievēro ESAO Attīstības palīdzības komitejas (DAC) noteiktie oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritēriji un jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantam un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām .

Grozījums Nr.     9

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Būtu jānodrošina papildināmība un saskaņotība ar Savienības iniciatīvām, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, tostarp ar Savienības atbalstu atgriezušos migrantu ilgtspējīgai reintegrācijai izcelsmes valstīs.

svītrots

Grozījums Nr.     10

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai atbilstīgi saistībām savas klimata stratēģijas ietvaros līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. EIB būtu jāņem vērā Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi par tādu subsīdiju pakāpenisku izbeigšanu, kuras nodara kaitējumu videi vai ekonomikai, tostarp fosilā kurināmā subsīdiju izbeigšanu.

_________________

_________________

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

EIB klimata stratēģijā, ko pieņēma 2015. gada beigās, ir pausta apņemšanās līdz 2020. gada beigām līdz 35 % palielināt darbībām klimata pārmaiņu jomā veltīto projektu apmēru jaunattīstības valstīs. Šī apņemšanās būtu jāatspoguļo tās ārējo aizdevumu mandātā. Tāpat Eiropas ārējos aizdevumos būtu pilnībā jāatspoguļo Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi.

Grozījums Nr.     11

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanā.

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kas paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai un uzņēmēju un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas veidošanai. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par to, kā EIB finansēšanas darījumi palīdz sasniegt šos mērķus, jo īpaši IAM, un kā tie palīdz iesaistīt vietējo pilsonisko sabiedrību un nodrošināt atbilstību Savienības ārējām prioritātēm un Savienības budžeta prioritātēm. EIB būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, nodrošinot pārredzamību un informācijas pieejamību, stiprinātu savu atbildību Eiropas Parlamenta priekšā, ar rezultātu novērtēšanas sistēmas starpniecību sistemātiski publicējot projektu rezultātus, novērtējumus un ietekmes vērtējumus.

Grozījums Nr.     12

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nevar pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Ikviens lēmums par līdzekļu pārdali EIB būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam, pievienojot pamatojuma ziņojumu un ietekmes novērtējumu. Privātā sektora mandāts EUR 2 300 000 000 apmērā un summa EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēti publiskā sektora projektiem saistībā ar EIB izturētspējas iniciatīvu, būtu pilnībā jāizmanto attiecīgajiem mērķiem, un tos nedrīkstētu pārdalīt.

Grozījums Nr.     13

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 32 300 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 38 470 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

Pamatojums

Ierosinātais palielinājums ir nepieciešams, lai EIB varētu sniegt ieguldījumu pilnīgi visos ES politikas virzienos un prioritātēs, tostarp saistībā ar Ukrainu un citām jaunām valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu.

Grozījums Nr.     14

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  maksimālā summa EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām;

a)  maksimālā summa EUR 36 170 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kas veltīti migrācijas pamatcēloņu, tostarp klimata pārmaiņu, novēršanai un ilgtermiņa sociālās un ekonomiskās infrastruktūras un piespiedu kārtā pārvietoto personu un uzņēmēju kopienu attīstībai, un ko īsteno saskaņā ar EIB izturētspējas iniciatīvu;

Grozījums Nr.    15

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai.

b)  maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, ilgtermiņa sociālās un ekonomiskās infrastruktūras un piespiedu kārtā pārvietoto personu un uzņēmēju kopienu attīstībai un kurus īsteno saskaņā ar EIB izturētspējas iniciatīvu;

Grozījums Nr.     16

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.”;

d)  stratēģiska reaģēšana, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus, ko rada nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkums, klimata pārmaiņas, un lai palielinātu uzņēmēju un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomisko izturētspēju;

Grozījums Nr.    17

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  šā panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas darījumi saskaņā ar LESD 208. un 209. pantu netieši palīdz sasniegt Savienības politikas mērķus attiecībā uz sadarbību attīstības jomā, piemēram, nabadzības mazināšanu, veicinot iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomikas, vides un sociālo attīstību.

“4.   Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas darījumi saskaņā ar LESD 208. un 209. pantu ir vērsti uz Savienības politikas mērķiem attiecībā uz sadarbību attīstības jomā, īpaši nabadzības mazināšanu, veicinot iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomikas, vides un sociālo attīstību.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=F)

Grozījums Nr.     18

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, veicot finansēšanas darījumus 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu Savienības MVU vadītiem ieguldījumu projektiem. Lai efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan saņēmējiem."

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz attīstību, EIB prioritārā kārtā cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru, tostarp MMVU, saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB finansēšanas darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, kurus īsteno MMVU, un šādi veicina MMVU piekļuvi finansējumam, vienlaikus sekmējot jaunu MMVU vadītu ieguldījumu projektu izstrādi, un vēl vairāk atvieglo MMVU internacionalizāciju. Lai efektīvi uzraudzītu un novērtētu to līdzekļu izlietojumu, kas piešķirti attiecīgo MMVU vajadzībām, EIB veic rūpīgu padziļinātu izpēti un izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan galasaņēmējiem.

Grozījums Nr.     19

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem.

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem, līdz 2020. gadam šo mērķi pakāpeniski palielinot vismaz līdz 35 %.

Grozījums Nr.     20

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 8. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina infrastruktūras un saistīto pakalpojumu vajadzības, kas pieaug saistībā ar migrantu pieplūdumu, un palīdz palielināt nodarbinātības iespējas uzņēmējām kopienām un bēgļu kopienām, lai veicinātu ekonomisko integrāciju un sniegtu bēgļiem iespēju kļūt pašpietiekamiem.

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kas paredzēti, lai novērstu migrācijas spiediena pamatcēloņus, ko rada nabadzība, nepietiekama attīstība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkums, kā arī klimata pārmaiņas, un kas veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs, vienlaikus nodrošinot atbilstību IAM. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši stiprina humānās palīdzības pasākumus un atbalsta pienācīgu darbvietu izveidi, vienlaikus nodrošinot cilvēktiesību, darba un sociālo tiesību un pamattiesību pilnīgu ievērošanu un dzimumu aspekta integrēšanu ar tiesībās balstītu pieeju, as aptver visas cilvēktiesības un sociālās tiesības saskaņā ar pārredzamības, dalības, nediskriminēšanas un pārskatatbildības principus. EIB finansēšanas darījumos ir atzīts, ka dzimumu līdztiesība ir ilgtspējīgas attīstības panākšanai transversāls jautājums. Visos finansēšanas darījumos ņem vērā dzimumu līdztiesības perspektīvu. EIB nodrošina, ka līdz 2017. gada 31. decembrim tā ir sagatavojusi Dzimumu līdztiesības rīcības plānu un ka visi EIB darījumi saskaņā ar šo mandātu atbilst tās 2016. gada decembrī apstiprinātajai dzimumu līdztiesības stratēģijai.

Grozījums Nr.     21

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 9. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ca)  šā panta 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir veicami šādi darījumi.

“9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir veicami šādi darījumi. Juridiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem veic minētos darījumus, ietver arī vides, sociālos un cilvēktiesību un darba tiesību standartus.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pamatojums

EIB un saņēmējvalstu noslēgtie pamatnolīgumi cita starpā ietver noteikumus, kas attiecas uz nodokļu sistēmu, valūtas konvertāciju, līdzekļu pārskaitīšanu, projektu muitas un fiskālo sistēmu, piedāvājumu konkursiem un attieksmi pret bankas pārstāvjiem. Nav pamata pamatnolīgumos neietvert noteikumus par pienākumiem, kas veicami vides, sociālajā, cilvēktiesību un darba tiesību jomā.

Grozījums Nr.     22

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  lēmuma 9. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„EIB nodrošina, ka ir īstenots brīvas, iepriekšējas un apzinātas piekrišanas princips, pirms finansēšanas darījumi rada ietekmi uz zemes un dabas resursiem.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=LV)

Pamatojums

ANO Ģenerālā asambleja 2007. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, atzīstot viņu tiesības un īpaši nosakot, ka brīva, iepriekšēja un apzināta piekrišana ir priekšnoteikums jebkurai darbībai, kas skar viņu senču zemes, teritorijas un dabas resursus. Šāds princips ir jāievēro arī EIB darījumos.

Grozījums Nr.     23

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  lēmuma 9. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„Par pamatu ņemot esošos satvarus, īpaši ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jomā, EIB izstrādā praktiskas vadlīnijas par visu cilvēka pamattiesību aspektu novērtējumu, kuras jāizmanto, veicot novērtēšanu ex-ante un nodrošinot pastāvīgu uzraudzību katram atsevišķam projektam, tostarp attiecībā uz projektiem, kuros iesaistīti finanšu starpnieki.“

Grozījums Nr.     24

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, izstrādā EIB;

b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un sekmējot uzņēmēju un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomisko izturētspēju, izstrādā EIB, apspriežoties un sadarbojoties ar ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību;”;

Grozījums Nr.     25

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  lēmuma 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 5. pantā minētās reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes;

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā.

 

Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), izveido sistēmu un metodiku EIB ikgadējiem ziņojumiem par darījumiem, kurus sedz Kopienas garantija, un to atbilstību LES 21. pantā minētajiem Savienības ārējās darbības pamatprincipiem. Šo ziņojumu galvenais mērķis ir uzraudzīt to, kā EIB pilda savas LES noteiktās saistības un jo īpaši LES 21. panta noteikumus, tostarp attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un veicināšanu, nabadzības izskaušanu un vides risku pārvaldību.

 

Šo metodiku izstrādā Komisija un EĀDD pirmajā gadā pēc šā grozītā lēmuma stāšanās spēkā, un tās pamatā ir EIB ziņojums par cilvēktiesību ievērošanu, kā noteikts ES stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā cilvēktiesību jomā.

 

Pamatojoties uz EIB gada ziņojumu, Komisija katru gadu Parlamentam sagatavo savu EIB sniegtās informācijas novērtējumu un vajadzības gadījumā ierosina iespējamos EIB politikas un procedūru grozījumus, kas jāpieņem dalībvalstīm, ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu par šiem grozījumiem. Atjauninot reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes, ņem vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta ieteikumus par to, kā EIB varētu labāk sagatavot attiecīgos ziņojumus.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr.     26

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"j)   Novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu, nodrošinot stratēģisku reakciju ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai. ;

"j)  Novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu, nodrošinot stratēģisku reakciju ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanaijautājumu risināšanai, kurus rada nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un ekonomisko iespēju trūkums, klimata pārmaiņas, un veicinot uzņēmēju un tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomisko izturētspēju;

Grozījums Nr.     27

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – ievada teikums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  lēmuma 12. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

“1.   Saskaņā ar savu pārredzamības politiku un Savienības principiem par dokumentu un informācijas pieejamību un pakāpeniski ievērojot Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvas standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu informāciju par:

“1.   Saskaņā ar savu pārredzamības politiku un Savienības tiesību aktiem par dokumentu un informācijas pieejamību un pakāpeniski ievērojot Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvas standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu informāciju par:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr.     28

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  lēmuma 12. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ba)  EIB savā publiskajā reģistrā dara pieejamus šādus dokumentus:

 

–  visas rezultātu mērīšanas lapas projektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, īpaši tiem, kuri parāda, kā šāda garantija palīdz sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, sevišķi ņemot vērā to ekonomisko un sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi;

 

–  uzraudzības un novērtēšanas ziņojumus;

 

–  projektu izpildes ziņojumus;

 

–  saskaņā ar EIB statūtu 19. pantā aprakstīto procedūru sniegtos Komisijas atzinumus.“

Pamatojums

Šajā garantijā paredzētās informācijas un dokumentu pieejamību vajadzētu tieši balstīt uz ES spēkā esošajiem tiesību aktiem par pieeju dokumentiem un informācijas izpaušanu, piemēram, uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

Grozījums Nr.    29

Lēmuma priekšlikums

II pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

II pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un Krievija

Austrumeiropa un Dienvidkaukāzs

Grozījums Nr.    30

Lēmuma priekšlikums

II pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

II pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Krievija

svītrots

Grozījums Nr.    31

Lēmuma priekšlikums

II pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

II pielikums – C iedaļa – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, Urugvaja, Venecuēla

Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, Urugvaja, Venecuēla

Grozījums Nr.    32

Lēmuma priekšlikums

III pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

III pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un Krievija

Austrumeiropa un Dienvidkaukāzs

Grozījums Nr.    33

Lēmuma priekšlikums

III pielikums

Lēmums Nr. 466/2014/ES

III pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Krievija

svītrots

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Atsauces

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nirj Deva

16.12.2016

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tania González Peñas, Martina Werner

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts (Piespiedu kārtā pārvietotie — ceļā uz attīstības pieeju, lai atbalstītu bēgļus, iekšēji pārvietotās personas un viņu uzņēmējas valstis) PROVIZORISKĀ REDAKCIJA, Pasaules banka, 2016., g. 3. lpp., https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y.


Ārlietu komitejas atzinums (22.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Eduard Kukan

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir paplašināt Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo aizdevumu mandātu gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā, jo īpaši nolūkā pastiprināt darbības dienvidu kaimiņreģionā un Rietumbalkānu valstīs un īstenot jauno ārējo investīciju plānu.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, bet uzskata, ka papildus tam ir atbilstīgi jāpalielina to EIB finansēšanas darījumu maksimālais apjoms, kam piešķirta ES garantija, lai nevajadzētu pārtraukt esošo prioritāro darbību īstenošanu. Minētais galvenokārt attiecas uz EIB darbībām Ukrainā, kur tiek lēsts, ka aizdevumiem pašreizējā līmenī ierosinātais piešķīrums tiktu izlietots jau līdz 2018. gada vidum.

Atzinuma sagatavotājs ierosina vairāk koncentrēt stratēģiskos spēkus uz migrācijas pamatcēloņiem, kā arī projektiem uzņēmēju kopienu atbalstam prioritārajos reģionos. Tomēr priekšlikumā ir nepieciešama lielāka skaidrība, lai nošķirtu šos abus mērķus un tiem paredzētās summas.

Atzinuma sagatavotājs arī atbalsta ideju par to, lai līdz šī lēmuma stāšanās spēkā brīdim EIB tiktu sniegta iespēja finansēt projektus saistībā ar jauno privātā sektora aizdevumu mandātu (to dēvē par warehousing).

Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka būtu vairāk jāstiprina saite starp EIB darbībām un ES ārpolitiku. Konkrētāk — valstu sadalījumam, ievērojot reģionālos pieļaujamos apjomus, būtu pilnībā jāatspoguļo ārpolitikas prioritātes un ierobežojumi, un tas būtu jānosaka, apspriežoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Turklāt būtu jāuzlabo pārredzamība attiecībā uz EIB projektiem, ko finansē, izmantojot finanšu starpniekus.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot esošos procesus un programmas tādu iniciatīvu atbalstam, kuras palīdz risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(1)  Starptautiskā sabiedrība saskaras ar iepriekš nepieredzētu migrācijas un bēgļu krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu efektīva mobilizācija un esošo problēmu saskaņota apzināšana un pārvarēšana. Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot esošos procesus un programmas tādu iniciatīvu atbalstam, kuras palīdz risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un veidot tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas vai pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 32 300 000 000, atbrīvojot izvēles papildu summu EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām krīzes skartajās teritorijās.

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu saglabāt pašreizējos atbalsta līmeņus Savienības prioritātēm, kā izklāstīts Globālajā stratēģijā par Eiropas Savienības ārpolitiku un drošības politiku (ES globālā stratēģija), reaģēt uz iespējamām turpmākajām problēmām, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 36 300 000 000, cita starpā atbrīvojot izvēles papildu summu EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kuru mērķis ir palielināt migrantu, bēgļu un tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju.

Grozījums Nr.     3

Lēmuma priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai gan ir ļoti svarīgi pievērsties migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņiem, tam nevajadzētu notikt uz to pasākumu rēķina, kas tiek īstenoti citās jomās, kuras ir svarīgas un stratēģiski prioritāras, kā noteikts ES globālajā stratēģijā.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ņemot vērā nepieciešamību ātri īstenot EIB izturētspējas iniciatīvu, EIB vajadzētu būt iespējai saglabāt privātā sektora aizdevumu mandāta projektus, ievērojot nosacījumus, kas jāsaskaņo starp Komisiju un EIB.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana.

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana un tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspējas veidošana, un tas būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu. EIB būtu jāveic rūpīga padziļināta izpēte un projektu uzraudzība, lai nodrošinātu atbilstību, un tai būtu jāuztur visām ieinteresētajām personām pieejams sūdzību mehānisms. Komisijai savā gada ziņojumā būtu jāizvērtē atbilstība LES 21. pantam, tostarp cilvēktiesību ievērošana un veicināšana, nabadzības izskaušana un vides risku pārvaldība.

Grozījums Nr.     6

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, EIB būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai atbilstīgi saistībām savas klimata stratēģijas ietvaros līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

_________________

_________________

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanā.

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kas paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai un migrantu, bēgļu un tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspējas palielināšanai. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu minēto mērķu īstenošanā.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Būtu jāuzlabo ar ārējo aizdevumu mandātu saistīto EIB darbību pamanāmība un pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz apakšprojektiem, ko finansē, izmantojot finanšu starpniekus, uzlabojot Savienības iestāžu un plašākas sabiedrības piekļuvi informācijai.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nevar pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Privātā sektora mandāts EUR 2 300 000 000 apmērā un summa EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēti publiskā sektora projektiem saistībā ar EIB izturētspējas iniciatīvu, būtu pilnībā jāizmanto to mērķiem, un tos nevajadzētu pārdalīt.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu (Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle un Dienvidkoreja). Turklāt potenciāli tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu jāpievieno Irāna.

(17)  Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu (Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle un Dienvidkoreja). Turklāt no tiesīgo reģionu un valstu saraksta būtu jāsvītro Krievija un potenciāli tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu jāpievieno Irāna.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 32 300 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 36 300 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  maksimālā summa EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām;

a)  maksimālā summa EUR 34 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuru mērķis ir palielināt migrantu, bēgļu un tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju;

Grozījums Nr.    13

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai.

b)  maksimālā summa EUR 2 300 000 000 apmērā saskaņā ar privātā sektora aizdevumu mandātu projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai un tiek īstenoti saistībā ar EIB izturētspējas iniciatīvu.

Grozījums Nr.    14

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums Nr. 466/2014/ES

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Maksimālās summas saskaņā ar vispārējo mandātu un privātā sektora aizdevumu mandātu, kā minēts 1. punktā, sadala reģionālos maksimālajos apjomos un pakārtotos maksimālajos apjomos, kā noteikts I pielikumā. Ievērojot reģionālos pieļaujamos apjomus, EIB pakāpeniski nodrošina līdzsvarotu sadalījumu pa valstīm tajos reģionos, uz kuriem attiecas ES garantija.";

2.  Maksimālās summas saskaņā ar vispārējo mandātu un privātā sektora aizdevumu mandātu, kā minēts 1. punktā, sadala reģionālos maksimālajos apjomos un pakārtotos maksimālajos apjomos, kā noteikts I pielikumā. Ievērojot reģionālos pieļaujamos apjomus, EIB nodrošina atbilstīgu sadalījumu pa valstīm tajos reģionos, uz kuriem attiecas ES garantija, atbilstīgi Savienības ārpolitikas prioritātēm, ko atspoguļo 5. pantā minētajās reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnēs.";

Grozījums Nr.    15

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"d)  stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.”;

“d)  stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un veidotu tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju.”;

Grozījums Nr.     16

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB finansēšanas darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas arī paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, kurus īsteno MVU no Savienības. Lai efektīvi uzraudzītu to līdzekļu izlietojumu, kas piešķirti attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido atbilstīgas līgumiskas prasības ar finanšu starpniekiem, iekļaujot standartus, saskaņā ar kuriem saņēmēji sniedz ziņojumus.

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB finansēšanas darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas arī paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, kurus īsteno MVU no Savienības. EIB ļauj nodrošināt lielāku riska uzņemšanos, elastīgumu un uz attīstību vērstu pieeju, kā arī iespēju precīzi izmērīt ietekmi. Lai efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan saņēmējiem. ”;

Grozījums Nr.     17

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas paredzēti tam, lai nepieļautu vai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai lai palielinātu apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas paredzēti tam, lai nepieļautu vai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos un samazinātu oglekļa dioksīda pēdu atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai lai palielinātu apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Grozījums Nr.     18

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

9. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3a)  lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.EIB cenšas uzraudzīt arī starpniecības darbību īstenošanu un finanšu starpnieku darbību MVU atbalstam.

3. EIB uzrauga starpniecības darbību īstenošanu un finanšu starpnieku darbību MVU atbalstam.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr.    19

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, izstrādā EIB;”;

“b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas un veidojot tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju, izstrādā EIB, rūpīgi apspriežoties ar skartajām kopienām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nevalstiskajām organizācijām;”;

Grozījums Nr.     20

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

e)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu kvalitāti, jo īpaši par to, cik lielā mērā EIB, veicot finansēto ieguldījumu projektu padziļinātu izpēti un uzraudzību, ir ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju;

“e)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu kvalitāti, jo īpaši par to, cik lielā mērā EIB, veicot finansēto ieguldījumu projektu padziļinātu izpēti un uzraudzību, ir ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju, kā arī pasākumus, lai palielinātu vietējo atbildību, veicinot skarto kopienu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un nevalstisko organizāciju iesaisti;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr.    21

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"j)  Novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu, nodrošinot stratēģisku reakciju ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai. ”;

“j)  Novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu, nodrošinot stratēģisku reakciju ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanai un tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspējas veidošanai.”;

Grozījums Nr.    22

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  lēmuma 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

a)  visiem saskaņā ar šo lēmumu veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc projekta apstiprināšanas, jo īpaši norādot, vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī ietekmi uz vidi;

“a)  visiem saskaņā ar šo lēmumu veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc projekta apstiprināšanas, tostarp informāciju par projektiem un apakšprojektiem, ko finansē, izmantojot finanšu starpniekus, jo īpaši norādot to, vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī ietekmi uz vidi;

Grozījums Nr.     23

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

13. pants – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5b)  lēmuma 13. panta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

Savos finansēšanas darījumos EIB piemēro principus un standartus, kas noteikti Savienības tiesību aktos par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, tostarp prasību veikt nepieciešamus pasākumus, lai attiecīgajos gadījumos noskaidrotu faktiskos īpašniekus.

“Savos finansēšanas darījumos EIB piemēro principus un standartus, kas noteikti Savienības tiesību aktos par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, cita starpā ieviešot ziņošanas sistēmu par katru valsti, publiskus faktisko īpašnieku reģistrus un neatbilstīgu nodokļu jurisdikciju melno sarakstu. EIB regulāri ziņo Eiropas Parlamentam par to, kā tiek īstenota tās politika attiecībā uz neatbilstīgajām jurisdikcijām.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr.    24

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

20. pants – -1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

“Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē šā lēmuma piemērošanu un kurā sniegta informācija par iespējamu jaunu lēmumu par ārējo aizdevumu mandātu, uz ko attiecas ES garantija.

Grozījums Nr.    25

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Pārejas noteikums

 

EIB var finansēt projektus saistībā ar privātā sektora aizdevumu mandātu līdz brīdim, kad stājas spēkā šis lēmums un Komisija un EIB noslēdz garantijas nolīgumu. Šādiem projektiem var piemērot ES garantijas segumu, ja Komisija apstiprina, ka ir ievēroti noteikumi, kas jāsaskaņo garantijas nolīgumā.

Grozījums Nr.    26

Lēmuma priekšlikums

I pielikums – B daļa– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.  Kaimiņattiecību un partnerattiecību valstis: EUR 18 374 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

B.  Kaimiņattiecību un partnerattiecību valstis: EUR 21 904 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

Grozījums Nr.    27

Lēmuma priekšlikums

I pielikums – B daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un Krievija: EUR 6 008 000 000;

ii)  Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un Krievija: EUR 9 538 000 000;

Grozījums Nr.     28

Lēmuma priekšlikums

I pielikums – C daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C.  Āzija un Latīņamerika: EUR 3 785 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

C.  Āzija un Latīņamerika: EUR 4 255 000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

Grozījums Nr.     29

Lēmuma priekšlikums

I pielikums – C daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  Āzija: EUR 1 040 000 000;

ii)  Āzija: EUR 1 510 000 000;

Grozījums Nr.    30

Lēmuma priekšlikums

III pielikums – B daļa– 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Krievija

svītrots

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Atsauces

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eduard Kukan

2.12.2016

Izskatīšana komitejā

9.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

8

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinums (28.2.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Salvatore Cicu

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību un labklājības veidošanu un palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un mērķi, kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  EIB ir uzticēti papildu uzdevumi, piemēram, Eiropas ekonomiskās diplomātijas jomā. Lai EIB šajā jomā varētu rezultatīvi darboties, tai ir vajadzīgi pietiekami finanšu līdzekļi. Ar ārējo aizdevumu mandātu saistītā garantiju fonda panākumi ļauj EIB gūt konkrētus rezultātus un panākt ietekmi Savienības līmenī, īstenojot stabilus projektus trešās valstīs, kuri rada minimālas izmaksas Savienības budžetā. Ņemot vērā augošo pieprasījumu, ar ko saskaras EIB kā Savienības finanšu struktūra, ir svarīgi nostiprināt šo sekmīgo instrumentu, un Komisijai, iesniedzot nākamo likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz laikposmu no 2021. gada līdz 2028. gadam, būtu jāpalielina budžeta finansējums EIB paredzētajam garantiju fondam.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas vai pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 32 300 000 000, atbrīvojot izvēles papildu summu EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām krīzes skartajās teritorijās.

(9)  Lai ar ārējo aizdevumu mandāta palīdzību varētu risināt iespējamās turpmākās problēmas un pievērsties ES prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 38 500 000 000. Saskaņā ar vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām krīzes skartajās teritorijās.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam būtu tūlītēja un tieša ietekme uz citiem neatliekamiem ES politikas pasākumiem un prioritātēm. Faktiski tas nozīmētu, ka būtu ievērojami jāsamazina EIB ikgadējo darbību apmērs austrumu kaimiņvalstīs, tostarp Ukrainā. Salīdzinājumā ar pašreizējo ikgadējo aizdevumu apmēru ikgadējās darbības austrumos būtu jāsamazina par aptuveni 70 %. Ierosinātie maksimālie apjomi attiecībā uz Āziju, Latīņameriku un Dienvidāfriku nozīmētu gada darbību apmēra samazināšanu par 50 % salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana.

(11)  Kā jauns mandāta mērķis būtu jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšana, un katram saskaņā ar šo jauno mērķi finansētajam projektam būtu jāatbilst Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantam.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Būtu jānodrošina papildināmība un saskaņotība ar Savienības iniciatīvām, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, tostarp ar Savienības atbalstu atgriezušos migrantu ilgtspējīgai reintegrācijai izcelsmes valstīs.

(12)  Būtu jānodrošina papildināmība un saskaņotība ar Savienības iniciatīvām, lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, tostarp ar Savienības atbalstu atgriezušos migrantu ilgtspējīgai reintegrācijai izcelsmes valstīs. Tādēļ EIB būtu cieši jāsadarbojas ar EĀDD un vajadzības gadījumā jāspēj pieaicināt arī attiecīgas starptautiskās organizācijas, piemēram, IOM un UNHCR.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, EIB būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai saskaņā ar savā klimata stratēģijā pausto apņemšanos līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

Pamatojums

EIB klimata stratēģijā, ko pieņēma 2015. gada beigās, ir pausta apņemšanās līdz 2020. gada beigām līdz 35 % palielināt darbībām klimata pārmaiņu jomā veltīto projektu apmēru jaunattīstības valstīs. Šī apņemšanās būtu jāatspoguļo tās ārējo aizdevumu mandātā.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām. Tāpēc Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu ar migrācijas pamatcēloņiem saistītu jautājumu risināšanā.

(15)  EIB būtu savā rezultātu novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un privātā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām, tostarp rādītāji, kas nodrošina iespēju novērtēt projekta ieguldījumu IAM sasniegšanā, migrācijas pamatcēloņu apkarošanā un uzņemošo kopienu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanā. Komisijas gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj novērtējums par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu šo faktoru risināšanā, nodrošinot pilnīgu pārskatatbildību un pārredzamību. EIB būtu jāuzlabo pienācīga informācijas pieejamība ne tikai Eiropas Parlamentam un citām iestādēm, bet arī plašākai sabiedrībai, it īpaši attiecībā uz līgumu un apakšlīgumu slēgšanas sistēmu un EIB finansēto projektu finanšu datiem.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par augstām ES ārpolitikas prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nevar pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

(16)  Maksimālais apmērs EIB veiktajai pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa laikā būtu jāpalielina no 10 % līdz 20 % tikai saistībā ar nepieciešamību risināt steidzamas un krīzes situācijas, kas var rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek atzītas par ES ārpolitikas prioritātēm. Ikviens lēmums par līdzekļu pārdali EIB būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam, pievienojot pamatojuma ziņojumu un ietekmes novērtējumu. Privātā sektora mandātu EUR 2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēta publiskā sektora projektiem, nevar pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu (Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle un Dienvidkoreja). Turklāt potenciāli tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu jāpievieno Irāna.

(17)  Tiesīgo reģionu un valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un valstu saraksts būtu jāizstrādā tā, lai panāktu vislielāko ietekmi uz attīstību, un jāgroza, svītrojot valstis ar augstu ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu (Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle un Dienvidkoreja). Turklāt potenciāli tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu jāpievieno Irāna.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Eiropadome savā 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmē uzsvēra EIB būtisko lomu Savienības ārējās ekonomiskajās attiecībās un aicināja EIB „turpināt sekmēt Eiropas uzņēmumu internacionalizācijas un konkurētspējas palielināšanu”. Viens no spiedīgākajiem jautājumiem, ar ko saskaras MVU, ir piekļuve finansējumam. Tādēļ ir nepieciešama EIB stratēģija, kas paplašinātu un uzlabotu finansējuma pieejamību MVU, tostarp izmantojot tirdzniecības veicināšanas programmas un tādas iniciatīvas kā Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu un jaunos instrumentus Eiropas MVU īstenoto tirdzniecības darbību finansēšanai. Turklāt būtu jāievieš proaktīvākas MVU un mikrouzņēmumu politikas prasības starpniekbankām, kuras izmaksā EIB līdzekļus, un būtu jāturpina uzlabot ar starpnieku palīdzību izsniegto EIB aizdevumu vietēja līmeņa ekonomiskās un sociālās ietekmes novērtējumu pārredzamību.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17.b)  EIB sekmīgi īsteno kvantitatīvos mērķus ar klimatu saistīto darbību jomā. EIB ir apņēmusies jaunattīstības valstīs vēl vairāk pievērsties darbībām klimata pārmaiņu jomā, līdz 2020. gadam palielinot to apmēru līdz pat 35 %. Lai EIB spētu šo mērķi sasniegt, ir jāpiešķir pietiekams finansējums objektīvu reģionālo maksimālo apjomu ietvaros, pretējā gadījumā EIB būs jāsamazina savu darbību apmērs Āzijā un Latīņamerikā — reģionos, kuros tā tradicionāli ļoti aktīvi finansējusi ar klimatu saistītas darbības.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 32 300 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

1.  Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz EUR 38 500 000 000. No maksimālā apjoma atņem finansēšanas darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās summas.

Grozījums Nr.    13

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Lēmums 466/2014/ES

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  maksimālā summa EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām;

a)  maksimālā summa EUR 36 200 000 000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā EUR 2 500 000 000 ir paredzēti publiskā sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām, kā arī migrācijas pamatcēloņu risināšanai;

Grozījums Nr.    14

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 5. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, veicot finansēšanas darījumus 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu Savienības MVU vadītiem ieguldījumu projektiem. Lai efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan saņēmējiem.

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo privāto sektoru un veicināt privātajiem uzņēmumiem un ieguldījumiem labvēlīgas vides veidošanu saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, veicot finansēšanas darījumus 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu Savienības MVU vadītiem ieguldījumu projektiem. EIB veiktie finansēšanas darījumi sekmē MVU piekļuves uzlabošanu tirgum trešās valstīs, kas ir Savienības partnervalstis, un šo uzņēmumu iekļaušanos globālajās vērtību ķēdēs, kā arī turpina sekmēt Savienības uzņēmumu internacionalizācijas un konkurētspējas palielināšanu. Lai efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka standarta ziņošanas pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan saņēmējiem. EIB cenšas apzināt šķēršļus, kas ierobežo MVU piekļuvi finansējumam, un nodrošina to pārvarēšanu;

Grozījums Nr.    15

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  lēmuma 3. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes ražošanai un transportēšanai uz Savienības enerģijas tirgu, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru.”

“6.   Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energoefektivitātes pasākumus, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=LV)

Pamatojums

Gāzes ražošanai un transportēšanai nebūtu jāpiešķir ES garantija, jo tad tā būtu subsīdija fosilam kurināmajam. Lēmumā būtu jāīsteno Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi par tādu subsīdiju pakāpenisku izbeigšanu, kuras nodara kaitējumu videi vai ekonomikai, tostarp fosilā kurināmā subsīdiju izbeigšanu.

Grozījums Nr.    16

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 4.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

EIB darījumiem cita starpā būtu jāietver konkrēti pasākumi, kas veicami, lai pakāpeniski izbeigtu tādu projektu finansēšanu, kuri kavē Savienības mērķu sasniegšanu klimata jomā, un vairotu centienus atbalstīt atjaunojamus energoavotus un energoefektivitāti.

Grozījums Nr.    17

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 8. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina infrastruktūras un saistīto pakalpojumu vajadzības, kas pieaug saistībā ar migrantu pieplūdumu, un palīdz palielināt nodarbinātības iespējas uzņēmējām kopienām un bēgļu kopienām, lai veicinātu ekonomisko integrāciju un sniegtu bēgļiem iespēju kļūt pašpietiekamiem.

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto jautājumu risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs, tostarp nostiprinot humānās palīdzības pasākumus un atbalstot infrastruktūras izbūvi un darbvietu izveidi, un vienlaikus nodrošinot atbilstību IAM. EIB finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina pieaugošās vajadzības attiecībā uz infrastruktūru un transportu, enerģiju un enerģijas pieejamību un telekomunikācijām, jo šie projekti ievērojami palielina tirdzniecības potenciālu un tiem var būt sviras efekts MVU internacionalizācijā, sevišķi reģionos, kuri atrodas ģeogrāfiski neizdevīgākā situācijā, turklāt tie arī var atraisīt potenciālu tādās nozarēs kā lauksaimniecība, videi nekaitīgas tehnoloģijas, pētniecība un inovācija un īpašumtiesības, kā arī nostiprināt humānās palīdzības pasākumus, atbalstīt pienācīgu darbvietu izveidi un izglītību uzņēmējām kopienām un bēgļu kopienām, lai veicinātu ekonomisko integrāciju un sniegtu bēgļiem iespēju paļauties pašiem uz sevi, vienlaikus nodrošinot, ka pilnībā tiek ievērotas cilvēktiesības, it sevišķi darba un sociālās tiesības, un tiesiskums.

Grozījums Nr.    18

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  publiskajam sektoram, tostarp pašvaldībām un publiskā sektora struktūrām, infrastruktūras un pakalpojumu jomā, lai nodrošinātu ievērojami pieaugošās vajadzības.”;

b)  publiskajam sektoram, tostarp pašvaldībām un publiskā sektora struktūrām, infrastruktūras un pakalpojumu, it sevišķi veselības aprūpes, kā arī īpašu bērniem paredzētu struktūru, sanitāro pakalpojumu un formālās izglītības, jomā, lai nodrošinātu ievērojami pieaugošās vajadzības.”;

Pamatojums

Medicīniskā aprūpe, jo īpaši bērnu veselības aprūpe, veiksmīga slimību profilakse, nodrošinot pienācīgus sanitāros apstākļus, kā arī formālās izglītības nodrošināšana ir migrējošo bērnu un viņu ģimeņu vajadzību augstākā prioritāte.

Grozījums Nr.    19

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  pantam pievieno šādu punktu:

 

8.a  Ar MVU saistītās programmas trešās valstīs būtu jāorientē uz šo uzņēmumu integrāciju globālās piegādes ķēdēs, savukārt jo īpaši austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs šādas EIB programmas būtu jāorientē uz MVU integrāciju Eiropas vērtību ķēdēs.

Grozījums Nr.    20

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Lēmums 466/2014/ES

3. pants – 8.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb)  pantam pievieno šādu punktu:

 

8.b  EIB nodrošina, ka uzņēmumiem, kuri piedalās EIB līdzfinansētos projektos, tiek prasīts ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/54/EK1a noteikto vienādas darba samaksas un algu pārredzamības principu un dzimumu līdztiesības principu. EIB, pieņemot lēmumus par projektu finansēšanu, ņem vērā pretendējošo uzņēmumu darbību korporatīvās sociālās atbildības jomā.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūnija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 5. daļa – a apakšpunkts

Lēmums 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, izstrādā EIB;”;

b)  Rādītājus attiecībā uz projektiem, kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās problēmas, izstrādā EIB, detalizēti un regulāri apspriežoties un sadarbojoties ar ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību;”;

Grozījums Nr.    22

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 5. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Lēmums 466/2014/ES

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 5. pantā minētās reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes;

“c)  novērtējumu par EIB finansēšanas darījumu ieguldījumu Savienības ārpolitikas un stratēģisko mērķu sasniegšanā un par to saskaņotību ar citām Savienības politikas jomām.

 

Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), izveido sistēmu un metodoloģiju EIB ikgadējiem ziņojumiem par darījumiem, kurus sedz Kopienas garantija, un to atbilstību LES 21. pantā minētajiem Savienības ārējās darbības pamatprincipiem. Šo ziņojumu galvenais mērķis ir uzraudzīt, kā EIB ievēro LES noteiktās saistības un 21. panta noteikumus, tostarp cilvēktiesību ievērošanu un veicināšanu, nabadzības izskaušanu un vides risku pārvaldību.

 

Komisija un EĀDD izstrādā šo metodoloģiju pirmajā gadā pēc šā grozošā lēmuma stāšanās spēkā, un tās pamatā ir EIB sniegti ziņojumi par cilvēktiesību ievērošanu, kā noteikts ES stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā cilvēktiesību jomā.

 

Pamatojoties uz EIB ikgadējo ziņojumu, Komisija katru gadu sagatavo Eiropas Parlamentam savu novērtējumu par EIB sniegto informāciju un attiecīgā gadījumā ierosina izdarīt bankas politikā un procedūrās izmaiņas, kas dalībvalstīm jāpieņem, ņemot vērā Parlamenta atzinumu par minētajām izmaiņām. Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta iespējamos ieteikumus attiecībā uz to, kā EIB labāk sagatavot attiecīgos ziņojumus, ņem vērā, atjauninot reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=LV)

Pamatojums

Galvenās bažas par EIB aizdevumiem ārpus ES joprojām ir saistītas ar to, kā uz vietas tiek īstenoti ārējo aizdevumu mandāta noteikumi. Šajā ziņā vissvarīgāk būtu izveidot mehānismu, kas ļautu novērtēt LES 21. panta ievērošanu, tādējādi mudinot EIB izveidot un īstenot efektīvas uzticamības pārbaudes procedūras, pārbaudot bankas atbalstīto darījumu iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām, nabadzības izskaušanu un vidi.

Grozījums Nr.    23

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Lēmums 466/2014/ES

11. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5.a)  Regulas 11. panta 2. punktu groza šādi:

2.  Lai sagatavotu 1. punktā minēto Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB var arī sniegt Komisijai papildu informāciju, kas var būt noderīga Eiropas Parlamentam un Padomei, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo darbību.

2.  Lai sagatavotu 1. punktā minēto Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB var arī sniegt Komisijai papildu informāciju, kas var būt noderīga Eiropas Parlamentam un Padomei, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo darbību. Eiropas Parlaments, pamatojoties uz šiem ikgadējiem ziņojumiem, var izstrādāt EIB adresētus ieteikumus attiecībā uz notiekošajiem projektiem.

Grozījums Nr.    24

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. daļa

Lēmums 466/2014/ES

20. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2021. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei galīgo novērtējuma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.

Lai stiprinātu parlamentāro kontroli, EIB pārvaldības struktūru reorganizē atbilstīgi Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) pastiprinātas pārvaldības sistēmai. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim sniedz informāciju par šīs reorganizācijas īstenošanu. Turklāt EIB informē Eiropas Parlamentu par saviem ieguldījumu lēmumiem, iesniedz ietekmes novērtējumus, kuri liecina par ieplānoto projektu atbilstību IAM un Parīzes nolīgumam, kā arī publicē ziņojumus par katru finansēto projektu, iekšējo izmeklēšanu rezultātiem, savu darbību un programmu atlasi, uzraudzību un izvērtēšanu, pamatojoties uz skaidriem un izmērāmiem rādītājiem, un par ex ante izvērtēšanas un ex post ziņojumu metodēm un rezultātiem attiecībā uz katru no finansētajiem projektiem, respektējot komercnoslēpumu attiecībā uz privātā sektora darījumiem, it sevišķi attiecībā uz iesniegto projektu noraidīšanas iemesliem.

 

Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei galīgo novērtējuma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Atsauces

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Salvatore Cicu

12.10.2016

Izskatīšana komitejā

24.1.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Apzīmējumi

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS (21.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Aldo Patriciello

ĪSS PAMATOJUMS

Konteksts

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Savienības finansēšanas iestāde, kas sekmē Eiropas integrāciju, attīstību un kohēziju, finansējot ES politikas atbalsta projektus. Lai gan lielāko daļu EIB finansēto projektu īsteno Savienībā, EIB veic pasākumus arī ārpus Savienības. Savienība ir piešķīrusi EIB vairākas pilnvaras, lai veiktu noteiktas aizdevumu operācijas saistībā ar ES budžeta garantiju laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, tostarp EIB ārējo aizdevumu mandātu (ELM), kas attiecas uz EIB darījumiem ārpus Savienības.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka Savienībai kā pasaules mēroga dalībniekam būtu jāuzņemas vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām. Turklāt viņš atzīst, ka EIB klimata politiku ir noteikusi par vienu no galvenajām prioritātēm un starptautisku finanšu iestāžu vidū ir izvirzījusies vadībā šajā jomā, integrējot minētās vides prioritātes bankas darbībās un pasākumos gan Savienībā, gan ārpus tās.

EIB 2010.–2014. gada laikposmā sniedza vairāk nekā EUR 90 miljardus klimata politikas projektiem, tādējādi EIB ir viens no lielākajiem finansētājiem pasaulē klimata jomā.

EIB finansējums klimata projektiem

Pēc pašreizējā mandāta termiņa vidusposma pārskatīšanas, kurā ņem vērā pieredzi, kas gūta, laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam, atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo likumdošanas priekšlikumu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 14. septembrī.

Šajā jaunajā priekšlikumā, kas balstīts uz iepriekšējiem sasniegumiem un problēmām, ir atsauce uz ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu, kurā valdības vienojās ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālajiem līmeņiem un tādējādi strauji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot labākos tehniskos paņēmienus.

Līdz ar to, atzīstot nolīguma lielo nozīmi ceļā uz ilgtspējīgāku ekonomiku visā pasaulē, atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem vispārēji saskaņotu ārējo aizdevumu mandāta mērķus un operācijas, tostarp jauno horizontālā līmeņa mērķi, kas nesen tika iekļauts, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus. Šādi pasākumi varētu tieši palīdzēt sasniegt dažus minētos mērķus, piemēram, attiecībā uz tīru ūdeni un sanitāriju, pieejamu un tīru enerģiju, rūpniecību, inovāciju un infrastruktūru, ilgtspējīgām pilsētām un kopienām, klimata pasākumiem, pienācīgu darbu un ekonomikas izaugsmi.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz EIB mērķi saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

Turklāt atzinuma sagatavotājs atbalsta to, ka priekšlikumā ir izklāstīti šādi galvenie elementi:

  neraugoties uz ļoti atšķirīgām situācijām valstīs visā pasaulē, ar EIB finansēšanas darījumiem būtu jāfinansē ieguldījumu projekti, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un šīs konvencijas ietvaros pieņemtā Parīzes nolīguma vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši nepieļaujot vai samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai palielinot apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām;

  lai gan EIB ir pirmā starptautiskā finanšu iestāde, kas sistemātiski savos projektu novērtējumos ietver oglekļa izmaksas, tiesīguma kritērijiem klimata politikas projektos vajadzētu būt tiem, kas paredzēti 2015. gadā atjauninātajā EIB klimata pārmaiņu stratēģijā. Pamatojoties uz EIB izstrādātajām metodoloģijām projekta siltumnīcefekta gāzu emisiju un emisiju izmaiņu novērtēšanai, oglekļa dioksīda pēdas analīze būtu jāiekļauj ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, lai noteiktu, vai projektā iekļautie priekšlikumi optimāli uzlabo energoefektivitāti;

  laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums (2014–2020), EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem;

  EIB būtu uzlabo pielāgošanās elementi ieguldījumā ar klimata pārmaiņām saistītos projektos.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

(2)  Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā, un mērķi, kurus paredzēts sasniegt ar citiem ārējās darbības finansēšanas instrumentiem.

Pamatojums

Ar Parīzes klimata nolīgumu valdības vienojās ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālajiem līmeņiem un tādējādi strauji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot labākos tehniskos paņēmienus. Tās arī apņēmās atbalstīt jaunattīstības valstis to centienos attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %.

(13)  Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai līdz 2020. gadam palielinātu savus ar klimatu saistītos ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. Turklāt EIB būtu jāstrādā, lai pakāpeniski pārtrauktu finansēt projektus, kas neveicina Savienības klimata mērķu sasniegšanu un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku.

_________________

_________________

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     3

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bb)  lēmuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes ražošanai un transportēšanai uz Savienības enerģijas tirgu, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru.

"6. Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās kā transports, enerģētika, vides infrastruktūra, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veselība un izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un šādas enerģijas integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu energoapgādes drošību un enerģētikas infrastruktūru, tostarp lauku apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla infrastruktūru. EIB finansēšanas darījumi neveicina jaunu ogļu spēkstaciju enerģijas ražošanu un nepalielina atkarību no ogļu kurināmā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX%3A02014D0466-20160926)

Pamatojums

Ar EIB finansēšanas darījumiem enerģētikas jomā saistīto nosacījumu pielāgošana Parlamenta nostājai par ETS atbalstu enerģētikas nozares modernizācijai. Finansējumam gāzes ražošanai un transportēšanai uz Savienības enerģētikas tirgu nevajadzētu būt tāda instrumenta darbības jomā, kura mērķis ir novērst migrācijas pamatcēloņus, sekmējot ilgtspējīgu attīstības mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vispārējo mērķu sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas paredzēti tam, lai nepieļautu vai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai lai palielinātu apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir lielākā mūsdienu problēma visā pasaulē un, lai novērstu to, ka ar klimatu saistītais risks, būtiski apdraud līdzšinējos labklājības uzlabošanas centienus, jo īpaši pasaules nabadzīgākajos reģionos, ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un kuri sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un šīs konvencijas ietvaros pieņemtā Parīzes nolīguma vispārējo mērķu sasniegšanu. Jo īpaši minētos vērienīgos mērķus īsteno, nepieļaujot vai samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, energoefektivitātes un ilgtspējīga transporta jomās, vai palielinot apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata pārmaiņu sekām.

Pamatojums

Viens no galvenajiem sarežģījumiem cīņā pret klimata pārmaiņām ir ieguldījumi, kas ir nepieciešami, lai īstenotu šo pāreju, it īpaši pasaules nabadzīgākajos reģionos. Ir svarīgi izstrādāt inovatīvus klimata finansēšanas risinājumus, pievēršoties tirgus nepilnībām un iespēju izmantošanai, lai piesaistītu privāto finansējumu, tostarp ar kapitāla tirgus palīdzību.

Grozījums Nr.     5

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem.

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu saistīto darījumu lielu apjomu, tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB finansēšanas darījumiem ārpus Savienības, līdz 2020. gadam šo mērķi pakāpeniski palielinot vismaz līdz 35 %.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Lēmums Nr. 466/2014/ES

3. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

“7.a  Klimata apsvērumi ir pienācīgi ņemti vērā visās darbībās, kas tiek veiktas, izmantojot EIB ārējo aizdevumu mandātu, lai nodrošinātu ieguvumus vienmēr, kad tas ir iespējams un realizējams. Neraugoties uz ievērojamajiem aizdevumu apjomiem un plašo nozaru spektru atbalstītajos projektos, ir jāveic papildu centieni, lai uzlabotu EIB vides jomas darbību un integrācijas rīku efektivitāti, jo īpaši, ja iespējams, vispārēji paplašinot nozaru politikas tvērumu un izstrādājot klimata riska un apdraudējuma novērtējumu.”

Pamatojums

Ar klimata pārmaiņām saistīto apsvērumu integrācija visos EIB standartos, metodēs un procesos palīdzēs uzlabot EIB finansēšanas darbību ietekmi uz vidi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Atsauces

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Aldo Patriciello

13.10.2016

Izskatīšana komitejā

27.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Izmantotā literatūra

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

ECON

12.10.2016

 

 

 

Ziņotāji

       Iecelšanas datums

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Iesniegšanas datums

31.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums